МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


Н А К А З


29.09.2003 № 368


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2003 р.

за № 1147/8468


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСАД,

ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ НА ЯКІ ОСОБИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ

ПРОХОДИТИ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ТА ПОРЯДКУ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ

І ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТРУКТАЖІ, СПЕЦІАЛЬНЕ

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ

БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА

ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ


На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" , постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 "Про заходи щодо виконання Закону

України "Про пожежну безпеку" та постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 873 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного управління у сфері пожежної безпеки" Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації і Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях

України, що додаються.

2. Державному департаменту пожежної безпеки МНС України до 1 березня 2004 року перевірити наявність в центральних органах виконавчої влади розроблених програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.

3. Державному департаменту пожежної безпеки МНС України разом з центральними органами виконавчої влади організувати навчання і перевірку знань посадових осіб з питань пожежної безпеки.

4. Начальникам Головних управлінь пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області та Управлінь пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в областях та м. Севастополі встановити контроль за навчанням і перевіркою знань посадових осіб, інших працівників з питань пожежної безпеки.


Міністр Г.В.РеваЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

29.09.2003 № 368


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2003 р.

за № 1147/8468


ПЕРЕЛІК

посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити

навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки,

та порядок їх організації


1. Перелік посад

Цей перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, поширюється на міністерства, центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, концерни, корпорації та інші об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом.

1.1. Центральні органи виконавчої влади, які у своєму штатному розписі мають такі посади:

1.1.1. Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади.

1.1.2. Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

1.1.3. Керівники, заступники керівників, фахівці структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів, установ та організацій.

1.1.4. Керівники, заступники керівників, фахівці служб пожежної безпеки.

1.2. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:

1.2.1. Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

1.2.2. Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконкомів місцевих рад народних депутатів, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

1.2.3. Керівники, заступники керівників, фахівці структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

1.3. Концерни, акціонерні товариства, корпорації та інші об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом, а також підприємства, установи та організації:

1.3.1. Керівники концернів, акціонерних товариств, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки підвідомчих об'єктів, установ та організацій.

1.3.2. Керівники, заступники керівників, фахівці структурних підрозділів концернів, акціонерних товариств, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів, установ та організацій.

1.3.3. Керівники, заступники керівників, фахівці служб пожежної безпеки концернів, акціонерних товариств, корпорацій та інших об'єднань підприємств, створених за галузевим принципом.

1.3.4. Керівники, заступники керівників, фахівці, інші посадові особи підприємств, установ та організацій, виробничих і науково-виробничих об'єднань незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, їх структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

1.3.5. Керівники, заступники керівників та фахівці науково-дослідних, конструкторських і технологічних установ, робота яких пов'язана з проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги документів з пожежної безпеки, а також з розробками з питань

пожежної безпеки.

1.3.6. Керівники та заступники керівників підприємств, що орендують приміщення та офіси, торговельно-складські та виробничі площі, заклади з масовим перебуванням людей.

1.3.7. Вчителі та викладачі предмета (курсу) "Безпека життєдіяльності".

1.3.8. Посадові особи, які організовують проведення видовищних заходів із застосуванням піротехнічних ефектів.

1.3.9. Особи, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б і В, а також виконують роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним.

1.3.10. Електрогазозварювальники.

1.3.11. Електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах.

1.3.12. Працівники складського господарства та торговельних підприємств, де зберігаються пожежонебезпечні та (або) вибухопожежонебезпечні матеріали та речовини.

1.3.13. Інші категорії працівників, які визначаються керівниками підприємств, установ, організацій діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.


2. Порядок організації навчання

2.1. Згідно з цим Переліком у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, концернах, корпораціях, об'єднаннях підприємств, на підприємствах, в установах та

організаціях складаються і затверджуються керівництвом конкретні переліки посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з пожежної безпеки, із зазначенням відповідних термінів.

2.2. Особи, посади яких зазначені в підпунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 пункту 1.1, пункті 1.2, підпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункту 1.3 Переліку, проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки до початку виконання своїх обов'язків у навчальних закладах Державного комітету з нагляду за охороною праці України, а інші особи - до початку виконання своїх обов'язків у навчальних закладах МНС України, Добровільного пожежного товариства України, підприємствах і організаціях, які мають досвідчених фахівців з питань пожежної безпеки та необхідне програмно-методичне забезпечення. Програми навчання мають погоджуватися з центральним органом державного пожежного нагляду.

Подальше навчання і перевірка знань посадових осіб з пожежної безпеки здійснюються періодично (один раз на три роки) у вищевказаних навчальних закладах, підприємствах та організаціях.

2.3. Особи, посади яких зазначені у підпунктах 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13 Переліку, проходять спеціальне навчання та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях, які мають досвідчених фахівців з питань пожежної безпеки, необхідне програмно-методичне та матеріальне забезпечення. Програми навчання погоджуються з територіальними органами державного пожежного нагляду.

2.4. Навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки можуть проводити тільки фахівці, що мають спеціальну (пожежно-технічну) освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.

2.5. Після закінчення навчання особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення (додаток).

2.6. Особи, які показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.7. Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки за рішенням керівників підприємств, установ та організацій проводиться:

при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки;

у разі технічного переоснащення підприємства, пов'язаного з підвищенням пожежної небезпеки;

при переміщеннях посадової особи на іншу посаду, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки;

на вимогу органів державного пожежного нагляду, якщо встановлено факти необізнаності посадової особи з нормативними актами з питань пожежної безпеки.


Начальник відділу Держпожбезпеки Е.М.Марчук


Додаток

до пункту 2.5 Переліку

посад, при призначенні на

які особи зобов'язані

проходити навчання і

перевірку знань з питань

пожежної безпеки, та порядку

їх організації


ФОРМА

посвідчення про проходження навчання

з питань пожежної безпеки

та відомостей про перевірку знань


ПОСВІДЧЕННЯ

про проходження навчання з питань пожежної безпеки

ВІДОМІСТЬ

про перевірку знань

Видано ________________________________

(прізвище та ініціали)

Перевірку знань пройшов _____________

(прізвище,

Фах (посада) ____________________________

____________________________________

Місце роботи ___________________________

(підприємство, цех,

ім'я та по батькові)

________________________________________

____________________________________

дільниця, тощо)

(коли, де)

Місце проведення навчання _______________

М.П.

(вказується

Підстава: протокол засідання комісії від "___" _______ 20__ року № _____

_______________________________________

Голова комісії______________________

підприємство, організація, установа,

(прізвище, підпис)

________________________________________


навчальний заклад, на базі якого


________________________________________


проведено навчання)


Власник посвідчення пройшов навчання та склав заліки.


Підстава: протокол засідання комісії від

"___" _______ 20__ року № _____


М.П. Голова комісії_________________


(прізвище, підпис)


"___" _______ 20__ року № _____


Реєстраційний № _______________