4.1.28 кратність зменшення

Співвідношення між розмірами мікрозобра- ження та відповідними розмірами оригіналу

еп

reduction ratio [22]

4.1.29 носій (інформації)

еп

carrier, medium [24]

Матеріальний об’єкт, використаний для запи­сування, зберігання та передавання інфор­мації

ги

носитель [14]

4.1.30 оригінал (документа); правдник;

еп

original [21]

документ-першоджерело

Документ, завірений справжніми або елект­ронними підписами відповідно до чинного порядку, виконаний на будь-якому матеріалі, який дає змогу багаторазово робити з нього копії

ги

оригинал [14]

4.1.31 дублікат

еп

duplicate [25]

Документ, виконаний способом, що забезпе­чує його ідентичність з оригіналом і має од- накову з ним юридичну силу, на носії, що дає змогу виготовити з нього копії

ги

і

дубликат [23]

4.1.32 копія

еп

copy [25]

Документ, виконаний способом, який забез­печує його ідентичність з оригіналом

ги

копия [14]

4.1.33 тест-оригінал

Еталон, який використовують для контролю мікрограФічної системи

(див. також ДСТУ ISO 6196-5)

еп

test target [22]

4.1.34 тест-об’єкт

Еталон, який містить графічні елементи, що дають змогу оцінити роздільну здатність Фотографічної системи або межу читаності (див. також ДСТУ ISO 6196-5)

еп

test chart [22]

4.1.35 мікрографічна система

Сукупність способів, процесів і технічних за­собів, що забезпечують виготовлення, оброб­лення та використання документів на мікро- графічній плівці встановленим порядком4.1.36 фотографічна система

Сукупність оптико-механічних процесів, фо­тографічних матеріалів, фізико-хімічних про­цесів оброблення матеріалів і отримання негативного або позитивного зображення об’єкта

 1. о

  ги оптическая система [27]

  птична система

Сукупність оптичних деталей, використовува­них для перетворення пучків світлових про­менів, щоб сформувати оптичне зображення на робочій поверхні приймальника світлової енергії або перерозподілити світловий потік у певній ділянці простору за заданим фізич­ним законом

 1. р

  en resolving power [25]

  ги разрешающая способность [27]

  en resolution [25]

  ru разрешение [27]

  en legibility [25]

  ru трафарет [21]

  оздільна здатність

Здатність фотографічної, оптичної чи комп’ю­терної систем подавати роздільне зобра­ження двох близьких одна до одної крапок об’єкта

 1. роздільність

Здатність Фотографічної чи оптичної систе­ми реєструвати та відтворювати дрібні деталі

 1. читаність

Придатність зображення для читання та його розуміння

 1. трафарет

Документ, призначений для знімання, який має інформаційні та технологічні дані, а також відомості про мікрофільм.

 1. Державна система страхового фонду документації

  1. державна система [страхового фон­

ду документації] [СФД] ги система страхового фонда документации

Організаційно-правова структура, яка здійс- [14] нює державну політику та координацію робіт зі створення, формування, ведення та вико­ристання страхового фонду документації Ук­раїни і є сукупністю суб'єктів системи страхо­вого фонду документації, страхового фонду документації України, технічних засобів, об- слуговувального персоналу, нормативно-пра­вових актів, організаційно-технічних заходів

 1. створення державної системи СФД

Проведення комплексу заходів щодо форму­вання організаційної, матеріальної, норма­тивної, навчальної баз державної системи страхового Фонду документації

 1. сталість (функціювання) державної системи СФД

Здатність державної системи страхового Фонду документації виконувати свої функції в потрібному обсязі в мирний час, в умовах особливого періоду, надзвичайних ситуацій

 1. цикл функціювання СФД

Певний проміжок часу, який охоплює етапи

існування страхового Фонду документації, зокрема створення, ведення та використання

 1. суб’єкти державної системи СФД Центральні та місцеві органи виконавчої вла­ди. органи місцевого самоврядування, поста­чальники документів, інші юридичні та фі­зичні особи, які реалізують державну політи­ку у сфері створення та функціювання дер­жавної системи страхового Фонду доку­ментації

 2. база зберігання СФД

Спеціальна установа, яка здійснює накопи­чення документів страхового Фонду докумен­тації. їх облік, ведення, відтворення

 1. Державна технічна Інспекція

Контрольно-наглядовий орган, який діє у складі урядового органу державного управ­ління з питань страхового Фонду докумен­тації, на який покладено функції контролю додержання законодавства у сфері страхо­вого Фонду документації, порядку Формуван­ня та ведення страхового Фонду докумен­тації

 1. підприємство СФД

Суб’єкт державної системи страхового Фонду документації, який виконує виготовлення документів страхового Фонду, вироблення технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що має відповіда­ти вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом і який можуть здійсню­вати за наявності відповідного дозволу

 1. постачальник документів

Юридичні та фізичні особи, які підготовляють і постачають документи для Формування та ведення страхового Фонду документації Ук­раїни

 1. утримувач оригіналів документів Юридичні та фізичні особи, які є розробни­ками документації та/чи її власниками, пра­во власності яких підтверджують відповідні документи

 2. користувач документами СФД Центральні та місцеві органи виконавчої вла­ди, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, поста-


en documents supplier [26]

ru организация-поставщик документов [14]


ru держатель оригиналов документов [14]


en documents user [26] ru организация-пользователь документами

страхового фонда документации [14]
чальники документів, інші юридичні та фізич­ні особи, які використовують страховий Фонд документації України.

