ДСТУ EN 60269-3-2001


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОБІЖНИКИ ПЛАВКІ
НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 3. Додаткові вимоги до плавких запобіжників
переважно побутового призначення
(EN 60269-3:1995, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Науково-дослідним інститутом високих напруг Міністерства палива та енергетики України, ТК 74.

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 659 з 2003-01-01

З Стандарт відповідає EN 60269'3:1995 Low-voltage fuses. Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) (Запобіж­ники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до плавких запобіжників, використо­вуваних нефахівцями (плавкі запобіжники переважно побутового обладнання і аналогічного використання)).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з німецької (de)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. ПЕРЕКЛАД І ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Шумілов, д-р техн, наук; А. Карпенко; Р. Соло- матова; Н. Малюкова; Н. Діцька

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держстандарту України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Держстандарту України

Держстандарт України, 2002

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вказівка 1

 1. Загальні положення 1

  1. Сфера застосування 1

  2. Призначення 1

 1. Класифікація 1

 2. ,Хара.ктерлдтикм .плавких запобіжників 2

  1. Номінальна напруга 2

  2. Номінальна сила струму 2

  1. Номінальна потужність розсіяння плавкої вставки та номінальна споживана потужність тримача запобіжника 2

  2. Граничні значення часо-струмових характеристик 2

  3. Діапазон вимикання та вцмикальна здатність 2

 1. Марковання 2

6.4 Марковання контактних гвинтів 2

 1. Вимоги до конструктивного виконання 2

 1. Механічне виконання 2

 1. Підвищення температури, потужність розсіяння плавкої вставки та споживана потужність тримача запобіжника З

  1. Захист від ураження електричним струмом З

 1. Випробування 4

 1. Контроль підвищення температури та потужності розсіяння 4

 1. Контроль вимикальної здатності 4

 1. Механічні та різноманітні випробування 4

Рисунок 1 — Момент вмикання для випробування № 1 5

Додаток А Рекомендовані на перспективу форми запобіжників 6НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад DIN EN 60269-3:1995 Niederspannungssicherungen. Teil 3: Zumsatzliche Anforderungen an Sicherungen zum Gebrauch durch Laien (Sicherungen Oberwiegend fur Hausinstallationen und ahnliche Anwendungen) (Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові вимоги до плавких запобіжників, використовуваних нефахівцями (плавкі запобіжники переважно побутового й аналогічного використання), що відповідає EN 60269-3:1995 Low-voltage fuses. Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications).

Технічним комітетом, відповідальним за цей стандарт, є ТК 74 «Ізолятори». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • крапку замінено на кому як вказівників десяткових знаків;

 • змінено назву стандарту на «Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 3. Додаткові ви­моги до плавких запобіжників, переважно для побутового призначення»;

 • змінено позначення одиниць фізичних величин відповідно до позначень, які прийнято в Ук­раїні: s, V, kA, mm, Нт на с, В, кА, мм, Нм.

Структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», «Передмову» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.

Копії ІЕС 60269-1, ІЕС 60269-3-1, на які в стандарті є посилання, можна отримати в Націо­нальному фонді нормативних документів УкрНДІССІ.

В Україні замість ІЕС 60269-1, на який є посилання в тексті стандарту, чинний ДСТУ ІЕС 60269-1:2002.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАПОБІЖНИКИ ПЛАВКІ НИЗЬКОВОЛЬТНІ

Частина 3. Додаткові вимоги до плавких запобіжників
переважно побутового призначення

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям
преимущественно бытового назначения

LOW-VOLTAGE FUSES

Part 3. Supplementary requrements for fuses
for nousehold and similar applications

Чинний від 2003-01-01

ВКАЗІВКА

Цей стандарт необхідно застосовувати разом із стандартом ІЕС 60269-1 «Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги», послідовність їх розділів співпадає. У таблицях також використано нумерацію стандарту ІЕС 60269-1, таблиці зазначено великими літерами.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Якщо інше не обумовлено в наступних розділах цього стандарту, плавкі запобіжники повинні відповідати вимогам ІЕС 60269-1 і наведеним нижче додатковим вимогам.

