ВІДНОШЕННЯ ДО МОДЕЛІ МАТРИЦІ GPS

Детальніше відносно моделі матриці GPS див. ISO/TR 14638

С.1 Інформація про стандарт ISO 12085 та його використання

Цей стандарт установлює параметри шорсткості і хвилястості, які доповнюють параметри профільного методу, встановленого в ISO 4287. їх можна використовувати, коли виступи на по­верхні значні для функції поверхні.

Примітка 5. Перехід від параметрів профільного методу до параметрів структурних елементів і навпаки, взагалі, не можливий.

С.2 Позиція в моделі матриці GPS.

ISO 12085 є загальний стандарт GPS, який впливає на ланки 2, З і 4 із низки стандартів шор­сткості і хвилястості профілю в загальній GPS, як графічно показано на рисунку С.1.

Загальні стандарти GPS

Базові стандарти GPS


Головна матриця GPS

Номер ланок низки

1

2

3

4

5

6

РозмірВідстаньРадіусКутФорма лінії незалежної від базиФорма лінії залежної від базиФорма поверхні незалежної від базиФорма поверхні залежної від базиОрієнтаціяРозташуванняРадіальне биттяПовне биттяБазиШорсткість профілюХвилястість профілюОсновний профільДефекти поверхніГрані


Рисунок С.1

С.З Взаємозв’язані міжнародні стандарти

Взаємозв’язані міжнародні стандарти є ті стандарти, що їх вказано на рисунку С.1.

ДОДАТОК D

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. ISO 13565-1:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Surfaces having stratified functional properties — Part 1: Filtering and general measurement conditions

  2. ISO 13565-2:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture; Profile method — Surfaces having stratified functional properties — Part 2: Height characterization using the linear material ratio curve

  3. ISO/TR 14638:1995 Geometrical Product Specification (GPS) — Masterplan

  4. VIM — International vocabulary of basic and general terms in metrology. BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 2nd edition, 1993

17.040.20

Ключові слова: стан поверхні, поверхнева хвилястість, шорсткість, вимірювання шорсткості, профілі, ідентифікаційні методи.

Редактор Ю. Холявко

Технічний редактор О. Касіч

Коректор С. Мельниченко
Комп'ютерна верстка І. Барков

Підписано до друку 28.10.2002. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,32. Зам. ZB93 Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ УкрНДІССІ
03150, Київ-150, вул. Горького, 174