- зачинення аварійних дверей кабіни ліфта (пункт 7.5.26);

- зачинення дверей шахти (пункт 7.1.28);

- автоматичного або неавтоматичного замків дверей шахти (пункт 7.1.28);

- зачинення аварійних дверей шахти (пункт 7.1.31);

- прорізу обслуговування шахти (пункт 6.2.7);

- зачинення дверей приямка (пункт 6.2.24);

- зачинення люка кабіни ліфта (пункт 7.5.27);

- зачинення кришки (стулок) люка тротуарного ліфта (пункт 7.2.6);

- автоматичного замка люка тротуарного ліфта (пункт 7.2.6);

- завантаження кабіни (пункт 8.4.24);

- перевантаження кабіни (пункт 8.4.17);

- обмежувача швидкості (пункти 7.8.3,7.8.4, 8.4.25);

- приводу уловлювачів (пункти 7.7.9, 8.4.26);

- слабини тягових канатів (ланцюгів) (пункт 8.4.27);

- натяжного пристрою зрівноважувальних канатів (пункт 8.4.29);

- натяжного пристрою каната обмежувача швидкості (пункти 7.8.5, 8.4.28);

- пристрою ручного приводу безредукторної лебідки (пункти 7.4.7, 8.4.30);

- гальма безредукторної лебідки (пункти 7.4.14, 8.4.31);

- плунжера гідравлічного буфера (пункти 7.9.7, 8.4.33);

- кнопки «Стоп» (пункти 8.4.16 і 8.4.34);

- приямка шахти ліфта (пункт 8.4.35);

- блочного приміщення (пункт 8.4.35).

На ліфтах, в залежності від їх конструкції, можуть бути застосовані й інші вимикачі безпеки, які відповідають вимогам цих Правил.

На ліфтах, у яких кабіна може рухатись тільки з зачиненими дверима, вимикач завантаження не є вимикачем безпеки.

8.4.2. Вимикачі безпеки повинні бути в ланцюзі керування, крім кінцевого вимикача, який може діяти в ланцюзі силового струму електродвигуна.

8.4.3. В якості вимикачів безпеки повинні бути застосовані апарати з контактним розривом електричного ланцюга (контактний апарат), не дозволяється застосування магнітно-керованих контактів (герконів).

8.4.4. Вимикачі безпеки повинні мати конструкцію, за якої їх спрацювання повинне відбуватися тільки за рахунок примусового розмикання пристроїв відключення, при цьому повинні розмикатися навіть спаяні між собою контакти.

8.4.5. Вимикач уловлювачів повинен бути установлений так, щоб у разі спрацювання уловлювачів його контакт розмикався внаслідок безпосередньої механічної дії на відповідний елемент вимикача.

8.4.6. Кінцевий вимикач, вимикач обмежувача швидкості, слабини тягових канатів (ланцюгів), натяжних пристроїв зрівноважувальних канатів і каната обмежувача швидкості повинні бути не самозворотними.

Дозволяється виконання перерахованих вимикачів самозворотними у тому разі, коли елемент, який безпосередньо діє на вимикач, повинен діяти на нього до тих пір, поки не буде усунена причина, яка викликала дію на вимикач.

8.4.7. Не дозволяється вмикання паралельно електричним контактам вимикачів безпеки будь-яких електротехнічних пристроїв або їх шунтування, крім випадків, зазначених у пунктах 8.3.28, 8.3.29, 8.4.14, 8.4.16, 8.4.17, 8.4.19, 8.4.24.

Не дозволяється виконувати шунтування контактів вимикачів безпеки установкою струмопровідних перемичок.

Після переведення ліфта в робочий режим з режимів, які вказані в пунктах 8.3.24, 8.3.28, 8.3.29, 8.3.31, 8.4.17, рух кабіни повинен бути можливим тільки після розмикання ланцюгів, які шунтують контакти вимикачів безпеки, і відновлення дії вимикачів систем керування.


Примітка. Паралельно контактам вимикачів безпеки можуть бути ввімкнуті елементи для іскрогасіння або поліпшення комутації.


8.4.8. Спрацювання кінцевого вимикача повинне відбуватись у разі переходу кабіною ліфта:

а) рівня крайньої нижньої посадочної (завантажувальної) площадки, але до дотику кабіни з її буферами (упорами);

б) рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, обладнаного в нижній частині шахти буфером (упором) для взаємодії з противагою, але до дотику противаги з цим буфером (упором);

в) рівня крайньої верхньої посадочної (завантажувальної) площадки, у якого буфер (упор) для взаємодії з противагою відсутній, не більше 200 мм.

У разі розміщення буфера на кабіні (противазі) кінцевий вимикач повинен спрацьовувати до дотику буфера з відповідним упором в шахті.

8.4.9. Кінцевий вимикач повинен розмикати ланцюг струму електродвигуна або (і) ланцюг керування.

Вимога про розмикання ланцюга головного струму не поширюється на кін-цевий вимикач, який установлений в ліфті, обладнаному електроприводом постійного струму.

В цьому випадку кінцевий вимикач повинен розмикати ланцюг керування так, щоб вимикались привід гальма і ланцюг збудження (живлення) перетворювача (генератора).

8.4.10. У разі установлення кінцевого вимикача в ланцюзі керування ліфта (одношвидкісних ліфтів, крім вантажного малого), обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинне бути передбачене подвійне переривання електричного ланцюга головного струму електродвигуна двома незалежними електромагнітними апаратами, контакти яких повинні бути ввімкнені послідовно в ланцюг головного струму електродвигуна. Дозволяється одне переривання головного струму здійснювати безконтактним пристроєм за умови дотримування вимог пункту 8.2.3 (в, г).

Якщо на ліфті, який зупинився, один з електромагнітних апаратів або безконтактний пристрій не перервали ланцюг головного струму електродвигуна, подальший рух ліфта повинен бути виключений до зміни напряму руху.

У вантажного малого ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, дозволяється одинарне розмикання ланцюга головного струму електродвигуна.

8.4.11. В ланцюзі керування ліфта з барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою повинне встановлюватись не менше двох кінцевих вимикачів, які діють в кожному з напрямків руху кабіни і які приводяться в дію незалежними елементами.

Кінцеві вимикачі повинні діяти на окремі електромагнітні апарати в ланцюзі керування, які забезпечують подвійне переривання електричного ланцюга головного струму електродвигуна. Якщо під час зупинки кабіни один з електромагнітних апаратів не перервав ланцюг головного струму, подальший рух кабіни повинен бути виключений у разі зміни напряму руху.

Аналогічне включення двох кінцевих вимикачів в ланцюзі керування повинне бути виконано також у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, коли вага тягових канатів така, що не відбувається прослизання канатів на канатотяговому шківі під час посадки противаги (кабіни) на буфер (упор).

8.4.12. Вимикачі зачинення дверей шахти і зачинення дверей кабіни повинні розмикати електричний ланцюг, якщо хоча б одна з стулок дверей шахти або кабіни не зачинена, крім випадків, зазначених у пунктах 7.1.18, 8.3.29 і 8.4.24.

8.4.13. Для забезпечення зрушення кабіни з рівня посадочної (завантажу-вальної) площадки за незамкненого автоматичного замка дверей шахти дозволяється шунтування контактів вимикачів автоматичного замка під час перебування кабіни в межах 150 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки.

8.4.14. Під час виконання операцій з доведенням кабіни до посадочної (завантажувальної) площадки у відповідності з пунктом 7.1.19 повинні бути передбачені електричні пристрої, які допускають можливість руху за відчинених дверей шахти і кабіни тільки в межах 150 мм від рівня площадки.

8.4.15. У разі влаштуванні люка в даху кабіни рух з відчиненим люком за командами керування зсередини кабіни або з посадочних (завантажувальних) площадок повинен бути виключений. Рух кабіни може відбуватись тільки після зачинення люка та виконання обслуговуючим персоналом певних комутаційних операцій в машинному приміщенні.

У ліфті, призначеного для роботи в режимі «Перевезення пожежних підрозділів», рух кабіни за командами керування зсередини кабіни дозволяється з відчиненим люком, при цьому контакт вимикача люка повинен бути зашунтованим.

8.4.16. У ліфті, який працює в режимі «Пожежна небезпека», дозволяється шунтувати контакти кнопок «Стоп».

8.4.17. У ліфті самостійного користування згідно з пунктом 5.5 повинен бути встановлений вимикач перевантаження, який за наявності в кабіні вантажу масою, яка перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта, повинен виключати можливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажувальної) площадки і ввімкнути сигнал про перевантаження.

8.4.18. У тротуарного ліфта повинні бути установлені вимикачі (перемика-чі), контакти яких шунтують контакти вимикачів зачинення люка і його замка тільки тоді, коли кришка (стулка) люка відчиняється у разі виходу кабіни з шахти, і перебуває після цього у відчиненому положенні або зачиняється під час повернення кабіни в шахту.

8.4.19. Вимикачі зачинення дверей шахти, в тому числі і аварійних, дверей кабіни і приямка, а також прорізу обслуговування шахти, повинні розмикати електричний ланцюг за відчинених дверей.

8.4.20. Вимикачі замків будь-яких дверей ліфта повинні відповідати вимогам пункту 8.4.4 і розмикати електричний ланцюг у разі незамкнених дверях.

8.4.21. Вимикач зачинення замка люка кабіни повинен розмикати електричний ланцюг у разі незачиненої кришки люка.

8.4.22. Вимикач зачинення люка тротуарного ліфта повинен розмикати електричний ланцюг за відчиненої кришки (стулки) люка.

8.4.23. Вимикач автоматичного замка люка тротуарного ліфта повинен розмикати електричний ланцюг у разі незамкненої кришки (стулки) люка.

8.4.24. Вимикач завантаження кабіни повинен розмикати електричний ланцюг за наявності в кабіні вантажу масою 15 кг і більше. Для виконання вимог пункту 8.3.10 контакт вимикача зачинення дверей кабіни може бути зашунтований контактом вимикача навантаження кабіни.

8.4.25. Вимикач обмежувача швидкості кабіни (противаги) повинен розмикати електричний ланцюг у разі перевищення номінальної швидкості до або після спрацювання обмежувача швидкості.

У разі обладнання ліфта з електроприводом постійного струму двома обмежувачами швидкості дозволяється:

- вимикач установлювати тільки на одному обмежувачі швидкості;

- на одному з обмежувачів швидкості установлювати вимикач, який розмикає електричний ланцюг, коли кабіна рухається вниз, а на другому - коли кабіна рухається вверх.

8.4.26. Вимикач приводууловлювачів повинен розмикати електричний ланцюг у разі спрацювання уловлювачів.

8.4.27. Вимикач слабини тягових канатів (ланцюгів) повинен розмикати електричний ланцюг у разі слабини і (або) обриві одного, декількох або усіх тягових канатів (ланцюгів).

8.4.28. Вимикач натяжного пристрою каната обмежувача швидкості повинен розмикати електричний ланцюг у разі переходу натяжним пристроєм крайніх робочих положень.

8.4.29. Вимикач натяжного пристрою зрівноважувальних канатів повинен розмикати електричний ланцюг у разі переходу натяжним пристроєм крайніх робочих положень.

8.4.30. Вимикач пристрою ручного приводу лебідки повинен розмикати електричний ланцюг у разі з’єднання (зачеплення) частини вказаного пристрою з елементами лебідки, які обертаються.

8.4.31. Вимикач гальма безредукторної лебідки (пункт 7.4.14) повинен розмикати електричний ланцюг, якщо гальмо не наклалось. Після цього рух ліфта повинен бути виключений.

8.4.32. Вимикач упора в приямку повинен розмикати електричний ланцюг під час установлених у робоче положення упорів у приямку, які прибираються.

8.4.33. Вимикач гідравлічного буфера повинен розмикати електричний ланцюг під час опускання плунжера буфера на 50 мм і більше.

8.4.34. Кнопка «Стоп» повинна розмикати електричний ланцюг під час дії на неї.

Під час натискання на кнопку «Стоп» повинні бути відмінені усі команди керування, крім викликів у ліфта зі збиральним керуванням.

Після зупинення кабіни кнопкою «Стоп» рух може бути розпочатий тільки після припинення дії на неї і подачі нової команди керування.

8.4.35. У блочному приміщенні повинен бути встановлений несамозворотній вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування. Два такі ж вимикачі повинні бути встановлені в приямку шахти, до одного із них повинен бути доступ з нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або з дверей приямка, до другого - з підлоги приямка.

8.4.36. На одній з посадочних (завантажувальних) площадок можуть бути установлені різні вимикачі і перемикачі ручної дії для здійснення обслуговуючим персоналом комутаційних операцій з відключенням (включенням) ланцюгів керування або зміни режиму роботи ліфта (ліфтів).

Ці вимикачі (перемикачі) повинні бути недоступні для сторонніх осіб.

8.4.37. На електронних і електронно-релейних НКП повинна бути виведена світлова сигналізація про спрацювання вимикачів безпеки, встановлених на ліфті.


8.5. Електропроводка.


8.5.1. Ізольовані провідники різних ланцюгів: силових, керування, освітлен-ня, сигналізації і ін., які відносяться до одного ліфта, незалежно від роду струму і напруги, якщо напруга не більше 460 В, дозволяється прокладати спільно (в одному пучці, одній трубі, одному кабелі і т.ін.) за умови, що ізоляція усіх провідників розрахована на найбільшу напругу.

Дроти і кабелі ланцюгів освітлення шахти і електроживлення ліфта повинні бути прокладені окремо від інших ланцюгів ліфта.

Якщо можливий негативний вплив різних ланцюгів один на одного (виник-нення електромагнітних наведень, перешкод і т.ін.), то у разі спільної прокладки повинне бути застосоване екранування дротів і кабелів.

8.5.2. Дроти, які підходять до затискувачів клемних рейок, а також до затискувачів електрообладнання, повинні мати маркування. У разі наявності електропровідних з’єднувачів повинні маркуватися тільки контакти, а не їх дроти.

8.5.3. Для забезпечення механічного захисту оболонки дротів та кабелів, вони повинні повністю входити в корпуса вимикачів та пристроїв або повинні затискуватись ущільнювачем відповідної конструкції. Коробчате обрамлення дверей шахти і кабіни розглядається як корпус пристрою.

8.5.4. Для забезпечення механічної міцності дротів ланцюгів вимикачів безпеки дверей кабіни і шахти, площа їх поперечного перерізу повинна бути не менше 0,75 мм2 мідного дроту.


8.6. Освітлення


8.6.1. Кабіна повинна бути обладнана стаціонарним освітленням, яке забезпечувало б світло інтенсивністю не менше 50 люкс на рівні підлоги і на пристроях керування.

Кабіну вантажного малого і тротуарного ліфтів дозволяється електричним освітленням не обладнувати.

8.6.2. Під час руху кабіна ліфта повинна бути постійно освітлена. Дозволяється відключення освітлення у випадку, коли кабіна обладнана автоматичними дверима, стоїть на точній зупинці, її двері закриті і відсутня команда на рух.