НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Закрите акціонерне товариство інститут "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"РОЗРОБНИКИ: Г. Гвоздецька, М. Ільюк, Н. Лахман, О. Ридван (науковий керівник)ЗА УЧАСТЮ: Українська Академія Архітектури (С. Фадеев)
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23.01.2009 р. № 23

3НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України .

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять1
 4. Загальні положення2
 5. Умовні графічні зображення меж територійЗ
 6. Умовні графічні зображення будинків і спорудЗ
 7. Умовні познаки і графічні зображення транспортних споруд і будов5
 8. Умовні графічні зображення інженерних мереж22
 9. Умовні графічні зображення водовідвідних споруд24
 10. Умовні графічні зображення елементів плану організації рельєфу25
 11. Умовні графічні зображення елементів озеленення26

Додаток А

Бібліографія27

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА

System of progect documents for building

GRAPHICAL SYMBOLS AND SIGNS OF ELEMENTS

OF GENERAL LAYOUTS AND TRANSPORT

Чинний від 2010-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт установлює основні умовні графічні познаки і зображення, що застосовуються на кресленнях генеральних планів житлових, громадських, промислових, транспортних та інших об'єктів.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ Загальні положення ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії).

ГОСТ 2.749-84 ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки (ЄСКД. Елементи та пристрої залізничної сигналізації, централізації та блокування).

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 1.1: вимога, термін дії, посилання на стандарти, реєстрація, затвердження; в ДСТУ 1.5: зміст стандарту, рисунок; в ДСТУ Б А.2.4-5: умовне зображення, умовна познака.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.2робочі креслення

Креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт

3.3 генеральний план розміщення об'єкта

Графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображує відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи підлягають реконструкції будівлі, споруди та інші елементи облаштування та благоустрою територій

3.3 репрографія

Факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (оригінальному, збільшеному чи зменшеному) оригіналу або примірника текстового чи графічного матеріалу шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Будинки, споруди, інженерні мережі, транспортні будови, елементи озеленення і благоустрою (далі - елементи генеральних планів та споруд транспорту), що проектуються, зображаютьна кресленнях із застосуванням умовних графічних познак і спрощених зображень, які встановленіцим стандартом. Існуючі елементи генеральних планів та споруд транспорту, а також умовні скорочення найменувань матеріалу покриття, доріг, вимощень, тротуарів тощо, які використовуютьу кресленнях, виконують згідно з вимогами "Умовні знаки для топографічних планів масштабів1:5000,1:1000, 1:500" [1].
 2. Зображення наземних і надземних будинків, споруд, інженерних мереж і транспортнихбудов, що проектуються, виконують суцільною товстою основною лінією, підземних - штриховоютовстою лінією, а існуючих - тонкою лінією згідно з ГОСТ 2.303.

Межу зміни покриття наносять пунктирною лінією, з обох боків якої вказують скорочену назву матеріалу покриття.

4.3Елементи генеральних планів та споруд транспорту, що підлягають розбиранню абознесенню, зображають згідно з рисуноком 1.

4.4 Умовні познаки і графічні зображення виконують у масштабі креслення з урахуванням рекомендованих розмірів, що наведені в таблицях у міліметрах.

 1. Умовні графічні познаки пристроїв залізничної сигналізації, централізації і блокування, щопроектуються, приймають згідно з ГОСТ 2.749.
 2. Застосовані умовні познаки і графічні зображення, які не увійшли в цей стандарт, необхіднопояснювати на кресленнях.

5 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ

Умовні графічні зображення меж територій виконують згідно з таблицею 1. Таблиця 1

6 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД

6.1 Основні умовні графічні зображення будинків і споруд, що проектуються, виконують згідно з таблицею 2.

Таблиця 2

 1. Умовні графічні зображення багатосекціиних житлових будинків на кресленнях масштабів1:500 і 1:1000 виконують, розбиваючи їх на секції і вказуючи входи.
 2. Внутрішній бік лінії контуру умовного графічного зображення будинку і споруди суміщають зкоординаційними осями.
 3. Під час виконання спрощених зображень будинків і споруд, що наведені в 1в, вказуютьприйняту площу поперечного перерізу вертикальних елементів конструкцій, а в 2, 4 таблиці 2наявність опор у проектному положенні вказують знаком "+". При цьому кількість опор, воріт ідверей повинна відповідати фактичним даним.

7 УМОВНІ ПОЗНАКИ І ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І БУДОВ

 1. Умовні познаки і графічні зображення транспортних споруд і будов, що проектуються, напланах виконують згідно з таблицями 3 та 4.
 2. Номер і технічну категорію залізничної колії указують у розриві умовного графічногозображення лінії колії. Головні станційні колії позначають римськими цифрами, інші станційні івнутрішньомайданчикові колії - арабськими цифрами.

Розмір шрифту для позначення колій, парків, і стрілочних переводів повинен бути на один-два номери більше ніж розмір шрифту, що прийнятий для розмірних чисел на тому ж кресленні, але не більше 5 мм.

Технічну категорію указують за необхідності римською цифрою в колі діаметром 10 мм.

7.3В умовних графічних зображеннях мостів, шляхопроводів, колій підвісних доріг відстаньміж опорами, розміри опор та інші змінні параметри приймають за фактичними даними.

Кінець таблиці 4

7.4Умовні графічні зображення споруд і будов на поздовжніх профілях залізничних колій іавтомобільних доріг, що проектуються, виконують згідно з таблицею 5.

Замість крапок в умовних графічних зображеннях таблиці 5 роблять написи геометричних величин споруди в метрах та вказують номер пікету з прив'язкою в метрах до пікету.

В умовних графічних елементах існуючих споруд і будов, що наведені в 1-3, 5, 13 таблиці 5, затушовування не виконують.

7.5Розміри зображень, наведених в 16, 17, 19, 22 таблиці 5, приймають за фактичними роз-мірами споруди, що проектується. Кількість прогонів в зображенні мосту, шляхопроводу, віадука,естакади повинна відповідати фактичним даним.

У зображенні шляхопроводу, віадука, естакади, які розташовані на незатоплюваних територіях, познаки горизонтів високих (ГВВ) і меженних (ГМВ) вод не вказують.

Таблиця 5

8 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

 1. Умовні графічні зображення інженерних мереж виконують згідно з таблицею 6, в якійлітерно-цифрові познаки наведені як приклад і на кресленнях повинні відповідати проектним.
 2. Трубопровідну, кабельну або повітряну мережу наносять однією лінією, яка відповідає осі(трасі) мережі, і супроводжують встановленими літерно-цифровими познаками.

Літерно-цифрові познаки мережі наносять в розривах лінії мережі з інтервалами не більше 100 мм, а також біля характерних точок (поворотів, перехрещень, вводів у будинки і споруди тощо).

 1. Мережі, що прокладаються в одній траншеї або на одній лінії опор, допускається зображатиоднією лінією, вказуючи види мереж на полиці лінії-винесення.
 2. Мережі, що прокладаються в комунікаційних спорудах, у мережах цих споруд графічно непозначають. Для зазначення виду і кількості мереж наводять літерно-цифрові познаки на полицілінії-винесення, яка проведена від мережі споруди.
 3. Якщо в проекті всі позамайданчикові мережі прокладені під землею, допускається умовнозображати їх суцільною лінією з відповідним поясненням.

Умовні зображення трубопроводів викреслюють чорним кольором, але для більшої наочності їх можуть зображати: водопроводи - зеленим, каналізаційні мережі - коричневим, газопроводи -блакитним, теплові мережі - синім. При цьому на кресленні зберігають усі графічні елементи трубопроводів та всі пояснювальні підписи.

На планах усіх масштабів при зображенні трубопроводів у розривах умовних знаків трас підписують літерні індекси, що характеризують призначення трубопроводів (транспортують газоподібний, рідкий або твердий матеріал чи продукт). Наприклад, для водопроводів (без поділу) - В, каналізаційних мереж (без поділу) - К, газопроводів - Г, теплових мереж - Т, нафтопроводів - Н, бензопроводів - Б, а для різних твердих матеріалів (без поділу) - Мт.

Підписи розташовують на лініях, якими позначають трубопроводи, біля їх перетину та біля трубопроводу кожні 7-10 см траси.

 1. Трасу високовольтних ліній електропередачі (ВЛ), резервну або перспективну, зображаютьтонкою штриховою лінією. Межу коридору ВЛ зображають суцільною тонкою лінією.

10 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ

Умовні графічні зображення елементів плану організації рельєфу виконують згідно з таблицею 8.

Таблиця 8

11 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Умовні графічні зображення елементів озеленення виконують згідно з таблицею 9.

Таблиця 9

ДОДАТОК А (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

Міністерство екології та природних ресурсів України К. 2001р.

2 Правила технічної експлуатації залізниць України.

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996р. № 411.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.1997р. № 50/1854.

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

Код УКНД 01,080.30;91.010.30

Ключові слова: Умовні познаки і графічні зображення, креслення генеральних планів і транспорту.