Після освітлення розчин фільтрують. Відфільтрований розчин зберігають у міцно закор­кованих бутилях.

Свинцевий оцет повинен мати сильнолужну реакцію на лакмус і слабколужну на фенол­фталеїн.

 1. Проведення випробування

Зважують у нейзільберовій чашці 65 г бурякової меляси з похибкою ±0 ,01 г, розчиняють невеликими порціями теплої дистильованої води і за допомогою лійки переводять у мірну колбу місткістю 250 см3, охолоджують і освітлюють розчинами реактиву Герлеса у кількості 30-50 см3, додаючи по 5-10 см3 кожного, частинами за 4-6 заходів.

Процес освітлення здійснюють таким способом: у колбу з розчином меляси додають роз­чин Герлеса І і через 15-20 с таку ж саму кількість розчину Герлеса II. Суміш перемішують легким обертанням колби протягом 1,5-2,0 хв, потім знову в зазначеному порядку додають освітлювач. Потім доливають дистильовану воду в такому об’ємі, щоб рівень розчину не до­сягав 2 см3 до мітки.

Під час освітлення розчином свинцевого оцту його додають по 6-9 см3 на кожні 13 г буряко­вої меляси. У сильнолужних мелясах необхідно попередньо нейтралізувати розчин меляси оцтовою кислотою, розбавленою дистильованою водою у співвідношенні 1:3 у присутності індикатора фенолфталеїну.

Колбу з розчином розміщують у термостаті на 15 хв для досягнення температури (20,0 ± 0,1) °С. Піну, що утворилась на поверхні розчину, видаляють краплею етилового ефіру. Розчин доли­вають дистильованою водою до мітки і перемішують. Перед фільтруванням розчин залиша­ють на 5 хв для осаджування осаду. Розчин фільтрують, покриваючи фільтрувальну лійку го­динниковим склом, щоб уникнути випаровування. Перші 10 см3 фільтрату зливають.

Під час одержання темних фільтратів застосовують додаткове освітлення гідросульфітом.

Попередньо видаляють надлишок свинцю. Для цього на кожні 100 см3 фільтрату додають 0,9 г сухого подрібненого порошку однозаміщеного фосфорнокислого амонію (NH4H2PO4) для повного розчинення рідину збовтують, а потім 0,2 г гідросульфіту (Na2S2O4).

Перед фільтруванням розчин залишають на 20 хв, фільтрування проводять згідно з по­передніми вказівками.

Освітлення дуже темних розчинів бурякової меляси проводять таким способом: 26 г роз­чину бурякової меляси, розведеної у співвідношенні 1:1, переводять у мірну колбу місткістю 100 см3, додають дистильовану воду до 0,75 об’єму, освітлюють свинцевим оцтом у кількості 6-9 см3, доводять дистильованою водою до мітки і ретельно перемішують. Вміст колби ви­ливають у сухий чистий стакан, додають 2 г активованого вугілля, перемішують скляною па­личкою протягом ЗО с і фільтрують через подвійний паперовий фільтр. До одержаного фільтрату додають ще 1 - 2 г активованого вугілля, перемішують скляною паличкою і фільтру­ють через подвійний паперовий фільтр.

Відфільтрований розчин заливають в поляриметричну трубку з кожухом для водяного охолодження так, щоб не утворились бульбашки повітря, поміщають у камеру цукрометра і підключають до термостата, в якому підтримується температура (20,0±0,1) °С. Проводять три вимірювання з похибкою, яка дорівнює точності приладу, і обчислюють середнє арифметич­не значення.

Перед початком вимірювання необхідно перевірити настроювання цукрометра за допо­могою контрольної кварцевоі трубки і поляриметричної трубки з дистильованою водою. Пе­ревірку проводять відповідно до інструкції по експлуатації цукрометра.

 1. Опрацюваня результатів

Масову частку сахарози П у відсотках до маси бурякової меляси обчислюють за формулою

П = П200 ( 2)

дЄ п200 — середнє арифметичне відліку по шкалі цукрометра у разі використання поляриметричної трубки довжиною 200 мм.

Під час використання поляриметричної трубки довжиною 100 мм середнє арифметичне значення відліків по шкалі цукрометра перемножують на два.

Під час використання для освітлення дуже темних розчинів бурякової меляси активова­ного вугілля середнє арифметичне відліків по шкалі цукрометра, в разі використання поля­риметричної трубки довжиною 200 мм, перемножують на два.

За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допущена розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,4 %.

7.5 Визначення масової частки суми цукрів, що зброджуються

Суму цукрів, що зброджуються, розраховують за спеціальною формулою з урахуванням результатів визначень величин прямої поляризації (масової частки сахарози), інверсійної поляризації і масової частки редукувальних речовин у досліджуваній буряковій мелясі.

 1. Визначення інверсійної поляризації

Метод грунтується на гідролізі сахарози меляси під впливом розведених водних розчинів кислот, що супроводжується зміною направлення обертання площини поляризації.

