en (recall ratio)

fr (laux de coups)

гл коэффициент полноты

(Количественная характеристи­ка информационного поиска, оп­ределяемая отношением между числом выданных релевантных документов и общим числом ре­левантных документов в поиско­вом массиве) г -

de (Genauigkeitsmass)

en (precision ratio)

fr (rapport d’exactitude)

ru коэффициент точности

(Количественная характеристи­ка информационного поиска, оп­ределяемая отношением между числом выданных релевантных документов и числом всех доку­ментов, выданных в ответ на ин­формационный запрос)ментів (иесучасннх документів, що мають незмінну цінність) і ви­дача їх користувачам відповідно до їх інаюпм.іційннх потреб.

Примітні. Архіви можуть бути державні, центральні, спеціальні; крім того, можуть бути архіви фотодокументів та архіви мік­рофільмів

 1. 2 музей

Організація, що займається зби­ранням, зберіганням, досліджен­ням та експозицією документів наукового чи культурного харак­теру. _

Примітка. Музейні зоаумеити часто мо­жуть бути «графічнЫ природи

4.3.2 Бібліотеки

-4.3.2.1 бібліотек®

Організація чи її частина, що ■ здійснює ідйРОМЛПІЛну ДІЯАЬі.

шт, гслеянаюнетоюякт^ пашдааіаі з&рігіишя Фонду документів тв видача їх корнету- - вачам відакпвідво до їх ЬнЬсяума- ційнях •

4.3.2.2 універсальна бібліотека Бібліотека, то охоплює, в основ­ному, всі галузі знання

которой является комплектова­ние н хранение фонда архивных документов (несовременных до­кументов, имеющих непреходя­щую ценность) я выдача их пользователям в соответствии с их информационными потребно­стями,

Примечание. Архивы могут быть госу- ' дарственными, центральными, специ­альными; кроме того, могут быть архивы фотодокумента* и архивы микрофиль­мов)

de Museum

cn museum (2)

fr mustfc (2)

пі музей

(Организация, занимающаяся сбором, хранением, исследова­нием н экспозицией документов научного или культурного ха­рактера.

Примечание. Музейные документы часто могут быть «графической природы)

de Bibliotbck; Bucherei

cn library (2)

fr bibitelhique (2)

ru библиотека

(Организация или ее часть, осу­ществляющая Информационную деятельность, главной задачей которой является комплектова­ние и сохранение фонда доху- мснтсгв й выдача их шз&ьзовате- лям ясоотвстставд с их ацформа- нданйыии иосрабнастямя)

de A^grjrnrinbfbtrothek;

ияклШаЬШЙоШек

од general libraryfr bibliothcquc encyclopl-diquc ги универсальная библиотека

(

4.3,2,3 спеціальна бібліотека; спеціалізована бібліотека', галузева бібліотека

Бібліотека. Що охоплює одну дис­ципліну чи окрему галузь знань; може бути створена асоціацією, науковою організацією чи товари­ством, комерційною фірмою.

Примітка. Цей термін у деяких випАлки може бути віднесений до бібліотек,'ию об­слуговують перш за все спеціальну катего­рію користувачів або орієнтовані на спе­ціальну форму докумснііа ■ .

Библиотека, охватывающая, в основном, все области знания)

de Spczlalbibliolhek;

(wisscnchaftlichc) Fachbibliothck en special library fr bibliothbquc spf/cialisdc ru отраслевая библиотека; специ­альная библиотека; специализи­рованная библиотека

(Библиотека, охватывающая од­ну дисциплину или отдельную область знаний; может быть со­здана ассоциацией, научной ор­ганизацией или обществом, ком­мерческой фирмой.

Примечание. Этот термин иногда может относиться к библиотекам, обслуживаю­щим прежде всего специальную катего­рию пользователей или лриеитиромн- нмм на специальную форму документов)

d

4.3.2.4 наукова бібліотека Бібліотека, в якій може бути вико­нано вичерпне дослідження в кон­кретній предметній галузі

e Forschungsbibliothek;

wisscnschaftliche Bibiiothek en research library fr biblioth^que de , ,

rccherchejbibliolheque d’etudes ru научная библиотека

(Библиотека, в которой может быть выполнено исчерпывающее исследование в данной предмет­ной области)

d

4.3.2.5 довідкова бібліотека

Бібліотека, призначена для надан­ня інформації та роботи з довідко­вими документами на місці

e Handbibliothck; Prazenbibliothek en reference library z fr bibliorhique de reference ru справочная библиотека
 1. (Библиотека, предназначенная для предоставления информа- ции и работы со справочными до­кументами на месте)національна бібліотека de

Бібліотека, що відповідає за при- дбання та зберігання примірників "■ усіх значних публікацій, виданих 141 у країні; вона може функціювати як правочинна бі(уііотска-депозит тарі».

Примітка. Як правило, вона виконує такі функції: формує поточну національну І ретроспективну бібліографію: зберігає та оновлює великий фонд Іноземної літера­тури разом з документами про ту країну, де знаходиться бібліотека; виступає н ролі на­ціонального бібліографічного Інформацій­ного uchtoy; формусадсдеііі катддот тощо

 1. бібліотека-депознтарій de

Бібліотека, в якій документи де­понуються за певних умов еп

fr пі

 1. бібліотека захисту автор- de ського права еп

Правочинна бібліотска-дспози- fr іасІЙ. у країні, де авторське право ги залежить або спочатку залежало від формального акту депонуван­ня у бібліотеках

 1. публічна бібліотека; de

масова бібліотека

Загальнодоступна універсальна еп

Nationalbibliothek national library bibliothcque nationale национальная библиотека (Библиотека, отвечающая за приобретение и хранение копий всех значительных публикаций, изданных в стране; она может функционировать как правомоч­ная библиотека-депозитарий. Примечание. Как правило, опа вы­полняет такие функции: формирует теку­щую национальную и ретроспективную библиографию; сохраняет и обновляет большую коллекцию иностранной лите- - рагу ры, включая доку менты о той стране, • где находится библиотека; выступает в роли национального библиографического информационного центра; формирует единые каталоги и т. п.)

Pflichtcxcmplarbibliothek;

Speicherbibliothck deposit library zд bibl iothique de depot библиотека-депозитарий (Библиотека, в которой докумен­ты депонируются при определен­ных условиях)

Pflichtexemplarbibliolhek copyright library bibliothcque de copyright библиотека защиты авторского права

(Правомочная библиотека-депо­зитарий в стране, где авторское право зависит или первоначаль­но зависело от формального акта депонирования в библиотеках) і

Offentliche Bibliolhck; Offentliche Bucherei; Volksbucherei public libraryбібліотека, що обслуговує широкі кола користувачів.

Примітка. Необхідно розрізняти публічні бібліотеки за джерелом фінансування (державні, профспілкові, приватні тощо)

 1. пересувна бібліотека; бібліогпека-псрссуока;

бібліобус

Бібліотека або іноді підрозділ пу­блічної бібліотеки, що використо­вує спеціальні засоби пересування для забезпечення документа^ тих користувачів, які внаслідок віддаленості не мають доступу до бібліотек за місцем їх розташуван­ня

 1. фільмотека

Організація чи служба, призначе­на для колекціювання кінематог­рафічних документів та відеодо- кументів з метою їх зберігання та видачі для користування •

 1. фонотека

Організація чи служба, призначе­на для колекціювання звукових записів з метою їх зберігання та видачі для користування fr bibiiotheque publique пі публичная библиотека;

массовая.блблиотека (Общедоступная универсальная библиотека, обслуживающая шц рокий круг пользователей.

Примечание. Необходимо различать публичные библиотеки по источнику фюшпеироипия (юсудирстснные, проф­союзные, частные И т. 11.))

de Fahrbibliolhck; Fahrbuchcrei;

giobile Bibliothek

en mobile library; bjiokmobilc

fr bibiiotheque ilincrantc

ru передвижная библиотека; биб­лиотека-передвижка; библиобус (Библиотека или иногда подраз­деление публичной библиотеки, которые используют специаль­ные средства передвижения для обеспечения документами тех пользователей, которые вследст­вие отдаленности не имеют до­ступа к бибчиотекам по месту их расположения)

de Filmarchiv; Filmothck en film library ,

fr cinJmalhtique; filmotheque ru фильмотека

(Организация или служба, пред­назначенная для коллекциони­рования кинематографических и _ видсодокумснтов с целью их хра­нения и выдачи для пользова­ния)

de SchallarchivjTontragersammlung сп sound recording library; record

fr discotheque; phonothique ru фонотека

(Организация или служба, пред-

4.3.2.13 фотобібліотека de

Організація чи служба, признане- на для колскціювання фотогра- " фічннх документів з мстою їх збе- 141 рігання та видачі для користуван­ня , ’

назначенная для коллекциони­рования звукових записей с целью их хранения н выдачи для пользования)

Foloarchiv; Fotothek

photographic library ;

photo! hfcque фотобиблнотека (Организация или служба, пред­назначенная для коллекционк- > рования фотографических до­кументов с целью их хранения и выдачи для пользования) •

4.3.2.16 бібліотечна система Бібліотека чн мшдцща пов'яза­них між собою бібліотек з усіма їх підрозділами, які об'єднують свої зусилля для обслуговування пев­ного регіону, предметної галузі або спеціальної групи крристу-. вачів

4.3.2.17 навчальна бібліотека Бібліотека при учбовому закладі, завданням якої є допомога учнод студентам та викладачам у про­цесі їх навчальної та практичної роботи

4.3.3.1 інформаційний центр.

