3.4. Працівники, які виконують роботи, зазначені у Переліку робіт з під­вищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці Украї­ни від 30.11.93 № 123, зареєстрованому в Мін'юсті України 23.12.93 за № 196, повинні мати відповідний запис у посвідченні про перевірку знань.

3.5. До робіт, зазначених у Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці непов­нолітніх, затвердженому наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94

№ 46, зареєстрованому в Мін'юсті України 28.06.94 за № 176/385, допускаються працівники, не молодші 18 років.

3.6. Працівники з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння не допускаються до роботи.

3.7. Керівники, спеціалісти, які безпосередньо організовують роботу, зобо­в'язані забезпечити виконання її відповідно до вимог цих Правил.

3.8. Працівники, винні у порушенні вимог безпечного ведення робіт на те­пломеханічному обладнанні електричних станцій і теплових мереж, несуть від­повідальність згідно з чинним законодавством.

3.9. Працівники, які обслуговують обладнання в газонебезпечних місцях, а також мають справу із шкідливими речовинами, повинні знати:

- перелік газонебезпечних місць у цеху (районі);

- властивості та отруйну дію шкідливих речовин та ознаки отруєння ними;

- правила проведення робіт і перебування у газонебезпечних місцях;

- правила користування засобами захисту;

- пожежонебезпечні речовини і засоби гасіння їх;

- правила евакуації із газонебезпечних місць працівників, які постраждали від дії шкідливих речовин, і прийоми надання їм долікарської допомоги.

Працівники, які обслуговують газове господарство і котельні установки, що працюють на природному газі, крім вимог цих Правил, повинні знати і ви­конувати вимоги відповідних розділів Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстрованих в Мін'юсті України 15.05.98 за № 318/2758.

3.10. Працівники повинні працювати в спецодязі, застебнутому на всі ґу­дзики, - для запобігання захопленню рухомими (обертовими) частинами меха­нізмів. Засукувати рукава спецодягу і підгортати халяви чобіт заборонено.

Під час проведення робіт з отруйними і агресивними речовинами, роз-шлакування поверхонь нагрівання котлів, спускання золи із бункерів, а також під час проведення електрогазозварювальних, обмуровувальних, ізоляційних робіт, під час розвантажування і навантажування сипких і курних матеріалів брюки слід надягати зверху чобіт (навипуск).

Перебуваючи у приміщеннях з діючим енергетичним обладнанням, у коло­дязях, камерах, каналах, тунелях, на будівельному майданчику і в ремонтній зоні, усі працівники повинні надягати захисні каски. Волосся слід підбирати під каску.

3.11. До виконання самостійних верхолазних робіт повинні допускатись професійно підготовлені працівники віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівни­ків певних категорій. Працівники, які вперше допускаються до виконання верхолазних робіт, повинні працювати протягом 1 року під безпосереднім нагля­дом досвідчених працівників, призначених наказом по підприємству.

Працівники, які допущені до самостійного виконання верхолазних робіт, повинні мати відповідний запис у посвідченні на право виконання таких робіт.


4. Загальні вимоги безпеки


4.1. Територія, приміщення та робочі місця


4.1.1. На кожному підприємстві необхідно розробити і довести до відома всіх працівників плани ліквідації аварій і пожеж і евакуації працівників на ви­падок пожежі або аварійної ситуації. Плани ліквідації аварій і пожеж повинні враховувати небезпечні особливості палива (вугілля, газу, мазуту, замінників), що використовується на електростанціях і в теплових мережах.

4.1.2. Перебувати без супроводжувальних працівників на території або у виробничих приміщеннях електростанції (теплової мережі), паливних складах, золовідвалах працівникам, які не беруть участь в обслуговуванні обладнання, заборонено.

4.1.3. На території підприємства необхідно розробити й установити на ви­дних місцях схеми руху транспорту - для організації безпечних умов руху транспортних засобів.

Не дозволяється рухатись на особистому транспорті всередині виробничих приміщень електростанцій і теплових мереж.

На транспортних шляхах підприємства слід установлювати дорожні знаки і наносити розмітку. Межі проїзної частини транспортних шляхів у виробничих приміщеннях слід установлювати з урахуванням габаритів транспортних засо­бів з вантажами, що підлягають переміщуванню. Відстань від межі проїзної ча­стини до елементів конструкцій будівель та обладнання повинна бути більше 0,5 м, а на ділянках під час руху людей - більше 0,8 м.

На підприємстві необхідно встановити терміни контролю за станом транс­портних шляхів, порядок його проведення і обов'язки працівників, які його проводять.

4.1.4. Усі проходи і проїзди, входи і виходи як усередині виробничих при­міщень і споруд, так і зовні на прилеглій до них території мають бути освітлені, вільні і безпечні для руху пішоходів і транспорту.

Захаращувати проходи і проїзди або використовувати їх для складування вантажів заборонено.

Проходи, проїзди, переходи, а також сходи, площадки і поручні до них слід завжди тримати справними і чистими, а розміщені просто неба - очищати від снігу і льоду і посипати піском. Територію мазутного господарства всере­дині обвалування, а також зливні пристрої необхідно очищати після кожного снігопаду.

Настили площадок і переходів, а також поручні до них необхідно надійно закріпити. На період проведення ремонтних робіт замість знятих поручнів слід

установлювати тимчасові справні огородження.

4.1.5 Біля всіх воріт та дверей будівель у зоні руху залізничного і автомо­більного транспорту необхідно установлювати обгороджувальні стовпчики і поручні, а також дорожні знаки або світлові табло, що вказують максимально допустимий за умов безпеки вертикальний габарит транспортного засобу. На воротах слід установлювати фіксатори, - щоб перешкодити самочинному за­криванню та відкриванню воріт під дією тиску вітру. Для автомобілів та інших транспортних засобів слід установлювати допустимі швидкості руху на терито­рії підприємства, а також усередині будівель. Зони обмеженої швидкості руху, місця стоянки транспортних засобів і місця їхніх розворотів повинні відміча­тись відповідними дорожніми знаками, які мають бути добре видні вдень і вно­чі. У місцях проїзду автомобільного транспорту під комунікаціями і спорудами слід установити знаки, що обмежують габаритну висоту і ширину. У ворітниці з боковими стояками і на відстані відкривання воріт для захисту їх від наїздів та ударів слід установлювати обмежувальні стовпчики або надовби.

4.1.6. Територія підприємства повинна мати огорожу, освітлення і підтри­муватись у чистоті і порядку.

4.1.7. Територію підприємства слід обладнати водовідводами і водостока­ми. Люки водостоків та інших підземних комунікацій слід тримати закритими. Під час проведення ремонтних, земляних та інших робіт на території підприєм­ства відкриті люки, траншеї та ями потрібно обгородити. Вночі огорожі слід освітлювати. У місцях переходу через траншеї слід установлювати перехідні містки завширшки понад 1 м з поручнями заввишки до 0,9 м.

4.1.8. Стулчасті ворота виробничих приміщень повинні відчинятись назов­ні, а ворота на території підприємства - всередину.

4.1.9. Під час руху поїздів, маневрових ешелонів, локомотивів, якщо відчі­плюють вагони, треба заздалегідь відходити у безпечне місце - на узбіччя або між коліями на відстань понад 2 м від крайньої рейки.

4.1.10. Майстерні, санітарно-побутові та інші приміщення не повинні роз­міщуватись під газоходами та естакадами паливоподачі.

4.1.11. Міжповерхові перекриття, підлога, канали та приямки повинні бути у справному стані. Усі отвори у підлозі необхідно обгородити. Кришки і кром­ки люків колодязів, камер та приямків, а також перекриття каналів повинні бу­ти врівень з підлогою або землею і надійно закріплені.

4.1.12. У камерах і каналах слід підтримувати чистоту, регулярно відкачу­вати воду з приямків і не допускати захаращування проходів.

4.1.13. Переробляти будівельні конструкції і пробивати отвори в них - без підтвердження розрахунком можливості виконання робіт заборонено.

4.1.14. Не дозволяється влаштовувати в каналах глухі перегородки, що пе­решкоджають вільному проходу обслуговувальних працівників.

У виняткових випадках, коли поділ каналу на окремі відсіки необхідний за технологічних умов, наприклад для улаштування залізобетонної щитової неру­хомої опори, до і після розподільної перегородки необхідно зробити виходи на поверхню землі.

4.1.15. На кожному підприємстві (в цеху, на дільниці) повинен бути план з позначенням ремонтних площадок і допустимих на них навантажень. У цехах (на дільницях) слід чітко позначати межі площадок, а на табличках зазначати допустимі навантаження на них.

4.1.16. Рівень освітленості, шуму й вібрацій на робочих місцях повинен відповідати вимогам санітарних норм.

4.1.17. Для освітлення приміщень, до яких можливе проникнення горючого газу, пари вибухонебезпечних речовин, слід використовувати вибухозахищене електрообладнання та освітлювальну арматуру.

4.1.18. Системи вентиляції, кондиціонування повітря і повітряного опален­ня повинні забезпечувати санітарно-гігієнічні вимоги до мікроклімату вироб­ничих приміщень згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005.

4.1.19. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень не повинен перевищувати встановлених граничнодопустимих концент­рацій (далі - ГДК).

4.1.20. На кожному підприємстві необхідно проводити атестацію робочих місць згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умо­вами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442, у терміни, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

4.1.21. Кислоти, луги, фосфати, реагенти та інші матеріали необхідно збе­рігати в складських приміщеннях.

4.1.22. Ртуть необхідно зберігати в упаковці підприємства-виробника в спе­ціальних складських приміщеннях за температури до плюс 50 °С та за відносної вологості понад 30 %. У кожному такому приміщенні повинен бути запас посу­ду і пристроїв для безпечного розфасовування і транспортування ртуті.

Транспортувати ртуть необхідно тільки в посуді, що не б'ється.

4.1.23. Хімічні речовини і матеріали, що містять легкозаймисті, вибухоне­безпечні і токсичні компоненти, необхідно зберігати в спеціальних складських приміщеннях, ізольованих від інших приміщень.

