НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМИ
ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ

ПО ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ,
ЗАСТОСОВУВАНІ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ

У

БЗ № 11-12-2010/495

СТАНОВКАХ У ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ
від 1,6 МГц до ЗО МГц

Частина 2-1. Житлове, торгове
та промислове середовища
Вимоги щодо несприйнятливості до завад
(EN 50412-2-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 50412-2-1:2010

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2014

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Науково-виробниче колективне підприємство «Стандарт-Сервіс»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Коробов, П. Крокос, М. Федорин (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 601 з 2012-07-01

З Національний стандарт відповідає EN 50412-2-1:2005 Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz — Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment — Immunity requirements (Обладнання та систе­ми для зв’язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапа­зоні частот від 1,6 МГц до ЗО МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 50412-2-1:2005 Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz — Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment — Immunity requirements (Обладнання та системи для зв'язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до ЗО МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • у тексті стандарту вилучено англійські абревіатури AC, DC та r.m.s. як такі, що не мають відповідних скорочень українською мовою, замість них вжито словосполуки «змінний струм», «по­стійний струм» та «дійове значення» відповідно;

 • змінено у розділі 3 та у таблицях 3—9 параметр швидкого перехідного процесу Tr/Th на Tr/Td відповідно до ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008;

 • вилучено додаток ZZ, що безпосередньо не стосується теми стандарту.

Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

ІЕС 61000-4-8, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні як національний стандарт не впроваджено і чинних документів замість нього немає. Його копію можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

Примітка

Тг — тривалість фронту імпульсу;

Td — тривалість імпульсу (на рівні 50 % від пікового значення)

.ДСТУ EN 50412-2-1:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ ПО ЛІНІЇ
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ, ЗАСТОСОВУВАНІ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ

УСТАНОВКАХ У ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ від 1,6 МГц до ЗО МГц

Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища
Вимоги щодо несприйнятливості до завад

ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ ДЛЯ СВЯЗИ ПО ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ
УСТАНОВКАХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ от 1,6 МГц до 30 МГц

Часть 2-1. Жилая, торговая и промышленная среды
Требования невосприимчивости к помехам

POWER LINE COMMUNICATION APPARATUS AND SYSTEMS
USED IN LOW-VOLTAGE INSTALLATIONS IN THE FREQUENCY

RANGE 1,6 MHz TO 30 MHz

Part 2-1. Residential, commercial and industrial environment
Immunity requirements

Чинний від 2012-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електричне обладнання, яке використовує сигнали в діапазоні частот від 1,6 МГц до ЗО МГц для передавання інформації в електричних низьковольтних системах, або в системі електропостачання загальної призначеності, або в межах розташувань приміщень споживачів.

Цей стандарт не встановлює методи модуляції сигналу, методи кодування та функційні вла­стивості. Вимоги щодо охорони довкілля та випробовування на відповідність їм не охоплені цим стандартом.

Вимоги щодо несприйнятливості до завад були вибрані, щоб гарантувати адекватний рівень несприйнятливості до завад для обладнання в житлових, торгових і промислових приміщеннях з малим енергоспоживанням (середовище класу 1) та в промислових приміщеннях, електропоста­чання яких відбувається від наперед визначених трансформаторних підстанцій висока напруга/ середня напруга (далі — ВН/СН) або середня напруга/низька напруга (далі — СН/НН) (середовище класу 2).

Жорсткі рівні, визначені цим стандартом, можливо, не охоплюють надзвичайних випадків, що можуть траплятися у будь-якому розташуванні, але з низькою вірогідністю виникнення. В особли­вих випадках трапляються ситуації, коли рівень завад, можливо, перевищує рівні, встановлені цим стандартом (наприклад, коли переносний передавач застосовують поблизу обладнання). У цих випадках може бути необхідним вжити особливих заходів для притлумлення завад.

 1. Видання офіційнеНОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов'язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

У разі, якщо міжнародна публікація була змінена CENELEC загальними модифікаціями, вка­зано (mod), то застосовують відповідний EN/HD.

Публікація ІЕС

Назва

EN/HD

ІЕС 60050-161

International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electro­magnetic compatibility

ІЕС 61000-4-2

Electromagnetic compatibility — Part 4-2: Testing and EN 61000-4-2 measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

EN 61000-4-2

ІЕС 61000-4-3

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and mea­surement techniques — Radiated, radio-frequency electromagnetic field, immunity test

EN 61000-4-3

ІЕС 61000-4-4

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and mea­surement techniques — Electrical fast/transient burst immunity test

EN 61000-4-4

ІЕС 61000-4-5

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and mea­surement techniques — Surge immunity test

EN 61000-4-5

ІЕС 61000-4-6

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and mea­surement techniques — Conducted disturbances induced by radio­frequency fields — Immunity test

EN 61000-4-6

ІЕС 61000-4-8

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measu­rement techniques — Power-frequency magnetic field immunity test

EN 61000-4-8

ІЕС 61000-4-11

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and mea­surement techniques — Voltage dips, short interruptions and vol­tage variations immunity test

EN 61000-4-11

ІЕС 61000-6-1

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic stan­dards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

EN 61000-6-1

ІЕС 61000-6-2

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic stan­dards — Immunity for industrial environments.

EN 61000-6-2НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 61000-4-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду

ІЕС 61000-4-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення

ІЕС 61000-4-4 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких електричних перехідних процесів/ пакетів імпульсів

ІЕС 61000-4-5 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги

ІЕС 61000-4-6 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Кондуктивні завади, індуковані радіочастотними електромагнітними полями. Ви­пробування на несприйнятливість до завад

ІЕС 61000-4-8 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів з частотою електрожив­ленняІЕС 61000-4-11 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, коротких переривань напруги та коливань напруги електроживлення

ІЕС 61000-6-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-1. Родові стандарти. Несприй­нятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

ІЕС 61000-6-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-2. Родові стандарти. Несприй­нятливість обладнання у промисловому середовищі.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СКОРОЧЕННЯ

 1. Терміни та визначення понять

Терміни та визначення понять, що стосуються EMC та відповідних явищ, може бути викла­дено в Директивах Ради ЄС, у главі 161 IEV (ІЕС 60050) і в публікаціях ІЕС і CISPR. Терміни та визначення понять, що встановлені в Директиві Ради ЄС 89/336/ЕЕС, спрямовані на зближення законодавства держав-членів щодо вимог електромагнітної сумісності, мають переважне значення. Нижче наведено спеціальні терміни та визначення, що використані в цьому стандарті.

 1. порт (port)

Особливий інтерфейс визначеного обладнання з зовнішнім електромагнітним середовищем (див. рисунок 1)

Порт корпусу

Рисунок 1 — Опис портів 1. погіршення (degradation)

Небажане змінення робочих характеристик випробного обладнання (далі — ВО) внаслідок електромагнітних збурень. Це необов'язково означає порушення функціювання або повну відмову ВО

 1. порт корпусу (enclosure port)

Фізична межа обладнання, крізь яку можуть випромінюватися або проникати електромагнітні поля. Фізичною межею для вбудованого блока буде головний блок

 1. кабельний порт (cable port)

Точка, в якій провідник або кабель приєднують до обладнання

 1. порт функціонального уземлення (functional earth port)

Кабельний порт, за винятком сигнального порту або порту живлення, що призначено для приєднання до землі з іншою метою, крім забезпечення вимог електробезпеки

 1. порт живлення змінним струмом/порт зв’язку по лінії електроживлення (AC power/ powerline port)

Точка, в якій кабель живлення напругою змінного струму приєднують до обладнання/точка приєднання до обладнання для зв’язку по лінії електроживлення

 1. сигнальний порт (signal port)

 2. Будь-яке сигнальне з’єднання, крім інтерфейсу зв’язку між обладнанням для зв’язку по лінії електроживлення та лінією електроживлення змінним струмомелектромережа загальної призначеності (public mains network)

Електричні лінії, до яких мають доступ усі категорії споживачів і якими відбувається керування постачанням або здійснення розподілу для постачання електричної енергії

 1. середовище класу 1 (class 1 environment)

Розташування обладнання в житлових, торгових приміщеннях та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

 1. середовище класу 2 (class 2 environment)

Розташування промислового обладнання

 1. обладнання типу 1 (type 1 equipment)

Спеціальна категорія обладнання, визначеного виробником як високо інтегроване і здатне функціювати повністю без втручання оператора, наприклад: кінцеве обладнання на трансформа­торних підстанціях ВН/СН або СН/НН

 1. обладнання типу 2 (type 2 equipment)

Усе обладнання, крім того, що класифіковано як обладнання типу 1.

 1. Скорочення

ВО — випробне обладнання

ВН — висока напруга

ПНМ — промислове, наукове та медичне

НН — низька напруга

СН — середня напруга

МОРЧ — мультиплексування з ортогональним розподілом частот.

 1. ПРИЗНАЧЕНІСТЬ

Цей стандарт призначено для встановлення вимог щодо випробування на несприйнятливість до завад для обладнання, визначеного в сфері застосування цього стандарту, стосовно неперерв­них завад та перехідних процесів, кондуктивних та випромінюваних завад, зокрема електростатич­ного розряду.