ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст.6

№ 1255-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.140

№ 1713-IV від 12.05.2004, ВВР, 2004, № 33-34, ст.403

№ 2135-IV від 02.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.37

№ 2146-IV від 03.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.39

№ 2450-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 13, ст.234

№ 2452-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.257

№ 2620-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.352

№ 2664-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 31, ст.420

№ 2705-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.427

№ 2710-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.423

№ 2798-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 42, ст.464

№ 3165-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.102

№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110

№ 3261-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 15, ст.127

№ 3348-IV від 17.01.2006, ВВР, 2006, № 19-20, ст.161

№ 3456-IV від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.234

№ 3480-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 31, ст.268

№ 185-V від 21.09.2006, ВВР, 2006, № 46, ст.456

№ 501-V від 20.12.2006

№ 524-V від 22.12.2006 }


Глава 81

СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи


1. Фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.


Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи


1. У разі неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати:


1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;


2) відшкодування завданої шкоди;


3) заборони діяльності, яка створює загрозу.


Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи


1. Шкода, завдана внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, відшкодовується відповідно до цього Кодексу.


Глава 82

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ


§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди


Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду


1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.


2. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.


3. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.


4. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом.


Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду


1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.


2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала:


1) якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;


2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;


3) в інших випадках, встановлених законом.


Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи


1. Моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів.


2. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю.


Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист


1. Шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі, не відшкодовується.


2. Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка її завдала. Якщо такої шкоди завдано способами самозахисту, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію.


Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно


1. У разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода, завдана власникові такого майна, відшкодовується державою у повному обсязі.


Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності


1. Шкода, завдана особі у зв'язку із вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних умов не можна було усунути іншими засобами (крайня необхідність), відшкодовується особою, яка її завдала.


Особа, яка відшкодувала шкоду, має право пред'явити зворотну вимогу до особи, в інтересах якої вона діяла.


2. Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності, суд може покласти обов'язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або зобов'язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці або звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі.


Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою


1. Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.


2. Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі підрядником, якщо він діяв за завданням замовника.


3. Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу.