МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


НАКАЗ


від 12 листопада 2003 року № 877


Про затвердження Типового положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство)


З метою забезпечення безпечного надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та зниження його негативного впливу на довкілля на виконання пункту 4.2 Головних напрямів та заходів реалізації Державної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 - 2007 рр., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 56-р, наказую:


1. Затвердити Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство) (далі - Положення), що додається.

2. Державному департаменту автомобільного транспорту (Закіров Є. О.):

2.1. Довести цей наказ до відома обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та автотранспортних управлінь.

2.3. Забезпечити опублікування цього наказу в центральних та обласних державних друкованих засобах масової інформації.

3. Керівникам державних департаментів транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту довести наказ до відома підпорядкованих підприємств і організацій, які мають автомобільний транспорт, та забезпечити його вивчення і виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. Кроля.


Міністр 

Г. Кірпа 


 Додаток

до наказу Міністерства транспорту України

від 12 листопада 2003 р. № 877 


Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях - міністерство - підприємство)


1. Галузь застосування


Це Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті (далі - Положення) визначає порядок організації робіт з профілактичної діяльності щодо попередження дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), основні завдання та функції управління, органи, об'єкти та суб'єкти управління, встановлює контроль за виконанням робіт.

Державна система управління безпекою руху на автомобільному транспорті охоплює центральні органи виконавчої влади, урядові та територіальні органи державного управління, а також установи, організації, об'єднання, підприємства всіх форм власності, які мають автомобільні транспортні засоби (далі - Підприємства).

Положення є обов'язковим для апарату Міністерства транспорту України, урядових та територіальних органів державного управління на транспорті, Укрзалізниці, Підприємств, підпорядкованих Міністерству транспорту.

Положення є рекомендаційним для інших центральних органів виконавчої влади, їх урядових та територіальних органів управління, Підприємств, підпорядкованих цим центральним органам виконавчої влади, а також для юридичних і фізичних осіб, які на підставі одержаних ліцензій надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів (далі - Перевізники).


2. Терміни та визначення


У цьому Положенні терміни і визначення вживаються у такому значенні:

аварійність - сукупність ДТП, здійснених учасниками дорожнього руху;

аналіз аварійності - виявлення повторів чи закономірностей виникнення ДТП та обставин, що сприяли їхньому виникненню;

акредитація - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль);

безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з травмуванням або загибеллю людей, заподіянням збитків навколишньому середовищу;

безпека дорожнього руху - характеристика дорожнього руху, що визначається аварійністю;

вимоги безпеки - вимоги, встановлені законодавчими актами, правилами, настановами, інструкціями, нормативно-технічною документацією тощо, виконання яких забезпечує безпеку;

дорожній рух - процес руху на дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху;

дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу та призвела до загибелі чи поранення людей або матеріально збитку;

завдання управління - вимоги, які випливають з головної мети і підлягають вирішенню для її досягнення;

контроль - функція управління, яка полягає у перевірці виконання завдань об'єктами управління, з метою отримання інформації про стан виконання завдань та вжиття своєчасних заходів щодо досягнення результату;

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів авіаційним, автомобільним, морським і річковим транспортом та виконання авіаційно-хімічних робіт, а також контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов:

нагляд - спостереження за дотриманням об'єктами управління нормативних актів з питань безпеки у процесі їх діяльності;

об'єкти управління - елементи структури системи управління та виробничі процеси, на які спрямовано вплив функцій управління;

обов'язки - нормативно закріплене коло дій, покладених на органи управління або працівників та безумовних для виконання;

оперативне реагування на дорожньо-транспортну пригоду - це комплекс заходів, що здійснюються на різних рівнях управління, від Міністерства до підприємства, після отримання інформації про її виникнення, з метою оперативної ліквідації та мінімізації наслідків, об'єктивного розслідування обставин та причин, розробки та вжиття заходів щодо її попередження в подальшому та контроль за виконанням;

органи управління - установи, організації підприємства та їх структурні підрозділи, що мають право приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції та контролювати виконання прийнятих рішень;

підтвердження відповідності - діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам;

принципи управління - правила, якими керуються суб'єкти управління. Принципи управління визначають вимоги до системи, процесу та механізму управління;

ризик - поява обставин, що обумовлюють виникнення надзвичайних (транспортних) подій;

розслідування - процес, який проводиться з метою попередження надзвичайних (транспортних) подій і включає збір та аналіз інформації, підготовку висновків, установлення обставин і причин та розроблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки транспорту;

сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам;

система управління безпекою - структурована і документована система, що дозволяє органам управління проводити політику у сфері безпеки дорожнього руху;

суб'єкти управління - персонал, функціональні служби, структурні підрозділи, спеціально створені органи, які впливають на систему управління з метою забезпечення її функціонування;

управління безпекою дорожнього руху - підготовка, прийняття, реалізація управлінських рішень із здійснення організаційних, технічних та інших заходів на автомобільному транспорті, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я людини та навколишнього природного середовища;

управлінське рішення - директивний акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію, і який містить заходи, програму досягнення мети;

фактор - суттєва обставина, яка сприяє виникненню небезпечної ситуації (ризику);

функції управління - конкретні дії або сукупність дій, які забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).


