I

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ. КОМПОНЕНТИ

Загальні вимоги до конструювання

ДСТУ 2812—94

Видання офіційне

ТОЗМдгдзигі стандартів Psp 2 60833’^261.119 і Под і льсьнаму в ід П і ь «Я* с -

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

В

ДСТУ
2812—94

ОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. КОМПОНЕНТИ Загальні вимоги до конструювання

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. КОМПОНЕНТЫ Общие требования к конструированию

OPTICAL FIBRE DATA TRANSMISSION

SYSTEMS. COMPONENTS

General designing requirements

Чинний від 01-07-97

Цей стандарт поширюється на волоконно-оптичні системи пере­давання (ВОСП) та 'їхні компоненти.

Стандарт установлює технічні вимоги до конструювання:

оптоелектронних блоків ВОСП;

окінцьованих оптичних кабелів;

оптичних з’єднувачів;

оптичних відгалужувачів і розгалужувачів;

оптичних перемикачів і комутаторів;

передавачів ВОСП;

приймачів ВОСП.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

 1. Загальні вимоги

  1. ВОСП та їхні складові частини належить виготовляти відпо­відно до вимог цього стандарту та за технічною документацією, за­твердженою в заведеному порядку.

  2. Вилки й розетки складових частин ВОСП повинні мати при­єднувальний діаметр, що відповідає ряду: 1,5; 2,5; 4,0 мм, та який вибирають з табл. 1.

Видання офіційне © Держстандарт України, 1996

Цей стандарт не може бути повніспо чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

 1. Діаметри накидних гайок складових частин ВОСП повинні мати різьбу, що вибирають з табл.1.

Таблиця 1

Діаметр серцевини волокна, мкм

Діаметр оптичного наконечника, мм

Приєднувальний розмір корпуса з різьбовим видом з’єднання

50

1.5; 2,5

М5х0,5; М8х0,75

200

2,5

М5 х 0,5; М8 х 0,75

300

2,5

М6 х 0,5; М8 х 0,75

400

2,5; 4,0

М6 х 0,5; М8 х 0,75  1. Робоча довжина оптичного наконечника має бути не меншою від значень, які вибирають з раду: 3, 5, 10 мм. Найкраща довжина — 5 мм.

  2. Допустимі сполучення значень основних параметрів та розмірів складових частин ВОСП, схеми розташування контактів, допустимі сполучення кроків, відстань між рядами, число контактів мають від­повідати ГОСТ 26789.

 1. Вимоги до конструювання ВОСП

  1. ВОСП конструктивно складаються з оптоелектронних блоків, з’єднаних оптичними ланцюгами.

  2. Оптоелектронні блоки ВОСП повинні складатися з максималь­но уніфікованих субблоків і бути конструктивно сумісними з апара­турою, яку використовують.

  3. Вторинні джерела живлення включають до складу оптоелек­тронних блоків ВОСП. У разі невеликої кількості оптичних полюсів (каналів) з невеликиїь-споживанням допускається живлення від зов­нішніх стосовно ВОСП втґорціїних д*>ерелг-х

  4. Для оптоелектроннихблбків ВОСП належить забезпечувати ефективне екранування згідно з вимогами, чинними на підприємстві. Екранування блоків можна забезпечувати як за рахунок екранування апаратури, в якій вони розмішуються, так і за рахунок спеціального екранування блоків.

Живлення оптослскронних блоків ВОСП від промислової ме­режі змінного струму повинне виконуватись крізь фільтри, які зни­жують паводки в мережі до норм, установлених у документації на конкретні вироби. Фільтри з живлення можуть входити чи до складу оптослекгронних блоків, чи до складу всього комплексу апаратури, в якій використовують ВОСП.

  1. Конструкція субблоків має забезпечувати вільний доступ до місць підімкнення оптичних ланцюгів до передавальних чи приймаль­них елементів у процесі пусконалагоджувальних, регламентних та ремонтних робіт.

  2. Кількість зчленувань оптичних з’єднувачів має бути не мен­шою ніж 500. Допускається в технічно обгрунтованих випадках за­стосовувати іншу кількість зчленувань, зазначену в технічному за­вданні (ТЗ) на цей виріб.

  3. Усередині апаратури належить передбачати кріплення, які забезпечують виконання вимог технічних умов (ТУ) на цей виріб і захист оптичного кабеля від механічних пошкоджень у процесі екс­плуатації та регламентних робіт.

  4. Зберігання і транспортування оптичного нсармованого й ар­мованого кабелів слід виконувати на спеціальних барабанах, які забезпечують виконання вимог, що пред’являють до оптичного кабеля, і можливість контролю параметрів кабеля без його перемотування.

  5. У процесі зберігання та експлуатації запаковані в оптичні з’єднувачі кінці оптичного кабеля повинні бути захищені від меха­нічних пошкоджень, впливу пилу й вологи.

  6. Конструкція ВОСП повинна передбачати дистанційне вми­кання.

  7. За наявності в складі ВОСП ретранслювальних оптоелех- тронних блоків їх слід виконувати у вигляді окремих блоків, що задовольняють вимогам пп. 2.5 і 2.8.

  8. Для ретранслювальних блоків фільтри з живлення розміщу­ють лише усередині блоків.

  9. Ретранслювальні блоки повинні містити схеми автономного контролю функціонування, що допускають перевірку їх працездат­ності з одного з кінців схеми.

  10. Ретранслювальні блоки повинні задовольняти експлуатаційні вимоги, що пред’являються до апаратури. Відхилення від цих вимог зазначаються у ТЗ, яке узгоджене із замовником.

  11. Установлення та кріплення оптичних кабелів належить ви­конувати з урахуванням мінімального радіусу згину, допустимого зусилля натягування, радіального тиску й роздавлювального зусилля на оптичний кабель.

 1. Вимоги до конструювання окінцьованих оптичних кабелів

  1. Кількість оптичних полюсів (волокон) у конструкції слід вибирати з ряду: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 48.

С.4 ДСТУ 2812—94

Г ; ?

 1. Кількість електричних контактів (жил) у конструкції слід вибирати з ряду: 0, 2, 4.

 2. Можливе сполучення оптичних полюсів та електричних кон­тактів у комбінованих з'єднувачах слід вибирати з ряду: 1/2, 2/2, 4/2, 4/4.

 3. Переріз електричних мідних жил повинен бути не більшим ніж 0,5 мм1. Конкретне значення наводять у ТУ на цей вид оптичного кабеля. ,

 4. Вилки й розетки в багатополюсних оптичних та комбінованих з’єднувачах повинні мати маркування, починаючи від першого,— за годинниковою стрілкою чи зліва направо, зверху униз.

 5. Довжина оптичного кабеля визначається конструктивною бу­довою виробу.

 6. Значення допустимих розтягувального й роздавлювального зусиль для оптичного кабеля вибирають з табл. 2 та зазначають у ТУ на цей вид оптичного кабеля.

Таблиця 2

Вид оптичного кабеля

Розтягу вальне зусилля, Н, ке менше

Розд an Ліона.їм іе зусилля,і ІІ/см, не менше

Гідравлічний тиск, МПа, не більше

Польовий

800

500

’ • і

1200

500


2500

500

Станційний і'-ї.ч

50

50

Бортовий

500

і 50


7^X1000

50

6 0,2

Монтажний т? •

Tt- 20

3.8. Матеріали, що застосовують під час запакування оптичних ка­белів, не повинні поширювати горіння, виділяти токсичні гази, а також повинні забезпечувати стійкість, яка відповідає оптичному кабелю. 1. Вимоги до конструювання оптичних з’єднувачів

  1. За конструктивним виконанням оптичні з’єднувачі склада­ються з кабельних і блокових частин.

  2. Конструкція рознімних з’єднувачів повинна забезпечувати однозначність зчленування.

Конструкція рознімних багатополюсних з’єднувачів (різьбових, байонетних та ін.) повинна забезпечувати надійне фіксування зчле­нованого положення.

 1. Розеткові та вилкові частини рознімних з’єднувачів одного типономіпалу її однакової позиційності повинні бути взаємозамінними.

 2. Конструкція з'єднувачів повинна забезпечувати обмеження радіусу згину оптичного кабеля в місці його запакування у з’єднувач на величину, встановлену в ТУ на кабель.

 3. Конструкція нерознімних з’єднувачів має забезпечувати мож­ливість иерез’єднання оптичних волокон (якщо така вимога пред’яв­ляється до з’єднувача). Кількість перез’єднань установлюють у ТУ.

 4. Конструкція з’єднувачів повинна забезпечувати відсутність резонансних частот у діапазоні частот з верхньою частотою 40 Гц.

 5. Вилкові частини рознімних з’єднувачів повинні мати підпру- жикювальний механізм, який забезпечує переміщення торця в ді­апазоні від 0 до 0,5 мм із зусиллям відтиснення не більшим ніж 5 Н. Рекомендується виключати безпосередній дотик оптичних поверхонь торців контактних пар.

Величину допустимого зазору належить вибирати з урахуванням вношуваних втрат, які обчислюють за формулою:

Д = -10(1 - • 5) ,

де Д — вношувані втрати, дБ;

5 — відстань між торцями волокон, мкм.

 1. Міцність кріплення оптичного кабеля у з’єднувачах має бути не меншою ніж:

для польових з’єднувачів — 80% від розтягувального зусилля кабеля;

для бортових та підводних з’єднувачів — 300 Н;

для станційних — 40 Н;

для з’єднувачів з монтажним кабелем та кабелем дистанційного керування — 20 Н.

 1. Міцність кріплення оптичних наконечників у центраторі з'єднувача й електричних контактів в ізоляторах комбінованих з’єд­нувачів повинна бути відповідно не меншою ніж 30 Н та 16 Н.

 2. Наявність та кількість оптичних полюсів та електричних контактів зазначають у ТУ на з’єднувачі й вибирають з ряду:

кількість оптичних полюсів — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 48;

кількість електричних контактів — 0, 2, 4.

 1. Зусилля розчленування (зчленування) циліндричних рознім­них з’єднувачів, момент обертання накидної гайки або байонетної обойми повинні відповідати значенням, наведеним у табл. 3.

Конкретні значення зусилля розчленування (зчленування) з’єд-

Таблиця З

Приєднувальний розмір корпуса, мм

Зусилля розчлену­вання (зчленуван­ня! з'єднувача. Н, не більше

Момент обертання накипної гайки, Н-см, не більше

Момент обертання байонетної обойми, Н-см, не більше

5, 8

10

10

80

18, 20, 22

25

20

150

24, 27

25

35

150

ЗО

25

40

230

36

50

70

230

42, 48

60

110

300нувачів, момента обертання накидної гайки чи байонетної обойми встановлюють у ТУ.

  1. Зусилля розчленування електричних контактів з контрольним калібром під час приймання та постачання повинно бути не меншим ніж 0,39 Н.

  2. Польові, бортові з'єднувачі повинні бути герметичними й забезпечувати герметичність у місцях стику корпусів з’єднувачів та запакування кабелів. Конкретне значення показника герметичності з’єднувачів за швидкістю витоку повітря чи іншого газу під час приймання та постачання, експлуатації й зберігання встановлюють у ТУ.

  3. Значення приєднувального розміру корпуса з’єднувача на­водять у ТУ на цей з’єднувач та вибирають з ряду: 5, 8, 18, 20, 22, 24, 27, ЗО, 36, 42, 48.

  4. Вношувані втрати оптичних з’єднувачів мають відповідати ' ГОСТ 26789. і

  5. Кількість зчленувань оптичних рознімних з’єднувачів слід! вибирати з ряду: 100, 250, 500, 750, 1000. ’ І

 1. Вимоги до конструювання оптичних відгалужувачів
  і зіркоподібних оптичних розгалужувачів

  1. Оптичні відгалужувані й зіркоподібні оптичні розгалужувані, з рознімними з’єднувачами повинні бути герметичними або водоне­проникними. Конкретні значення показника герметичності й переходу тиску зазначають у ТУ на відгалужувач і розгалужувач.