ЗО ASTM D 5001-90 Standard Test Method for Measurement of Lubricity of Aviation Turbine Fuels by the Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator (BOCLE) (Метод визначення змащувальної здатності аві­аційних турбінних палив (BOCLE)

  1. ASTM D 1840-01 Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry (Метод визначення нафталінових вуглеводнів в авіаційних пали­вах для газотурбінних двигунів за допомогою ультрафіолетової спектрометрії)

  2. ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

  3. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

  4. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалювання, вен­тиляція та кондиціонування повітря)

  5. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

  6. ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

  7. ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

38 ДСН 3.3 6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

39 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

40 НПАОП 40 1-1.32-2001 Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціаль­них установок

41 НАПБ Б 07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взры­вопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будинків з вибухопожежної та пожежної небезпеки)

42 НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

43 СанПиН 1042-1973 Санитарные правила организации технологических процессов и ги­гиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організування тех­нологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання)

44 Порядок проведення медичних оглядів працівниками певних категорій, затв. наказом МОЗ України від 21.05 2007, № 246

45 СНиП 2.09 04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

46 Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмос­феру в отраслях промышленности (Типова інструкція щодо організації системи контролю промис­лових викидів у атмосферу в галузях промисловості), Ленінград, 1986

47 МУ 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммарно­го содержания парафиновых углеводородов С!—С10 и ароматических углеводородов в воздухе (Методичні вказівки щодо газохроматографічного визначення сумарного вмісту парафінових вуг­леводнів Сі—С10 та ароматичних вуглеводнів у повітрі)

48 ASTM D 4057-95 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Настанова щодо ручного відбирання проб нафти та нафтопродуктів)

49 ASTM D 4306-01 Standard Practice for Aviation Fuel Sample Containers for Tests Affected by Trace Contamination (Методика випробування пробовідбірників для авіаційного палива на при­сутність слідів забруднень).

Код УКНД 75.160.20

Ключові слова: газотурбінні двигуни, ДЖЕТ А-1, зберігання, методи відбирання проб, пали­во авіаційне, партія, транспортування.

Редактор С. Мельниченко
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Писаренко
Верстальник Т. Мосієнко

Підписано до друку 14 12 2007 Формат 60 х 84 1/8

Ум друк арк 1,39 Зам 4^52.7 Ціна договірна

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул Святошинська, 2, м Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14 01 2006 р , серія ДК, № 1647