ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА ЇХ УТРИМАННЯ

ДБН А.3.1-9-2000

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000

РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва

(НДІБВ, м. Київ); керівник теми к.т.н. Заблоцький Є.Й.,

інженери Москаленко И.М., Сівко О.В.

ВНЕСЕНІ Відділом інноваційної політики, нормування та

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ стандартизації Держбуду України

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом Держбуду України від 2000-10-13 № 229

і введені в дію 2001-04-01

© Укрархбудінформ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія ДБН А.3.1-9-2000

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом На заміну СНіП 3.01.09-84 захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони (сховищ, протирадіаційних укриттів) і їх утримання незалежно від їх форм власності і поширюються на нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і капітальний ремонт об'єктів будівництва, їх окремих черг, пускових комплексів.

У цих нормах вживаються терміни, визначення до яких наведене у додатку 1 ДБН А.3.1-3-94.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних нормах, наведено у додатку А.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони вводяться в експлуатацію з урахуванням вимог 1.2, 1.5, 1.7 та 1.11 ДБН А.3.1-3-94.

1.2 Прийняттю в експлуатацію підлягають закінчені будівництвом захисні споруди:

- вбудовані в будинки, які входять до комплексу будівництва об'єктів виробничого або житлово-цивільного призначення, а також передбачені у складі новозведених і реконструйованих рудників та шахт разом з основним об'єктом будівництва або його пусковим комплексом;

- окремо розташовані, а також захисні споруди, обладнані в існуючих будинках, спорудах і гірничих виробках діючих, законсервованих і відпрацьованих рудників і шахт, - відразу після закінчення будівництва.

2 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1 Закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації захисні споруди цивільної оборони як об'єкти державної власності підлягають прийняттю державними приймальними комісіями.

2.2 Для пред'явлення розташованих окремо або вбудованих захисних споруд державним приймальним комісіям створюються робочі комісії, призначені замовником (забудовником), які повинні перевірити: відповідність захисних споруд і змонтованого обладнання проектам; відповідність виконання будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм; результати індивідуальних випробувань та комплексного випробовування обладнання; готовність до експлуатації; вжиття заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, пожежної і радіаційної безпеки.

2.3 Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і обладнання оформляється відповідними актами (додаток Б, форми 1, 2, 3), які передаються на розгляд державній приймальній комісії.

2.4 Закінчені будівництвом окремо розташовані або вбудовані захисні споруди (приміщення), які входять до складу об'єктів виробничого і житлово-цивільного призначення, за необхідності введення їх в експлуатацію в процесі будівництва приймаються робочими комісіями по мірі їх готовності з подальшим пред'явленням державним приймальним комісіям, що приймають об'єкти в цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата підписання акта робочою комісією (додаток Б, форма 4).

2.5 Порядок призначення робочих комісій встановлений у 2.5 ДБН А.3.1-3-94.

2.6 До складу робочої комісії включаються представники замовника (забудовника), генерального підрядника, субпідрядних організацій, експлуатуючої організації, генерального проектувальника, органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, органів державного

ДБН А.3.1-9-2000 С.2

санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, державної екологічної інспекції, державного нагляду за охороною праці.

Головою робочої комісії призначається представник замовника (забудовника).

2.7 Генеральний підрядник подає робочим комісіям таку документацію:

- перелік організацій, які беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання;

- комплект робочих креслень, по яких здійснювалось будівництво об'єкта, що приймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;

- документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт;

- акти на приховані роботи і акти про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій;

-акти про випробування змонтованого обладнання; акти про випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації і вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання та дренажних пристроїв; акти про ущільнення (герметизацію) вводів і випусків інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни підвалів;

- акт перевірки герметичності сховища;

- акт герметичності систем вентиляції і з'єднань;

- акт випробовування вентиляційних систем;

- акт про заміри аеродинамічного опору перемичок і параметрів природної тяги в гірничих виробках;

- акт про випробування і комплексне випробовування захищеної дизельної електростанції (далі - ДЕС) сховища (укриття);

- акт про випробування гідропневматичної ємкості;

- акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж;

- акти про випробування пристроїв телефонізації, радіофікації, сигналізації і автоматизації;

- акти про випробування пристроїв пожежобезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;

- акти радіаційного обстеження об'єкта;

- акти про виконання протисейсмічних заходів, передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах;

- акти про виконання заходів при будівництві на територіях з просідаючими грунтами, високим рівнем ґрунтових вод, підземними виробками, карстами;

- журнали виконання робіт, авторського нагляду (при його проведенні), матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва.

2.8 Робочі комісії окремо перевіряють:

а) при прийнятті в експлуатацію вбудованих і окремо розташованих захисних споруд:

- стан огороджувальних конструкцій, входів, аварійних виходів, захисно-

герметичних дверей (воріт, ставень) і їх відповідність класу захисту споруди, дренажних систем і систем автоматичного пожежогасіння;

- наявність і якість деталей та пристроїв, призначених для закладання технологічних отворів при переведенні споруди на режим сховища (укриття);

- справність противибухових пристроїв (МЗС, УЗС та ін.), розширювальних камер, засувок на трубопроводах, герметичних клапанів на повітрозабірних і витяжних каналах, клапанів надмірного тиску;

- герметичність сховища;

- кріплення обладнання і повітроводів;

б) при прийнятті в експлуатацію захисних споруд, розташованих в гірничих виробках:

- маршрути руху переховуваних від робочих місць до захисних споруд і їх захищеність від дії засобів ураження (наявність захисних перемичок, саморятівників, пунктів перемкнення саморятівників, покажчиків відстані і напрямку руху тощо);

- роботоздатність системи електропостачання захисних споруд з використанням акумуляторних батарей електровозів і систем їх автоматичного регулювання;

- стан автономного джерела живлення;

ДБН А.3.1-9-2000 С. З

- стан шляхів евакуації переховуваних із захисної споруди;

- роботоздатність електрозв'язку, проводового мовлення і радіозв'язку, а також засобів оповіщення цивільної оборони об'єкта.

