НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 4. Електромагнітна сумісність
Стандарт на однорідну продукцію

В

БЗ № 10-2006/665

имоги до стійкості складників систем
тривожної сигналізації про пожежу,
проникнення та суспільну небезпеку
(EN 50130-4:1995, IDT)

ДСТУ EN 50130-4:2006

Видання офіційнеКиїв
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України, Технічний комітет «Системи тривожної сигналізації» (ТК 143)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Макельський (науковий керівник); А. Пилипчик; О. Бовсуновський, С. Гончаренко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 жовтня 2006 р. № 294 з 2007-07-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 50130-4:2006 ідентичний EN 50130-4:1995 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard — Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems (Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідну продукцію. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

ЗМІСТ с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

З Терміни та визначення понять та скорочення З

 1. Процедура випробовування 4

 2. Умови випробовування 4

 3. Функційні випробовування 5

 4. Зміни напруги основного електроживлення 5

 5. Провали та короткочасні переривання напруги електроживлення 6

 6. Електростатичний розряд 7

 7. Випромінювальні електромагнітні поля 8

 8. Кондуктивні завади, наведені електромагнітними полями 12

 9. Завади від швидкоплинних перехідних процесів 14

 10. Уповільнені імпульси енергій високої напруги 15

Додаток НА Зіставлення термінів та визначень, чинних в Україні, з використаними в цьому стандарті 17

Додаток НБ Бібліографія 17НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50130-4:1995 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard — Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems (Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідну продукцію. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналі­зації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 143 «Системи тривожної сигналізації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

У тексті стандарту залишено розділ «Вступ», який містить важливу для користувачів інформацію.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

 • позначення стандартів ІЕС подано згідно з новою системою нумерації ІЕС, прийнятої в 1997 році;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами на­ціональної стандартизації України;

 • замінено познаки фізичних величин та часу: «MGz» — «МГц», «GGz» — «ГГц», «V» — «В», «kV» — «кВ» «V/m» — «В/м» «Q» — «Ом», «dB» — «дБ», «pV» — «мкВ», «кРа» — «кПа», «гл» — «м», «s» — «с», «min» — «хв»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • до стандарту долучено національний додаток НА у якому наведено зіставлення термінів та визначень, чинних в Україні, з використаними в цьому стандарті;

 • до розділу 5 «Умови випробовування» долучено «Національну примітку», виділену рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей європейський стандарт розроблено CENELEC, Технічним комітетом ТК 79 Alarm systems (Системи тривожної сигналізації), у співробітництві з CEN Технічним комітетом ТК 72 Fire detection and fire alarm systems (Виявлення пожежі та сигналізування про пожежу).

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 50130. Ця серія стандартів встановлює загальні вимоги до систем тривожної сигналізації (наприклад: вимоги до електромагнітної суміс­ності). Наступна, пов’язана між собою серія Європейських Стандартів встановлює інші вимоги (наприклад: вимоги до виконання), які повинні бути застосовні до специфічних типів систем тривожної сигналізації:

EN 50131 Alarm systems — Intrusion alarm systems (Системи тривожної сигналізації. Систе­ми охоронної сигналізації про проникнення)

EN 50132 Alarm systems — CCTV surveillance systems (Системи тривожної сигналізації. Сис­теми теле(відео)спостереження охоронного призначеня)

EN 50133 Alarm systems —Access control systems (Системи тривожної сигналізації. Систе­ми контролювання доступу охоронної призначеності)

EN 50134 Alarm systems — Social alarm systems (Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи тривожної сигналізації)

EN 50135 Alarm systems — Hold-up alarm systems (Системи тривожної сигналізації. Систе­ми охоронної сигналізації про напад)

EN 50136 Alarm systems — Alarm transmission systems (Системи тривожної сигналізації. Сис­теми передавання тривожних сповіщень)

EN 50137 Alarm systems — Combined or integrated alarm systems (Системи тривожної сигна­лізації. Комбіновані або інтегровані системи тривожної сигналізації)

EN 54 Fire detection and fire alarm systems (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу).

Проект остаточної редакції цього стандарту в жовтні 1994 був підданий CENELEC Унікальній Акцептованій Процедурі і 4 липня 1995 р. був прийнятий CENELEC як EN 50130-4.

Були встановлені такі терміни:

 • кінцевий термін введення EN на національному рівні публікацією ідентичного національ­ного стандарту або підтвердженням повинен бути (dop) 1996-07-01

 • кінцевий термін анулювання національних стандартів, що суперечать EN, повинен бути (dow) 2001-01-01

Протягом перехідного періоду, починаючи з 1 січня 1996 р. і закінчуючи 1 січня 2001 р., для підтвердження відповідності щодо вимог тривкості складників, використовуваних в систе­мах тривожної сигналізації в межах EMC Директиви 89/336/ЕЕС, виробники повинні використову­вати загальні стандарти EN 50082-1 або EN 50082-2 чи посилатися на стандарт серії EN 50130-4 за винятком суперечливих національних стандартів.

Після 1 січня 2001 р. EN 50130-4 залишається єдиним для використання стандартом.ДСТУ EN 50130*4:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 4. Електромагнітна сумісність
Стандарт на однорідну продукцію
Вимоги до стійкості складників систем
тривожної сигналізації про пожежу,
проникнення та суспільну небезпеку

СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 4. Электромагнитная совместимость
Стандарт на однородную продукцию
Требования к устойчивости составных частей систем
тревожной сигнализации о пожаре,
проникновении и общественной опасности

ALARM SYSTEMS

Part 4. Electromagnetic compatibility
Product family standard
Immunity requirements for components of fire,
intruder and social alarm systems

Чинний від 2007-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт відносится до серії стандартів, що встановлюють вимоги до тривкості склад­ників таких систем тривожної сигналізації, призначених для використання в житлових та торгі- вельних приміщеннях, у середовищі приміщень легкої та індустріальної промисловості:

 • системи тривожної сигналізації про проникнення (системи охоронної сигналізації);

 • системи тривожної сигналізації про напад;

 • системи пожежної сигналізації;

 • суспільні системи тривожної сигналізації;

 • системи теле(відео) спостерігання охоронної призначеності;

 • системи контролювання доступу охоронної призначеності.