 1. Функціювання державної системи страхового фонду документації

  1. функціювання державної системи [страхового фонду документації] [СФД] Виконання комплексу заходів, спрямованих на створення. Формування, ведення та ви­користання СФД

ги создание страхового фонда документации

 1. створення СФД [14]

Одна зі стадій циклу функціювання СФД. яка складається з ви-значення та затвердження номенклатури виробів і продукції, переліків об'єктів, розроблен-ня та затвердження про­грам створення (Формування) СФД

 1. програма [створення] [формування] СФД

Документ перспективного планування закла­дення документації до страхового Фонду документації, у якому визначено фінансовий аспект цього питання, * комплекс заходів щодо створення страхового фонду докумен­тації та досягнення стабільного функціюван­ня державної системи страхового Фонду документації

(див. також ДСТУ 33.202)

 1. регіональна програма [створення] [формування] СФ>Д

Документ перспективного планування закла­дення документації до страхового Фонду документації, що її розробляють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування та затверджують відповідні ради; цей документ застосовують для виконання робіт зі створення страхово­го Фонду документації регіону

 1. регіон

Територія, яка є складовою частиною адмі­ністративно-територіального устрою України (Автономна Республіка Крим, сукупність пев­них областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл)

 1. галузева програма [створення] [фор­мування] СФД

Документ перспективного планування закла­дення документації до страхового фондудокументації, що його розробляють відповідні міністерства та інші центральні органи вико­навчої влади, і який застосовують для вико­нання робіт зі створення страхового Фонду документації відповідної галузі

 1. план подання документації для виго­товлення документів [страхового фонду документації] [С<^Д]

Документ щорічного планування, розроблю­ваний постачальником документів для реа- лізування програми створення (Формування) страхового Фонду документації, в якому ви­значено термін подання документації до підприємства страхового Фонду документації та сформовано взаємоузгоджену комплекс­ну систему заходів постачальника документів і підприємства страхового Фонду докумен­тації, спрямовану на виготовлення доку­ментів страхового Фонду документації (див. також ДСТУ 33.202)

 1. дозвіл на виготовлення документів страхового фонду

Офіційний документ, який засвідчує право виконання робіт з виготовлення документів страхового Фонду документації і який є дійс­ним на всій території України

 1. підготування документів для форму­вання СФД

Комплекс робіт, виконуваних постачальником документів щодо визначення повного комп­лекту документів, виготовлення його відпов­ідно до вимог технічної документації і стандартів комплексу «Страховий фонд до­кументації», складання комплектувального документа страхового Фонду та подання до­кументації для Формування страхового Фон­ду документації

 1. платні послуги підприємств, уста­нов, організацій СФД

Послуги, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України, що їх надають постачаль­никам документів, іншим юридичнимJ фізич­ним особам і оплачують на основі контрактів (договорів) чи інших форм угод, передбаче­них законодавством України

 1. формування СФД

К

ги план работ по созданию страхового фонда документации [14]

en documents preparation [26] ru подготовка документов к страховому копи­

рованию [14]

омплекс заходів, необхідних для виготов­лення документів страхового Фонду докумен­тації, обліку та закладання їх на зберігання у визначеному законодавством порядку, який дає змогу виконувати їх оперативний пошук
 1. комплект документів

Сукупність документів одного виду, які стосу­ються конкретної продукції чи об’єкта

 1. комплектувальний документ страхо­вого фонду

Документ, який визначає комплект докумен­тації. складений постачальником документів, що його постачають на мікрофільмування

 1. акт закладення [технічної] [проект­ної робочої] [виконавчої] документації до СФД

Офіційний документ, який підтверджує закла­дення [технічної] [проектної робочої] [вико­навчої] документації до страхового Фонду документації перед упровадженням продукції у виробництво та введенням в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

 1. Державний реєстр (документів СФД); Реєстр

Автоматизована інформаційна система, при­значена для державного обліку документів страхового Фонду, що їх прийнято на довго­строкове зберігання та забезпечення інфор­маційно-аналітичного підтримання процесів створення страхового Фонду документації

 1. Державна реєстрація [галузевого] [обласного] [регіонального] СФД

Надання реєстраційного номера документам страхового Фонду на підставі щоквартальних відомостей [галузевих] [обласних] (регіональ­них] баз зберігання страхового Фонду доку­ментації про прийняття документів страхово­го Фонду на довгострокове зберігання, що його здійснює установленим порядком урядо­вий орган страхового фонду документації України

 1. державний облік документів страхо­вого фонду

Надання реєстраційних номерів і внесення інформації про документи страхового Фонду до Державного реєстру документів СФД

 1. в

  en set of documents [25]

  ги государственный учет страховых копий документов [14]

  едення СФД