НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Акустика

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОРГАНІВ СЛУХУ

Частина 3. Спрощений метод вимірювання акустичних
втрат протишумових навушників
для перевіряння якості
(EN 24869-3:1993, IDT)

ДСТУ EN 24869-3:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, Технічний комітет стан­дартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135) •

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн, наук; В. Захаров;

О. Мізюк; В. Руринкевич (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 липня 2005 р. № 187 з 2007-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11 квітня 2007 р. № 82 чинність встановлена з 2007-10-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 24869-3:2005 ідентичний EN 24869-3:1993 Acoustics — Hearing protectors — Part 3: Simplified method for the measurement of insertion loss of ear-muff type protectors for quality inspection purposes (Акустика. Засоби захисту органів слуху. Частина 3. Спрощений метод вимірювання акустичних втрат протишумових навушників для перевіряння якості) і його видано з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо вико­ристання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 24869-3:1993 Acoustics — Hearing protectors — Part 3: Simplified method for th.e measurement of insertion loss of ear-muff type protectors for quality inspection purposes (Акустика. Засоби захисту органів слуху. Частина 3. Спрощений метод вимірювання акустичних втрат протишумових навушників для перевіряння якості).

EN 24869-3:1993 розроблено Технічним комітетом CEN/TC 211 «Acoustics» разом з Техніч­ним комітетом ISO/TC 43 «Acoustics» міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

Технічний звіт ISO/TR 4869-3:1989 було піддано процедурі прийняття (UAP) і схвалено без будь-яких змін як європейський стандарт.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промисло­вої продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • з «Короткої довідки» до EN 24869-3:1993 у цей «Національний вступ» узято ту інформа­цію, яка безпосередньо стосується цього стандарту;

 • слова «цей європейський стандарт», «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт»;

 • назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змістові стандарту та є загальною назвою групи стандартів відповідної галузі;

 • у розділ 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у стандарті абревіатуру ATF (Acoustic Test Fixture) замінено на АВП (Акустичний Випро­бувальний Пристрій); _

 • у розділі 7 «ISO/TR 4869-3» замінено на «ДСТУ EN 24869-3»;

 • крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

 • замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познака в EN 24869-3:1993

mm

s

dB

kHz

Hz

Познака в цьому стандарті

мм

с

ДБ

кГ ц

ГцПознаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Стандарт містить посилання на ISO 4869-1, який впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 24869-1:2002 (EN 24869-1:1992, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ

Частина 3. Спрощений метод вимірювання акустичних втрат
протишумових навушників для перевіряння якості

АКУСТИКА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

Часть 3. Упрощенный метод измерения акустических потерь
противошумовых наушников для проверки качества

ACOUSTICS

PERSONAL HEARING PROTECTORS

Part 3. Simplified method for the measurement of insertion loos
of ear-muff for quality inspection

Чинний від 2007-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає метод вимірювання акустичних втрат протишумових навушників для перевіряння якості. Цей метод також можна використовувати для дослідження діапазону техніч­них характеристик виробу як частину процедури схвалення типу чи сертифікації та дослідження змін характеристик виробу з часом.

Вимірювання прикладеного зусилля визначають через впливи зусилля на акустичні характе­ристики.

Визначений у цьому стандарті метод не призначено для використання як основне випробу­вання для схвалення типу. Дані щодо характеристик, які отримано цим методом, не можна вважати ані акустичною ефективністю навушника для реального вуха, ані забезпечуваним цим навушни­ком захистом.

Примітка 1. Додатковим застосуванням цього методу є його використання для перевіряння відповідності характеристик зразків навушників, підданих суб'єктивному випробовуванню акустичної ефективності згідно з ISO 4869-1, їх типу.