Організація чи її частина, голов­ною функцією якої є здійснення ін(Ьоомапійної діяльності

4.3.3 Центри інформації та документації


 1. медіатека;

медіацентр

Колекція, головним чином, не- друкованнх документів jn ма­теріалів для їх виготовлення^ а також обладнання для роботи з ними.

Примітка. Ях правило, спорюстма для використання а галузі освіти

 1. бібліотечна мережа Схема чи процедура, за якою ок­ремі бібліотеки співпрацюють, розподіляючи свої послуги та ре­сурси з метою покращення обслу­говування шшаутід

de Mcdiothek; Mcdienzentrum

en media resource centre; resource centre

fr centre de resources didactiqucs;

centre multi-media

ru медиатека

(Коллекция, главным образом, непечатных документов н мате­риалов для их изготовления, а также оборудование для работы с ними.

Примечание. Обычно организуется для использования в сфере образования)

de Bibliolheksvcrbund;

Bibliotheksnetz en library network fr reseau de bibliolh^ques ru библиотечная сеть

(Схема или процедура, в соот­ветствии с которой отдельные библиотеки работают вместе, разделяя своя услуги и ресур­сы с целью улучшения обслужи­вания пользователей).

ДСТУ 2392-94 «/

і’

de Bibliotbekssysteni en library system f fr systeme de bibliolhcquc ru библиотечная система

(Библиотека или множество связанных между собой библио­тек со всеми их подразделения-- ми, которые объединяют СВОН усилия для обслуживания опре­деленного региона, предметной области или специальной груп­пы пользователей)

de (Lchrbibliothek) cn (educational library) fr (bibliotheque educative) ru учебная библиотека

(Библиотека при учебном заве­дении, задачей которой являет­ся помощь ученикам, студентам и преподавателям в процессе их учебной и практической работы)

de Informationssteile; Informations- und Dokumentationsstelle;

luDStelle

.en information centre; documenta­tion centre

fr centre d’infonnation; centre de documentation

ru информационный центр

(Организация или ее часть, ос- . новной функцией которой явля­ется осуществление информа­ционной деятельности)

de еп fr ru

 1. розподільний Інформа­ційний центр

Організація, що направляє інфоСд млпійні запит до джерела шфор- маиії. яке найбільш підходить для видачі релевантно!' відповіді

 1. кліринговий Інформа­ційний центр

Організація, завданням якоїєзби- рання, зберігання та представлен­ня документів і даних, що мають відношення до досліджень науко­вих проектів, які завершені,, про­понуються або розробляються, а також направлення користувачів до інших джерел інформації

 1. центр Інформаційного аналізу

Організація, яка відповідає за аналіз, оцінку, стиснення, синтез, лереформатування та розповсюд­ження змісту документів, за якість інформації, що отримуєть­ся в результаті експериментів, на­укових та інженерних дослід­жень, розроблень, тестів, а також за підготовлення звітів про такі оцінки

de Rcferral-Zcntrum

еп referral centre fr centre d’orientation ru распределительный информа­

ционный центр

(Организация, направляющая информационные запросы к ис­точнику информации, который является наиболее подходящим для выдачи релевантного ответа)

Clearinghaus clearing hpusc centre d’cchange d’information клиринговый информационный центр

(Организация, задачей которой является сбор, хранение и пред­ставление документов и данных, имеющих отношение к исследо­ваниям и научным проектам, за­вершенным, предлагаемым или разрабатываемым, а также на­правление пользователей к дру­гим источникам информации)

de Informationsanalysezcntrum en information analysis centre fr centre d’analyse de 1'infonnation ru центр информационного анализа

(Организация, отвечающая за анализ, оценку, сжатие, синтез, переформатирование и распрост­ранение содержания докумен­тов, за качество информации, получаемой в результате экспе­риментов, научных и инженер­ных исследований, разработок, тестов, а также за подготовку от­четов о таких оценках)


d

4.3.3.5 центр даних

Організація, що, як правило, має справу з цифровими даними

e en fr • m

Datcnzcntrum data centre centre de donnccs центрданных (Организация,которая, как правило, имеет дело с цифровы­ми данными)

de en Гт ги


4.3.3.6 Інформаційний брокер Комерційна організація (іноді ін­дивідуальна), яка займається роз­міщенням, пошуком та забезпе­ченням інформацією щодо будь- якого предмета

Informationsbrokcr information broker courtier cn information информационный брокер (Коммерческая организация (иногда индивидуальная), кото­рая занимается размещением, поиском и обеспечением инфор­мацией о любом предмете)