До устатковання внутрішнього і зовнішнього виконання, стаціонарного, пересувного і пор­тативного треба застосовувати однакові методи і ступені жорскості випробовування.

Вказані ступені випромінювання не охоплюють критичних випадків, що можуть відбувати­ся в будь-якому місці розташовання устатковання з надзвичайно низькою імовірністю виникнення, або в спеціальних місцях розташовання устатковання поблизу потужних випромінювачів (наприк­лад передавачів радіолокаційних станцій).

Устатковання, на яке поширюється цей стандарт, повинне бути розроблене таким чином, щоб задовільно функціювало в умовах електромагнітного стану навколишнього середовища у житлових приміщеннях і приміщеннях торгівельних закладів, у середовищі легкої та індустрі-

Видання офіційне альної промисловості. Тобто устатковання повинно бути здатне правильно функціювати в межах умов, встановлених рівнями електромагнітної сумісності для різних завад у низьковольтній мережі елктроживлення, як визначено ENV 61000-2-2.

Випробовування на тривкість в цьому стандарті стосуються тільки найбільш типових випадків завад. До устатковання, яке використовує для передавання сповіщень радіоканал зв’язку, магістралі для передавання сигналів або телефонну мережу загального користування, можна застосовувати додаткові вимоги інших стандартів, що стосуються відповідних засобів передаван­ня інформації. Для вимог, застосовних до радіоканалу зв’язку, повинні бути зроблені посилання на відповідний стандарт ETSI, відповідно до угоди між ETSI і CENELEC.

Цей стандарт не визначає основних вимог щодо безпеки, наприклад типів захисту проти електричних сплесків, надійність функціювання, опір і міцність ізоляції та відповідне випробо­вування цієї ізоляції.

Цей стандарт не охоплює вимог до випромінювання щодо електромагнітної сумісності. Ці вимоги наведені в інших відповідних стандартах.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

IEC Publication

Year

Title

EN/HD

Year

Electromagnetic compatibility — Basic

Immunity standard — Conducted disturbances induced by radio-frequency fields — Immunity test

ENV 50141

1993

IEC 68-1

1988

Environmental testing

Part 1: General and guidance

EN 60068-1

1994

ІЕС 1000-2-2 (mod.)1

1990

Electromagnetic compatibility (EMC) —

Part 2: Environment — Section 2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

EN 61000-2-2

1993

ІЕС 1000-4-2

1995

Electromagnetic compatibility (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —

Section 2: Electrostatic discharge immunity test

EN 61000-4-2

1995

ІЕС 1000-4-3

1995

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity testІЕС 1000-4-4

1995

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test

EN 61000-4-4

1995

ІЕС 1000-4-5

1995

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 5: Surge immunity test

EN 61000-4-5

1995

ІЕС 1000-4-11

1994

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

EN 61000-4-11

1994

Radio Equipment and System (RES) General Electro- Magnetic Compatibility (EMC) for radio 1994 equipment

prETS 300339

March 1994

1) IEC 1000-2-2:1990 адаптований з європейським стандартом ENV 61000-2-2 з погодженими загальними змінами до розділу 7.НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯВиданняІЕС

Рік

Назва

EN/HD

Рік

Електромагнітна сумісність. Основний стандарт тривкості. Кондукгивні завади, спричинені полями радіочастоти.

Випробовування на тривкість

ENV 50141

1993

ІЕС 60068-1

1988

Випробовування на вплив чинників довкілля.

Частина 1. Загальна настанова

EN 60068-1

1994

ІЕС 61000-2-2 (mod.)

1990

Електромагнітна сумісність (EMC).

Частина 2. Середовища.

Розділ 2. Рівні сумісності для низькочастот­них кондуктивних завад і передавання сиг­налів у суспільних низьковольтних мережах електроживлення

EN 61000-2-2

1993

ІЕС 61000-4-2

1995

Електромагнітна сумісність (EMC) Частина 4. Випробовування і методи вимі­рювання.

Розділ 2. Випробовування на тривкість до електростатичних розрядів

EN 61000-4-2

1995

ІЕС 61000-4-3

1995

Електромагнітна сумісність (EMC).

Частина 4. Випробовування і методи вимірювання.

Розділ 3. Випробовування на тривкість до випромінюваного електромагнітного поля радіочастотиІЕС 61000-4-4

1995

Електромагнітна сумісність (EMC).

Частина 4. Випробовування і методи вимірювання.

Розділ 4. Випробовування на тривкість до електричних швидкоплинних перехідних процесів/сплесків

EN 61000-4-4

1995

ІЕС 61000-4-5

1995

Електромагнітна сумісність (EMC).

Частина 4. Випробовування і методи вимірювання.

Розділ 5. Випробовування на тривкість до перенапруги

EN 61000-4-5

1995

ІЕС 61000-4-11

1994

Електромагнітна сумісність (EMC).

Частина 4. Випробовування і методи вимірювань.

Розділ 11. Випробовування на тривкість до провалів, короткочасних переривань і змін напруги електроживлення

EN 61000-4-11


Радіоустатковання і Система (RES). Загальні вимоги до електромагнітної сумісності (EMC) для радіоустатковання

prETS 300339

Березень 1994