Додаток А Теоретичні основи методу вимірювання 16

Додаток Б Рекомендації щодо вибору типу звужувального пристрою 19

Додаток В Основні принципи розв'язання рівняння витрати 21

Додаток Г Температурний коефіцієнт лінійного розширення матеріалу 28

Додаток Д Шорсткість внутрішньої поверхні трубопроводів ЗО

Додаток Б Конструкція пристроїв підготовлення потоку та струминовипрямлячів 31

Додаток Ж Випробування пристроїв підготовлення потоку та струминовипрямлячів... 39

Бібліографія 42 МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Державна система забезпечення єдності вимірювань

Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних
пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювань та загальні вимоги

State system for ensuring the uniformity of measurements

Measurements of liquid and gas flow rate and quantity by means of orifice instruments. Part 1.
Principle method of the of measurements general requirements

Дата введення в Україні 2010-04—01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено визначення необхідних термінів та умовні познаки, викладено принцип методу вимірювання за допомогою стандартних звужувальних пристроїв і розрахунку витрати та кількості рідини і газу, що протікають у повністю заповнених трубопроводах круглого перерізу.

Стандарт встановлює загальні вимоги до звужувальних пристроїв і до їхнього встановлення, вимірювальних трубопроводів, умов проведення вимірювання витрати та кількості рідини і газу.

Стандарт застосовують до звужувальних пристроїв, для яких було проведено експериментальні дослідження, кількість і якість яких забезпечує їхнє застосування з прогнозованою невизначеністю їхніх характеристик без Індивідуального градуювання.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі міждержавні стандарти:

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 8.565 - 99 Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 8.586.2—2005 (ИСО 5167*2:2003) Государственная система .обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 8.586.3—2005 (ИСО 5167-3:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования

ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования

ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ 27В9 -73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2939 - 63 Г азы. Условия для определения объема

ГОСТ 15528 - 86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения

Національне пояснення

ГОСТ 8.417-2002 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Одиниці величин

ГОСТ 8.566-99 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Міждержавна система даних про фізичні константи та характеристики речовин і матеріалів. Основні положення

ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги

ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003) Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги

ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003) Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних звужувальних пристроїв. Частина А. Труби Вентурі. Технічні вимоги

ГОСТ 8.586 5-2005 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань

ГОСТ 2789 - 73 Шорсткість поверхні. Параметри та характеристики

ГОСТ 2939-63 Гази. Умови для визначення об'єму

ГОСТ 15528 - 86 Засоби вимірювань вирати, об’єму або маси рідини і газу, що протікають. Терміни та визначення

Примітка. Користуючись цим стандартом, доцільно перевірити дію стандартів (і класифікаторів), на які є посилання, на території держави за Інформаційним покажчиком стандартів (і класифікаторів), який складено станом на 1 січня поточного року, і за відповідними Інформаційними покажчиками, які опубліковано в поточному році. Якщо документ, на який є посилання, замінено (змінено), то, користуючись цим стандартом, треба керуватися заміненим (зміненим) стандартом. Якщо документ, на який є посилання, відмінений без заміни, то положення, у якому наведено посилання на нього, застосовується в частині, що не стосується цього посилання.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни за ГОСТ 15528 і [6J, а також наведені нижче терміни з відповідними визначеннями понять.

 1. Тиск середовища й перепад тиску на звужувальному пристрої

  1. отвір для відбирання тиску (отверстие для отбора давления)

Кільцева щілина (суцільна або переривчаста), виконана в камері усереднення, або круглий отвір, просвердлений в стінці вимірювального трубопроводу чи у фланці

Примітка. Отвори для відбирання тиску розташовують на вході звужувального пристрою (далі - до звужувального пристрою) і на виході або в горловині звужувального пристрою (далі - після звужувального пристрою).

 1. тиск середовища (давление среды)

Абсолютний тиск середовища, виміряний до звужувального пристрою в місці розташування отвору для відбирання тиску

Примітка. Частину абсолютного тиску середовища, яка перевищує атмосферний тиск, називають надлишковим тиском середовища.

ЗЛ.З статичний тиск середовища (статическое давление среды)

Абсолютний тиск рухомого середовища, який може бути виміряно за допомогою під'єднаний засобу вимірювання до отвору для відбирання тиску

ЗЛ.4 перепад тиску на звужувальному пристрої (перепад давления на сужающем устройстве)

Різниця між значеннями статичного тиску середовища до звужувального пристрою і після нього з врахуванням різниці висоти положення отворів для відбирання тиску до звужувального пристрою і після нього

ЗЛ.6 відношення значень тиску середовища на звужувальному пристрої (отношение значений давления среды на сужающем устройстве)Відношення статичного тиску середовища після звужувального пристрою до його статичного тиску до звужувального пристрою

 1. втрата тиску середовища (потеря давлення среды)

Частина статичного тиску, яка йде на подолання сил гідравлічного опору під час проходження середовища через звужувальний пристрій

 1. камера усереднення (камера усреднения)

Порожнина, призначена для усереднення тиску, яку з’єднано, з одного боку, через кільцеву щілину (суцільну або переривисту) з порожниною трубопроводу, а з іншого - через круглий отвір із засобом вимірювання тиску або перепаду тиску на звужувальному пристрої.

Примітка. Камери усереднення можуть бути кільцевими або у вигляді колектора, який з'єднується з окремими отворами для відбирання тиску, —

 1. Звужувальні пристрої

 1. звужувальний пристрій (сужающее устройство) ЗП

Технічний пристрій, який встановлюють у вимірювальному трубопроводі, з наскрізним отвором для створення перепаду тиску середовища через зменшення площі перерізу трубопроводу (звуження потоку)

 1. стандартний звужувальний пристрій (стандартное сужающее устройство)

Звужувальний пристрій, геометричні характеристики і умови застосування якого регламентовано цим стандартом та ГОСТ 8.586.2 - ГОСТ 8.556.4

 1. отвір стандартного звужувального пристрою (отверстие стандартного сужающего устройства)

Круглий отвір звужувального пристрою, співвісний трубопроводу у разі встановлення звужувального пристрою в трубопровід ■

 1. горловина (горловина)

Частина отвору стандартного звужувального пристрою (сопла ИСА 1932, еліпсного сопла, сопла ВентурІ І труби Вентурі), яка мас мінімальну площу поперечного перерізу

 1. діафрагма (диафрагма)

Тип стандартного звужувального пристрою, виконаного у вигляді тонкого диска з отвором, який має Із боку входу потоку гострий прямокутний кант

 1. сопло (сопло)

Тип стандартного звужувального пристрою, який має на вході частину, що плавно звужується і переходить на виході в горловину

 1. сопло ИСА 1932 (сопло ИСА 1932)

Сопло, в якого частина на вході, що плавно звужується, утворена дугами двох радіусів, які спряжено по дотичній

 1. еліпсне сопло (эллипсное сопло)

Сопло, в якого частина на вході, що плавно звужується, має в радіальному перерізі ■профіль у вигляді четвертої частини еліпса J

 1. сопло Вентурі (сопло Вентури)

Сопло, яке складається з вхідної частини у вигляді сопла ИСА 1932, горловини і вихідної частини у вигляді розбіжного конуса (дифузора)

 1. труба Вентурі (труба Вентури)

Тип стандартного звужувального пристрою, який складається з вхідної циліндричної ділянки, збіжної конічної частини (конфузора), горловини і розбіжної конічної частини (дифузора) __

 1. діаметр отвору звужувального пристрою (диаметр отверстия сужающего устройства)

Діаметр частини отвору звужувального пристрою, який має мінімальну площу поперечного перерізу

 1. відносний діаметр отвору звужувального пристрою (относительный диаметр отверстия сужающего устройства)

Відношення діаметра отвору звужувального пристрою до внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу перед звужувальним пристроєм, обчислене за формулою:

Нг

Примітка. Для труби Вентурі внутрішнім діаметром вимірювального трубопроводу перед звужувальним пристроєм вважають внутрішній діаметр циліндричної частини вхідної ділянки.

 1. радіус вхідного канта діафрагми (радиус входной кромки диафрагмы)

Радіус дуги кола, вписаного в прямий кут між твірною отвору діафрагми та її вхідною площиною, яка є обвідною профіля канта

 1. міжконтрольний Інтервал (межконтрольный интервал)

Проміжок часу між двома черговими актами контролю геометричних характеристик звужувального пристрою і стану його поверхні на відповідність вимогам цього стандарту, ГОСТ 8.586.2 - ГОСТ 8.586.4.

 1. Параметри потоку й середовища

  1. середовище (среда)

Середовище, що рухається по вимірювальному трубопроводу (рідина або газ, зокрема суха насичена або перегріта пара), витрату і/або кількість якого треба визначити

 1. робочі умови (рабочие условия)

 1. Тиск і температура середовища, за яких виконують вимірювання його витрати і/або | кількості І

 2. об’ємна витрата середовища (объемный расход среды) І

Об’єм середовища за робочих умов, що протікає через отвір звужувального пристрою за одиницю часу і

 1. масова витрата середовища (массовый расход среды)

Маса середовища, що протікає через отвір звужувального пристрою за одиницю часу

 1. об'ємна витрата середовища, приведена до стандартних умов (объемный расход среды, приведенный к стандартным условиям) •

Об’ємна витрата середовища, приведена до умов згідно э ГОСТ 2939 - абсолютний тиск 0,101325 МПа, температура 20 °С (далі - стандартні умови)

 1. число Рейнольдса (числоРейнольдса)

Відношення сили інерції до сили в'язкості потоку, яке визначають за формулою: Ке=^=^- = ^ = ^гР (3.2)

|1 71р.Р 71|1О 7tpD

 1. показник адіабати (ізоентропїї) газу (показатель адиабаты (изоэнтропии) газа)

Відношення відносної зміни тиску до відповідної відносної зміни густини газу під час змінення його стану без теплообміну з навколишнім середовищем, яке визначають за формулою: ______

Примітка. Показник адіабати залежить від типу газу, його температури та тиску. Показник адіабати застосовують у формулах для розрахунку коефіцієнта розширення.

 1. коефіцієнт Джоул я-Томсона (коэффициент Джоуля-Томсона)

Відношення зміни температури середовища до відповідної зміни його тиску за сталої ентальпії, яке обчислюють за формулою:

ЭТ

№ Э2


Нтг “ф" Ф

або Urr= -—

аМре, ST

(3.4)

 1. коефіцієнт витікання (коэффициент истечения)