ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ


Н А К А З


03.09.2007 № 195


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2007 р.

за № 1247/14514


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ

ТА ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ

ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ ВІД 26.05.2004 № 687Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі - Вимоги), що додаються.

2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення державного нагляду Больману Г.О.:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Комітету.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету Суслова Г.М.Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

03.09.2007 № 195


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 листопада 2007 р.

за № 1247/14514

ВИМОГИ

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ ВІД 26.05.2004 № 6871. Загальні положення

1.1. Цей нормативно-правовий акт визначає вимоги щодо визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи з технічного огляду (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру) та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - суб'єкти господарювання) незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання.

1.2. Відповідність вимогам, що визначені цим нормативно-правовим актом, перевіряється експертною організацією шляхом проведення експертизи спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі виконання технічного огляду та/або експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - устаткування), а також посадовими особами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд) або його територіальних органів під час здійснення державного нагляду.

2. Загальні вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) роботи з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки

2.1. Правовий статус та організаційна структура суб'єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні забезпечувати незалежність дій та об'єктивність висновків, підготовлених за підсумками технічних оглядів та/або експертних
обстежень.

2.2. Суб'єкт господарювання повинен:

-бути незалежним, тобто його діяльність не повинна бути пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, технічний огляд або експертне обстеження якого він проводить, чи аналогічного устаткування;

-одержати статус юридичної особи та мати належне матеріально-технічне забезпечення, в тому числі приміщення, засоби вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, відповідно до заявлених напрямів діяльності або мати довгостроковий договір (на строк дії дозволу Держгірпромнагляду) на оренду приміщень та обладнання для проведення руйнівних випробувань.

2.3. Якщо суб'єкт господарювання має намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, а його діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, йому необхідно створити окремий підрозділ (далі - Підрозділ), який буде проводити виключно технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування. Фахівці, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні бути підпорядковані тільки керівнику Підрозділу.

2.4. Фахівці, які будуть проводити (проводять) технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, не повинні займатися видами діяльності, зазначеними в абзаці другому пункту

2.2 цих Вимог.

2.5. Суб'єкт господарювання повинен вжити заходів щодо забезпечення незалежності винагороди фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, від результатів виконаних робіт.

2.6. Суб'єкт господарювання повинен мати можливість забезпечити відповідні гарантії своєї відповідальності на випадок заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування (мати гарантії банку або договір страхування /страхування відповідальності/).

2.7. Структура суб'єкта господарювання, склад його працівників та їх кваліфікація повинні забезпечувати належний рівень проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до заявлених напрямів діяльності. При цьому не менше 80% обсягу робіт мають виконувати фахівці, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи.

2.8. Керівник та технічний керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинні бути призначені з числа працівників, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи.

Керівник несе відповідальність за організацію та результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування згідно з законодавством.

2.9. Керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинен з числа фахівців, які працюють на постійних засадах, призначити осіб, відповідальних за:

формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків;

зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

надання уповноваженій організації інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

забезпечення радіаційної безпеки, обліку і зберігання джерел іонізуючого випромінювання (для експертних організацій).

Допускається суміщення одним фахівцем функцій різних відповідальних осіб за окремі ділянки роботи.

2.10. Для працівників суб'єкта господарювання повинні бути розроблені посадові (робочі) інструкції, які визначають їх завдання, права, обов'язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи).

2.11. Фахівці суб'єкта господарювання, які безпосередньо будуть проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні:

бути атестовані в порядку, визначеному Держгірпромнаглядом;

мати засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг та взуття відповідно до законодавства;

мати інструкції з охорони праці, які регламентують безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

2.12. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

відповідність приміщень для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до заявленого напряму діяльності чинним будівельним, пожежним, санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та охорони довкілля. Забезпечення надійності та безпечної експлуатації приміщень повинно відповідати вимогам Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 423/2863;

створення фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування за заявленими напрямами діяльності та системи його актуалізації;

наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, необхідних для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування та повірки (атестації) їх у встановленому порядку;

наявність погоджених у встановленому порядку переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також системи контролю за своєчасністю оновлення таких переліків;

побудовану та впроваджену систему управління якістю, яка має передбачати постійний контроль за якістю робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а також внутрішніх перевірок;

наявність системи контролю за своєчасністю повірки засобів вимірювальної техніки, що використовуються під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а також атестації випробувального та допоміжного обладнання;

наявність системи реєстрації та зберігання заявок на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування та матеріалів за результатами їх проведення;

систему контролю за правильністю оформлення робочих журналів оглядів та обстежень, а також актів, розрахунків, протоколів, висновків експертизи за результатами проведених робіт тощо;

порядок надання уповноваженій організації, що веде облік даних про технічний стан устаткування відповідно до Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1604/10203, інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

систему обліку та розгляду претензій, спірних питань;

систему нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до чинних нормативних актів.

2.13. Робочі місця фахівців, які проводять огляди та випробування безпосередньо в приміщеннях і на обладнанні суб'єкта господарювання, де є шкідливі та небезпечні для здоров'я фактори виробничого середовища і трудового процесу, мають бути атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

Керівник суб'єкта господарювання повинен забезпечити проведення медичних оглядів цих фахівців відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

2.14. Суб'єкт господарювання надає до експертної організації, що проводить експертизу щодо спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки, такі документи:

заяву довільної форми з зазначенням переліку напрямів діяльності, визначених у додатку 1 до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.02.2007 за № 103/13370;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копію статуту (установчого документа) суб'єкта господарювання;

копії ліцензії на провадження будівельної діяльності (якщо така проводиться), ліцензії Держатомрегулювання на впровадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, у разі застосування радіаційного методу контролю з використанням джерел іонізуючого випромінювання (радіонуклідних та генеруючих), дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки (за наявності);

положення про підрозділ, який буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження, якщо він створюється згідно з пунктом 2.3 цих Вимог (далі - Положення про підрозділ);

технічний паспорт лабораторії, що буде проводити (проводить) технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування у складі підрозділу (далі - Паспорт);

настанову з якості суб'єкта господарювання (його підрозділу), який проводить або буде проводити технічний огляд та/або експертне обстеження (далі - Настанова з якості).

Вимоги до структури і змісту Положення про підрозділ, Паспорта, Настанови з якості наведені в додатку до цих Вимог.

Копії документів, зазначених у абзацах третьому-шостому цього пункту, мають бути засвідчені в установленому порядку.