2. Застосування комплектно-блочного методу будівництва і

монтажу будівельних конструкцій і устаткування укрупненними

блоками повинно бути виділено.

Головний інженер проекту

-----------------------

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Замовник

-----------------------

(підпис)

Керівник підрядної організації

-----------------------

(підпис)

- 46 -

ДБН А.3.1-5-96

Форма 3

Відомість потреби

в будівельних конструкціях, виробах, матеріалах і

устаткуванні

-------------------------------------------------------------------

| N | Найменування | Одиниця | Всього | В тому | В тому |

|рядка | | виміру | по |числі по | числі по |

| | | |будівництву|основних |календарних|

| | | | |об'єктах | періодах |

| | | | | |будівництва|

|-----------------------------------------------------------------|

| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Примітка:

1. Номенклатура конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування

(графа Б) повинна бути визначена в залежності від виду і

особливостей будівництва.

2. Потреба в матеріалах показується дробом: в чисельнику -

загальна потреба, в знаменнику - потреба, за винятком

матеріалів, необхідних для виготовлення конструкцій і виробів

на підприємствах будівельної індустрії.

3. Розподіл потреби в ресурсах (графа 2) повинен передбачати

забезпечення ресурсами виділених пускових комплексів, а

також необхідний заділ на майбутні періоди будівництва.

Головний інженер проекту

-----------------------

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Замовник

-----------------------

(підпис)

Керівник підрядної організації

-----------------------

(підпис)

- 47 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 5

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ

1 До складу проекту виконання робіт по зведенню будівлі,

споруди або її частини включаються:

а) календарний графік виконання робіт або комплексний сітьовий

графік, в якому встановлюється послідовність і терміни виконання

робіт з максимально можливим їх суміщенням (додаток 6, форма 1);

б) будівельний генеральний план із зазначенням: меж

будівельного майданчика і видів огорожі, діючих і тимчасових

підземних, надземних і повітряних мереж і комунікацій, постійних і

тимчасових доріг, схем руху засобів транспорту і механізмів, місць

установки будівельних і вантажопідйомних машин із зазначенням шляхів

іх пересування і зон дії, розміщення постійних, споруджуваних і тим-

часових будівель і споруд, місць розташування знаків геодезичної

основи, небезпечних зон, шляхів і засобів пiдйому працюючих на

робочі яруси (поверхи), а також подходів до будівель і споруд,

розміщення джерел і засобів енергопостачання і освітлення

будівельного майданчика із зазначенням розміщення заземлюючих

контурів, мiсць розташування пристроїв для видалення будівельного

сміття, майданчиків і приміщень для складування матеріалів і кон-

струкцій, майданчиків укрупнювального складання конструкцій, розта-

шування примiщень для санітарно-побутового обслуговування

будівельників, пристроїв для пиття води, мiсць відпочинку, а також

мiсць виконання робіт, пов'язаних із використанням відкритих вогнищ

(розігрівання бітуму, приготування мастик тощо), заходів щодо захи-

сту котлованів і траншей від поверхневих і грунтових вод, характе-

ристики вантажопідйомних машин, схеми безпечної спільної роботи де-

кількох вантажопідйомних машин, а також зон виконання робіт

підвищеної небезпеки. На просідаючих грунтах водозабірні пункти,

тимчасові споруди і механізовані установки із застосуванням мокрих

процесів повинні розташовуватись на будiвельному майданчику з

низової за рельєфом мiсцевості сторони від будівель і споруд, а

майданчики навколо них повинні бути сплановані з організованим шви-

дким відведенням води;

в) графiки надходження на об'єкт конструкцій, виробів,

матеріалів і устаткування (додаток 6, форма 2) з доданням комплек-

туючих відомостей (при наявності служби виробничо-технолопчної ко-

мплектації - уніфікованої документації з технолопчної комплектації

додаток 6, форма 3), а у випадках будівництва комплектно-блочним

методом - графіки комплектації поставки блоків;

г) графiки руху робочих кадрів по об'єкту (додаток 6, форма 4)

і основних будiвельних машин по об'єкту (додаток 6, форма 5). Гра-

фіки руху основних будівельних машин слід розробляти з урахуван-

ням своєчасного виконання кожною бригадою дорученого їй комплексу

робіт;

д) технологічнi карти (з використанням відповідної типової доку-

ментації) на виконання окремих видів робіт із схемами послідовності

виконання прийомiв, з включенням схем операційного контролю якості,

описом методів виконання робіт, зазначенням трудозатрат і потреби в

матеріалах, машинах, оснастці, пристосуваннях і засобах захисту

працюючих, а також послідовності демонтажних робіт при реконструкції

та технічному переозброенні підприємств, будівель і споруд;

є) рішення по виконанню геодезичних робіт, які включають схеми

розташування знаків для виконання геодезичних побудов і вимірів, а

також вказівки щодо необхідної точності і технічних засобів геоде-

зичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт;

- 48 -

ДБН А.3.1-5-96

ж) рішення щодо техніки безпеки та пожежноі безпеки;

з) заходи по виконанню, в разі необхідності, робіт вахтовим

методом, включаючи графіки робіт, режими робіт, режими праці і від-

починку і склади технологічних комплексів оснащення бригад;

і) рішення щодо забезпечення тимчасовими мережами водо-, теп-

ло-, енергопостачання і освітлення (в тому числі аварійним)

будівельного майданчика і робочих мiсць з розробкою, при

необхідності, робочих креслень підведення мереж до джерел живлен-

ня;

к) пояснювальна записка, що містить:

- обгрунтування по виконанню робiт, в тому числі в зимовий

період;

- потребу в енергетичних ресурсах і рішення по її забезпеченню;

- перелік мобільних (інвентарних) будівель, споруд і пристроїв

з розрахунком потреби і обгрунтуванням умов прив'язки їх до

ділянок будівельного майданчика;

- заходи, спрямовані на забезпечення зберігання і виключення

розкрадання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування

на будівельному майданчику, в будівлях і спорудах;

- заходи по забезпеченню безпеки при спільній роботі кількох

вантажопідйомних та інших машин і механізмiв;

- заходи щодо захисту існуючих будівель і споруд від пошкодже-

ння, а також природоохоронні заходи.

