Пальник Бунзена повинен мати трубку довжиною 101,6 мм з внутрішнім діаметром 9,5 мм. Трубку не забезпечують стабілізатором.

Використовують звичайний технічний газ метан. Пальник оснащують відповідним регулятором і вимірювальним приладом, щоб забезпечити рівномірність потоку газу. (Установлено, що природ­ний газ з теплотворною здатністю порядку 37 МДж на м3 дає ідентичні результати).

Довжина зразків повинна бути 127 мм, ширина — 12,7 мм, товщина — 4 мм.

 1. Другий альтернативний метод випробовування

Випробовувати треба за методикою ІЕС 707 (Методика FV: Полум’я — Вертикальний зразок).

Для випробовування зразки можна:

 • вирізати з оболонки електроапарата;

 • відлити як окремі зразки;

 • вирізати з пластин, підготовлених для цієї мети.

Зразки, які відливають окремо спеціально для випробовування, або пластини, з яких вирізу­ють зразки, треба виготовляти в умовах максимально наближених до умов виготовлення оболо­нок електроустатковання. Ці умови повинні бути відображені в документації виробника.

 1. Випробовування електричної міцності наповнювального матеріалу

До засипання наповнювача в електроустатковання випробовують його електричні характери­стики на зразку наповнювального піску. Для цього треба скористатися пристосуванням з електро­дами, описаним у додатку А. Електроди повинні бути з усіх боків закриті наповнювачем з товщи­ною шару наповнювача не менше ніж 10 мм. На них подають постійну випробовувальну напругу 1 кВ за таких умов навколишньої атмосфери:

 • температура (23 ± 2) °С,

 • відносна вологість від 45 % до 55 %.

Вважають, що наповнювальний матеріал пройшов випробовування, якщо струм витоку не перевищує 10'6А.

Якщо з першого разу наповнювальний матеріал не пройшов випробовування, його потрібно просушити і повторити випробовування.

12.5 Максимальні температури

Якщо в якості захисних пристосувань для обмеження температури використовують запобіж­ники, максимальну температуру, що може виникнути у випадку несправності, слід вимірювати за струму, що постійно протікає в колі з запобіжником, і величина якого під час випробовування не повинна перевищувати Іп більше, ніж у 1,7 рази (де /п — номінальний струм, на який розрахо­ваний запобіжник).

 1. Примітка. Для імітації умов несправності, за яких температура може перевищувати робочу, можна використовувати більш потужні компоненти, ніж змонтовані в електроапараті, і подавати максимально припустиму потужність. Такі компоненти вибирають і розташовують перед випробовуванням в апаратурі для того, щоб визначити відповідні теплові характеристики компонентів, замість яких їх встаноалено.ТИПОВІ ПЕРЕВІРЯННЯ Й ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Типові випробовування оболонок тиском

Всі оболонки, місткість яких більше ніж 100 см3, підлягають типовим випробовуванням над­лишковим тиском 0,5 бар (50 000 Па), за яких не повинно виникати залишкових деформацій, що перевищують 0,5 мм у будь-якому напрямі. Тиск підтримують протягом 1 хв (+5 - 0) с.

Апаратуру випробовують в робочому стані, можна випробовувати і без наповнювача.

Типові випробовування тиском не проводять, якщо зразок оболонки витримав під час серти­фікаційних випробовувань 4-х кратний тиск згідно з 12.1 (0,5 або 15 бар).

 1. Випробовування електричної міцності наповнювального матеріалу

Ізоляційні властивості наповнювача треба перевіряти на зразку наповнювального матеріалу до його засипання в електроустатковання. Для цього слід скористатись пристосуванням з елект­родами, описаним у додатку А. Електроди повинні бути покриті з усіх боків шаром наповнювача товщиною не менше ніж 10 мм. Пробивна постійна напруга, яку подають на зразок, дорівнює 1000 В за таких умов навколишньої атмосфери:

 • температура (23 + 2) °С,

 • відносна вологість від 45 % до 50 %.

Вважають, що наповнювальний матеріал відповідає вимогам, якщо струм витоку через ньо­го не перевищує 10'6А.

Якщо наповнювальний матеріал з першої спроби не пройшов випробовування, його слід про­сушити і перевірити знову.

МАРКУВАННЯ

 1. МАРКОВАННЯ

Маркують згідно з EN 50014, марковання повинно містити таку додаткову інформацію:

Додатковий напис: «Оболонка герметизована на заводі. Не відкривати».

Такі позначення на всіх з’єднувальних пристосуваннях (крім зовнішніх):

 • чітку ідентифікацію;

 • номінальні значення напруги і струму (наприклад «24 В постійного струму, 200 мА», «230 В, 100 мА»).

Номінальні параметри запобіжника, якщо тип захисту залежить від них, наприклад,«Необхі­дна установка зовнішнього запобіжника: 315 mA».

Припустиме значення передбачуваного струму короткого замикання зовнішнього джерела живлення електроустатковання, якщо струм короткого замикання відрізняється від 1500 А, згідно з 11.3, наприклад: «Припустимий струм короткого замикання джерела живлення: 35 А».ДОДАТОКA
(обов’язковий)

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МІЦНОСТІ
НАПОВНЮВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

29.260.20

Ключові слова: апаратура електрична вибухозахищена, наповнення піском, вимоги безпе­ки, конструкція, випробовування.

Редактор О. Чихман
Технічний редактор О. Касіч
Коректор С. Мельниченко
Комп’ютерна верстка Л. Мялківська

Підписано до друку 11.10.2002. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,39. Зам. 2.G>d> d Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ УкрНДІССІ
03150, Київ-150, вул. Горького, 174