НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Частина 5. Ліфти ґвинтові

ДСТУ prEN 81-5:2004

Київ

ДЕРЖСПОЖ НЕСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Ліфти» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величкц К.

У щенко, І. Сікоренко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту У країни від ЗО квітня 2004 р. № 85 3 2005-07-01

З Національний стандарт відповідає prEN 81-5:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts— Part Screw lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові). Цей стандарт видат з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської(еп)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад prEN 81-5:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 5: Screw lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти ґвинтові).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 104 «Ліфти».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у розділі 2 подано «Національне пояснення» виділене рамкою;

 • з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал;

 • у пункті 9.9.2 таблиці 3 виправлено помилку: слова «... відповідно до 9.13...» замінено на «...відповідно до 9.12...».

Копії європейських та міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна одержати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Застосовують пункти 0.1—0.3.17 із EN 81-2 за винятком 0.3.14 і 0.3.10 застосовують у такій редакції:

0.3.10 За винятком питань, викладених нижче, механічний пристрій, виготовлений відпо­відно до визначеної процедури і вимог стандарту, не буде спричинювати ризик небезпеки, який неможливо виявити.

До уваги беруть такі несправності:

 1. псування і ослаблення всього важельного механізму додаткових канатів;

 2. несправність одного із механічних компонентів для електромеханічного гальма, що його використовують за допомогою гальмування барабана або диску;

 3. несправність компонента, пов’язаного з елементами основного привода і ґвинтовою гайкою.

Додатково застосовують:

0.3.18 У цій частині EN 81 наведено зворотне посилання на згармонізований стандарт EN 81 -2 відносно вимог, які також треба застосовувати до ґвинтових ліфтів (проте, у розділі 12 цього стандарту наводять посилання на EN 81-1). Нумерація основного розділу і заголовки, за деякими винятками, такі самі як і в EN 81-2. Текст для інших пунктів, до яких застосовують такі самі вимоги, не повторюється. Замість цього подано тільки посилання «Застосовують вимоги стандарту EN 81-2». Там, де до пунктів вносяться корективи, зміни або доповнення для того, щоб задовольнити конкретні вимоги до ґвинтових ліфтів, у цьому стандарті наведено повний текст.

 1. 3.19 Основне устатковання ґвинтових ліфтів міститься на кабіні. Тому, такі ліфти замість машинного приміщення забезпечуються машинним простором.

ґвинтових ліфтах можна використовувати балансувальні вантажі.ДСТУ prEN 81-5:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Частина 5. Ліфти ґвинтові

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

Часть 5. Лифты винтовые

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION
AND INSTALLATION OF LIFTS

Part 5. Screw lifts

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт визначає норми безпеки до конструкції та експлуатації стаціонарно установлених нових Гвинтових ліфтів, які обслуговують визначені поверхові площадки, містять кабіну для перевезення пасажирів або пасажирів і вантажів, яка підтримується одним або більше Гвинтів і рухається між напрямними під нахилом не більше ніж 15° по вертикалі.

  2. Додатково до вимог цього стандарту треба виконувати додаткові вимоги відповідно до конкретних випадків (вибухонебезпечна атмосфера, екстремальні кліматичні умови, сейсмічні умови, транспортування небезпечних вантажів тощо).

  3. Цей стандарт не поширюється на:

 1. ліфти електричні, гідравлічні, зубчасті, нахилені тощо;

 2. ґвинтові ліфти в існуючих будинках1)для випадків, коли відсутній достатній простір для їхнього розміщення;

 3. істотні модифікації (див. додаток Е для ліфтів, установлених до того, як цей стандарт було прийнято до застосування;

 4. підіймальні пристрої, такі як ліфти безупинної дії, малі ліфти, театральні ліфти, пристрої з автоматичним завантаженням кабін, скіпові ліфти і підйомники для будівельних і громадських робіт міста, підйомники для кораблів, платформи для розвідки або буріння на морі, устатко- вання і його конструкція для технічного обслуговування;

 5. установки з нахилом напрямних більше ніж на 15° по вертикалі;

 6. безпеку під час транспортування, монтажу, ремонту і демонтажу ліфтів.

Проте, цей стандарт можна прийняти за основу.

” Існуючий будинок — це будинок, який використовують або використовували перед подачею заявки на розмі­щення ліфта. Будинок, інтер'єр якого цілком оновлено, розглядають як новий будинок.

Видання офіційне

У цьому стандарті не розглянуто шум і вібрацію, оскільки вони не мають відношення до безпечної експлуатації ліфта.

  1. Цей стандарт не розглядає додаткові вимоги, необхідні для використовування ліфтів у разі пожежі.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують нормативні посилання EN 81-2 з таким доповненням:

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції! експлуатації ліфтів — Частина 1: Ліфти електричні.

EN 81 -2:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів — Частина 2: Ліфти гідравлічні.

EN 81-1 та EN 81-2 впроваджено як національні стандарти.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують терміни з EN 81-2 та додатково такі:

 1. ліфт прямої дії (direct acting lift)

Гвинтовий ліфт, у якому гайку(и) безпосередньо прикріплено до кабіни або до стропи

 1. ліфт непрямої дії (indirect acting lift)

Гвинтовий ліфт, у якому гайку(и) прикріплено до кабіни або стропи кабіни за допомогою підвісних пристосувань (канатів, ланцюгів)

 1. гайка, що несе навантаження (load carrying nut)

Компонент із внутрішньою ґвинтовою наріззю, що несе навантаження у з’єднанні з ґвинтом

 1. контргайка (safety nut)

Компонент із внутрішньою ґвинтовою наріззю, приєднаний до гайки, що несе наванта­ження під час нормальної експлуатації. Вона може нести навантаження, у випадку поломки гайки, що несе навантаження