2.9 Прийняття робочою комісією інженерно-технічного обладнання повинно закінчуватися перевіркою роботоздатності всіх систем споруди в сумісній (комплексній) роботі.

Для захисної споруди, розташованої в гірничій виробці, повинні проводитись заміри кількості повітря, що надходить в захисну споруду в режимі чистої вентиляції за рахунок природної тяги.

Прийняття будівельних конструкцій

2.10 Перевірка стану огороджувальних конструкцій здійснюється зовшішнім оглядом, при цьому виявляють:

- відповідність проекту конструкцій стін, покриття, перегородок, перемичок, тамбурів-шлюзів, тунелів, шахт, тамбурів і герметичних дверей (воріт, ставень);

- правильність виконання вводів у сховище (укриття) електричних кабелів, кабелів зв'язку, а також комунікацій водопостачання, каналізації і теплопостачання;

- відповідність проекту товщини підсипки грунту на покриття.

2.11 Система автоматичного пожежогасіння перевіряється на роботоздатність у відповідності з вимогами інструкції з її експлуатації.

2.12 Роботоздатність дренажної системи повинна перевірятись шляхом просвічування дренажних труб з одного колодязя до другого. При цьому на дзеркалі повинен бути видний чіткий контур дренажної труби і світла.

2.13 Випробування захисних властивостей споруди від затікання зовнішнього повітря повинно включати два етапи:

а) перший- випробування споруди на герметичність;

б) другий - випробування споруди і систем повітропостачання на спроможність підтримки встановлених проектом величин надмірного тиску (підпору) повітря.

2.14 Герметичність сховища перевіряється в такій послідовності:

- закриваються всі вхідні двері, ставні і люки, стопоряться клапани надмірного тиску, закриваються герметичні клапани і заглушки на повітроводах витяжних систем, сифони заповнюються водою;

- включається в роботу припливна система вентиляції, відрегульована на задану проектом продуктивність і по продуктивності вентиляторів визначається кількість повітря, що подається у сховище;

- вимірюється підпір повітря в сховище тягонапороміром рідинним або іншим придатним для цього приладом. У всіх випадках заміряне значення підпору повинне бути не менше значення, вказаного на графіку (рис. 1) або величини підпору, яка визначається за формулами:

для сховищ із звичайною герметичністю (в одиницях СІ)

(1)

де ??Р - підпір повітря в сховищі, Па;

те саме, в одиницях МКГСС

де ??Р - підпір повітря в сховищі, кг/м2 (мм вод.ст.);

- для сховищ з підвищеною герметичністю (в одиницях СІ)

(2)

те саме в одиницях МКГСС

де L - повітроподача припливної системи вентиляції, м3/год;

F - площа огорож по внутрішньому контуру герметизації, м2.

ДБН А.3.1-9-2000 С.4

1 - нормативна крива підпорів повітря в сховищах із звичайною герметичністю;

2 - те саме з підвищеною герметичністю

Рисунок 1 - Графік для оцінки герметичності сховищ

При величинах заміряного підпору повітря менше визначених за графіком або формулами (1) і (2) виявляються місця підвищеного витоку повітря за відхиленням полум'я свічки або за допомогою мильної плівки, при цьому перевіряються притвори герметичних пристроїв (дверей, люків, клапанів та ін.), примикання коробок дверей і ставень до огороджувальних конструкцій, ущільнювачі клинових засувів, місця проходження через огороджувальні конструкції вводів комунікацій і встановлення інших закладних деталей, стики збірних залізобетонних елементів.

Після усунення виявлених нещільностей проводиться повторна перевірка герметичності сховища. Без доведення до потрібної герметичності сховище в експлуатацію не приймається.

Герметичність перевіряється під час періодичних оглядів (не рідше одного разу за квартал, а також негайно після заповнення його людьми за сигналами цивільної оборони).

Контроль за підпором повітря здійснюється за допомогою тягонапороміра, сполученого з атмосферою водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15 мм із запірним пристроєм.

Вивід труби від тягогонапороміра в атмосферу проводиться в зону, в якій відсутній вплив потоків повітря при роботі систем вентиляції сховища.

Тягонапоромір слід встановлювати у вентиляційній камері.

2.15 Надійність і зручність зачинення дверей, надійність кріплення ущільнюючих прокладок, щільність примикання двірних полотен до коробок і ступінь перекриття рухомими елементами перерізів повітроводів повинні перевірятися шляхом їх випробовування.

2.16 Випробування споруди і систем повітропостачання на спроможність підтримки встановлених величин надмірного тиску (підпору) повітря при режимах II і III повинно проводитись у такому порядку:

- вмикаються система припливної вентиляції режиму II і система витяжної вентиляції, при цьому відповідні герметичні клапани повинні бути відкриті, а клапани перетікання - вільні. Величина підпору повітря в сховище повинна складати не менше 50 Па (5 мм вод.ст.);

- вмикається система підтриманя підпору повітря режиму III. Решта систем не працює, при цьому повинні бути закриті всі герметичні клапани на витяжних системах, застопорені в закритому положенні клапани надмірного тиску в тамбурах входів. Величина підпору повітря в сховищі має бути не менше 50 Па.

Прийняття інженерно-технічного обладнання

2.17 Прийняття інженерно-технічного обладнання повинно проводитися після індивідуальних випробувань і комплексного випробовування, що проводяться спеціалізованими організаціями. При прийнятті обладнання робочі комісії перевіряють: