8.Термін дії договору і порядок внесення змін до нього

8.1. Договір набирає чинності з дня, що настає за днем внесення страховику страхового платежу.

8.2. Термін дії договору страхування з "___" ___200_р. до "___" ______ 200_року.

8.3. Зміни і доповнення до цього договору можуть бути внесені в письмовій формі за взаємною згодою сторін. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".

9. Адреси та реквізити сторін

СТРАХОВИК


СТРАХУВАЛЬНИК

(підпис керівника)


(підпис керівника)


МПМП