НПАОП 0.00-7.10-07. Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 687


облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків;

зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

надання уповноваженій організації інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

забезпечення радіаційної безпеки, обліку і зберігання джерел іонізуючого випромінювання (для експертних організацій).

Допускається суміщення одним фахівцем функцій різних відповідальних осіб за окремі ділянки роботи.

2.10. Для працівників суб'єкта господарювання повинні бути розроблені посадові (робочі) інструкції, які визначають їх завдання, права, обов'язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи).

2.11. Фахівці суб'єкта господарювання, які безпосередньо будуть проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні:

бути атестовані в порядку, визначеному Держгірпромнаглядом;

мати засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг та взуття відповідно до законодавства;

мати інструкції з охорони праці, які регламентують безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

2.12. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

відповідність приміщень для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до заявленого напряму діяльності чинним будівельним, пожежним, санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та охорони довкілля. Забезпечення надійності та безпечної експлуатації приміщень повинно відповідати вимогам Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863;

створення фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування за заявленими напрямами діяльності та системи його актуалізації;

наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, необхідних для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування та повірки (атестації) їх у встановленому порядку;

наявність погоджених у встановленому порядку переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також системи контролю за своєчасністю оновлення таких переліків;

побудовану та впроваджену систему управління якістю, яка має передбачати постійний контроль за якістю робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а також внутрішніх перевірок;

наявність системи контролю за своєчасністю повірки засобів вимірювальної техніки, що використовуються під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а також атестації випробувального та допоміжного обладнання;

наявність системи реєстрації та зберігання заявок на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування та матеріалів за результатами їх проведення;

систему контролю за правильністю оформлення робочих журналів оглядів та обстежень, а також актів, розрахунків, протоколів, висновків експертизи за результатами проведених робіт тощо;

порядок надання уповноваженій організації, що веде облік даних про технічний стан устаткування відповідно до Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1604/10203, інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

систему обліку та розгляду претензій, спірних питань;

систему нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до чинних нормативних актів.

2.13. Робочі місця фахівців, які проводять огляди та випробування безпосередньо в приміщеннях і на обладнанні суб'єкта господарювання, де є шкідливі та небезпечні для здоров'я фактори виробничого середовища і трудового процесу, мають бути атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

Керівник суб'єкта господарювання повинен забезпечити проведення медичних оглядів цих фахівців відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

2.14. Суб'єкт господарювання надає до експертної організації, що проводить експертизу щодо спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки, такі документи:

заяву довільної форми з зазначенням переліку напрямів діяльності, визначених у додатку 1 до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копію статуту (установчого документа) суб'єкта господарювання;

копії ліцензії на провадження будівельної діяльності (якщо така проводиться), ліцензії Держатомрегулювання на впровадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, у разі застосування радіаційного методу контролю з використанням джерел іонізуючого випромінювання (радіонуклідних та генеруючих), дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки (за наявності);

положення про підрозділ, який буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження, якщо він створюється згідно з пунктом 2.3 цих Вимог (далі - Положення про підрозділ);

технічний паспорт лабораторії, що буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування у складі підрозділу (далі - Паспорт);

настанову з якості суб'єкта господарювання (його підрозділу), який проводить або буде проводити технічний огляд та/або експертне обстеження (далі - Настанова з якості).

Вимоги до структури і змісту Положення про підрозділ, Паспорта, Настанови з якості наведені в додатку до цих Вимог.

Копії документів, зазначених у абзацах третьому-шостому цього пункту, мають бути засвідчені в установленому порядку.

3. Додаткові вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір проводити (проводять) технічний огляд устаткування

Суб'єкт господарювання повинен мати в штаті фахівців, які працюють на постійних засадах:

не менше одного експерта технічного з промислової безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370;

не менше одного фахівця не нижче другого рівня кваліфікації з візуально-оптичного методу контролю з кожного заявленого виду устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178.