 1. Апаратура, матеріали і реактиви

Цукрометр з кварцевим компенсаційним клином та з компенсатором, що обертається, з міжнародною цукровою шкалою, яка оснащена монохроматичним джерелом світла.

Трубки поляриметричні довжиною (100,00 ±0,02), (200,00 + 0,02) мм з покривним склом з прозорого оптичного скла товщиною від 1 до 2 мм з паралельними і рівними поверхнями.

Термометр рідинний скляний з ціною поділки шкали 0,1 і 1 °С і діапазоном вимірювання температури від 0 до 100 °С згідно з ГОСТ 28498.

Термостат рідинний, що дозволяє підтримувати температуру з відхиленням від задано­го значення ±0,1 °С.

Піпетка згідно з ГОСТ 29227.

Колба мірна 1-100-2 згідно з ГОСТ 1770.

Циліндр І (3)-50-2, І(3)-100-2, І(3)-500-2 згідно в ГОСТ 25336.

Стакан В (Н)-1 (2)-1б0, В(Н)-1 (2)-1000 згідно з ГОСТ 25336.

Секундомір або годинник механічний згідно з ГОСТ 10733.

Баня водяна.

Скло годинникове.

Паличка скляна.

Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф згідно з ГОСТ 12026.

Вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.

Кислота соляна згідно з ГОСТ 3118.

Допускається використання іншої апаратури, лабораторного посуду з технічними і мет­рологічними характеристиками, а також реактивів, якість яких не нижча зазначених.

 1. Підготовка до випробування

Приготування розчину соляної кислоти

100 см3 соляної кислоти густиною (р = 1,19 г/см3), відміреною циліндром, розчиняють в 500 см дистильованої води і ретельно перемішують.

 1. Проведення випробування

Піпеткою відбирають 50 см фільтрату (відповідних 13,0 г меляси), одержаного під час визначення масової частки сахарози за 7.4.3, переводять у мірну колбу місткістю 100 см3, доливають ЗО см3 водного розчину соляної кислоти 1:5 і перемішують вміст обертальним ру­хом колби. У розчин опускають термометр і кладуть колбу до водяної бані, попередньо нагрітої до температури 75 °С. Колбу встановлюють на фарфорову чи металеву вставку з круглими отворами.

Температуру води у водяній бані підтримують у межах 70-72 °С, нагріваючи рідину в колбі протягом 2,5-3,0 хв ДО температури 67-69 °С, підтримуючи цю температуру точно протягом 5 хв.

По закінченні цього часу колбу виймають із водяної бані і швидко (протягом не більше, ніж 2,5 хв) охолоджують її під проточною водою до температури 20 °С.

Процес інверсії повинен бути проведений протягом 10 хв.

Після охолодження розчину виймають і сполоскують водою термометр, вміст колби до­водять до мітки дистильованою водою, добре збовтують, фільтрують, покриваючи лійку годин­никовим склом, щоб уникнути випаровування і поляризують у поляриметричній трубці ана­логічно вказівкам, приведеним у 7.4.3.

 1. Опрацювання результатів

Величину інверсійної поляризації И у відсотках обчислюють за формулою

И = 2 • п’оо (3)

де 2 — коефіцієнт;

П200 — середнє арифметичне відліків по шкалі цукрометра під час використання поляриметричної трубки довжиною 200 мм.

Під час використання поляриметричної трубки довжиною 100 мм середнє арифметичне відліків по шкалі цукрометра перемножують на чотири.

У випадку відхилення температури під час поляризації від 20 °С вводять поправку на темпе­ратуру.

Величину інверсійної поляризації И20 У відсотках обчислюють за формулою

И20 = Иі - °’0038 <п + • <20 - f)> (4)

де — величина інверсійної поляризації, %;

0,0038 — коеффіцієнт;

П — величина прямої поляризації (масова частка сахарози), %;

t — температура, °С.

За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допустима розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,2 %.

 1. Визначення масової частки редукувальних речовин класичним методом Мюллера

  1. Апаратура, матеріали і реактиви

Ваги лабораторні загального призначення другого класу точності з найбільшою границею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104.

Колба мірна І (2)-100-2, 1(2)-1000-2 згідно з ГОСТ 1770.

Секундомір або годинник механічний згідно з ГОСТ 10733.

Стакан В(Н)-1 (2)-150 згідно з ГОСТ 25336.

Лійка В-100-150 згідно з ГОСТ 25336.

Піпетка згідно з ГОСТ 29227.

Бюретка згідно з ГОСТ 29251.

Колба Кн-2-250-34 ТХС згідно з ГОСТ 25336.

Циліндр І-5-2, 1-100-2, І-500-2, згідно з ГОСТ 1770.

Скло годинникове.

Ступка порцелянова з товкачиком згідно з ГОСТ 9147.

Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф згідно з ГОСТ 12026.

Вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.

