ДБН Б.1.1-9:2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДБН Б.1.1-9:2009

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:Державне підприємство "Український державний науково-дослідний

і проектний інститут цивільного сільського будівництва" (ДП "УкрНДІПроцивільсільбуд")

РОЗРОБНИКИ:С. Буравченко, канд. арх., А. Волков; 3. Денисенко; Т. Криштоп, канд.

техн. наук (керівник розробки); В. Максименко; С. Маркітаненко; Ю. Тищак; О. Ханенко; О. Чижевський, канд. арх.

ВНЕСЕНОУправління планування забудови територій Мінрегіонбуду України

ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Мінрегіонбуду від 13 березня 2009 р. № 104ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
 2. НА ЗАМІНУДБН Б.2.4-2-94 у частині, що стосується генерального плану сільського

населеного пункту

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів

ДБН Б.1.1-9:2009

На заміну ДБН Б.2.4-2-94 у частині, що стосується генерального плану сільського населеного пункту

Чинний від 2009-09-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження тазатвердження генеральних планів сільських населених пунктів.
 2. Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевогосамоврядування, юридичними та фізичними особами.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1генеральний план населеного пункту

Містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту [1]

3.2громадський підцентр сільського населеного пункту

Територія, на якій при периферійному розташуванні громадського центру або при витягнутій формі села формуються установи та підприємства соціально-культурного повсякденного обслуговування для забезпечення нормативних радіусів їх доступності

3.3економічно активне населення

Населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. До нього відносяться особи, зайняті економічною діяльністю та безробітні [2].

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Місце генерального плану в структурі містобудівної документації наведено в додатку А.
 2. Згідно з чинним законодавством [1] розроблення генерального плану сільського населеногопункту здійснюється на підставі рішення сільської ради. Його доцільність визначається схемоюпланування території сільради та висновком місцевого органу містобудування й архітектури.

У генеральному плані на основі вирішень схем планування території відповідної області (Автономної Республіки Крим), району та сільської ради визначаються заходи щодо реалізації державної містобудівної політики з урахуванням загальнодержавних і регіональних інтересів, історичних, економічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, географічних (у тому числі рекреаційних, природно-ландшафтних ресурсів і оздоровчих факторів) і демографічних особливостей території, етнічних і культурних традицій.

С. 2 ДБН Б.1.1-9:2009

4.3Основними завданнями генерального плану сільського населеного пункту згідно з [1] є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання тери-торій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови таіншого використання територій;
 • обґрунтування зміни меж населеного пункту, черговості і пріоритетності забудови та іншоговикористання територій;
 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання тазабудови територій;
 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 • оцінка загального стану довкілля населеного пункту, основних факторів його формування,визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 • визначення територій, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохо-ронні та інші обмеження їх використання.

 1. Проектні рішення генерального плану розробляються на два періоди: 20 років (розра-хунковий період ) і до 7 років (перша черга). За рішенням сільської ради термін дії генеральногоплану сільського населеного пункту може бути продовжений (але не більше ніж на 5 років) абоскорочений. Також попередньо обґрунтовуються пропозиції на більш далеку перспективу.
 2. Рішення генерального плану використовуються сільською радою, її виконавчим органомпри здійсненні їх відповідних повноважень, зокрема, при:

 • підготовленні пропозицій щодо встановлення та зміни меж населеного пункту;
 • розробленні місцевих містобудівних програм і програм соціально-економічного розвиткунаселеного пункту;
 • розробленні місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній,проектів забудови та іншої проектної документації;
 • координації на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексноїзабудови населених пунктів;
 • підготовленні рішень щодо умов використання та забудови земельних ділянок фізичнимита юридичними особами, а також щодо можливості зміни використання та забудови земельнихділянок;

 • прийнятті рішень щодо розташування та проектування нового будівництва, здійсненняреконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування тери-торій;
 • розробленні завдань на проектування соціальної, інженерної та транспортної інфраструк-тури;
 • організації робіт із проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організаційна стан довкілля та визначення заходів зі зменшення цього впливу;

 • підготовленні вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устроютериторії населеного пункту, грошової оцінки земель населеного пункту та іншої землевпорядноїдокументації;
 • підготовленні рішень щодо продажу земельних ділянок на конкурсних засадах;
 • прийнятті рішень щодо вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користуванняземельних ділянок, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування незалежно від формвласності;

 • узгодженні питань забудови та іншого використання територій спільних інтересів ізтериторіальними громадами суміжних адміністративно-територіальних одиниць;
 • установленні на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених длямістобудівних потреб.

ДБН Б.1.1-9:2009 С З

4.6 Матеріали генерального плану використовують як вихідні дані при розробленні інвестиційних програм і проектів, схем розмежування земель державної та комунальної власності, визначення земель населеного пункту для приватизації, схем розвитку систем інженерного обладнання, інженерного захисту та інженерного підготовлення території, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

5 СКЛАД І ЗМІСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

 1. Генеральний план розробляється у складі текстових і графічних матеріалів. За спеціальнимзавданням окремим томом відповідно до [3] розробляється розділ "Інженерно-технічні заходицивільного захисту (цивільної оборони)".
 2. Текстові матеріали генерального плану включають:

 • пояснювальну записку;
 • основні положення.

5.2.1 Пояснювальна записка містить:

-вихідні дані (завдання на розроблення генерального плану, довідки, рішення місцевихорганів влади та органів місцевого самоврядування, місцеві програми тощо),

 • вступ,
 • ретроспективний аналіз та оцінку сучасного стану використання території сільського насе-леного пункту,
 • комплексну містобудівну оцінку території сільського населеного пункту,
 • пропозиції та обгрунтування щодо перспективного розвитку та використання територіїсільського населеного пункту, взаємоузгодженого вирішення спільних проблем його розвиткуіз суміжними населеними пунктами, інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навко-лишнього природного середовища,
 • додатки (матеріали про погодження, експертизу, громадське обговорення та затвердженнягенерального плану).

 1. У "Вступі" характеризуються підстави, головна мета, законодавчі та нормативно-мето-дичні основи розроблення генерального плану, наводиться перелік і джерела вихідної інформації,склад авторського колективу.
 2. Розділ "Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання територіїсільського населеного пункту" містить:

а)характеристику географічного розташування населеного пункту, його оточення (переліксуміжних адміністративно-територіальних одиниць), адміністративний статус, дані про площутериторії та чисельність населення;

б)коротку історичну довідку з характеристикою послідовних змін площі території та адмі-ністративного статусу населеного пункту;

в)оцінку ступеня та проблем реалізації раніше розробленої містобудівної документації надану територію (схеми планування території сільради, генерального плану населеного пункту,детальних планів територій);

г)аналіз тенденцій та сучасного стану функціонального використання земель: структуравикористання земель населеного пункту, перелік основних землевласників і землекористувачів,щільність і характер забудови, наявність територіальних ресурсів в існуючих межах населеногопункту;

д)відомості про структуру та обсяги житлового фонду й об'єктів громадського обслуговування,перелік об'єктів господарського комплексу та інженерно-транспортної інфраструктури тощо;

є) визначення проблем і диспропорцій, можливих наслідків продовження тенденцій, що склалися.

С. 4 ДБН Б.1.1-9:2009

5.2.1.3Розділ "Комплексна містобудівна оцінка території сільського населеного пункту" міс-тить:

а)системну оцінку конкурентних переваг і обмежень соціально-економічного розвитку насе-леного пункту, що визначають вимоги та можливості ефективного використання його територіїна базі аналізу:

 1. зовнішніх чинників: переваги географічного розташування, місце в районному агропро-мисловому комплексі і в районній системі розселення, у мережі загальнодержавних і регіо-нальних інженерно-транспортних магістралей, сталі виробничі, трудові, культурно-побутові,рекреаційні взаємозв'язки з іншими населеними пунктами;
 2. внутрішніх чинників (динаміка, сучасний стан і наявні прогнози розвитку):

 • соціально-демографічний потенціал (кількість, структура, природний рух, сальдо міграції,зайнятість населення, рівень освіти та професійної кваліфікації економічно активногонаселення);
 • структура та потужність виробничого комплексу;
 • природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (природно-кліматичніумови проживання та господарської діяльності, земельні, водні, мінерально-сировинні йінші ресурси, які мають суттєве значення для розвитку населеного пункту);
 • оздоровчо-рекреаційний і туристичний потенціал населеного пункту та оточуючих тери-торій (наявність історико-культурної спадщини, своєрідність природних ландшафтів, лісівта інших відповідних ресурсів, рівень та умови їх використання);
 • рівень розвитку місцевої соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (стан жит-лового фонду і закладів соціально-культурного обслуговування населення (у т.ч. міжсе-ленного значення), житлова забезпеченість, забезпеченість об'єктами соціальної сфери завидами обслуговування, класифікація вулиць, стан водо- та енергозабезпечення, водовід-ведення, санітарного очищення території тощо);
 • санітарно-епідемічний та екологічний стан території з визначенням об'єктів, які негативновпливають на стан навколишнього середовища, та зон їх впливу;
 • рівень природної, пожежної та техногенної безпеки території (структура та розміщенняпотенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їхрозподіл за групами ризику, площа території та кількість населення в зонах можливогоураження, включаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих на суміжних територіях);
 • охоронні зони, в межах яких обмежується забудова та інше використання території;
 • інженерно-будівельні умови забудови та іншого використання території населеного пункту,можливості містобудівного освоєння територій, прилеглих до населеного пункту;
 • рівень інвестиційної привабливості території (обсяги інвестицій, рівень забезпечення інвес-тиційних потреб, стан ринку нерухомості).

б)визначення найбільш стимулюючих і обмежуючих факторів, які переважно впливають наперспективні структуру, параметри розвитку економіки та напрямки використання території;

в)аналіз збіжних або конфліктних інтересів територіальних громад, суміжних з цим сільськимнаселеним пунктом, щодо забудови та іншого використання територій, соціально-культурногообслуговування населення, водо- і енергозабезпечення, водовідведення, санітарного очищення,транспортного обслуговування, охорони довкілля, розвитку рекреаційних зон, забезпеченняприродно-техногенної безпеки та передбачених у наявній містобудівній документації (схемахпланування території району, сільрад, генеральних планах суміжних населених пунктів) шляхівїх вирішення.