2 Проект виконання робіт на окремі монтажні спеціальні види

робіт (монтажнi, санітарно-технічнi, оздоблювальні, геодезичні та

інші) повинен складатися із календарного графіка виконання робіт по

видах робіт (додаток 6, форма 1); будiвельного генерального плану;

технолопчної карти виконання робіт з доданням схем послідовності

виконання робіт і операційного контролю якості, даних щодо потреби

в основних матеріалах, конструкціях і виробах, а також використову-

ваних машинах, пристроях і оснастці, і короткої пояснювальної запи-

ски. Крім того, до складу проекту виконання геодезичних робіт слід

додатково включати: вказівки щодо точності і методів виконання гео-

дезичних робіт при створенні розбивочної сітки будівлi, споруди і

детальних розбивках, схеми розташування розбивочної сiтки, монтаж-

них рисок, маяків і способів їх закрiплення, конструкції геодезичних

знаків, а також перелік виконавчої геодезичної документації.

3 Проект виконання робiт на підготовчий період будiвництва

повинен містити:

а) календарний графік виконання робіт по об'єкту (додаток 6,

форма 1);

б) будiвельний генеральний план із зазначенням на ньому місць

розташування тимчасових, в тому числі мобільних (інвентар-

них) будівель, споруд і пристроїв, позамайданчикових і вну-

трішньомайданчикових мереж та місцях підключення до джерел

живлення, а також постійних об'єктів, що зводяться у підго-

товчий період, з виділенням робіт, що виконуються по цих

об'єктах у підготовчий період;

в) технологічні карти;

г) графік руху робочих кадрів і основних будівельних машин;

д) графік надходження на будівництво необхідних на цей період

будівельних конструкцій, виробів, основних матеріалів і

устаткування (додаток 6, форма 2);

є) схеми розміщення знаків для виконання геодезичних побудов,

вимірів, а також вказiвки щодо необхідної точності техніч-

них засобів геодезичного контролю;

ж) пояснювальну записку в обсязі, передбаченому пунктом 1,к

даного положення.

- 49 -

ДБН А.3.1-5-96

4 Основнi положення по виконанню будівельних і монтажних робіт

у складi робочої документації типових проектів підприємств, будівель

і споруд повинні розроблятися проектною організацією з обгрунтуван-

ням прийнятих методів організації і технології виконання основних

видів робіт із вказівками щодо виконання робіт в зимових умовах, з

вимогами щодо техніки безпеки, переліком рекомендованої і монтажної

оснастки, інвентаря і пристроїв. До вказiвок повинні прикладатися

графiки виконання робіт із зазначенням фізичних обсягів робіт і тру-

дозатрат на їх виконання, схема будівельного генерального плану на

зведення надземної частини будівлі (споруди) і коротка пояснювальна

записка.

- 50 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 6

ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

У СКЛАДІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Форма 1

Календарний графік виконання робіт по об'єкту

--------------------------------------------------------------------

|Найменування|Обсяг робіт |Затрати|Трива-|Кіль-|Склад|Чисель-|Роки,|

| робіт |------------|праці, |лість |кість|бри- |ність |квар |

| |одини-|кіль-|людино-|робіт,|змін |гади |працю- |тали,|

| |ця |кість| дн. | дн. | | |ючих в |міся |

| |виміру| | | | | |зміну |ці |

|------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9-20 |

|------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------|

--------------------------------------------------------------------

Відповідальний виконавець

---------------------

(підпис)

Форма 2

Графік поставки на об'єкт будівельних

конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування

-------------------------------------------------------------------

| Найменування будівельних |Одиниця виміру|Кількість|Рік, квартал,|

| конструкцій, виробів, | | | місяць, |

| матеріалів і устаткування| | | день |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Відповідальний виконавець

---------------------

(підпис)

Форма 3

Транспортно-тхнологічні комплекти поставки

на об'єкт будівльних конструкцій, виробів і матеріалів

-------------------------------------------------------------------

|Марка виробів|N комплекта| Маса |Сумарна | Схема | Вид |

| | |виробу,| маса |завантажння|транспорту|

| | | кг |--------| транспорту| |

| | | |дебаланс| | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Відповідальний виконавець

---------------------

(підпис)

- 51 -

ДБН А.3.1-5-96

Форма 4

Графік руху робочих кадрів по об'єкту

-------------------------------------------------------------------

|Найменування | Чисельнісь| Середньодобова чисельнісь робітників |

| професій | робітників| по місяцях, тижнях, днях |

| робітників | |---------------------------------------|

| | | 1 | 2 | 3 | і т.д. |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Відповідальний виконавець

---------------------

(підпис)

Форма 5

Графік руху основних будівльних машин по об'єкту

---------------------------------------------------------------

|Найменування |Одиниця|Число|Змінність| Середньодобове число |

| |виміру |машин| |машин по днях, тижнях, |

| | | | | місяцях |

| | | | |-----------------------|

| | | | | 1 | 2 | 3 |і т.д.|

|-------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|-------------------------------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------|

---------------------------------------------------------------

Відповідальний виконавець

---------------------

(підпис)

Примітка

Форми повинні уточнятися у відповідності із специфікою

галузей промисловості і видів будівництва, а також вимог до