КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 21 вересня 1994 р. № 652

Київ


Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів (додаються).

 

 


Прем'єр-міністр України


В. МАСОЛ


Міністр

Кабінету Міністрів України


 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 22  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1994 р. № 652

 


ПРАВИЛА

проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів


1. Ці Правила обов'язкові для міністерств, відомств, підприємств (об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності (далі-підприємства) і громадян - власників тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів (далі-машини), що зареєстровані в інспекціях Держнагляду.

2. Державний технічний огляд (далі - технічний огляд) машин проводиться з метою перевірки їхньої технічної готовності, відповідності вимогам агротехніки і запобігання виникненню несправностей, внаслідок яких збільшується негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також контролю за своєчасністю проходження медичного огляду трактористами-машиністами і сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

3. Технічний огляд проводиться один раз на рік комісією, до складу якої включаються інженери - інспектори інспекції Держнагляду району (міста), інженерно-технічні працівники підприємств і представники громадських організацій. Персональний склад комісії затверджується виконкомом районної (міської) Ради народних депутатів.

4. Технічний огляд машин сільськогосподарських товаровиробників проводиться у період з 2 січня по 1 квітня, а машин інших підприємств і громадян - у терміни, встановлені інспекцією Держтехнагляду, але не пізніше 1 липня, на підприємствах, які мають належну базу для перевірки технічного стану машин, чи в інших місцях, визначених інспекцією Держтехнагляду.

5. Інспекції Держтехнагляду згідно із заявками підприємств і за погодженням з виконкомами (міських) Рад народних депутатів щорічно до 1 січня складають зведений графік технічного огляду машин по району (місту) із зазначенням місць, днів і часу його проведення, кількості машин конкретних підприємств.

6. Інспекції Держтехнагляду не пізніш як за 20 днів до початку технічного огляду через засоби масової інформації і у письмовій формі повідомляють громадян, які мають у приватній власності машини, про місце і термін подання їх для технічного огляду, а підприємствам надсилають бланки актів технічного огляду машин (додаток № 1).


Порядок проведення технічного огляду


7. Підприємства та громадяни - власники машин (далі - власник) зобов'язані подати їх для технічного огляду на місце і в термін, визначені інспекціями Держтехнагляду. Якщо машини направляються у тривале відрядження, то вони повинні пройти технічний огляд до від'їзду.

За неможливості подати машину на місце технічного огляду (через несправність та з інших причин) у встановлений термін її власник повинен подати комісії з проведення технічного огляду письмову заяву, здати номерний знак і пред'явити документ, що підтверджує сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Машини, які у період проведення технічного огляду перебувають у ремонті, підлягають технічному оглядові після його закінчення.

8. Для проходження технічного огляду машини її власник пред'являє комісії документ, що засвідчує особу (підприємство - копію наказу про закріплення машин за трактористом-машиністом), реєстраційний документ, документи, що підтверджують сплату збору за проведення технічного огляду і податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. У тракториста-машиніста перевіряється наявність посвідчення на право керування машинами відповідних категорій і довідки про медичний огляд.

9. Технічний огляд машини розпочинається з перевірки відповідності типу, марки (моделі), номерного знака, номерів шасі (рами) і двигуна записам у реєстраційному документі. У разі виявлення розбіжностей або підробки цих номерів чи запасів у реєстраційному документі або посвідченні тракториста-машиніста застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

10. Технічний стан машин перевіряється на відповідність вимогам стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації щодо забезпечення технічної і технологічної експлуатації, безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Технічний стан причепів перевіряється у складі тракторного агрегату.

11. Справною вважається укомплектована машина, яка має задовільний зовнішній вигляд і технічний стан якої відповідає вимогам зазначених стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації.

12. У реєстраційному документі справної машини інженером-інспектором Держтехнагляду робиться відмітка "Справна" і ставиться підпис.

На кожну справну машину, що пройшла технічний огляд, видається талон за формою згідно з додатком № 3. Цей талон закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла машини. На машину без кабіни талон не видається.

13. Якщо машину визнано несправною, її експлуатація забороняється, а номерний знак знімається до усунення несправностей і повторного технічного огляду. Відмітка в реєстраційному документі при цьому не робиться.

14. Експлуатація машини без талона про проходження технічного огляду забороняється. У разі втрати талона інспекція Держтехнагляду видає його дублікат після перевірки технічного стану машини.

15. Експлуатація машин, що не пройшли технічного огляду в установлені терміни, забороняється із зняттям номерного знака.

Громадяни, які експлуатують машини, що не пройшли технічного огляду в установлені терміни, несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.


Узагальнення результатів технічного огляду


16. Відомості про результати технічного огляду машини, що перебуває у приватній власності громадянина, зазначаються на зворотному боці квитанції про сплату збору за проведення технічного огляду машини. Акт технічного огляду машини (додаток № 2) складається лише в тому разі, коли машина несправна або стоїть на тимчасовому обліку. Копія акта видається громадянинові - власнику машини за його вимогою.