4. Додаткові вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір проводити (проводять) експертне обстеження устаткування

4.1. Суб'єкт господарювання повинен мати:

у штаті не менше двох експертів технічних з промислової безпеки з кожного заявленого напряму діяльності, атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370, які працюють на постійних засадах;

у штаті не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного методу неруйнівного контролю, визначеного нормативно-правовими актами з охорони праці та організаційно-методичними документами, з кожного виду устаткування, атестованих згідно з Правилами атестації фахівців неруйнівного контролю, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178, які працюють на постійних засадах;

власні випробувальні та/або діагностичні лабораторії для проведення експертного обстеження устаткування. Для проведення руйнівних випробувань допускається укладання відповідних договорів з іншими організаціями, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення цих випробувань.

4.2. У разі залучення до проведення руйнівних випробувань підрядних організацій суб'єкт господарювання повинен документально підтвердити їх компетентність (наявність дозволу на проведення руйнівних випробувань).

4.3. Суб'єкт господарювання повинен передбачити порядок реєстрації та зберігання документів, які підтверджують компетентність і відповідність підрядних організацій установленим вимогам, а також вести реєстрацію всіх робіт, які виконуються підрядними організаціями.

Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду Г.Больман

Додаток

до пункту 2.14 Вимог

до спеціалізованих

та експертних організацій,

передбачених постановою

Кабінету Міністрів України

26.05.2004 № 687

ВИМОГИ

до структури та змісту Положення

про підрозділ, Паспорта, Настанови з якості

I. Положення про підрозділ


1. Положення про підрозділ має містити такі розділи:

Розділ I.

Загальні положення.

У цьому розділі наводяться відомості про:

правовий статус суб'єкта господарювання та його підпорядкованість;

документи, керуючись якими суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність;

порядок оплати робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження, що виконуються підрозділом, та порядок оплати праці його фахівців (працівників);

порядок матеріально-технічного, юридичного та фінансового забезпечення підрозділу;

наявність в підрозділі системи управління якістю виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження;

наявність в підрозділі приміщень, засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів, які необхідні для виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження відповідно до заявлених напрямів діяльності;

порядок оформлення матеріалів за результатами робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

відповідальність суб'єкта господарювання за діяльність підрозділу у заявлених напрямах діяльності;

розмежування відповідальності між керівництвом підрозділу і адміністрацією суб'єкта господарювання за об'єктивність і достовірність результатів технічного огляду та/або експертного обстеження;

невтручання адміністрації суб'єкта господарювання у поточну діяльність підрозділу під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження;

процедуру засвідчення печаткою суб'єкта господарювання підпису керівника підрозділу на документах за результатами робіт.

Розділ II.

Роботи, що виконуються підрозділом.


У цьому розділі зазначається перелік виконуваних підрозділом робіт відповідно до заявлених напрямів діяльності та наводиться посилання на відповідний розділ Паспорта.

Розділ III.

Структура та склад підрозділу.

У цьому розділі наводяться відомості про:

організаційну структуру підрозділу суб'єкта господарювання;

схеми управління та підпорядкованості;

порядок призначення та звільнення керівництва;

вимоги до фахівців (освіта, кваліфікація та досвід роботи в заявленій галузі, відомості про атестацію, наявність посадових інструкцій).


Розділ IV.

Функції підрозділу.

У цьому розділі наводяться функції, які виконує підрозділ відповідно до заявлених напрямів діяльності.

Розділ V.

Права підрозділу.

У цьому розділі наводяться права підрозділу і його фахівців, виходячи із заявлених напрямів діяльності, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що визначають правила проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

Розділ VI.

Обов'язки підрозділу.

У цьому розділі наводяться обов'язки підрозділу відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та інших документів, що визначають правила проведення цих робіт.

Розділ VII.

Відповідальність підрозділу.

У цьому розділі регламентується відповідальність керівництва підрозділу і працівників цього підрозділу, що обумовлена функціями підрозділу, у заявлених напрямах діяльності.

Розділ VIII.

Взаємодія підрозділу.

У цьому розділі визначається порядок взаємодії суб'єкта господарювання з Держгірпромнаглядом, його територіальними органами, уповноваженими організаціями та іншими підприємствами та організаціями, а також підрозділу з іншими структурними підрозділами суб'єкта господарювання.