На приоб'єктному складi пакети, вивантаженi з автомобiлiв за

допомогою захватiв, необхiдно класти на майданчики з твердим пок-

риттям або подавати на поверхи будiвлi. Захват для пiдйому пови-

нен мати огороджувальнi пристрої з чотирьох бокiв i знизу. На

приоб'єктному складi пакети потрiбно складати стосами. Вiдстань

мiж рядами в стосах повинна бути не менше нiж 0,2 м.

3.7 Блоки з нiздрюватого бетону повиннi зберiгатись розсорто-

ваними за марками i складеними в стоси заввишки не бiльше нiж 2м,

бути захищеними вiд зволоження i не притулятись до грунту.

Перевезення блокiв можна здiйснювати будь-якими транспортними

засобами на пiддонах, пакетами або в контейнерах i обов'язково

захищеними вiд атмосферних опадiв.

С.14 ДБН Г.1-4-95

Забороняється проводити завантаження блокiв навалом i розван-

тажувати скиданням.

4 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ,

ВИРОБIВ IЗ ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ

4.1 Металевi конструкцiї для будинкiв i промислових споруд

можуть надходити на будiвельнi майданчики у виглядi окремих ланок

i деталей (так званих "вiдправних елементiв") або повнiстю пiдго-

товленими до монтажу.

4.2 На кожнiй конструкцiї ("вiдправному елементi") повиннi

бути нанесенi необхiднi маркiрувальнi знаки:

- номер замовлення;

- умовне позначення, що прийняте в стандартах конкретних

типiв конструкцiй або вiдображене в кресленнях.

4.3 Перед вiдвантаженням виготовленi на заводi металевi конс-

трукцiї потрiбно обгрунтувати, а фрезерованi торцi i внутрiшнi

стiнки отворiв для болтiв змастити маслом - технiчним вазелiном

або мастилом, що вказане в робочих кресленнях.

Отвори для шарнiрiв повиннi бути захищеними дерев'яними заг-

лушками.

4.4 Перевезення конструкцiй допускається будь-яким видом

транспорту за умови захисту їх вiд забруднення i механiчних пош-

коджень.

Пiдприємство-виготовлювач повинно складати схеми розмiщення

конструкцiй на транспортних засобах та їх закрiплення при переве-

зеннi.

4.5 Для приймання, зберiгання i пiдготовки металевих конс-

трукцiй до монтажу при великих обсягах монтажних робiт доцiльно

на будiвельному майданчику органiзувати центральний склад-базу

або приоб'єктний склад. Базу потрiбно оснастити кранами необхiд-

ної вантажопiдйомностi та iншими механiзмами, стелажами i засоба-

ми зв'язку.

4.6 До подачi конструкцiй з складу на монтаж потрiбно викона-

ти такi роботи:

- вiдсортувати їх за об'єктами, марками i черзi монтажу;

- оглянути, виявити пошкодження i лiквiдувати їх;

- пiдготувати конструкцiї до монтажу (обчистити вiд iржi та

забруднення i при необхiдностi укрупнити);

- нанести на елементи конструкцiй необхiднi риски, знаки,

позначити мiсця стропування, вказати центри ваги;

- забезпечити конструкцiї монтажними пристроями, а опорнi

частини обчистити i змастити густими мастилами;

- пофарбувати в заданий колiр.

4.7 Ферми або окремi вiдправнi елементи потрiбно перевозити i

зберiгати в робочому положеннi. При цьому ферми повиннi спиратись

на дерев'янi пiдкладки, якi встановлюють поблизу вузлiв, завтовш-

ки не менше нiж 50 мм для перевезення i не менше нiж 150 мм для

зберiгання ферм на будiвельному майданчику.

Довжина пiдкладки повинна перевищувати ширину нижнього поясу

ферми не менше нiж на 100 мм.

При перевезеннi i зберiганнi потрiбно забезпечувати

надiйнiсть закрiплення ферм i захист їх вiд пошкоджень. Вiдправнi

елементи ферм доцiльно з'єднати в пакети. Вага пакету повинна бу-

С.15 ДБН Г.1-4-95

ти узгоджена з споживачем i не перевищувати 20 т.

4.8 Металевi листи та смуги завтовшки вiд 0,4 до 1,5 мм i

завширшки понад 300 мм потрiбно перевозити упакованими в де-

рев'янi гратовиднi ящики, а смуги завширшки менше нiж 200 мм -

загорнутими в щiльний папiр i покритими зверху i знизу дошками i

перев'язаними сталевою пакувальною стрiчкою (вага пачки до 20 т).

Листи холоднокатанi завтовшки до 1 мм слiд перевозити упако-

ваними в дерев'янi ящики у виглядi грат, а завтовшки понад 1 мм -

без упаковки.

Листи завдовжки понад 2 м допускається поставляти згорнутими

в рулон.

Листи i смуги повиннi зберiгатись в сухих закритих склад-

ських примiщеннях захищеними вiд дiї атмосферних опадiв, хiмiчних

реагентiв та корозiї.

4.9 Дрiт алюмiнiєвий дiаметром вiд 0,6 до 5 мм потрiбно пере-

возити в мотках до 20 кг. Допускається вiдвантажувати дрiт дiа-

метром до 1,5 мм намотаним на дерев'янi котушки i запакованим в

дерев'янi ящики, застеленi промисловим папером (загальною вагою

не бiльше нiж 80 кг).

Дрiт мiдний для повiтряних лiнiй зв'язку дiаметром вiд 2,5 до

4 мм потрiбно поставляти в мотках.

Дрiт бiметалевий для повiтряних лiнiй зв'язку дiаметром вiд

1,2 до 6 мм вiдвантажують в мотках вагою вiд 10 до 40 кг, обгор-

нутих промасленим папером i обшитих мiшковиною або рогожею.

4.10 Прутки латуннi, мiднi i бронзовi перевозять без упаков-

ки зв'язаними в пачки вагою до 80 кг.

4.11 Дрiт, що має захиснi покриття, при перевезеннi потрiбно

захищати вiд механiчних пошкоджень, сонячних променiв, атмосфер-

них опадiв i агресивних середовищ, що негативно впливають на дрiт

i його тару. Мiдний дрiт повинен зберiгатись в примiщеннi при

температурi вiд плюс 5 до плюс 35 град. С i вiдноснiй вологостi

не бiльше нiж 80 %.

4.12 Профiлi з алюмiнiєвих сплавiв потрiбно перевозити

зв'язаними в пакети з сплавiв марок Д1, Д16, 895, попередньо зма-

щеними безводними мастилами i складеними в щiльний конверт, який

складається з двох шарiв промасленого обгорткового паперу i одно-

го зовнiшнього шару водонепроникного паперу, i упакованими в де-

рев'янi ящики у виглядi граток, виготовлених з обрiзного дерево-

матерiалу без примусової сушки.

Вага упаковочного листа повинна бути не бiльше нiж 300 кг.

4.13 Металоконструкцiї дозволяється зберiгати на вiдкритих

майданчиках-складах i в закритих складах. Для зберiгання кожного

виду металоконструкцiй за прийнятими нормами вiдводяться вiдпо-

вiднi дiлянки.

4.14 Для зберiгання i укладання металу, металевих конструкцiй

i виробiв потрiбно дотримуватись таких вимог:

- метал i металевi вироби, якi вiдрiзняються за профiлем,

сортом або розмiрами, слiд розмiщувати окремо (в рiзних

стосах, на рiзних полицях стелажiв i т.п.);

- склади металу не рекомендується розмiщувати близько до ви-

робництва, яке видiляє гази; не можна зберiгати металоконс-

трукцiї в примiщеннях, де зберiгають балони з газом або

кислоти;

С.16 ДБН Г.1-4-95

- метали та металевi вироби слiд захищати вiд дiї корозiї,

атмосферних опадiв та грунтових вод;

- в зимовий перiод на вiдкритих майданчиках метал необхiдно

регулярно очищати вiд снiгу.

4.15 Металевi конструкцiї дозволяється зберiгати на вiдкри-

тих, спецiально вiдведених складських майданчиках, з розташуван-

ням елементiв в порядку черги їх монтажу в стосах до 1,5 м з де-

рев'яними прокладками мiж рядами. Пiд елементи металевих конс-

трукцiй повиннi бути покладенi пiдкладки зi шпал або колод.

Укладка елементiв на складi повинна проводитись таким чином,

щоб в них не могла застоюватись вода, виключалась можливiсть про-

гину вiд власної ваги i контакту металу з грунтом.

4.16 Для зберiгання металевi колони, пiдкрановi балки та про-

гони кладуться на ребро на пiдкладках до двох рядiв при загальнiй

висотi стосу до 1,2 м; фахверки, зв'язуючi елементи - в стоси з

прокладками (до 5-6 рядiв разом) загальною висотою не бiльше нiж

1,5 м.

4.17 Завезенi на склад металевi рами однакових розмiрiв по-

виннi бути упакованi в пачки з прокладкою дерев'яних рейок як мiж

рамами, так i зовнi пачки. Крiм того, кожна пачка обв'язується

дротом Рами також повиннi мати надiйне антикорозiйне покриття, а

петлi повиннi бути змазанi густим мастилом.

Рами слiд зберiгати в закритих примiщеннях або пiд навiсом

розсортованими за розмiрами нi дерев'яних пiдкладках, а для ко-

роткочасного зберiгання на вiдкритому майданчику їх необхiдно на

кривати брезентом.

Для огляду елементiв та їх стропування мiж стосами металевих

конструкцiй слiд залишати проходi завширшки 1-2 м.

4.18 Сортову i листову сталь для зберiгання потрiбно складати

в стiйкi стоси на плоскi пiдкладкi завтовшки не менше нiж 0,2 м.

Торкання до грунту або пiдлоги забороняється. Висота стосiв

пiд час ручного укладання сортове сталi не повинна перевищувати

1,5 м, листової сталi - 2 м.

Вiдстань мiж пiдкладками вибирають за умов, якi запобiгають

появi залишкових прогинiв. По висоi стосу кладуть плоскi проклад-

ки по однiй вертикалi з пiдкладками.

4.19 Мiж стосами потрiбно залишати проходи. Вiдстань мiж ря-

дами стосiв (стелажiв) повинна бут не менше нiж 1 м. Вiдстань мiж

стосами (стелажами) в ряду повинна бути вiд 1 до 0,5 м.

4.20 Кожен стос конструкцiй повинен мати табличку з написом

номера замовлення, марки, груп (сорту), профiлю, категорiї i

кiлькостi елементiв, що в ньому знаходяться. Матерiали, що прий-

нятi з рiзними приймальними актами, роздiляються прокладками i на

табличцi кожної з них вказується номер акта i дата приймання.

4.21 При вiдкритому зберiганнi сортової i листової сталi сто-

сам слiд надавати ухил, що забезпечу стiкання води.

4.22 Не допускається зберiгати в одному стосi i на однiй по-

лицi вироби з чорних i кольорових металi тому що зiткнення сталi

з мiддю, оловом i свинцем викликає їх корозiю.

4.23 Для зберiгання металу рекомендується використовувати

стелажi з дерев'яною обшивкою.

С.17 ДБН Г.1-4-95

Стелажi консольного типу або у виглядi "ялинок" служать для

зберiгання пруткового металу.

При застосуваннi клiткових стелажiв рекомендується передбача-

ти великi проходи для розвороту металу при його складуваннi i

вiдправленнi на об'єкти.

4.24 Допускається зберiгання на вiдкритих майданчиках якiсної

конструкцiйної сталi вуглецевих марок розмiрами вiд 50 мм i бiль-

ше, а також iнструментальних вуглецевих i неiржавiючих марок роз-

мiром вiд 100 мм i вище.

4.25 Сталевий дрiт рекомендується зберiгати в закритих примi-

щеннях, укладаючи штабелями на дерев'яному настилi або в спецi-

альнi ящики-пiддони, каркаси i стелажi чи навiшуванням моткiв на

штировi стелажi.

4.26 Катанка гарячекатана кругла з вуглецевої сталi звичайної

якостi повинна зберiгатись в закритих примiщеннях, пiд навiсом в

умовах, якi захищають її вiд попадання води.

4.27 Товстолистова i широкострiчкова унiверсальна сталь

(конструкцiйних легованих, iнструментальних, неiржавiючих i особ-

ливих марок) пiдлягає зберiганню в закритих примiщеннях, в яких

вона групується i укладається стосами на башмачнi стелажi.

4.28 Тонколистова сталь завтовшки менше нiж 4 мм незалежно

вiд марки сталi пiдлягає зберiганню в закритому примiщеннi, крiм

звичайної тонколистової сталi. Обов'язковому зберiганню в закри-

тому примiщеннi пiдлягають сталi: листова хвиляста, покрiвельна,

декоративна, бляха чорна полiрована i вiдпалена, бляха бiла, лу-

жена листова сталь, оцинкована сталь, сталь електротехнiчна.

4.29 Зваренi арматурнi сiтки для залiзобетонних конструкцiй

потрiбно перевозити:

- плоскi мiрної довжини - в пакетах;

- довгомiрнi - в рулонах вагою вiд 100 до 500 кг.

Зваренi плоскi сiтки слiд зберiгати в горизонтальному поло-

женнi в стосi заввишки не бiльше нiж 2 м, а у вертикальному поло-

женнi - в рулонах. Мiж стосами потрiбно передбачати мiсця вiльно-

го проходу завширшки не менше нiж 0,5 м.

4.30 Дрiт, виготовлений методом протяжки, перерiзом менше мi-

лiметра i iнструментальних марок сталей, а також нiхромовий дрiт

потрiбно зберiгати в опалюваних примiщеннях в пiддонах-ящиках.

4.31 Дрiт колючий, дрiт для залiзобетонних конструкцiй пот-

рiбно зберiгати в закритому сухому примiщеннi, що захищає його

вiд корозiї, i укладати стосами на спецiальних пiддонах або на

дерев'яний настил.

Допускається зберiгання колючого дроту пiд навiсом на пiддо-

нах закритим зверху брезентом.

4.32 Електроди, цвяхи, крiпильнi матерiали, прилади вiконнi

та двернi рекомендується зберiгати в сухому неопалюваному примi-

щеннi укладеними в стоси: ящики - ярусами в перев'язку, дiжки при

вертикальному їх зберiганнi - в два ряди по висотi, а при гори-

зонтальному - в три ряди з прокладкою мiж рядами дощок.

4.33 Труби сталевi обсаднi i зварнi великого дiаметра, труби

С.18 ДБН Г.1-4-95

чавуннi потрiбно зберiгати на вiдкритих майданчиках i укладати в

стояковi стелажi.

Труби сталевi, крiм труб нафтового сортаменту, обсадних i

зварних великого дiаметра, пiдлягають зберiганню в закритих скла-

дах.

Тонкостiннi труби, що надiйшли в ящиках, потрiбно по можли-

востi зберiгати в заводськiй упаковцi i в залежностi вiд обсягу

поставки складати стосами заввишки до 2 м.

4.34 Прокат з алюмiнiю i алюмiнiєвих сплавiв повинен зберiга-

тись в опалюваних i добре вентильованих примiщеннях.

Зберiгати прокат необхiдно вiддаленим вiд їдких речовин (солi

азотної, фосфорної та iнших кислот).

5 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ЛIСОМАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ З ДЕРЕВИНИ

5.1 При перевезеннi i зберiганнi дерев'яних виробiв i конс-

трукцiй слiд вживати заходiв проти їх зволоження, короблення, ме-

ханiчних пошкоджень i забруднення.

5.2 Завезення деревини, зараженої грибками, на склади та бу-

дiвельнi майданчики категорично забороняється. В разi виявлення

на лiсоматерiалах плiсняви та iнших грибкових ознак такi матерiа-