• для тонколистового прокату й стрічки — 0,006 %;

 • для прокату інших видів — 0,008 %.

Для прокату, виготовленого зі сталі з позапічним обробленням, масова частка азоту не повинна перевищувати 0,010 %.

  1. Відповідно до замовлення у спокійній сталі, виготовленій з використанням металобрухту скрап- процесом і скрап-рудним процесом, дозволено масову частку нікелю та хрому не більше ніж 0,40 % кожного.

 1. У готовому прокаті, заготовках, поковках та виробах подальшого переробляння допустимі граничні відхили за хімічним складом від норм, наведених у таблиці 1, відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Назва елемента

Граничні відхили хімічного складу, %

Вуглець

+ 0,01

Кремній

±0,02

Марганець

+ 0,03

Фосфор

+ 0,005 1. Сортамент прокату повинен відповідати вимогам:

 • ДСТУ 4738/ГОСТ 2590 — для гарячекатаного круглого;

 • ДСТУ 4746/ГОСТ 2591 —для гарячекатаного квадратного;

 • ГОСТ 1133 — для кованого круглого і квадратного;

 • ДСТУ 4737/ГОСТ 2879 — для гарячекатаного шестигранного;

 • ДСТУ 4747/ГОСТ 103 — для гарячекатаного'штабового;

 • ГОСТ 4405 — для кованого штабового;

 • ГОСТ 5157 — для профілів скісних шайб;

 • ГОСТ 7417 — для каліброваного круглого;

 • ГОСТ 8559 — для каліброваного квадратного;

 • ГОСТ 8560 — для каліброваного шестигранного;

 • ГОСТ 14955 — зі спеціальним обробленням поверхні та іншої чинної нормативної документації на конкретний вид продукції.

 1. Схему умовних познак прокату наведено в додатку А.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Характеристики базового виконання

   1. Прокат сортовий немірної довжини (НД) з граничними відхилами для звичайної точності розмірів, кривизни, овальності та інших вимог до форми, серпоподібності (ВС) та відхилу від площин­ності (ПН) згідно з ДСТУ 4747/ ГОСТ 103 (для штаби).

   2. Прокат калібрований немірної довжини (НД) з полем допуску hi 1, овальністю — не більше ніж граничні відхили за діаметром.

   3. Прокат зі спеціальним оброблянням поверхні немірної довжини з полем допуску h11, оваль­ністю — не більше ніж половина граничних відхилів на діаметр.

   4. Прокат сортовий без термічного обробляння, калібрований та зі спеціальним оброблянням поверхні нагартований (НГ), або з термічним оброблянням (після відпалу, високого відпускання, нор­малізування з відпусканням, гартування з відпусканням) (ТО).

   5. Прокат сортовий залежно від якості поверхні підрозділяють на групи:

1ГП—для застосування без оброблення поверхні;

2ГП — переважно для гарячого оброблення тисненням;

ЗГП — переважно для холодного механічного оброблення різанням.

Групу вказують у замовленні. Групу, якщо її не вказано в замовленні, установлює виробник.

 1. На поверхні прокату групи якості поверхні 2ГП не повинно бути розкачаних тріщин, закатів, прокатних плен, забруднень, розкачаних пузирів, тріщин напруги.

  1. Дефекти має бути усунуто пологою вирубкою або зачисткою, ширина якої повинна бути не менша ніж п’ятикратна глибина.

Глибина зачистки дефектів, відраховуючи від фактичного розміру, не повинна перевищувати:

 • для прокату розміром менше ніж 80 мм — половини суми граничних відхилів на розмір;

 • для прокату розміром від 80 мм до 140 мм — суми граничних відхилів на розмір;

 • для прокату розміром від 140 мм до 200 мм включно — 5 % номінального розміру (діаметра або товщини);

 • для прокату розміром більше ніж 200 мм — 6 % номінального діаметра або товщини.

В одному перерізі прокату розміром (діаметром або товщиною) більше ніж 140 мм допустимо не більше ніж дві зачистки на максимальну глибину.

  1. На поверхні прокату допустимо без зачищання окремі риски, відбитки, рябизна, вм’ятини, глибина яких не перевищує половини суми граничних відхилів на розмір, а також розкачані (розковані) пузирі й забруднення (волосіння) завглибшки, що не перевищує 0,25 суми граничних відхилів, але не більше ніж 0,20 мм, відраховуючи від фактичного розміру.

 1. На поверхні прокату групи якості поверхні ЗГП допустимі місцеві дефекти, глибина яких не повинна перевищувати:

 • мінусового граничного відхилу — для прокату розміром менше ніж 100 мм;

 • суми граничних відхилів — для прокату розміром 100 мм і більше.

Глибину залягання дефектів вимірюють від номінального розміру. Дозволено проводити визна­чення глибини поверхневих дефектів для прокату групи якості поверхні ЗГП методом вибіркового під­рубування, висвітлювання «змійкою» або шліфуванням.

 1. Кінці прокату має бути обрізано.

Дозволено наявність зім’ятих кінців та задирок.

Косину різу сортового прокату розміром до ЗО мм включно не нормують.

Косина різу сортового прокату розміром більше ніж ЗО мм не повинна перевищувати 0,1 діаметра (товщини). Сортовий прокат немірної довжини розміром до 40 мм включно дозволено виготовляти з необрізаними кінцями.

 1. Якість поверхні й вимоги до обрізання кінців каліброваного прокату мають відповідати вимогам груп Б, В згідно з ДСТУ 7807, зі спеціальним обробленням поверхні — групам В, Г, Д згідно з ГОСТ 14955.

Для прокату зі спеціальним обробленням поверхні зневуглецьований шар не допустимо.

 1. Твердість (ТВ1) сортового прокату без термічного обробляння не повинна перевищувати 255 НВ, для каліброваного прокату і зі спеціальним обробленням поверхні — 269 НВ.

 2. Механічні властивості прокату після нормалізування (М1) повинні відповідати нормам таблиці 3.

Таблиця З

Марка сталі

Механічні характеристики, не менше ніж

границя плинності, а-p Н/мм2 (кгс/мм2)

тимчасовий опір, сгв, Н/мм2 (кгс/мм2)

відносне видовження, б51 %

відносне звуження 'Р, %

08

196 (20)

320 (33)

33

60

10

205 (21)

330 (34)

31

55

15

225 (23)

370 (38)

27

55

20

245 (25)

410 (42)

25

55

25

275 (28)

450 (46)

23

50

ЗО

295 (ЗО)

490 (50)

21

50

35

315 (32)

530 (54)

20

45

40

335 (34)

570 (58)

19

45

45

355 (36)

600 (61)

16

40

50

375 (38)

630 (64)

14

40

55

380 (39)

650 (66)

13

35

58 (55пп)

315(32)

600(61)

12

28

60

400(41)

680 (69)

12

35

Примітка 1. Норми механічних властивостей цієї таблиці наведено для прокату завтовшки або діаметром до 80 мм. Для про­кату діаметром або завтовшки більше ніж 80 мм допустимо зниження відносного видовження на 2 % (абс.), відносного звуження на 5 % (абс.). Норми механічних властивостей для заготовок, які перековують із прутка діаметром або завтовшки більше ніж 120 мм і до 250 мм на відповідні розміри від 90 мм до 100 мм, повинні відповідати нормам таблиці 3.

Примітка 2. За згодою із замовником для сталей марок 25—60 допустимо зниження норм тимчасового опору на 20 Н/мм2 (2 кгс/мм2) від норм цієї таблиці з одночасним підвищенням норм відносного видовження на 2 % (абс.). 1. Макроструктура прокату, зокрема й виготовленого з безперервнолитої заготовки, не повин­на містити залишків підусадкової раковини, пухкості, пузирів, розшарувань, внутрішніх тріщин, шлако­вих включень та флокенів.

Додаткові вимоги до макроструктури прокату та методи її контролювання, у разі потреби, узго­джують під час замовляння.