3. Загальні положення


3.1. Управління безпекою руху на автомобільному транспорті повинно забезпечувати виявлення та оцінку негативних факторів, що впливають на рівень безпеки, підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я людей, навколишнього природного середовища.

3.2. Комплексне управління безпекою руху здійснює Міністерство транспорту України.

3.3. Управління безпекою руху автомобільних транспортних засобів здійснює Державний департамент автомобільного транспорту в межах своєї компетенції.

3.4. Управління безпекою руху автомобільних транспортних засобів на Підприємстві здійснює керівник Підприємства.

Управління безпекою руху автомобільних транспортних засобів Перевізника здійснює власник транспортних засобів.

3.5. За наявності у Перевізника більше 15 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство (підприємство), яке повинно мати огороджену територію з місцями для стоянки, зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

3.6. З метою запобігання ДТП і забезпечення транспортної дисципліни на Підприємствах, в автоуправліннях, в державних департаментах автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту та Міністерстві транспорту утворюються комісії з безпеки дорожнього руху, що діють на підставі положення, затвердженого:

для Підприємств та автоуправлінь - державним департаментом автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізницею, Укрморпортом (за підпорядкованістю);

для державних департаментів автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту;

для Міністерства транспорту - Міністром транспорту.

Питання з безпеки дорожнього руху повинні розглядатись на комісіях з безпеки дорожнього руху не рідше:

одного разу на квартал на комісіях Підприємств;

двох разів на рік на комісіях автоуправлінь, державних департаментів автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту;

одного разу на рік на комісії Міністерства транспорту.

3.7. Державне регулювання в сфері безпеки дорожнього руху автотранспорту та контроль вимог законодавства про дорожній рух в кожному регіоні здійснюють автотранспортні управління.

3.8. Підприємства та перевізники на основі цього Положення розробляють положення про Систему управління безпекою руху на підприємстві.

3.9. Автотранспортні підприємства з чисельністю водіїв до 50 чоловік повинні мати одного фахівця з безпеки дорожнього руху (можливо за сумісництвом), від 51 до 250 чоловік - одного фахівця, від 251 до 500 чоловік - двох фахівців, від 501 до 1000 - трьох фахівців.

В автотранспортних підприємствах з чисельністю водіїв понад 500 чоловік створюється служба безпеки дорожнього руху.

3.10. Основними принципами в організації роботи з управління безпекою транспорту є:

принцип системності - передбачає діяльність, яка повинна носити системний, постійний та упорядкований характер, що охоплює всі складові системи;

принцип випередження - передбачає діяльність, яка повинна носити випереджувальний характер, спрямований на своєчасне виявлення та усунення негативних факторів, що можуть привести до ДТП;

принцип колективізму - передбачає участь усіх працівників у роботі із забезпечення безпеки руху згідно зі своїми функціональними обов'язками, а не тільки керівників і працівників служби безпеки руху;

принцип інформованості - передбачає діяльність, яка повинна будуватись на максимальній інформованості кожного працівника про небезпечні фактори, які впливають на рівень безпеки руху;

принцип виявлення та усунення причин - передбачає проведення профілактичної роботи, спрямованої не стільки на покарання винних, скільки на усунення виявлених недоліків;

принцип адекватності - відповідність заходів з безпеки руху реальним та потенційним загрозам;

принцип відповідальності - передбачає усвідомленість кожного працівника та його відповідальність на своєму робочому місці за конкретні питання, що визначають безпеку руху автотранспорту.

3.11. Перелік основних нормативних актів, які забезпечують функціонування Системи управління безпекою руху на автотранспорті, наведений у додатку 1.


4. Завдання та функції управління безпекою руху автомобільного транспорту


4.1. Головною метою Системи управління безпекою руху на автомобільному транспорті є забезпечення безпечного перевезення пасажирів та вантажів і зниження негативного впливу автомобільного транспорту на довкілля.

4.2. Управління безпекою руху повинно включати виконання таких основних завдань: забезпечення безпеки транспортних засобів, устаткування, споруд, об'єктів, автомобільних доріг; забезпечення безпеки перевезень; забезпечення (нормалізацію) психофізіологічних факторів персоналу (рис. 1).


Рис. 1  


 


4.3. До функцій управління безпекою руху автотранспорту (рис. 2) відносяться:

4.3.1. Організація роботи, яка передбачає:

завдання управління безпекою руху на автомобільному транспорті;

визначення органів управління безпекою руху;

встановлення функціональних обов'язків структурних підрозділів та посадових осіб з питань безпеки руху;

регламентацію діяльності керівників та посадових осіб;

нормативне забезпечення управління безпекою руху.

Рис. 2

Функції управління


4.3.2. Інформація про стан безпеки складається з:

передачі інформації;

обліку інформації про стан безпеки руху;

аналізу показників аварійності та стану безпеки;

інформування керівництва.

4.3.3. Оперативне реагування та розслідування ДТП складається з:

проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;