Натрій вуглекислий безводний згідно з ГОСТ 83.

Свинець оцтовокислий згідно з ГОСТ 1027.

Мідь сірчанокисла згідно з ГОСТ 4165.

Калію біхромат згідно з ГОСТ 4220.

Калій-натрій виннокислий згідно з ГОСТ 5845.

Натрій вуглекислий 10-водний згідно з ГОСТ 84.

Йод згідно з ГОСТ 4159.

Калій йодистий згідно з ГОСТ 4232.

Крохмаль розчинний згідно з ГОСТ 10163.

Натрію тіосульфат згідно з ГОСТ 27068.

Натрію гідроксид згідно з ГОСТ 4328.

Фенолфталеїн (індикатор).

Допускається використання іншої апаратури, лабораторного посуду з технічними і мет­рологічними характеристиками, а також реактивів, якість яких не нижча зазначених.

 1. Підготовка до випробування

Приготування нейтрального розчину оцтовокислого свинцю

300 г оцтовокислого свинцю (РЬ(СН2СОО)2 • ЗН2О) розчиняють у дистильованій воді у мірній колбі місткістю 1000 см3, за температури 20 °С доводять дистильованою водою до мітки і перемішують.

Приготування розчину з масовою часткою вуглекислого натрію 10%

100 г вуглекислого натрію (Na2CO3) розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об'єм водою до мітки.

Приготування реактиву Мюллера

Реактив Мюллера готують змішуванням розчинів А і Б.

Розчин А готують таким способом: 35 г 5-водної сірчанокислої міді (CuSO4 • 5Н2О) роз­чиняють у 400 см3 гарячої води.

Розчин Б готують таким способом: 173 г 4-водного виннокислого калію-нат- рію (KNaC4O6H4 • 4Н2О) і 68 г вуглекислого натрію (Na2CO3), або 183,5 г 10-водного вугле­кислого натрію (Na2CO3 -ЮН20) розчиняють у 500 см3 гарячої дистильованої води.

Під час змішування розчин Б (після охолодження) приливають до розчину А в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об'єм дистильованою водою до мітки.

У мірну колбу добавляють 3 г активованого вугілля, збовтують і залишають на 2 год. Потім розчин фільтрують через фільтрувальний папір.

У випадку випадіння осаду окису міді, в разі тривалого зберігання, розчин знову фільтру­ють. Приготовлений розчин повинен мати pH 10,4.

Розчин зберігають у посуді із темного скла з притертою пробкою.

Приготування розчину оцтової кислоти молярної концентрації 5 моль/дм3

300 см3 льодяної оцтової кислоти розбавляють дистильованою водою в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм дистильованою водою до мітки.

Приготування розчину йоду молярної концентрації 0,0333 моль/дм3

4,3 г пересублімованого йоду розчиняють у розчині, який містить 10 г йодистого калію, у мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм дистильованою водою до мітки. Поправоч­ний коефіцієнт розчину йоду встановлюють по розчину тіосульфату натрію.

Приготування розчину з масовою часткою крохмалю 1%

1 г крохмалю розтирають у порцеляновій ступці з 25 см3 дистильованої води, і одержа­не крохмальне молоко вливають у 75 см3 киплячої води.

Приготування розчину тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0333 моль/дм3

8,4 г тіосульфату натрію (Na2S2O3 ■ 5Н2О) розчиняють у 100 см3 свіжої перевареної дис­тильованої води, охолоджують і переносять у мірну колбу місткістю 1000 см3. Додають 2 см3 гідроксиду натрію (NaOH) молярної концентрації 1 моль/дм3 для нейтралізації і доводять об’єм дистильованою водою до мітки. Поправковий коефіцієнт розчину встановлюють через 10 діб по розчину біхромату калію (К2Сг2О7) молярної концентрації 0,0333 моль/дм3.

Приготування розчину гідроксиду натрію молярної концентрації 1 моль/дм3

40 г гідроксиду натрію (NaOH) розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм дистильованою водою до мітки.

Приготування розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0333 моль/дм3

1,6345 г висушеного за температури 150 °С біхромату калію (К2Сг2О7) переносять у мірну колбу місткістю 1000 см3, розчиняють і розчин доводять дистильованою водою до мітки.

7.5.2.3 Проведення випробування

Зважують 10 г бурякової меляси з похибкою ±0,01 г, розчиняють у дистильованій воді, переносять у мірну колбу місткістю 100 см3, освітлюють нейтральним розчином оцтовокислого свинцю в кількості 10 см3, доводять об'єм дистильованою водою до мітки, збовтують і після дво-трихвилинного стояння фільтрують. Піпеткою відбирають 50 см3 фільтрату, переносять у мірну колбу місткістю 100 см3 додають декілька крапель розчину фенолфталеїну і роз­чин з масовою часткою вуглекислого натрію 10% до лужної реакції, доводять об'єм до мітки дистильованою водою, збовтують і фільтрують.