Таблиця 2


КЛАСИ
хвостосховищ і шламонакопичувачів
накопичувачів токсичних відходів


Клас

схо-

вища

Місткість

сховища,

млн. куб.

метрів

Вихід відходів, тонн/добу

Висота греблі або захисної дамби, метрів

Ступінь відповідальності споруд залежно від наслідків порушення їх експлуатації (згідно з ГОСТ 27751-88)

I

більш як

100

більш як

10000

більш як 50

особливо відповідальні, пожежа та/або аварія на яких зумовлює катастрофічні наслідки для населених пунктів і підприємств, а також отруєння, забруднення водоймищ і водостоків питного призначення

II

від 50

до 100

від 5000

до 10000

-"-

особливо відповідальні, пожежа та/або аварія яких не зумовлює катастрофічних наслідків для населених пунктів і підприємств, можливе затоплення сільськогосподарських угідь, отруєння і забруднення водоймищ, які мають народногосподарське значення

III

від 10

до 50

від 3000

до 5000

від 20 до 50

відповідальні, пожежа та/або аварія на яких не може викликати значних наслідків для населених пунктів і підприємств, можливе затоплення місцевості, яка не має народногосподарського значенняЗразок Додаток 2
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру«


»


200

р.


(місце укладення договору)


Страховик
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)з одного боку, та страхувальник
(повне найменування, прізвище,
ім'я, по батькові керівника, його повноваження)


з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (далі - Порядок і правила), проводить страхування цивільної відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

2. Об'єкти страхування

2.1. Об'єктами страхування згідно з Порядком і правилами є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.


2.2. Назва об'єкта підвищеної небезпеки


,

який має категорію небезпеки _____, встановлену відповідно до Порядку і правил.

2.3. Найменування та хімічна назва небезпечної речовини _____
2.4. Клас, підклас небезпечної речовини
(порядковий номервиробу або речовини згідно з прийнятою ООН системою)

2.5. Кількість небезпечної речовини на об'єкті підвищеної небезпеки


тонн.

3. Страхова сума, страховий тариф і страховий платіж

3.1. Страхова сума


гривень, у тому числі:а) за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб,


гривень;

б) за шкоду, заподіяну природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного

фонду,


гривень;

в) за шкоду, заподіяну майну третіх осіб,гривень.

3.2. Страховий тариф


3.3. Страховий платіж


Термін внесення страхового платежу:
перший/чи одноразовий/ платіж у розмірі
гривень підлягає внесенню до

«

»200_

року;

другий платіж у розмірі

гривень підлягає внесенню до

«


»


200_

року.

3.4. Франшиза _______________________________________________ (обчислюється із страхової суми під час відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, але не більш як 1 відсоток страхової суми, і не може поширюватися на страхову виплату за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третіх осіб).

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Страхувальник зобов'язується:

вживати всіх необхідних заходів для запобігання випадкам заподіяння шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб і майну фізичних та юридичних осіб, у тому числі природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду;

у разі настання пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування негайно повідомити про це територіальні органи МНС і Державного департаменту пожежної безпеки та виконувати всі їх розпорядження щодо складення акта або іншого документа для реєстрації події;

у разі настання страхового випадку протягом двох робочих днів з дати його настання письмово повідомити про це страховика та сприяти йому в розслідуванні цього випадку, а також повідомити про всі події, які можуть стати підставою для пред'явлення претензій чи подання позову до суду щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та юридичній особі, природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду;

перераховувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у розмірі, передбаченому пунктом 3.3 цього договору.

4.2. Страховик зобов'язується після одержання документів, які підтверджують настання цивільної відповідальності страхувальника перед третьою особою, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування протягом трьох робочих днів з дати оформлення страхового акта.

4.3. Страхувальник має право:

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

4.4. Страховик має право брати участь у розгляді справи в суді про стягнення із страхувальника шкоди, заподіяної третім особам.

5. Порядок здійснення страхового відшкодування

5.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

заяву про виплату страхового відшкодування;

висновок відповідної експертизи про характер пожежі та/або аварії і розмір заподіяної шкоди;

рішення суду про стягнення із страхувальника на користь третьої особи або підтверджувальні документи страхувальника та третьої особи про врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку без звернення до суду.

За вимогою страховика страхувальник повинен подати йому оригінали або нотаріально засвідчені копії:

документів, що підтверджують ступінь виконання вимог експертного висновку про стан об'єкта до моменту пожежі та/або аварії;

акта або інших документів про пожежу та/або аварію на об'єкті підвищеної небезпеки, складені органами (комісією), що здійснюють державний нагляд і контроль у відповідній сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

договору обов'язкового страхування;

платіжного документа, що підтверджує сплату страхових внесків.

5.2. Страховик не пізніше ніж протягом 14 робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів приймає рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття письмово повідомляє страхувальника та/або третю особу про прийняте рішення з обгрунтуванням причин відмови. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування страховик не пізніше ніж протягом 14 робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5.1 цього договору, складає страховий акт і не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його складення виплачує страхове відшкодування.

5.3. У разі виплати страхового відшкодування договір діє до кінця терміну, визначеного пунктом 8.2 цього договору. При цьому страхова сума становить різницю між страховою сумою, визначеною цим договором, та виплаченим страховим відшкодуванням.

5.4. Сума страхового відшкодування за один або кілька страхових випадків не може перевищувати страхової суми, визначеної цим договором. Якщо страхове відшкодування виплачено в повному розмірі страхової суми, дія цього договору припиняється і страхувальник повинен поновити договір.

5.5. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених статтею 26 Закону України "Про страхування", а також у разі:

коли шкоду, заподіяну внаслідок стихійного лиха, неможливо було передбачити;

коли страховий випадок стався внаслідок воєнних дій, масових заворушень, порушень громадського порядку, терористичного акту.

6. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

6.2. За несвоєчасне здійснення страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.2 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла на день укладення договору.

6.3. Спори, що виникають під час виконання зобов'язань за цим договором, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

7. Інші умови договору