 1. машинний простір (machinery space)

Простір, у якому розміщено привод і (або) привод і супутнє устатковання, що містить електричну шафу, місце, з якого їх перевіряють і технічно обслуговують

 1. ґвинт (screw)

Компонент із зовнішньою ґвинтовою наріззю, що несе навантаження в з'єднанні з гайкою, що несе навантаження і у визначених обставинах, з контргайкою

 1. Гвинтовий ліфт (screw lift)

Ліфт, рух якого відбувається внаслідок відносного обертання ґвинта і гайки

 1. самостійно-підтримувальна система (self-sustaining system)

Система передачі, що в умовах вільного ходу з вимкненими гальмами, не допускає збільшення швидкості кабіни ліфта. Ця система унеможливлює початок руху кабіни ліфта зі стану спокою з вимкненими гальмами. Усі інші системи не підтримуються самостійно

 1. пристрій зупинення (stopping device)

Механічний пристрій для припинення відносного обертання ґвинта і гайки, і підтриму­вання кабіни або балансувального вантажу у стаціонарному стані у випадку перевищення швидкості під час руху вверх або вниз.

 1. ОДИНИЦІ І СИМВОЛИ

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. ШАХТА ЛІФТА

  1. Загальні положення

Застосовують вимоги EN 81-2, за винятком 5.1.3, який повинен бути такого змісту:

5.1.3 Ґвинт(и) повинен бути розташований у тій самій шахті, що і кабіна. Вони можуть досягати дна приямка та інших просторів.

 1. Конструкція шахти

Застосовують вимоги EN 81-2.

Примітка. До 5.2.1.1 е) щодо розташовування механізмів для ґвинтових ліфтів див. 0.3.19 і розділ 6 цього стандарту.

 1. Стіни, підлога і стеля шахти

Застосовують вимоги EN 81-2, крім 5.3.4.

 1. Конструкція стін шахти ліфта і дверей шахти навпроти входу в кабіну

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Захист будь-яких просторів, розташованих під кабіною або балансувальним вантажем

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Захист у шахті

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Верхній поверх і приямок

  1. Верхні зазори

   1. Якщо кабіна міститься на повністю стиснутих буферах, то застосовують положен­ня, зазначені в 5.7.1.1а) — f) EN 81-2. Однак у 5.7.1.1е) словосполучення «головка плунжера» треба замінити на «частину механізму».

   2. Застосовують вимоги EN 81-2.

  2. Приямок

   1. У нижній частині шахти повинен міститись приямок, дно якого повинне бути гладке і майже рівне, звільнене для буферів і основ напрямних, ґвинтів і дренажних пристроїв води.

Після установлення кріплень напрямних, буферів, будь-яких ґрат тощо, приямок повинен бути недоступний для проникнення води.

 1. Застосовують вимоги EN 81-2.

 2. Якщо кабіна міститься на своїх повністю стиснутих буферах, повинні одночасно бути дотримані такі умови:

 1. у приямку повинно бути достатньо вільного місця для розташовування прямокутного блоку, розміри якого не менші ніж 0,5 м х 0,6 м х 1,0 м, встановленого на одній зі своїх граней;

 2. вільна вертикальна відстань між дном приямка і найнижчими частинами кабіни по­винна бути щонайменше 0,5 м. Ця відстань може бути зменшена до мінімум 0,1 м у межах горизонтальної відстані 0,15 м між:

 1. блоками уловлювача, захисними дверима і прилеглою стіною(ми),

 2. найнижчими частинами кабіни і напрямними;

 1. вільна вертикальна відстань між найвищими частинами, розташованими в приямку, і найнижчими частинами кабіни, за винятком частин, описаних у Ь) 1) і Ь) 2) вище, повинна бути, щонайменше 0,3 м.

  1. Для кабіни, яка перебуває в самому верхньому положенні, що визначають повністю стиснутими буферами, довжина напрямних балансувального вантажу, якщо є, повинна за­безпечити подальший направлений рух такого вантажу на відстань не менше ніж 0,1 + 0,035v£ у метрах.

  2. Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Ексклюзивне використовування шахти ліфта

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Освітлення шахти

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Аварійне звільнення

Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. МАШИННИЙ ПРОСТІР І БЛОЧНЕ ПРИМІЩЕННЯ

  1. Загальні положення

   1. Приводи ліфта, їхнє допоміжне устатковання і блоки, повинні бути розташовані в за­хищеному місці, доступ до якого дозволено тільки для санкціонованих осіб (технічне обслуго­вування, перевірки і рятувальні операції).

Будь-яке блочне приміщення можна використовувати тільки для ліфтів. У ньому не по­винні міститися труби, кабелі або пристрої, не призначені для ліфтів.

Проте, у цьому приміщенні можуть міститись:

 1. приводи для службових ліфтів або ескалаторів;

 2. устатковання для кондиціювання або нагрівання цього приміщення, за винятком па­рового опалення і опалення за допомогою води під високим тиском;

 3. пожежні детектори або вогнегасники з високою робочою температурою, потрібні для електроустатковання, стабільними під час тривалого збереження і адекватно захищені від випадкового удару.

  1. Застосовують вимоги EN 81-2.

 1. Доступ

  1. Доступ до машинного простору і будь-якого блочного приміщення повинен бути:

 1. належним чином освітлений від закріпленого електричного джерела світла;

 2. простий у використовуванні, зовсім безпечний, такий, щоб за будь-яких обставин не треба було входити в приватні службові приміщення.

 1. Повинен бути забезпечений безпечний доступ до ґвинтового механізму і допоміж­ного устатковання, зокрема електричне керівне устатковання.

Двері шафи, що містить електричні контактори, повинні бути заблоковані для запобігання несанкціонованої експлуатації ґвинтової установки.