ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України, ТК 143

ПЕРЕКЛАД ! НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Шаповал (керівник теми), О. Черкашин, В. Усольцев, Г. Макельський, А. Пилипчик, О. Бовсуновський

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

3. Національний стандарт відповідає prEN 50136-1-1:1996 Alarm systems —Alarm transmission systems and equipment — Part 1-1: General requirements for alarm transmission systems (Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень). Видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3 МЕТА 6

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 6

4.1 стан тривоги {alarm condition) 6

4.2 центр приймання тривожних сповіщєнь (централька станція) (alarm receiving centre (central station}) 6

4.3 система тривожної сигналізації (alarm system) 6

4.4 трансивер (приймач-передавач) системи тривожної сигналізації (alarm system transceiver) 7

4.5 устатковання передавання тривожних сповіщень (alarm transmission equipment) 7

4.6 канал передавання тривожного сповіщення (alarm transmission path) 7

4.7 система передавання тривожних сповіщень (alarm transmission system) 7

4.8 устатковання оповіщення (announciation equipment) 7

4.9 ідентифікація (authentication) 7

4.10 виділений канал зв'язку (dedicated transmission path) 8

4.11 цифровий комунікатор (digital communicator) 8

4.12 цифрова комунікаційна система (digital communicator system) 8

4.13 кодування (encryption) 8

4.14 сповіщення (message) 8

4.15 формати сповіщення (message formats) 8

4.16 центр спостерігання (monitoring center) 8

4.17 ТМЗК (телефонна мережа загального користування) (PSTN (public switched telephone network)) 9

4.18 трансивер центру приймання тривожних сповіщень {receiving centre transceiver) 9

4.19 віддалений центр (remote center) 9

4.20 сигнальний захист (signalling security) 9

4.21 трансивер підохоронного приміщення (supervised premises transceiver) 9

4.22 інформаційна місткість системи (system capacity) 9

4.23 виявляння втручання (tamper defection) 9

4.24 мережа передавання (transmission network) 9

4.25 канал передавання (transmission path) 10

4.26 час передавання (transmission time). 10

4.27 комумікатор мовних сповіщень (voice communicator) 10

4.28 комунікаційна система передавання мовних сповіщень (voice communicator system) 10

5 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 10

5.1 Застосування стандартів 10

5.2 Конфігурація систем передавання тривожних оповіщень 10

5.3 Характеристики передавання 11

6 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ 12

6.1 Засоби передавання, які сумісні з іншими системами сигналізації 12

6.1.1 Загальні положення: 12

6.1.2 Пропускна спроможність: 12

6.1.3 Зменшення функційних можливостей: 12

6.2 Устатковання для передавання, яке використовують спільно з іншими системами 13

6.3 Експлуатаційні характеристики 13

6.3.1. Загальні положення: 13

6.3.3 Контролювання каналу зв'язку із системою тривожної сигналізації: 14

6.3.4 Контролювання системи передавання тривожних сповіщень: 14

6.4 Доступність системи передавання тривожних сповіщень 15

6.4.1 Надлишковість/дублювання: 15

6.4.2 Підтвердження передавання сигналу тривоги: 16

6.4.3 Несправності системи передавання тривожних сповіщень: 16

6.4.4 Тривалість несправності; 16

6.4.5 Доступність: 16

6.5 Сигнальний захист 17

6.5.2 Інформаційний захист: 17

7 ПЕРЕВІРЯННЯ ФУНКЦІЮВАННЯ 18

7.1 Загальні положення 18

7.2 Перевіряння систем передавання тривожних сповіщень, 18

7.3 Перевіряння групи системи передавання тривожних сповіщень 19

7.4 Перевіряння часу затримування у разі передавання 19

7.5 Перевіряння доступності 20

7.5.1. Звіти: 20

7.5.2. Перевіряння звітів; 20

8 ДОКУМЕНТАЦІЯ 21

ДОДАТОК A (довідковий) 23

ПРИКЛАДИ ДОСТУПНОСТІ 23

ДОДАТОК НА (довідковий) 24

ЗІСТАВЛЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ, ЧИННИХ В УКРАЇНІ, 3 ВИКОРИСТАНИМИ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ, ТА ПЕРЕЛІК ЧАСТИН, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СЕРІЇ СТАНДАРТІВ EN 50136 24

ДОДАТОК НБ (довідковий) 27

БІБЛІОГРАФІЯ 27


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад prEN 50136-1-1:1996 Alarm systems —Alarm transmission systems and equipment — Part 1-1: General requirements for alarm transmission systems (Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 143 «Системи тривожної сигналізації»,

