.Табёиця 7 - Тест ^а їроїускашя їовітря: їочатковий тиск, їереїад тиску та змна часу Table 7 - Air test: initial pressure, pressure drop and testing times

Метод виїро- бувашя Testing method

їочатко- вий тиск Initial pressure p0 mm water

Їереїад тиску Drop in pressure Ар, mm water gauge

Змна часу, хв Testing time in min

DN 100

DN 150

DN 200

DN 225

DN 300

DN 400

DN 600

DN 800

DN 1000

LA

100

25

5

5

5

5

7

10

14

19

24

LB

500

100

4

4

4

5

6

7

11

15

19

LC

1000

150

3

3

3

4

4

5

8

11

14

LD

2000

150

1,0

1,5

1,5

1,5

2

2,5

4

5

7 1. 3’ЄД^УBAЁЬ^I ЕЁЕМЕ^И

  1. Ущ!ё^юваёь^ матеріаёй

   1. Eёeмe^mu гумових ушіёыювачів

Гумові ущіёь^юваёь^і еёеме^ти їовиші відїо- відати EN 681-1.

Гумові ущіёь^юваёь^і еёеме^ти, які крНёять- ся до труб, їри тестуваші в озон ^е їовиші їроявёяти видимих тріщи^ їри виїробуваші відїовідш до їу^ту 14 EN 295-3.

 1. ^ёіуретаюві eёeмe^mи ушіёь^ю- вачів

Шёіуреташві ущіёь^юючі еёеме^ти їовиші відїовідати вимогам, ^аведе^им у табёиц 8, їри виїробуваші відїовідш до їумту 15 EN 295-3.

3 Joint assemblies

 1. Jointing materials

  1. Rubber sealing elements

Rubber sealing elements shall be in accordance with EN 681-1.

Where rubber sealing elements are attached to the pipes they shall in addition, when tested in ozone, show no visible cracking when tested in accordance with clause 14 of EN 295-3.

 1. Polyurethane sealing elements

Polyurethanc sealing elements shall meet the material requirements given in Table 8 when tested in accordance with clause 15 of EN 295-3

.Табёиця 8 - Вимоги до матеріаёів дёя еёеме^ів з їоёіурета^ових ущіёь^ювачів

Table 8 - Material requirements for polyurethane sealing elements

Технчн їоказмки Test

Одинця виміру Units

Регёаме^оваы їоказмки Requirement

їу^т у ставдарті EN 295-3 Test Clause in EN 295-3

Міцнсть ^а розтяг Tensile strength

Шмм2

N/mm2

^е ме^0е 2

>2

1.5.2

Видовжешя їри руй^ува^^і Elongation at break

%

^е ме^0е 90

>90

1.5.2

Твердість Hardness

За 0ором A IRHD Shore A or IRHD

67+5

1.5.3

Скорочешя їри 70° їротягом 24 год

Compression set at 24 hrs 70°C

%

^е біёЬ0е 20

<20

1.5.3

Скорочешя їри 23° їротягом 70 год

Compression set at 70hrs 23°C

%

^е біёЬ0е 5

<5

1.5.5Кнець табёйці 8

Техжчж показпки Test

Одинця виміру Units

Регёаме^оваы показпки Requirement

Пунт у ставдарті

EN 295-3

Test Clause in EN 295-3

Втрата твердості

Resistance to ageing hardness

За 0ором A IRHD Shore A or IRHD

67+5

1.5.6

Відшвёешя пісёя ^ава^таже^^я,

А 4

Stress relaxation, А4

%

^е біёЬ0е 14

<14

15.4

Відшвёешя пісёя ^ава^таже^^я,

А 5

Stress relaxation, А5

%

^е біёЬ0е 15

<15

15.4

Поведнка їри пзьких темїературах Behaviour at low temperature

За 0ором A IRHD Shore A or IRHD

^е біёЬ0е 80

<80

15.73.1.3 ^ётротёемві муфтові рукави - 3.1.3 Polypropylene sleeve couplings -

вимоги до матеріаёу material requirements

Поліпропіленові рукави муфт, які мають Polypropylene sleeve couplings made by manu-