Примітка 2. Для випробовування певних навушників, таких як навушники, приєднані до захисних касок, або навушники з контурними звукоізолювальними корпусами чи ущільнювальними прокладками, описану в цьому стандарті процедуру трохи змінюють.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьо­му стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Чле­ни ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 48:1979 Vulcanized rubbers — Determination of hardness (Hardness between 30 and 85 IRHD)

ISO 4869-11 Acoustics — Hearing protectors — Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation

IEC 60225:1966 Octave, half-octave and third-octave band filters intended for analysis of sound and vibrations

IEC 60263:1982 Scales and sizes for plotting frequency characteristics

IEC 60050(801):1984 International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 801: Acoustics and electro­acoustics. Section 1: General terms.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 48:1979 Вулканізована ґума. Визначання твердості (твердість від ЗО IRHD до 85 IRHD)

ISO 4869-1Акустика. Засоби захисту органів слуху. Частина 1. Суб’єктивний метод вимірю­вання акустичної ефективності

ІЕС 60225:1966 Октавні, напівоктавні та третинооктавні смугові фільтри, призначені для ана­лізування звуку та вібрацій

ІЕС 60263:1982 Шкали та розміри для будування діаграм частотних характеристик

ІЕС 60050(801): 1984 Міжнародний Електротехнічний Словник. Розділ 801. Акустика й елек­троакустика. Секція 1. Загальні терміни.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять:

 1. засіб індивідуального захисту органів слуху (ЗІЗ органів слуху) {hearing protector)

Пристрій, який носить особа для запобігання небажаним звуковим впливам звукового подраз­ника

 1. протишумовий навушник {ear-muff)

ЗІЗ органів слуху, який складається з незалежного звукоізолювального корпуса, притиснуто­го до кожної вушної раковини, або корпуса, притиснутого до навколовушної поверхні голови. Зву- коізолювальні корпуси можна притискати до голови за допомогою спеціального притискального пристрою, розміщеного над головою, за головою або під підборіддям, або пристрою, приєднано­го до захисної каски чи іншого устатковання

 1. наголовний пасок {headstrap)

Гнучка тасьма, яку прикріплюють до кожного зі звукоізолювальних корпусів або до притискаль­ного пристрою біля кожного з корпусів. Тасьма може бути відрегульована для утримування зазви­чай навушників з дугою притискального пристрою над головою

 1. акустичний випробувальний пристрій, АВП {acoustic test fixture, ATF)

Пристрій, який усереднює визначені розміри голови дорослої людини та який використовують згідно з цим стандартом для вимірювання акустичних втрат навушників. Для цього пристрій містить мікрофонне спорядження для вимірювання рівнів звукового тиску

 1. акустичні втрати {insertion loss)

Алгебраїчна різниця, в децибелах, між рівнем звукового тиску третинооктавної смуги, вимі­рюваним мікрофоном акустичного випробувального пристрою у визначеному звуковому полі за визначених умов і без ЗІЗ органів слуху та рівнем звукового тиску з застосуванням ЗІЗ органів слу­ху за однакових інших умов

 1. рожевий шум {pink noise) ,

Шум, спектральна густина звукового тиску якого обернено пропорційна частоті, тобто дорів­нює потужності в кожній третинооктавній смузі (див. ІЕС 60050 (801))

 1. мінімальний рівень шуму {noise floor)

Рівень вихідного сигналу, вимірюваний мікрофоном з вимкненим випробувальним сигналом і встановленим звукоізолювальним кожухом для випробовування (див. 5.1)

 1. точка віднесення (reference point)

Центральна точка відрізка, що з’єднує отвори двох бокових частин акустичного випробуваль­ного пристрою.

 1. СУТЬ МЕТОДУ

Рівень звукового сигналу у визначеному звуковому полі вимірюють за допомогою мікрофона, розміщеного у випробувальному пристрої з і без охоплення мікрофона випробними навушниками.

 1. ВИМІРЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ВТРАТ НАВУШНИКІВ

  1. Випробувальний акустичний пристрій

   1. Акустичний випробувальний пристрій повинен забезпечувати правильне розміщення навушників для вимірювання зниження рівня випробувального сигналу, забезпечуючи охоплення мікрофона одним з навушників ЗІЗ органів слуху.

