БЗ № 11 -2001/226


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА ЕЛЕКТРИЧНА
ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНО
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Апаратура з наповненням піском класу «q»
(EN 50017:1994, IDT)

ДСТУ EN 50017-2001

Видання офіційн

е


Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

2ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом охорони праці М нпраці України, Тех­нічним комітетом зі стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 658 з 2003-01 -01

З Стандарт відповідає EN 50017:1994 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Powder filling «q» (Апаратура електрична для вибухонебезпечних середовищ. Апаратура з напов­ненням піском класу «q»). Цей стандарт видається з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кононенко; Н. Марченко; Н. Качинсь- ка; Л. Мартинюк; В. Бородін; О. Дурнєва

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держстандарту України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Держстандарту України

Держстандарт України, 2002

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Загальні положення 1

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення понять 2

Вимоги до конструкції З

 1. Захисна оболонка З

 2. Вимоги до наповнювальних матеріалів 4

 3. Відстані 4

 4. Матеріали 5

 5. Кабельні вводи і прохідні ізолятори 5

 6. Пристрої, що накопичують енергію 5

 7. Температурні обмеження 5

 8. Умови несправності 5

Оцінювання відповідності, випробовування 7

 1. Оцінювання відповідності, випробовування 7

 2. Типові перевіряння й випробовування 9

Маркування 9

 1. Марковання 9

Додаток А Пристрій для випробовування електричної міцності наповнвального матеріалу 10НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 50017:1994 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Powder filling «q» (Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних се­редовищ. Апаратура з наповненням піском «q»).

Цим стандартом слід користуватися разом з ДСТУ EN 50014:1992 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Загальні вимоги. Додаток А — обов’язковий і є ча­стиною самого стандарту.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт є ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Переклади назв стандартів, на які є посилання у прийнятому EN 50017:1994, а також інфор­мацію щодо прийняття європейських стандартів як державних стандартів України наведено у на­ціональних поясненнях, які виділено у тексті цього стандарту рамкою.

До стандарту внесено редакційні зміни:

 • замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

 • замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в

EN 50017:1994

mA

V

V-A

MJ

J

Ра

МРа

mm

cm3

min

bar

s

Позначення в цьому стандарті

мА

В

В-А

МДж

Дж

Па

МПа

мм

см3

хв

бар

сструктурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та біб­ліографічні дані — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.ДСТУ EN 50017-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТУРА ЕЛЕКТРИЧНА
ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Апаратура з наповненням піском класу «q»

АППАРАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД Аппаратура с наполнением песком класса «q» »

ELECTRICAL APPARATUS
FOR POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Powder filling «q»

Чинний від 2003-01-01

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. У цьому стандарті містяться конкретні вимоги, що стосуються конструкції, методів випро­бовування і маркування електроапаратів, їх частин і вибухобезпечних компонентів з захистом типу наповнення піском«ч», призначених для експлуатації в потенційно вибухонебезпечних середови­щах у вигляді газу, пари чи туману.

Примітка. Електроапарати з наповненням піском і вибухобезпечні компоненти можуть містити електронні схеми, транс­форматори захисні запобіжники реле, іскробезпечні електричні апарати, приєднані електроапарати, перемикачі тощо.

 1. Цей стандарт є доповненням до стандарту EN 50014, вимоги якого стосуються також елект­роапаратів з наповненням піском.

 2. Цей стандарт стосується лише електроапаратів, їх частин і вибухобезпечних компонентів: — номінальна напруга живлення яких нижча чи дорівнює 1000 В, — номінальне значення струму яких менше чи дорівнює 16 А,

— номінальна потужність яких менша чи дорівнює 1000 Вт.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

За допомогою датованих і недатованих посилань цей стандарт включає положення доку­ментів, що цитуються. Ці посилання на нормативні документи цитуються у відповідних місцях тек­сту, перелік документів подано нижче. Що стосується датованих посилань, то внесені в них такі зміни і виправлення які стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони вносять у його текст зміни і виправлення. Дату недатованих посилань визначають за останнім виданням документа.

Видання офіційне

 1. Європейські стандарти

EN 50014:1992 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — General requirements EN 50019:1994 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Increased safety «е»

EN 50020:1994 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsic safety «і» EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 529:1989)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ і/

EN 50014:1992 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. За­гальні вимоги

Стандарт прийнято як ДСТУ EN 50014-2001 (EN 50014:1992, IDT)

EN 50019:1994 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Підви­щена безпека «е»*

EN 50020:1994 Апаратура електрична для потенційно вибухонебезпечних середовищ. Іскро- безпечність«і»*

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечуються захисними оболонками (код IP);

(ІЕС 529:1989)*

* Копію документа можна одержати в Національному фонді нормативних документів. Ідентичний державний стандарт відсутній.

 1. Документи ІЕС з посиланнями на відповідні європейські документи

ІЕС 127 Series Miniature fuses

ІЕС 269 Series Low-voltage fuses

IEC 707:1981 Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical insulating materials when exposed to an igniting source

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 127 Серійні мінізапобіжники*

IEC 269 Серійні низьковольтні запобіжники*

ІЕС 707:1981 Методики випробування з метою визначення займистості твердих електроізо­ляційних матеріалів під впливом джерела спалаху*

* Копію документа можна одержати в Національному фонді нормативних документів. Ідентичний державний стандарт відсутній.

 1. Документи ISO

ISO 565:1980 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electro formed sheet — Nominal size of openings

ISO 1210:1982 Plastics — Determination of flammability characteristics of plastics in the form of small specimens in contact with a small flame

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 565:1980 Випробувальні сита. З металевої дротяної сітки, з перфорованої метале­вої стрічки, з тонколистової сталі, отриманої способом гальванопластики. Номінальні розміри отворів*

ISO 1210:1982 Пластмаси. Визначення показників займистості пластмас на дрібних зразках, що контактують з невеликим полум’ям*

* Копію документа можна одержати в Національному фонді нормативних документів. Ідентичний державний стандарт відсутній.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  1. У цьому стандарті застосовано такі визначення, що стосуються типу захисту«наповнення піском«д»», і що доповнюють визначення, наведені в стандарті EN 50014.наповнення піском «q» (power filling «q»)

Тип захисту, за якого деталі, здатні викликати спалах вибухонебезпечної атмосфери, зафік­совані у певному положенні і повністю засипані з усіх боків наповнювачем, що запобігає спалаху зовнішньої вибухонебезпечної атмосфери.

Примітка. Цей тип захисту не запобігає прониканню аибухонебезпечної атмосфери всередину електроапаратіа і вибу- хобезпечних компонентів. Однак, завдяки незначності вільного простору між частками наповнювального матеріалу і приду­шення полум’я, яке може проникати між частками наповнювача, вибух вибухонебезпечної атмосфери не відбувається.

 1. наповнювальний матеріал (filling material)

Порошок з кварцу чи скла.

 1. відстань між струмовідними деталями по поверхні діелектрика (creepage distance)

Найкоротша відстань між струмовідними деталями по поверхні деталей з діелектрика.

 1. робоча напруга (working voltage)

Найвище середньоквадратичне значення напруги змінного або постійного струму, що вини­кає (місцями) на ізоляції за нормальної напруги джерела живлення (перехідними процесами можна знехтувати), в умовах розімкнутого кола або в нормальних умовах експлуатації.

ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦІЇ

 1. ЗАХИСНА ОБОЛОНКА

  1. Механічна міцність

Електроапарати, частини електроапаратів і вибухобезпечні (Ех-) компоненти, захищені напов­ненням піском класу«я», повинні відповідати вимогам 23.4.3 EN 50014 і мати підвищену уда- роміцність; вони повинні пройти випробовування під тиском згідно з вимогами розділів 12 і 13 цього стандарту.

Електроапарати і вибухобезпечні компоненти, призначені для монтажу всередині окремої оболонки, що відповідає вимогам EN 50014 та вимогам 23.4.3, повинні відповідно до вимог цього стандарту пройти випробовування тільки на удароміцність згідно з вимогами розділів 12 і 13 стан­дарту EN 50014. Якщо електроапарат не є вибухобезпечний, на нього треба наносити марковаль- ний знак «X» згідно з 27.2(9) стандарту EN 50014.

 1. Ступінь захисту, забезпечуваний захисною оболонкою

Ступінь захисту, забезпечуваний захисною оболонкою електроапарата з наповненням піском, частин електроапарата з наповненням піском або вибухобезпечних компонентів з наповненням піском за нормальних умов їх експлуатації, тобто, коли отвори цілком закриті , повинна згідно з EN 60529 бути не нижче 1Р 54. Якщо ступінь захисту IP 55 чи вище, захисна оболонка повин­на бути оснащена вентиляційним пристосуванням, після установки якого ступінь захисту згідно з EN 60529 повинна бути IP 54.

Захисні оболонки електроапаратів і їх частин з наповненням піском, призначених для робо­ти тільки в чистих сухих приміщеннях, повинні забезпечувати захист IP 43 згідно з EN 60529. На них треба проставляти марковальний знак «X».

Якщо захисні оболонки електроапаратів, їх частин, вибухобезпечних компонентів з наповнен­ням піском, повинні бути змонтовані всередині інших захисних оболонок, що відповідають вимо­гам стандарту EN 50014, ступінь захисту зовнішньої оболонки повинен бути не нижче IP 54. Код IP внутрішньої оболонки вказувати не потрібно.

Максимальний зазор у захисній оболонці повинен бути на 0,1 мм менший ніж найменший розмір часток наповнювача, що має не перевищувати 0,9 мм, для того, щоб наповнювач не міг ви­сипатися.

 1. Наповнення

 2. Наповнюють таким чином, щоб у наповнювачі не залишалося порожнеч, наприклад, за допо­могою струшування. Вільний простір у наповнюваних піском електроапаратах, їх частинах або Ех- компонентах, повинен бути повністю заповнений піском (див. 6.2).Засоби герметизації

Оболонки наповнених піском апаратів, їх частин або вибухобезпечних компонентів повинні бути закриті під час виготовлення, і не повинні відкриватися без руйнування оболонки або місця з’єднання. Отвори, через які заповнюють, повинні бути так само закриті.

Примітка. Під час виготовлення оболонок треба застосовувати такі технології: зварювання, паяння, клейові з'єднання, клепання, склеювання з загвинчуванням.

 1. ВИМОГИ ДО НАПОВНЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  1. У документації, яку надає виробник і перевіряє на відповідність випробовувальна ла­бораторія згідно з розділом 23.2 EN 50014, повинен бути докладний опис наповнювального матеріалу і способу наповнення, крім того, повинно бути зазначено заходи, що гарантують якість наповнення.

   1. В описовій частині документації повинно бути зазначено:

 • найменування й адреса виробника наповнювальної речовини;

 • точні і повні довідкові дані наповнювача;

 • розмір гранул (див. 5.1.2).

 1. Розмір гранул

Розмір гранул повинен бути в межах розміру сит згідно з ISO 565:

 • верхня межа: сито з металевої дротяної сітки або перфорованої металевої стрічки з номі­нальним розміром отворів порядку 1 мм;

 • нижня межа: сито з металевії дротяної сітки з розміром отворів порядку 0,5 мм.