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

За даними Головного фонду нормативних документів стандарти EN 50081-1, EN 50082, на які є посилання в цьому стандарті, на теперішній час втратили чинність, замість них використовують стандарти EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

перелік частин, які входять до серії стандартів EN 50136 із загальною назвою Alarm systems — Alarm transmission systems and equipment. (Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування), що містився в Передмові європейського стандарту, наведено у додатку НА;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

слова: «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

~ замінено познаки одиниць вимірювання часу: «тіп» — «хв», «h» — «год»;

до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

до стандарту долучено національні додатки НА та НБ;

назву «Додаток 1» замінено на «Додаток А»;

у розділі 7 (7.5.3), відповідно до вимог ДСТУ 1.5:2003, пронумеровано формули.

Копії нормативних документів, на які с посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛГЗАЦІЇ

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ

ТА УСТАТКОВАННЯ

Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень


СИСТЕММ ТРЄВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМы ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЬІХ ИЗВЕЩЕНИЙ

И ОБОРУДОВАНИЕ

Часть 1-1. Общие требования к системам передачи тревожных извещений


ALARM SYSTEMS

ALARM TRANSMISSION SYSTEMS AND EQUIPMENT

Part 1-1. General requirements for alarm transmission systems


Чинний від 2006-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає загальні вимоги для експлуатаційних показників, надійності і характеристик захисту систем передавання тривожних сповіщень.

Стандарт встановлює загальні вимоги до з'єднань, які забезпечують зв'язок між системою тривожної сигналізації і центром приймання тривожних сповіщень.

EN 50136 може бути застосований під час передавання усіх видів тривог: пожежа, проникнення, несанкціонований доступ, суспільна тривога тощо. Окрім цих тривожних сповіщень, різні типи систем тривожної сигналізації можуть формувати також інші види сповіщень, такі як сповіщення про несправність, про статус сповіщення тощо. Ці сповіщення також віднесені до передавання частини тривожного сповіщення. Термін тривога у цьому стандарті використано з врахуванням усіх цих видів.

Додаткові вимоги для специфічних систем передавання тривожних сповіщень наведено у окремих частинах цього стандарту. Це не обмежує використовування будь-якої системи передавання тривожних сповіщень, яка не відповідає одній з цих частин стандарту, за умови, що вона відповідає загальним вимогам. Також це не обмежує використовування устаткування передавання тривожних сповіщень в сфері, що не охоплена цим документом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті е посилання на такі стандарти:

EN 60950 Safety of information technology Equipment

EN 55022 Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of information technology equipment (emission)

EN 50081-1 Electromagnetic compatibility — Generic emission standard — Part 1: Residential, commercial and light industry

EN 50082-2 Electromagnetic compatibility — Generic immunity standard — Part 2: Industrial environment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 60950 Безпека інформаційно-технологічного устаткування

EN 55022 Норми і методи вимірів характеристик радіозавод від інформаційного технологічного устаткування (випромінювання)

EN 50081-1 Електромагнітна сумісність. Серія універсальних стандартів щодо випромінювання. Частина 1. Приміщення житлові, комерційні і легкої промисловості

EN 50082-2 Електромагнітна сумісність, Серія універсальних стандартів щодо стійкості. Частина 2. Промислове середовище.

3 МЕТА

Мета цього стандарту — визначання загальних вимог до експлуатаційних показників, надійності, характеристик захисту систем передавання тривожних сповіщень та гарантій можливості їх використання з різними типами систем тривожної сигналізації.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У стандарті застосовано таки терміни та їх визначення:

Примітка 1, Визначення, наведені нижче, потрібно читати разом з рисунком 1 додатка 1.

4.1 стан тривоги {alarm condition)

Стан системи тривожної сигналізації, або її частини, що є результатом реагування системи, або її частини на наявність небезпеки

4.2 центр приймання тривожних сповіщень (центральна станція) (alarm receiving centre (central station})

Віддалений центр з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем тривожної сигналізації

4.3 система тривожної сигналізації (alarm system)

Електричне устаткування для виявляння та попереджування небезпеки

4.4 трансивер (приймач-передавач) системи тривожної сигналізації (alarm system transceiver)

Приймально-передавальне устаткування системи тривожної сигналізації, яке розміщують на підохоронному об'єкті або на проміжній станції.