Акустичний випробувальний пристрій встановлюють у визначеному звуковому середовищі (Див. 5.3).

Акустичний випробувальний пристрій виготовляють з немагнітного металу, наприклад, зі спла­ву алюмінію або з латуні. Пристрій виготовляють у формі циліндра з віссю в горизонтальному по­ложенні і відстанню (145 ± 1) мм між центрами двох бокових стінок. Діаметр циліндра повинен ста­новити (135 ± 5) мм. Бокові стінки повинні бути нахилені в напрямку вершини під кутом (4,5 ± 0,5)° до вертикальної площини. Номінальний діаметр вимірювального мікрофона має становити 24 мм. Застосовують пневматичний мікрофон конденсаторного типу.

Мікрофон розташовують так, щоб його центральна вісь співпадала з центральною віссю ци­ліндра і центр його діафрагми був розташований у площині однієї з бокових стінок на центральній лінії циліндра. Забезпечуючи виконання цієї умови, захисну сітку мікрофона закріплюють.

Примітка 1. Певні пристрої попереднього підсилення мікрофонів усередині акустичного випробувального пристрою мо­жуть перевищувати визначену робочу температуру.

Може виникнути необхідність вирівнювання статичного тиску за навушником під час його при­пасовування.

Примітка 2. Це досягають:

 1. використовуючи капілярну трубку, яку вилучають перед вимірюванням. Упевнюються у відсутності деформування ущільнювальних прокладок;

 2. з'єднанням порожнини за навушником із зовнішнім повітрям за допомогою закріпленої капілярної трубки. Трубка по­винна мати діаметр 0,5 мм, довжину 25 мм, бути паралельною і лежати поблизу осі мікрофона в акустичному випробувально­му пристрої, частково перекритою дротом діаметром 0, 4 мм і з’єднаною з трубкою діаметром приблизно 3 мм, яка спрямова­на з нижньої частини циліндра перпендикулярно до осі мікрофона.

 1. 3 центра вздовж довжини і під прямим кутом до центральної осі циліндра повинна ви­ступати подушка для утримування центра дуги притискального пристрою випробного навушника. Висота подушки від центральної осі циліндра повинна становити (123 ± 1) мм. Відкрита сторона подушки повинна мати радіус заокруглення (100 ± 1) мм. До відкритої сторони подушки прикріплюють ґумову прокладку завтовшки (6 ± 1) мм і твердістю в межах від 30 IRHD до 85 IRHD (див. ISO 48) для забезпечення пружного розміщення дуги притискального пристрою навушника. Відкрита сто­рона ґумової подушки повинна бути завширшки (50 ± 1) мм і завдовжки (77 ± 1) мм.

Приклад придатного випробувального пристрою показано на рисунку 1.

 1. Звукоізоляція випробувального пристрою повинна становити не менше ніж 50 дБ для середньогеометричних частот від 63 Гц до 250 Гц, не менше ніж 65 дБ для середньогеометрич- них частот від 315 Гц до 4 кГц і не менше ніж 55 дБ для найвищих випробувальних середньогео­метричних частот у фактичному місці випробовування, виміряних за допомогою випробувально­го сигналу, описаного в 5.2, і з мікрофоном, який охоплений звукоізолювальним кожухом для ви­пробовування, показаним на рисунку 1.

Забезпечують щільне кріплення звукоізолювального кожуха до акустичного випробувального пристрою.

Примітка. Кріплять звукоізолювальний кожух до випробувального пристрою, повертаючи центральну вісь пристрою у вертикальну площину чи з’єднуючи випробувальний пристрій і корпус еластичною стрічкою.

Якщо для вирівнювання тиску використовують закріплену капілярну трубку, перекривають її в нижній частині циліндра після закріплення звукоізолювального кожуха.