17. Результати технічного огляду машин підприємств оформляються актом за формою згідно з додатком № 1.

Акти технічного огляду машин, що перебувають на тимчасовому обліку, в 10-денний термін надсилаються до інспекції Держтехнагляду за постійним місцем реєстрації цих машин.

18. Інженери - інспектори Держтехнагляду на підставі актів технічного огляду машин і квитанцій про сплату збору за проведення технічного огляду роблять відповідні відмітки в облікових картках машин за формою згідно з додатком № 4 і складають звіт про технічний стан машин, рівень їх справності (із зазначенням приналежності і кількості) та виявляють машини, що не були подані на технічний огляд.

19. Інспекції Держтехнагляду інформують виконкоми Рад народних депутатів про результати технічного огляду та про заходи, що вживаються для проведення технічного огляду машин, які не пройшли його у визначений термін, і надсилають звіт у Державну інспекцію по нагляду за технічним станом машин і обладнання Мінсільгосппроду. 

Додаток № 1

до Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів

 


Лицевий бік


АКТ

державного технічного огляду машин

" "

************* 199 р.


Комісією в складі інженера-інспектора Держтехнагляду _______________________

_______________________________________________________________ і членів комісії

(назва району (міста), прізвище)

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище)

_____________________________________________________________________________

проведено технічний огляд машин, що перебувають на балансі в

_____________________________________________________________________________

(підприємство, організація, відомча приналежність)

Під час технічного огляду встановлено:

1. Подано на технічний огляд _____________________________________________

(одиниць)


№№

пп

Тип машини

Марка

Номер-ний

знак

Н о м е р

Рік ви-

пуску

Висновок

про проход- ження техогляду

При-мітка

двигу-на

шасі

(ра-

ми)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Пройшли технічний огляд _________________________________________________

Не пройшли технічного огляду ____________________________________________

у тому числі з причини:

поточного ремонту або його очікування _____________________________________

капітального ремонту ____________________________________________________


невідповідності вимогам правил технічної експлуатації та

дорожнього руху ________________________________________________________.


Зворотній бік

2. Не подано на технічний огляд ___________________________________________

(одиниць)


№№

пп

Тип машини

Марка

Номерний

знак

Причини

неподання на техогляд

Відмітка

про здачу номерного

знаку

1

2

3

4

5

6


Підлягає сплаті за проведення Фактично оплачено

технічного огляду __________ крб. ________________ крб.


Підприємству необхідно зареєструвати (перереєструвати) в інспекції


Держтехнагляду _______________ машин, одержати ___________________

свідоцтв про реєстрацію машин, _________________ номерних знаків.


Повторний технічний огляд призначається на "__"_____199__р.


Інженер-інспектор Держтехнагляду ___________ ____________

(підпис) (прізвище)


Члени комісії __________ ____________

(підпис) (прізвище)

__________ ____________

(підпис) (прізвище)

Бухгалтер (або особа, що веде

облік машин)  _________ ____________

(підпис) (прізвище)


Додаток № 2

до Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів 


АКТ


державного технічного огляду машин


________________________________________________

(тип, марка, номерний знак машини)

Рік випуску _______________, двигун № ________, шасі _____________

Свідоцтво про реєстрацію машини серія __________ № __________

Власник ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Адреса власника _________________________________________________________

Перебуває на обліку в інспекції Держтехнагляду _____________________________

Огляд проведено "___" __________________ 199___р.

комісією в складі:

інженера-інспектора Держтехнагляду _______________________________________

(прізвище)


членів комісії:

________________________________________________________________________

(посада, прізвище)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Виявлено технічні несправності ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновок _________________________________________________________

Інженер-інспектор Держтехнагляду ____________ ____________

(підпис) (прізвище)

Члени комісії ____________ ____________

(підпис) (прізвище)

____________ ____________

(підпис) (прізвище)

Копію акта одержав ____________ ____________

(підпис) (прізвище)

За номерним знаком, талоном про проходження державного технічного огляду машини (непотрібне закреслити) з'явитися в інспекцію

Держтехнагляду _______________ за адресою ________________________

(дата) Додаток № 3

до Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів 


ОПИС

талона про походження державного технічного огляду машин


1. Бланки талона виготовляються із цупкого паперу розміром 105 х 75 мм: для машин підприємств фон лицевого боку талона - білий, для машин, що знаходяться в приватній власності громадян, - жовтий (за зразками, що додаються). 

2. На лицевому боці талона наноситься:

ліворуч (у верхньому кутку) - рамка розміром 35 х 10 мм для написання номерного знака машини, у нижньому кутку - літера "Т" розміром 40 х 30 мм;

праворуч (у верхньому кутку) - на полі розміром 50 х 50 мм чорним шрифтом дві останні цифри року, в якому машина підлягає поданню на наступний технічний огляд, внизу - назва регіону: Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь.