Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників


Повинен знати: принцип роботи обладнання, яке обслуговує: водопідготовчих установок, фільтрів різних систем, насосів, дозаторів, деаераторів, сатураторів, відстійників та інших апаратів, які застосовуються в процесі хімічного очищення води; основні хімічні процеси освітлення, зм'якшення, пасивації і підкислення живильної води, хімічні реагенти, реактиви, які застосовуються під час хімводоочищення; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; схему розташування паро- і водопроводів, кранів і вентилів; порядок та правила пуску і зупинки агрегатів у нормальних та аварійних умовах; способи визначення та усунення несправностей у роботі установок; системи мастильну й охолодження двигунів та механізмів, які обслуговує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування, вапнування тощо на установці (агрегаті) продуктивністю понад 70 до 300 м3/год. Веде процес глибокого знесолювання води методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових адсорбційних колонах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде процес регенерації натрійкатіонованих фільтрів. Готує сировину: дроблення, просівання іонообмінних смол, освітлення і підігрів води та розчини заданих концентратів. Регулює подання води на наступні технологічні стадії виробництва з пульта управління або вручну.

Веде процес регенерації катіонітових, аніонітових установок розчинами кислот, солей, лугів. Регулює параметри технологічного режиму, які передбачено регламентом: температури, тиску, концентрації регулювальних розчинів - відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів і результатів хімічних аналізів. Проводить хімічні аналізи конденсату, пари, живильної і паливної води. Здійснює пуск і зупинку обслуговуваного обладнання. Виявляє та усуває несправності в роботі обладнання і комунікацій.

Повинен знати: будову обслуговуваного обладнання, технічну схему ведення процесу очищення води, будову контрольно-вимірювальних приладів, фізико-хімічні властивості розчинів солей, кислот, лугів, вимоги до знесоленої води за технічними умовами; методику проведення аналізів; правила і норми докотлового і внутрішньокотлового очищення води; порядок пуску і зупинки агрегатів у нормальних і аварійних умовах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання на установці (агрегаті) продуктивністю понад 300 м3/год. Веде процес глибокого знесолювання води методом іонообміну на катіонітових і аніонітових фільтрах та на іонітових адсорбційних колонах. Контролює параметри технологічного режиму, передбачені регламентом: температури, тиску, швидкості подавання води, концентрації регенеруючих розчинів - згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами хімічних аналізів. Вимірює елекропроводність знесоленої води. Готує розрахунок необхідної кількості сировини і виходу продукту. Здійснює виведення з води завислих частин коагуляції, содовапняне водозм'якшення. Змінює весь режим хімводоочищення під час зміни якості води, яка надходить. Забезпечує справну роботу всієї водопідготовчої системи, своєчасне очищення і промивання апаратів та змащування частин усіх механізмів. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту. Записує показання процесу хімводоочищення у виробничому журналі.

Повинен знати: правила регулювання хімічного очищення води; кінематичні схеми обслуговуваного обладнання; методику проведення аналізів і розрахунків.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення 3 розряду - не менше 1 року.

5. БРИГАДИР НА ДІЛЬНИЦЯХ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА7


Завдання та обов'язки. Організовує роботи зі своєчасного забезпечення робітників необхідними напівфабрикатами, матеріалами. Розставляє робітників по місцях. Контролює якість продукції, що виготовляється бригадою, додержання технологічного процесу, правильність ведення обліку виробітку працівників. Організовує взаємодію членів бригади відповідно до вимог технологічних процесів. Вживає заходів щодо усунення простоїв устаткування і робітників. За необхідності підміняє робітників. Усуває причини, які викликають зниження якості продукції. Забезпечує виконання основних планових завдань бригади, конвеєра, потоку (дільниці). Стежить за своєчасним і якісним виправленням дефектів виробів. Проводить інвентаризацію незавершеного виробництва на початку і наприкінці роботи (зміни).

Повинен знати: технологічний процес виготовлення виробів; заправні карти і технологічні інструкції; будову, типи технологічного устаткування, його призначення; технологічну, організаційну оснастку і пристрої, їх призначення і порядок застосування; вимоги до сировини, напівфабрикатів, матеріалів; види, властивості і призначення перероблюваної сировини, напівфабрикатів і матеріалів; дефекти у виробах, причини їх виникнення і заходи щодо їх запобігання та усунення, норми витрат основних і допоміжних матеріалів; операції виконувані робітниками, нормативи часу, застосовувані під час розрахунку технічно обґрунтованих норм виробітку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта і спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією попереднього розряду - не менше 1 року.

Примітка. Бригадир на дільницях основного виробництва повинен мати вищий кваліфікаційний розряд або такий же, як кваліфікаційний розряд робітника найвищої кваліфікації у бригаді.

6. БУНКЕРУВАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом та інших систем підйомно-транспортних механізмів під керівництвом бункерувальника вищої кваліфікації. Спостерігає за подаванням матеріалів у залізничні вагони, автосамоскиди, на дробильні установки і транспортери. Керує затворами і живильниками. Пускає і зупиняє конвеєри. Регулює рівномірне надходження і розміщення матеріалу в приймальних посудинах і на транспорті. Додержується необхідного проміжку між колосниками решіток і спостерігає за наповненням бункерів. Здійснює шурування матеріалу (гірничої маси, гарячого агломерату та інших матеріалів). Усуває зависання, завали і затори. Розбиває негабаритні брили, подрібнює великі грудки на решітках перепускних бункерів або гезенків. Усуває сторонні речі. Підкочує, встановлює і завантажує вагонетки. Зчеплює, розчеплює і відкочує навантажені вагонетки. Очищає обслуговуваний бункер (люк) і колію біля робочого місця. Веде поточний ремонт бункерних затворів. Подає сигнали на поставлення вагонів під розвантаження.

Повинен знати: будову бункерів, пускової апаратури, системи звукової і видимої сигналізації, будову затворів і відкотних колій, транспортних механізмів приводної і натяжної станції конвеєрної лінії; об'єм бункера, вантажопідйомність приймальних посудин, допустиме навантаження на стрічку транспортера; технічні умови на розвантажуваний матеріал, способи подрібнення негабаритних грудок і запобігання злежуваності матеріалу; правила очищення бункерів; конструкцію зчеплення; правила зчеплення, розчеплення, відкочування навантажених вагонеток і думпкарів; правила подавання і приймання звукових і видимих сигналів, розвантаження транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заповнює бункери грудковими або сипкими матеріалами за допомогою елеваторів, конвеєрів, скіпових підйомників, вагонеток з перекидним кузовом тощо та інших систем підйомно-транспортних механізмів, пневмотранспорту, обладнаних автоматичним керуванням. Спостерігає за безперебійною роботою механізмів, систем пневмотранспорту та автоматичного керування, аспіраційних будов. Пускає і зупиняє обслуговувані механізми. Контролює рівень матеріалів у бункерах за допомогою електронних покажчиків. Відокремлює металеві домішки за допомогою магнітних пристроїв. За необхідності керує вручну механізмами. Обслуговує приймальні пристрої.

Повинен знати: будову і принцип роботи підйомно-транспортних механізмів, систем пневмотранспорту, автоматичного керування, контрольно-вимірювальної апаратури, аспіраційних і магнітних пристроїв; способи ручного керування механізмами, затворами і живильниками; властивості матеріалів (гранулометричний склад, вологість, небажані домішки) і вимоги до них; порядок заповнення бункерів різними матеріалами і вивантаження їх із бункерів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання і обов'язки. Веде процес заповнення бункерів губчастим залізом за допомогою герметичного конвеєра. Веде процес зберігання і дезактивації губчастого заліза в атмосфері інертного газу. Контролює роботу шлюзових завантажувальних пристроїв і розвантажувальних затворів. Регулює тиск інертного газу в бункері. Спостерігає наявність водню у вентиляційній системі і кисню в бункері. Вимірює температуру губчастого заліза на різних рівнях для контролю процесу дезактивації.

Повинен знати: будову шлюзових завантажувальних і розвантажувальних пристроїв та розвантажувальних затворів; технологічний процес транспортування і зберігання губчастого заліза; способи регулювання тиску і норми витрат інертного газу, комунікації газопідвідної і газовідвідної арматури; методику замірювання температури і регулювання газового режиму; фізичні і хімічні властивості губчастого заліза; концентрації вибухонебезпечних і токсичних речовин у межах допустимих.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бункерувальника 3 розряду - не менше 1 року.

7. ВАГАР

Завдання та обов'язки. Зважує вантажі на вагах різних типів і конструкцій. Проводить зовнішній огляд вантажів і перевіряє справність упаковки. Перевіряє відповідність найменування, ваги та інших характеристик вантажів супровідним документам, оформляє супровідні документи і складає акти на недостачу і зіпсованість вантажів. Веде облік зважуваних вантажів. Доглядає за вагами і перевіряє правильність їх показань. Керує укладанням і бере безпосередню участь в укладанні зважуваних вантажів на ваги. Стежить за повним завантаженням транспортних ємностей.

Повинен знати: номенклатуру, асортимент і сортамент; зважуваних вантажів; будову обслуговуваних вагів, допустиме навантаження на них; способи перевірки вагів і регулювання точності зважування; міри ваги; правила зважування, укладання, складування і зберігання вантажів; типи транспортних ємностей і їх вантажність; правила обліку зважуваних вантажів і оформлення супровідної документації на вантажі.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

8. ВАНТАЖНИК

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів: сортування, укладання, перенесення, переважування, фасування тощо вручну із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв та засобів транспортування: тачок, візків, транспортерів та інших підйомно-транспортних механізмів. Встановлює лебідки, підйомні блоки, влаштовує тимчасові спуски та інші пристрої для завантаження і розвантаження вантажів. Кріпить і укриває вантажі на складах та транспортних засобах. Переносить щити і трапи. Підкочує (відкочує) вагони в процесі роботи. Відчиняє і зачиняє люки, борти, двері рухомого складу. Чистить рухомий склад після проведення вивантаження вантажу. Чистить і змащує обслуговувані вантажно-розвантажувальні пристрої і засоби транспортування.

Повинен знати: правила вантаження і вивантаження вантажів; правила укладання, кріплення, укривання вантажів на складі та в транспортних засобах; правила застосування найпростіших вантажно-розвантажувальних пристроїв і засобів транспортування; умовну сигналізацію під час завантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами; допустимі габарити навантаження вантажів на відкритий залізничний рухомий склад і автомашини, розвантаження вантажів із залізничних вагонів і укладання їх у штабелі; розташування складів і місць завантаження і вивантаження вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

9. ВАРНИК СМОЛКИ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде відповідно до встановленої рецептури процес варіння різних смолок або плавлення сургучу в котлах і апаратах. Стежить за ходом варіння. Регулює температуру варіння. Подає пар. Проводить фільтрацію звареної смолки. Відбирає проби і проводить випробування на в'язкість, твердість, густину, пружність, температуру розм'якшення тощо. Визначає готовність смолки, розливає її у барабани або інші ємності, зважує. Маркує смолку і здає її на склад. Чистить котли, топки. Веде первинний облік. Під час вогняного варіння готує і подає паливо та палить піч.