НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мідь та мідні сплави

ПРУТОК, ШИНА ТА ДРІТ МІДНІ
ЗАГАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Т

БЗ № 3-2011/386

ехнічні умови
(EN 13601:2002, IDT)

ДСТУ EN 13601:2010

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Кожанов, канд. техн, наук; Л. Скрябіна, канд. техн, наук (науковий керівник); Т. Беленькая

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 633 з 2012-07-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 13601 ідентичний EN 13601:2002 Copper and copper alloys — Copper rod, bar and wire for general electrical purposes. Specification (Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2013

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Познаки 2

  1. Матеріал 2

  2. Стан матеріалу З

  3. Продукція З

 5. Інформація під час замовляння 4

 6. Вимоги 5

  1. Хімічний склад 5

  2. Механічні властивості 5

  3. Характеристики під час випробовування на згин 6

  4. Електричні властивості 6

  5. Тривкість до водневої крихкості 6

  6. Розміри та граничні відхили 6

  7. Граничні відхили від форми 7

  8. Дріт у бунтах 9

  9. Відхили від маси 9

  10. Стан поверхні .— — 9

 7. Відбирання проб 9

  1. Загальні положення 9

  2. Хімічне аналізування 10

  3. Механічні та електричні випробування 10

 8. Методи випробувань 10

  1. Хімічне аналізування 10

  2. Випробовування на розтяг 10

  3. Вимірювання твердості 10

  4. Випробовування на згин 10

  5. Визначання питомого електричного опору 10

  6. Тривкість до водневої крихкості 11

  7. Повторні випробування 11

  8. Округлення результатів 11

 9. Декларація про відповідність та документи контролю 11

  1. Декларація про відповідність 11

  2. Документи контролю 11

 10. Маркування, пакування та забезпечення ярликами 11

Додаток А Характеристики міді електричної призначеності 18

Додаток В Бібліографія ; 19

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13601:2002 Copper and copper alloys — Copper rod, bar and wire for general electrical purposes. Specification (Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної призначеності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 11 «Кольорові метали і сплави».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

 • слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • назву стандарту доповнено видом стандарту;

 • стандарт EN ISO 9001, на якій є посилання у цьому стандарті, скасовано та замінено на стандарт ISO 9001, що прийнятий як національний стандарт України ДСТУ ISO 9001;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» долучено «Національне пояс­нення», яке виділено у тексті рамкою.

Копії нормативних документів, на які с посилання в цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів

.ДСТУ EN 13601:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІДЬ ТА МІДНІ СПЛАВИ

ПРУТОК, ШИНА ТА ДРІТ МІДНІ
ЗАГАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ

Технічні умови

МЕДЬ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ

ПРУТОК, ШИНА И ПРОВОЛОКА МЕДНЫЕ
ОБЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

COPPER AND COPPER ALLOYS

COPPER ROD, BAR AND WIRE FOR
GENERAL ELECTRICAL PURPOSES

Specification

Чинний від 2012-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює хімічний склад, вимоги до властивостей (зокрема електричних властивостей) і граничні відхили на розміри та форми прутка, шини та дроту мідного електричної призначеності. Форма поперечного перерізу та діапазони розмірів наступні:

 • кругла, квадратна та шестикутна форма поперечного перерізу прутка з діаметром або відстаню між паралельними гранями від 2 мм до 80 мм включно;

 • прямокутна форма поперечного перерізу шини з товщиною від 2 мм до 80 мм включно та шириною від 3 мм до 200 мм включно;

 • кругла, квадратна, шестикутна та прямокутна форма поперечного перерізу дроту з діа­метром або відстаню між паралельними гранями від 2 мм до 25 мм включно крім того, з тов­щиною від 0,5 мм до 12 мм включно за ширини від 1 мм до 200 мм включно.

Визначено процедури відбирання проб і методи випробувань для перевірення відповідності вимогам цього стандарту та стан постачання.