Примітка. У випадку, якщо плавкі вставки, призначені для використання нефахівцями, розраховано на установлення іх в обладнанні, яке обслуговує досвідчений персонал, вони також повинні відповідати вимогам ІЕС 60269-2.

 1. Сфера застосування

Вимоги цього стандарту поширюються на плавкі запобіжники, які призначено для побутового електрообладнання, що його використовують нефахівці, й аналогічного призначення на номінальну силу струму не більшу ніж 100 А і номінальну напругу не більшу ніж 500 В.

 1. Призначення

Додатково до ІЕС 60269-1 установлюють такі параметри плавких запобіжників:

 • номінальну напругу;

 • номінальну потужність розсіяння плавкої вставки та номінальну споживану потужність три­мача запобіжника;

 • часо-струмову характеристику;

 • характеристику l2t, умовні струми та час;

 • номінальну вимикальну здатність;

 • марковання;

 • вимоги до конструкції;

 • випробування.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

Запобіжники, що їх застосовують нефахівці, класифікують за системою захисту, до якої вони належать. Приклади стандартних плавких запобіжників, що їх використовують нефахівці, наведе­но в ІЕС 60269-3-1.

 1. Видання офіційнеХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАВКИХ ЗАПОБІЖНИКІВ

 2. .2 Номінальна напруга

Значення номінальних напруг повинні відповідати ІЕС 60269-1, таблиця 1, до 500 В включно.

 1. .3 Номінальна сила струму

  1. Номінальна сила струму тримача запобіжника

Номінальна сила струму тримача запобіжника дорівнює найбільшій номінальній силі струму плавкої вставки, для якої його призначено. Плавкі запобіжники, які застосовують у штекерах для за­безпечення достатнього захисту гнучких проводів, повинні мати спеціальну номінальну силу струму.

 1. Номінальна сила струму контактного гвинта

Номінальна сила струму контактного гвинта (якщо він є) ідентична найбільшій номінальній силі струму, яку може пропускати контактний гвинт.

 1. Номінальна потужність розсіяння плавкої вставки та номінальна споживана потужність тримача запобіжника

Номінальна потужність розсіяння та номінальна споживана потужність індивідуальні для кож­ної системи захисту. Значення для представлених систем захисту наведено в ІЕС 60269-3-1.

 1. Граничні значення часо-струмових характеристик

Установлені стандартом граничні значення часо-струмових характеристик за температури навколишнього повітря 20 °С наведено у ІЕС 60269-1, таблиці 2 і 3. Для номінальних значень сили струму менших ніж 16 А — наведено в стандарті ІЕС 60269-3-1.

Додатково до ІЕС 60269-1 у ІЕС 60269-3-1 наведено номінальні значення сили струму, умов­ну тривалість випробування, пікові значення та межі сили струму для плавких вставок запобіж­ників без зазначеної номінальної сили струму та для плавких вставок, які призначено спеціаль­но використовувати в штекерах.

 1. Діапазон вимикання та вимикальна здатність

5.7.2 Номінальна вимикальна здатність

Мінімальну номінальну вимикальну здатність наведено в таблиці А.

Таблиця А — Мінімальні значення номінальної вимикальної здатності

Номінальна напруга, U„

Мінімальне значення номінальної вимикальної здатності

Un< 240 В

6 kA*’

240 В < Un< 500 В

20 kA

*’це значення дійсне і для плавких вставок запобіжників, призначених для використання в штекерах до 240 В. 1. МАРКОВАННЯ

6.4 Марковання контактних гвинтів

 • наймення виробника чи фірмовий знак, по яких можна легко ідентифікувати виробника;

 • номінальна сила струму або кольорове марковання.

Примітка. На контактних гвинтах дуже малих розмірів назву виробника чи фірмовий знак допускається не зазна­чати за умови позначення відповідних даних на пакованні.