Примітка 2. У деяких системах трансивер може мати тільки можливість передавання

4.5 устаткування передавання тривожних сповіщень (alarm transmission equipment)

Устаткування, яке використовують для передавання тривожних сповіщень від інтерфейсу трансивера, встановленого в підохоронному приміщенні до інтерфейсу системи тривожної сигналізації, що розташована в підохоронному приміщенні і далі до інтерфейсу трансивера центру приймання тривожних сповіщень і на устаткування оповіщення. Також це устаткування може передавати інформацію або команди від центру приймання тривожних сповіщень до однієї чи багатьох систем тривожної сигналізації.

Примітка. Це не поширюється на устаткування, надане оператором телефонної мережі загального користування або іншої загальнодоступної системи передавання, але містить загальноприйняте телекомунікаційне устаткування зв'язку (наприклад модеми), якщо їх використовують для передавання тривожних сповіщень

4.6 канал передавання тривожного сповіщення (alarm transmission path)

Канал зв'язку між окремою системою тривожної сигналізації і з'єднаним з нею центром (-ами) приймання тривожних сповіщень

4.7 система передавання тривожних сповіщень (alarm transmission system)

Устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї або більше систем тривожної сигналізації до одного чи більше центрів приймання тривожних сповіщень.

Примітка. Система передавання Тривожних сповіщень може складатися з багатьох незалежних ділянок зв'язку типу: від підохоронного приміщення до іншої проміжної станції, від проміжної станції до проміжної станції, від проміжної станції до центра приймання тривожних сповіщень. Кожну незалежну ланку можна розглядати як систему передавання тривожнім сповіщень із придатним формулюванням у відповідних визначеннях

4.8 устаткування оповіщення (announciation equipment)

Устаткування, розміщене в центрі приймання тривожних сповіщень, яке оповіщає про стан тривоги, чи зміну стану тривоги систем тривожної сигналізації відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли

4.9 ідентифікація (authentication)

Обмін кодом для підтверджування того, що трансивер, встановлений на підохоронному об'єкті, не замінений однотипним устаткуванням без відповідного ідентифікаційного коду, або що отримане сповіщення не змінювало

4.10 виділений канал зв'язку (dedicated transmission path)

Канал передавання, який безперервно доступний для під'єднування системи тривожної сигналізації до центру(-ів) приймання тривожних сповіщень та не вимагає перемикання або попереднього встановлювання режиму для передавання відповідних тривожних сповіщень.

Примітка 1. Деяке устаткування або лінії передавання можуть бути використані в інших каналах передавання тривожних сповіщень чи в наданні інших послуг. наприклад за допомогою багатоточкових чи мультиплексних кіл або за допомогою накладання (ущільнювання).

Примітка 2. Системи, у яких застосовують перемикання, для вибирання одного з багатьох альтернативних виділених каналів

4.11 цифровий комунікатор (digital communicator)

Трансивер системи тривожної сигналізації, розташований в підохоронному приміщенні, який використовують у цифровій системі комутації

4.12 цифрова комунікаційна система (digital communicator system)

Система передавання тривожних сповіщень, яка передає інформацію цифровими кодованими сигналами каналом передавання з автоматичним набиранням номера через телефонну мережу загального користування (ТМЗК) до центра приймання тривожних сповіщень

4.13 кодування (encryption)

Шифрування, трансляція або інша модифікація інформації за допомогою такого методу, у разі якого інформація змінюється впродовж часу псевдовипадковим способом

4.14 сповіщення (message)

Серія переданих мережею сигналів, яка містить дані ідентифікації, функціювання і різні засоби для забезпечування власної цілісності, стабільності та гарантованого приймання

4.15 формати сповіщення (message formats)

Визначення детального змісту індивідуальних типів сповіщень (у межах повної структури сповіщення), які мають конкретні значення

4.16 центр спостерігання (monitoring center)

Віддалений центр з постійною обслугою, який контролює стан систем передавання тривожних сповіщень.

Примітка. Центр спостерігання може бути окремим центром чи частиною центра приймання тривожних сповіщень

4.17 ТМЗК (телефонна мережа загального користування) (PSTN (public switched telephone network))

Мережа, доступна широкому колу суспільства, призначена насамперед для передавання мовних повідомлень

4.18 трансивер центру приймання тривожних сповіщень {receiving centre transceiver)

Устаткування для приймання та передавання тривожних сповіщень, яке розташоване в центрі приймання тривожних сповіщень або іншому віддаленому центрі.