 1. Характеристики, які встановлює замовник

  1. Масова частка (за аналізом ковшової проби) бору від 0,002 % до 0,006 % для сталі марок 20, 25, ЗО, 35, 40, 45, 50. У цьому разі в кінці назви сталі додають літеру «Р».

  2. Прокат зі спокійної сталі з масовою часткою (за аналізом ковшової проби) кремнію від 0,17 % до 0,27 %.

  3. Прокат мірної довжини (МД).

  4. Прокат довжини, кратної мірній (КД).

  5. Прокат калібрований та зі спеціальним обробленням поверхні з полем допуску И12.

  6. Сортовий прокат виготовляють термічно обробленим (ТО) після відпалювання, високого відпускання, нормалізування тощо.

Призначення вказують у замовленні.

Прокат групи якості поверхні (1ГП), в якому недопустимо забруднення (волосіння), розкачані пузирі, з випробуванням на гаряче осадження (величина відносної деформації 65 %).Прокат застосовують здебільшого для гарячого оброблення (зокрема й осаджуванням, висаджу­ванням, штампуванням).

Випробування прокату розміром понад 80 мм виробникові дозволено не проводити (під час гарантування вимоги до якості поверхні згідно з групою 1ГП).

 1. Прокат зі сталі марок 25, ЗО, 35, 40, 45, 50 з контролюванням ударної в'язкості (КУВ). Визначення ударної в’язкості проводять на термічно оброблених (гартування з відпусканням) зразках.

Норми ударної в’язкості мають відповідати значенням, наведеним у таблиці 4.

Таблиця 4

Марка сталі

Ударна в’язкість, KCU, Дж/см2 (кгс м/см2), не менше ніж

25 ЗО 35

40 45

50

88 (9)

78 (8)

69 (7)

59 (6)

49 (5) 38(4) 1. Прокат калібрований у нагартованому або термічно обробленому стані з нормованими ме­ханічними властивостями (М2) відповідно до вимог, наведених у таблиці 5.

 2. Прокат з нормованою макроструктурою (НМС) — відповідно до вимог таблиці 6.

 3. Прокат з нормованою твердістю (ТВ2) — відповідно до вимог таблиці 7.

Таблиця 5

Марка сталі

Механічні властивості

Прокат нагартований

Прокат відпалений або високовідпущений

тимчасовий опір, ов, Н/мм2(кгс/мм2)

відносне видо­вження, 65, %

відносне звуження, % %

тимчасовий опір, ов, Н/мм2 (кгс/мм2)

відносне видо­вження, б5, %

відносне звуження, т, %

не менше ніж

10

410(42)

8

50

290 (ЗО)

26

55

15

440 (45)

8

45

340 (35)

23

55

20

490 (50)

7

40

390 (40)

21

50

25

540 (55)

7

40

410 (42)

19

50

ЗО

560 (57)

7

35

440 (45)

17

45

35

590 (60)

6

35

470 (48)

15

45

40

610 (62)

6

35

510 (52)

14

40

45

640 (65)

6

ЗО

540 (55)

13

40

50

660 (67)

6

ЗО

560 (57)

12

40Таблиця 6

Макроструктура сталі в балах, не більше ніж

Центральна пористість

Точкова неоднорідність

Лікваційний квадрат

Загальна плямиста ліквація

Крайова плямиста ліквація

Підусадкова ліквація для прокату розміром

Підкоркові пузирі

Міжкристалітні тріщини

до 70 мм включ.

понад 70 мм

3

3

3

2

1

1

2

Недопустимо

Примітка. Для прокату розміром 70 мм та більше з якістю поверхні групи ЗГП допустимі підкоркові пузирі бала 2 на глибину не більше ніж 0,5 суми граничних відхилів на діаметр або товщину. 1. Прокат з ультразвуковим контролюванням (УЗК) внутрішніх дефектів — згідно з ГОСТ 21120.

 2. Прокат зі сталі 08, 10, 15, 20 з гарантованою зварюваністю (ГЗ). Для забезпечення зварю­ваності прокату інших марок сталі у замовленні треба вказувати формулу та допустиме значення вуг­лецевого еквівалента чи уточнювати хімічний склад.