ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування


 1. організації під'їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортнихзасобів
 2. орієнтації в'їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо - для об'єктів масовоговідвідування
 3. відомостей про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта, можливості зміни функціонального призначення об'єкта, його окремих елементів чи об'ємно-планувального та/або об’ємно просторового рішення в цілому (при намірі здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення,технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди)
 4. врахування потреб інвалідів

10.9необхідності розроблення у складі проектної документації інженерно-технічних заходівцивільного захисту (цивільної оборони), заходів у сфері техногенної безпеки, протипожежних,санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів

 1. Перелік науково-дослідних та проектних організацій, які мають бути залучені до розробленнямістобудівного обґрунтування
 2. Необхідність розроблення схеми (моделі) об'ємно-просторового рішення наміру забудови
 3. Склад містобудівного обгрунтування

Відповідальний виконавець (ГАП, ГІП) ________________ _______________________________

(підпис)(ім'я, прізвище)

ДБН Б.1.1-4:2009 С. 13

ДОДАТОК Г (довідковий)

СКЛАД ВИХІДНИХ ДАНИХ

Г.1 Витяг із пояснювальних записок та графічних матеріалів містобудівної документації (схеми планування території на місцевому рівні, генерального плану населеного пункту, детального плану території) з інформацією щодо характеристики земельної ділянки, на яку розробляється містобудівне обґрунтування, та суміжних територій, а саме:

 • перспективного функціонального призначення, режиму використання;
 • знаходження в санітарно-захисних, охоронних зонах, зонах регулювання забудови;
 • інженерно-будівельних умов (геологічних, гідрологічних, кліматичних тощо);
 • існуючої забудови (архітектурно-просторова характеристика, призначення будівель та споруд, їх висота (поверховість), технічний стан, характеристика зелених насаджень та інших елементів благоустрою тощо);
 • існуючої та проектної інженерно-транспортної інфраструктури;
 • заходів з інженерної підготовки території та її захисту;
 • екологічних умов.

Г.2 У разі відсутності необхідної інформації в затвердженій містобудівній документації або її застарілості - актуальна інформація згідно з переліком, наведеним у Г.1.

Г.3 Витяги з проектних робіт (за наявності), які мають бути використані при розробленні містобудівного обґрунтування (історико-містобудівне обґрунтування, проекти встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, інженерного підготовлення території тощо).

Г.4 Дані Державного земельного кадастру щодо площі, опису меж земельної ділянки, прав на неї, відомостей про її власника (якщо замовником є користувач земельної ділянки).

Г.5 Характеристика наміру забудови (основні техніко-економічні показники об'єкта містобудування):

а)для об'єктів цивільного призначення:

 • вид об'єкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоров'я, спортивнийтощо),
 • бажані розміри (площа забудови, висота (кількість поверхів)),
 • технічні характеристики об'єкта (кількість, структура та загальна площа квартир, робоча/торговельна площа, місткість/пропускна здатність або інша технічна характеристика громадськихоб'єктів, розрахункова чисельність населення, персоналу),
 • призначення вбудованих та прибудованих приміщень;

б)для об'єктів виробничого призначення:

-основний вид діяльності та клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класифікації;

 • перелік продукції та клас її небезпеки;
 • потужність виробництва;
 • обсяги вантажних перевезень;
 • відомості про транспорт, що планується використовувати (види транспортних засобів тагабарити);
 • загальна чисельність працюючих, у тому числі адміністративного персоналу, виробничогоперсоналу;
 • кількість змін;
 • склад та характеристика основних будівель і споруд, приміщень, технологічних дільниць(площа, технологічні процеси та обладнання, шкідливі властивості речовин та матеріалів, щовикористовуються та виділяються, категорія з вибухонебезпечної та пожежної небезпеки тощо);

С, 14 ДБН Б. 11-4:2009

-технологічно обумовлені потреби в ресурсах:

 • земельних (необхідна площа для постійного та тимчасового використання, функціональневикористання),
 • сировинних (види, обсяги),
 • енергетичних (види, обсяги),
 • водних (обсяги, необхідна якість),
 • зовнішніх інженерних мереж;

 • необхідність улаштування системи виробничої каналізації та локальних очисних споруд;
 • відомості про відходи виробництва (вид, кількість, технологія утилізації);
 • перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а такожможливих меж зон впливу від них.

Г.6 Відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об'єкта при намірі здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт будівлі/споруди.

Г.7 Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаний замовником відповідно до вимог земельного законодавства.

Г.8 Графічні матеріали (на паперовому та електронному (за наявності) носіях):

- оновлена топографо-геодезична основа М 1:2000,1:1000 або 1:500 (визначається в завданні),

- викопіювання із схеми планування території на місцевому рівні, генерального плану,детального плану території з відображенням земельної ділянки та суміжних територій, планувальних обмежень,

 • викопіювання з чергового плану з відображенням земельної ділянки та суміжних територій,
 • зони впливу об'єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови (відповідно до вимог,встановлених нормативними документами та передпроектними роботами).

ДБН Б.1.1-4:2009 С.15

ДОДАТОК Д (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Земельний кодекс України
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. № 2328 "Про Порядок наданняархітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпеченняоб'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу"
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 "Про затвердженняПорядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць,обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"
 4. ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
 5. ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
 6. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення
 7. ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я
 8. ДБН В.2.2-11 -2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
 9. ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування
 10. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 11. ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
 12. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 13. ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення
 14. ДБН В.2.2-20:2008 Готелі
 15. ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'ятокархітектури та містобудування
 16. ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України
 17. СНиП II-89-80 Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 89.Генеральные планы промышленных предприятий (Будівельні норми і правила. Частина II.Норми проектування. Глава 89. Генеральні плани промислових підприємств)
 18. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)
 19. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

С. 16 ДБН Б.1.1-4:2009

Код УКНД.

Ключові слова: зона впливу об'єкта містобудування, містобудівне обгрунтування, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, намір забудови, об'єкт містобудування.

ДБН Б.1.1-4:2009 С. 17 ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Терміни та визначення понять1
 3. Загальні положення1
 4. Склад та зміст містобудівного обґрунтування2
 5. Порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування ....5

Додаток А

Нормативні посилання 7

Додаток Б

Форма містобудівного обґрунтування 8

Додаток В

Форма завдання на розроблення містобудівного обґрунтування 11

Додаток Г

Склад вихідних даних 13

Додаток Д

Бібліографія 15