4.1.24. Бензин, гас, спирт, нітрофарби, розчинники, розріджувачі та інші легкозаймисті матеріали допускається зберігати у виробничих приміщеннях тільки у межах добової потреби. Ці матеріали необхідно зберігати у міцній ме­талевій тарі в спеціальних цехових кладових, на дверях яких мають бути виві­шені знаки безпеки про заборону паління і використання відкритого вогню.

Поблизу робочих місць допускається зберігати мастильні матеріали у спе­ціальних металевих бачках і маслянках.

Легкозаймисті матеріали необхідно зберігати в спеціальних складських приміщеннях, розташованих поза виробничими приміщеннями. На дверях складських приміщень мають бути вивішені знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026, що наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Зміст знака

Номер знака за ГОСТ

12.4.026

Місце установлення

1 . Заборонні

Забороняється користуватись відкритим вог­нем!

1.1

На зовнішньому боці дверей, всередині складів з пожежо- і вибухонебезпечними матеріалами та речовинами; біля входу на ділянки, де проводять роботи із зазначеними матеріалами та речови­нами; на обладнанні, де існує небезпека вибуху або займання; на тарі для зберігання і транспорту­вання пожежо- і вибухонебезпечних речовин, а також у місцях проведення газонебезпечних робіт

Забороняється палити

1.2

Те саме, що для номера знака 1.1 , і додатково у ртутних кімнатах

Вхід (прохід) за­боронено

1.3

Біля входів у небезпечні зони, а також у примі­щення та зони, в які закрито доступ для сторон­ніх людей

Не закривати (Не відкривати) Працюють люди

1.5

На арматурі (засувках, вентилях, клапанах, ши-берах тощо), яку не можна закривати (відкрива­ти) за умовами виконання роботи або за станом схеми, з пояснювальним написом: "Не закрива­ти! Працюють люди" або "Не відкривати! Пра­цюють люди"

Піднімання заборонено

1.5

У місцях, де піднімання працівників на облад­нання, що ремонтується, небезпечне, з поясню­вальним написом: "Підніматись заборонено"

Не вмикати Працюють люди

1.5

На рукоятках або штурвалах електроприводів арматури, за допомогою якої обладнання вмика­ється, а також на пристроях дистанційного керу­вання (щити і пульти керування) електроприво­дами арматури, за допомогою якої обладнання вимикається, з пояснювальним написом: "Не вмикати! Працюють люди"

2. Застережні

Обережно Легкозаймисті речовини

2.1

На вхідних дверях і всередині складів, у місцях зберігання, на тарі для зберігання і транспорту­вання легкозаймистих речовин, перед входами на ділянки робіт з легкозаймистими речовинами

Обережно Небезпека

вибуху

2.2

На дверях і всередині складів, в місцях зберіган­ня, на тарі для зберігання і транспортування ви­бухонебезпечних матеріалів і речовин, перед входами на ділянки робіт з вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, а також у місцях проведення газонебезпечних робіт

Обережно їдкі речовини

2.3

На дверях і всередині складів, у місцях збері­гання їдких речовин, на ділянках робіт з ними, на тарі для зберігання і транспортування їх

Обережно Отруйні речовини

2.4

На дверях і всередині складів, у місцях збері­гання отруйних речовин, на ділянках проведен­ня робіт з ними, на тарі для зберігання і транс­портування їх

Обережно Обладнання в роботі

2.9

На обладнанні, розміщеному поблизу місця ро­біт, з пояснювальним написом: "Обережно. Об­ладнання в роботі"

Обережно Небезпечна зона

2.9

На межі обладнання, що ремонтується, або ді­лянок території теплотраси, цеху, де за станом і умовами роботи обладнання перебувати людям небезпечно, з пояснювальним написом: "Обере­жно. Небезпечна зона"

3. Настановні

Працювати з ви­користанням за­собів захисту органів дихання

3.7

Біля входу в робочі приміщення, зони або ділян­ки робіт, що пов'язані з виділенням шкідливих для організму людини газів, пари, аерозолів

Працювати тут

3.9

На конструкціях, у місцях, де створено безпечні умови проведення робіт

Прохід тут

3.9

Біля місця організованого проходу під час про­ведення ремонту обладнання з пояснювальним написом: "Прохід тут"

Підніматись тут


Біля місця організованого підйому на облад­нання, що ремонтується, з пояснювальним напи­сом: "Підніматись тут"

Прохід держати

вільним

3.10

На шляхах підходу до місць розміщення пожеж­ної техніки і до евакуаційних та запасних вихо­дів

Виходити тут

3.11

На дверях евакуаційних або запасних виходів. На шляхах евакуації використовують з додатко­вою табличкою з вказівною стрілкою

Двері тримати зачиненими

3.12

3 обох боків пожежних дверей, а також на две­рях іншого призначення, які повинні бути зачи­нені з міркувань безпеки

4. Вказівні

Місце паління

4.3

У виробничих приміщеннях і на території для зазначення місця паління

Питна вода

4.4

У виробничих приміщеннях і на території з по­яснювальним написом: "Питна вода"