Примітка. Вимоги до тягнутого круглого мідного дроту (зі світлою поверхнею або покритого оловом, одиничного або багатониткового) для виробництва електричних провідників встановлено у EN 13602.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосують­ся тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останні видання наведених документів (разом зі змінами).

Видання офіційне

EN 1655 Copper and copper alloys — Declaration of conformity

EN 1976 Copper and copper alloys — Cast unwrought copper products

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN ISO 2626 Copper— Hydrogen embrittlement test (ISO 2626:1973)

EN ISO 6506-1 Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method (ISO 6506-1:1999)

ISO 6507-1 Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method (ISO 6507-1:1997) EN ISO 7438 Metallic materials — Bend test (ISO 7438:1985)

IEC 60468 Methods of measurement of resistivity of metallic materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1655 Мідь та мідні сплави. Декларації про відповідність (впроваджений в Україні як ДСТУ EN 1655:2003)

EN 1976 Мідь та мідні сплави. Мідна лита недеформована продукція

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування (за кімнатної температури) (впроваджений в Україні як ДСТУ EN 10002-1:2006)

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (впроваджений в Україні як ДСТУ EN 10204-2001)

EN ISO 2626 Випробування на тривкість до водневої крихкості (ISO 2626:1973)

EN ISO 6506-1 Металеві матеріали. Вимірювання твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування

EN ISO 6507-1 Металеві матеріали. Вимірювання твердості за Віккерсом. Частина 1. Метод випробування

EN ISO 7438 Металеві матеріали. Випробування на згин (ISO 7438:1985) (впроваджений в Україні як ДСТУ ISO 7438:2005)

ІЕС 60468 Методи вимірювання питомого опору металевих матеріалів.

Примітка. Інформаційні посилання на документи, що застосовані під иас готування цього стандарту та наведені _■ вд-г=д-я* місцях теготу src-~-=-: = дд~ дя=. додатсг А.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни і відповідні їм визначення понять: а

 1. пруток/шина (rod/bar)

Одержаний обробленням тиском продукт з постійним поперечним перерізом по всій його довжині, що постачають в прямих відрізках. Поперечний переріз має форму круга, квадрата, шестикутника або прямокутника. Продукція з квадратною, шестикутною або прямокутною фор­мою поперечного перерізу може мати заокруглені кути по всій його довжині

 1. дріт (wire)

Одержана обробленням тиском продукція з постійним поперечним перерізом по всій його довжині, що постачають в бунтах. Поперечний переріз має форму круга, квадрата, шестикутника або прямокутника. Продукція з квадратною, шестикутною або прямокутною формою попереч­ного перерізу може мати заокруглені кути по всій його довжині

 1. відхили від круглої форми (круглий пруток або дріт) (circularity (round rod or wire))

Різниця між максимальним та мінімальним зовнішнім діаметрами, виміряними у одному поперечному перерізі.

 1. ПОЗНАКИ

  1. Матеріал

   1. Загальні положення

   2. Матеріал позначають символом або номером (див. таблицю 1).Символ

Позначання матеріалу засновано на системі позначення, що зазначена в ISO 1190-1.

Примітка. Незважаючи на те, що позначення матеріалу символами, яке використано у цьому стандарті, може збігатися із системою позначень інших стандартів, що заснована також на ISO 1190-1, вимоги до хімічного складу можуть незначно відрізнятися.

 1. Номер

Матеріал позначають номером згідно з системою, що надана в EN 1412.

 1. Стан матеріалу

Для позначення стану матеріалу в цьому стандарті застосовують наступні познаки, що відповідають EN 1173:

D ... стан матеріалу продукції, що здеформована у холодному стані без регламентації механічних властивостей;

Н ... стан матеріалу продукції з обов’язковими вимогами до твердості, для якого встанов­лено мінімальне значення необхідної, твердості;

R ... стан матеріалу продукції з обов'язковими вимогами до міцносних властивостей, для якого встановлено мінімальне значення необхідного тимчасового опору під час розтягування, умовної границі плинності Rp02 та відносного видовження.

Примітка. Для продукції у стані H ... може бути зазначена твердість за Бріннелем або за Віккерсом. Познака стану матеріалу H є однаковою для обох методів вимірювання твердості.

Повне перетворення одного стану матеріалу на інший, що позначені R ... або Н..., неможливо.

Стан матеріалу позначають тільки однією із вищезазначених познак.

 1. Продукція

Позначають продукцію відповідно до застандартизованої схеми, що забезпечує швидкий і точний опис продукції для транспортних перевезень. Це сприяє взаєморозумінню на міжнарод­ному рівні стосовно продукції, що відповідає вимогам цього стандарту.

Познака продукції не містить усіх вимог цього стандарту.

Познака продукції згідно з цим стандартом має мі~ити.

 • назву (пруток, шина або дрпу;

 • номер цього стандарту (EN 13601);

 • познаку матеріалу — символом або номером (див. таблицю 1);

 • познаку стану матеріалу (див. таблицю 2);

 • форму поперечного перерізу (треба надава’ти таке позначення: RND для круглої, SQR для квадратної, HEX для шестикутної);

 • значення номінального розміру поперечного перерізу;

 • значення діаметру для круглого прутка або дроту;

 • значення відстані між паралельними гранями для прутків або дроту з квадратною або шестигранною формою поперечного перерізу;

 • значення товщини та ширини для шини або дроту з прямокутною формою поперечного перерізу;

 • клас допусків для круглого, квадратного або шестикутного прутка або дроту (див. таб­лицю 4);

 • тип кутів для прутків з квадратною або шестикутною формою поперечного перерізу; для шини та дроту з прямокутною формою поперечного перерізу (треба надавати таке позначен­ня: SH для гострого кута, RD для заокругленого кута, СЕ для напівкруглої крайки) (див. 6.6.2).

Формування познаки продукції наведено у прикладі 1. Познаки інших типів продукції нада­но у прикладах 2 та 3.Приклад 1

Пруток електричної призначеності, що відповідає цьому стандарту з матеріалу, позна­ченого Си-ЕТР або CW004A, стан матеріалу Н085; пруток з круглою формою попереч­ного перерізу, з номінальним діаметром 15 мм, з допуском класу А, треба позначати:

Пруток — EN 13601 — Cu-ETP — Н085 — RND15A

або

Пруток — EN 13601 — CW004A — Н085 — RND15A

Назва J

Номер цього стандарту

Познака матеріалу

Познака стану матеріалу

Форма поперечного перерізу, значення номінального розміру поперечного перерізу в мм, клас допуску

Приклад 2

Шина електричної призначеності, що відповідає цьому стандарту з матеріалу, по­значеного СиАдО.Ю або CW013A, стан матеріалу R280; з прямокутною формою попе­речного перерізу, з номінальною товщиною 15 мм, з номінальною шириною 100 мм, з напівкруглою крайкою, треба позначати:

Шина — EN 13601 — CuAg0,10‘— R280 — 15x100 — СЕ або

Шина — EN 13601 — CW013A — R280 — 15x100 — СЕ

Приклад З

Дріт електричної призначеності, що відповідає цьому стандарту, з матеріалу, по­значеного Cu-OF або CW008B, стан матеріалу Н035; з шестикутною формою поперечного перерізу, з номінальною відстаню між паралельними гранями 8 мм, з допуском класу В, з гострими кутами, треба позначати:

Дріт — EN 13601 — Cu-OF — Н035 — НЕХ8В — SH

або

Дріт — EN 13601 — CW008B — Н035 — НЕХ8В — SH

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПІД ЧАС ЗАМОВЛЯННЯ

Для прискорення запиту, замовлення та підтвердження процедури замовлення між поста­чальником та споживачем, споживач повинен зазначити у своєму запиті і замовленні наступну інформацію: