2. АПАРАТНИК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення промислових стічних вод або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних речовин для використання в технічному процесі методами відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо. Готує реагенти, дозує і завантажує їх в апарати або басейни залежно від кількості і складу стічних вод, які надходять, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Веде перекачування і перепуск очищених вод, радіоактивних шламів і осадів. Проводить очищення апаратів і комунікацій від шламу. Веде записи у виробничому журналі.

Повинен знати: принцип роботи фільтрів, підігрівників, дозаторів і насосів; елементарні знання про технологічні режими процесів очищення виробничих стічних і радіоактивних вод; призначення і умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення промислових стічних або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних речовин для використання у технологічному процесі методами відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо. Готує реагенти: соду, вапняне молоко, їдкий натр - дозує і завантажує їх у апарати або басейни залежно від кількості і складу стічних вод, які надходять. Веде процес регенерації іонно-обмінних фільтрів. Проводить контрольні аналізи на повноту очищення стічних вод, контролює і регулює процес очищення відповідно до показань контрольно-вимірювальних приладів і результатів аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі обладнання і комунікацій. Готує обладнання до ремонту, одержує з ремонту. Веде процес іонно-обмінного очищення або біохімічного окислення стічних вод під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову фільтрів, підігрівачів, дозаторів і насосів; технологічні режими процесів очищення, відстоювання, фільтрації і нейтралізації промислових стічних і радіоактивних вод; хімічні реактиви, які застосовуються в очисних установках; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, методику проведення аналізів; визначення сорбційного циклу зміни рН-середовища; основи фізики і хімії.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення стічних вод 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процеси очищення промислових стічних вод від домішок методом іонно-обмінного очищення або біохімічного окислення. Випарює радіоактивні води на випарних установках. Готує реагенти: смоли, магнезит, аміак, кислоти тощо, здійснює дозування і завантаження їх у апарати залежно від кількості і складу стічних вод, що надходять. Веде процес виділення аміаку із надсмольної води в аміачній колоні, віддування леткого аміаку і розкладання пов'язаного аміаку в реакторі. Приймає стічні води на іонно-обмінні фільтри або в аеротенки. Спостерігає за інтенсивністю аерації і процесом фільтрації. Регулює технологічні процеси сорбції (очищення) радіоактивних вод. Веде процес регенерації смоли і мастил. Регулює дозування і швидкість подавання хімікатів у процесі регенерації смоли. Веде процес відмивання смоли від розчину, який регенерується і готує їх до наступного циклу. Контролює і регулює надходження кисню по аеротенках, кількість стічних вод, наявність токсичних речовин, ступінь очищення стічних вод, склад токсичних речовин, кількість піни на поверхні води в агрегатах концентрації розчинів лугу та кислоти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і за результатами аналізів. Обслуговує іонно-обмінні фільтри аеротенків, галереї управління з розташованими комунікаціями і арматурою, а також контрольно-вимірювальні прилади. Усуває несправності у роботі обладнання.

Повинен знати: технологічні режими процесів іонно-обмінного очищення, біохімічного окислення та аерації стічних вод, регенерації смоли, схему дільниці, яку обслуговує, будову іонно-обмінних, біохімічних, механічних фільтрів, випарних установок, арматури і комунікацій: призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів: параметри технологічного режиму очищення і правила регулювання процесу; основи теплотехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення стічних вод 3 розряду - не менше 1 року.

3. АПАРАТНИК ПОВІТРОПОДІЛУ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує кисневі і киснево-аргонні установки під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Продуває осушні батареї, вологовіддільники повітряних компресорів і декарбонізаторів, зливає рідкий кисень у стаціонарні і транспортні танки. Змащує устаткування, яке обслуговує. Бере участь у поточному ремонті обладнання установки та апаратури. Спостерігає за станом тиску в рампі і бере участь у наповненні балонів. Відкочує і розставляє балони на складі. Фарбує балони у різні кольори залежно від газів наповнення. Промиває водою і розчинниками апаратуру і ємності. Веде документацію щодо заповнення балонів. Перевіряє і заповнює паспорти на балони.

Повинен знати: елементарні знання про технологічну схему кисневого і киснево-аргонного виробництва; основні властивості одержаних газів та способи визначення та усунення їх витікання; принцип дії наповнювальної рампи і розташування на ній газових вентилів; будову стаціонарних і транспортних танків, пристроїв для змивання рідкого кисню і правила поводження з ними; будову балонів і правила їх наповнення, випробування і зберігання; кольори фарбування балонів залежно від газу наповнення і об'єму балонів; призначення і умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва кисню на кисневій установці (агрегаті) продуктивністю кисню до 100 м3/год. Регулює роздільний апарат. Проводить аналіз газу. Спостерігає за роботою газових лічильників і диференціальних манометрів, за змінами показань рідкого і газоподібного кисню, азоту, аргону і рідкого повітря у випарнику. Наповнює балони і контролює наповнення та зливання рідкого кисню в стаціонарні і транспортні танки. Регулює роботу автоматичних приладів із заповнення балонів зрідженим і стисненим газом. Веде поточний ремонт обладнання установки та апаратури. Веде контрольно-облікові записи про роботу установки. Спостерігає за станом наповнювальної рампи та усіх її трубопроводів, вентилів і контрольно-вимірювальної апаратури. Контролює транспортування і зберігання наповнених балонів.

Повинен знати: технологічну схему виробництва кисню; будову наповнювальної рампи; будову кисневих установок і призначення окремих вузлів; правила регулювання апаратів згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів; основні знання із фізики, хімії і електротехніки, властивості інертних газів; правила ведення контрольно-облікових записів про роботу установки; методи проведення аналізу газів; правила зливання рідкого кисню в танки, наповнення балонів газом, поводження з наповненими балонами і правила їх зберігання; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих та киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 100 до 800 м3/год., сирого аргону до 15 м3/год. і рідкого кисню та азоту до 500 л/год. Здійснює технологічний відігрів блока розділення повітря, ацетиленових адсорберів. Проводить регенерацію адсорбційних осушувальних пристроїв. Проводить декілька аналізів газів. Наглядає за станом газгольдера, рампи, рідинного кисневого насосу, детандера, герметичністю і справністю комунікацій та апаратури. Бере участь у середньому і капітальному ремонтах обладнання установки та апаратури. Контролює стан запобіжних пристроїв, вентиляційних установок, телефонної і світлозвукової сигналізації.

Повинен знати: основи фізики, хімії та електротехніки; технологічну схему виробництва аргону; будову окремих агрегатів і вузлів устаткування кисневих та аргонних установок і призначення їх у загальній технологічній схемі виробництва кисню, аргону та азоту; способи промивання і випробування апаратури, устаткування та ємностей; виявлення і усунення несправностей у роботі установок; будову і призначення складних контрольно-вимірювальних приладів, запобіжних пристроїв і засобів сигналізації, вимоги до якості продукту, що виготовляється, правила проведення робіт з ремонту устаткування, арматури та апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих і киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню та азоту понад 800 до 12000 м3/год., сирого аргону понад 15 до 140 м3/год. і рідкого кисню та азоту понад 500 до 1000 л/год. Здійснює технологічний процес виробництва криптоно-ксенонової суміші під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Випробовує на герметичність обладнання кисневих установок. Переключає балони блока сушіння, продувки, вологовіддільників, повітряного компресора і скрубера. Наповнює газгольдери киснем, азотом і аргоном та контролює ступінь наповнення їх цими газами, а також роботу електричних, газових лічильників, манометрів, дифманометрів і запобіжних клапанів. Складає і розбирає фільтри.

Повинен знати: технологічну схему виробництва азоту; конструкцію окремих агрегатів та вузлів кисневих і криптонових установок; способи усунення несправностей у роботі агрегатів установок, способи випробування на герметичність обладнання та апаратури кисневих установок, правила роботи посудин, які працюють під тиском; будову стаціонарних і транспортних танків для рідкого кисню та азоту; будову аргонної колони, блока тонкого хімічного очищення аргону.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва газоподібного кисню і азоту з відбиранням та очищенням сирого аргону на кисневих, азотно-кисневих і киснево-аргонних установках (агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 12000 м3/год., сирого аргону - понад 140 м3/год. та рідкого кисню і азоту - понад 1000 л/год., а також на установках, які працюють у двох режимах з одночасним одержанням п'яти - семи високочистих продуктів розділення повітря. Веде технологічний процес виробництва криптоно-ксенонової суміші. Веде продування і перемикання абсорберів ацетилену та фільтрів, контролює роботу електричних або водяних газових лічильників, манометрів і дифманометрів. Спостерігає за промиванням, розбиранням і збиранням детандерних фільтрів. Контролює наповнення ємностей і балонів рідким киснем.

Повинен знати: технологічну схему виробництва газоподібного і рідкого кисню, аргону, азоту і криптону, будову і реконструкцію різних типів кисневих установок; способи промивання обладнання та апаратури кисневих установок, способи забезпечення невибуховості кисневого обладнання в процесі експлуатації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу 5 розряду - не менше 1 року.

4. АПАРАТНИК ХІМВОДООЧИЩЕННЯ

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи з обслуговування окремих агрегатів хімводоочищення та регулює роботу дозувальних пристроїв під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь у готуванні розчинів реагентів відповідно до заданих рецептів, зарядженні дозаторів, гашенні вапна, приготуванні розчинів каустику, фосфату і хлору. Підвозить і підносить хімікати та матеріали у межах робочого місця. Чистить баки і промиває механізми.

Повинен знати: основні знання про склад апаратів і фільтрів, які обслуговує, розташування водопаропроводів, кранів і вентилів; склад і властивості основних фільтруючих матеріалів; основні способи механічного і хімічного очищення води; призначення пароструминного інжектора; правила очищення і промивання фільтрів, ємностей і апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес хімічного очищення води: хлорування, знесолювання, знекремнювання, натрійкатіонування, вапнування тощо - на установці (агрегаті) продуктивністю до 70 м3/год. Обслуговує і регулює роботи водопідготовчих агрегатів і апаратів конденсатоочищення: підігрівників, відстійників, сатураторів, деаераторів, катіонітових і механічних фільтрів. Веде процес регенерації реагентів, очищення та промивання апаратури, стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає жорсткість, лужність та інші показники якості хімічно очищеної води. Готує реактиви і дозує луг. Веде огляд і поточний ремонт обладнання та апаратури, які обслуговує. Веде записи в журналі про роботу установок.