 1. ВИМОГИ ДО КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ

  1. Механічне виконання

   1. Контакти плавкого запобіжника (див. додаток А)

   2. Несумісність

Плавкі запобіжники певної системи захисту потрібно сконструювати таким чином, щоб плавку вставку запобіжника не можна було випадково замінити іншою вставкою, номінальна напруга якої перевищує наведене значення.

 1. Примітка. Несумісність відповідно до номінальної напруги та вимикальної здатності фактично не являє певної системи. Такі вимоги наведено у ІЕС 60269-3-1.Конструкція ізолювальної основи запобіжника

Ізолювальні основи запобіжників потрібно надійно закріпити таким чином, щоб унеможли­вити випадкове зміщення.

В основах запобіжників, які використовують з контактними гвинтами, потрібно передбачити спеціальне пристосовання, яке фіксує контактний гвинт у необхідному положенні і дає змогу видалити його тільки спеціальним інструментом.

Корпуси основ запобіжників, які забезпечують захист від доторкання з частинами, що пере­бувають під напругою, повинні витримувати механічні навантаження, які виникають під час закріп­лення, і їх міцно треба закріплювати таким чином, щоб після встановлення їх можна було вида­лити тільки спеціальним пристроєм або навмисною дією Виводи повинні бути придатні для при­єднання проводів відповідних перерізів.

(За необхідності треба встановити максимальні та мінімальні перерізи мідних проводів, для яких розроблено відповідну систему захисту; див. ІЕС 60269-3-1).

 1. Конструкція тримача вставки запобіжника

Тримач плавкої вставки запобіжника повинен мати спеціальні пристрої для утримання плавкої вставки у певному положенні, незалежно від того, установлено тримач плавкої вставки в основу запобіжника чи не встановлено.

Тримач для плавких вставок запобіжників з передбаченим індикаторним пристроєм пови­нен мати спеціальний отвір для спостереження за індикатором. Для запобігання можливому вилітанню відокремлених від індикатора частинок матеріалу цей отвір потрібно закрити надійно закріпленим віконцем із прозорого матеріалу або іншим аналогічним пристосованням.

 1. Конструкція плавкої вставки запобіжника

Конструкція плавкої вставки запобіжника повинна бути такою, щоб частини, які забезпечують несумісність, не можна було зняти або замінити. У плавких вставках з індикаторним пристроєм індикацію має бути видно навіть тоді, коли плавку вставку запобіжника встановлено в тримач.

 1. Механічна міцність плавкої вставки запобіжника

Плавка вставка запобіжника повинна мати достатню механічну міцність, а її контакти по­винні бути надійно закріплено.

7.3 Підвищення температури, потужність розсіяння плавкої вставки та споживана потужність тримача запобіжника

Згідно з ІЕС 60269-1 розділ 7.3, окрім таблиці 4, можна замінити наведеною нижче табли­цею, як це передбачено в ІЕС 60269-3-1.

Таблиця 4 — Граничні значення температури нагрівання з’єднань

Якщо основу запобіжника передбачено з проводами, поперечний переріз яких відповідає ІЕС 269-1, таблиця 10, розділ 8.3.4.2, нагрівання з’єднань за номінального значення сили струму основи запобіж­ника не повинно перевищувати

65 К7.9 Захист від ураження електричним струмом

Плавкі запобіжники потрібно встановити таким чином, щоб уникнути доторкання до частин, які перебувають під напругою, коли основу запобіжника змонтовано та підключено встановле­ним порядком та коли вона має плавку вставку, тримач плавкої вставки та, за необхідності, кон­тактний гвинт. Якщо основа запобіжника має контактні піднапругові частини, під час установлення яких передбачено захисну оболонку, яка не є складником запобіжника, то ці частини, що пере­бувають під напругою, вважають незручними у використанні.

За встановлених умов експлуатації ступінь захисту запобіжника повинен відповідати мінімум IP 2Х. Під час вимикання плавкої вставки запобіжника ступінь захисту може бути знижено до IP IX (див. додаток А).