маркуваня та сертифікаційній з^ак EN295 facturers who hold a certification mark licence

повині задовоёь^яти вимогам до матеріаёу, toEN295 shall meet the material requirements

^аведе^им у табёиц 9 їри проведені виїро- given in Table 9 when tested in accordance with

бувай відповідн до пумту 16EN 295-3. clause 16 ofEN 295-3.

Табёиця 9 - Вимоги до матеріаёів дёя поёіпропіёенвого рукава муфти

Table 9 - Material requirements for polypropylene sleeve couplings

Техжчж показпки Test

Одинця виміру Units

Регёаме^оваж показпки Requirement

Пунт у ставдарті EN 295-3 Test Clause in EN 295-3

Показнк текучості розїёаву Melt flow index

-

^е біёЬ0е 1,5 часу < 1,5 times

16.1

Міцжсть н розтяг Tensile strength

Н'мм2

N/mm2

^е ме^0е 20

>20

16.2

Видовженя їри розриві Elongation at break

%

^е ме^0е 200 > 200

16.2

Підвище^а темїература

Elevated temperature

-

Без дефектів No defects

16.3

3.1.4 ^ётротёеюві з’°д^уваёь^і рукави - 3.1.4 Polypropylene sleeve couplings -

вимоги до екыёуатаційшх якостей performance requirement

Поліпропіленовий рукав, придбапй у сторож Polypropylene sleeve couplings purchased from

ного постачаёьпка, пови^е^ витримувати: anoutside supplier shall withstand either:

 1. постійпй в^утрі0^ій тиск води до 60 кПа a) a constant internal water pressure of 60 kPa

(0,6 бар) протягом як міжмум 1 хв без види- (0,6 bar) for a minimum of 1 minute without visible

мого протіканя або leakage, or

 1. постійпй в^утрі0^ій тиск повітря 30 кПа b) a constant internal air pressure of 30 kPa

(03 бар) протягом 1 хв при за^уре^^і у воду без (03 bar) for 1 minute whilst submerged in water

видимого протіканя при випробувані відпо- without visible leakage,when tested in accor-

відн до пунту 17 EN 295-3. dance with clause 17 of EN 295-3.

 1. Оїір їовзучості твердих матеріаёів обтічшків

Тверді матеріаёй, що використовуються в обтічпках муфт, повині відїовідати вимогам 3.1.5.1 або3.1.5.2.

 1. Деформація

їри випробувані відповідн до 2.3.1 EN 295-3:1991 з^аче^^я t = 10° і t = 104 по­винно бути ме^0е 5 % і 8 % відповідн їри вимірювані часу в хвили^ах.

 1. Відхил

їри випробувані відповідн до 2.3.2 EN 295-3:1991 вщхиё після (240+0’5) год. пови^е^ бути ^е ме^0е 0,5 мм.

 1. ^0і з’°д^уваёь^і матеріаёй

Ш0Ї матеріали, які використовуються у спіль- нму складані, повині бути у відповіднсті з вимогами виробпка для труб та фітингів, що дасть можливість для довгострокової експлуа­тації.

 1. Boдo^eїpo^ик^icть з’єд^a^ь

  1. B^утрІ0^ій тиск

Спіль^е складаня повино задоволь^яти ви­моги 3.3 і 3.4 при випробувані ^а в^утрі0^ій тиск 5 кїа (0,05 бар) і 50 кїа (0,5 бар). Елеме^ ^е може бути випробуваній біль0е ыж в од- нму складані.

 1. 3овш0шй тиск

Спіль^е складаня повино задоволь^яти ви­моги 3.3 і 3.4 при випробувані ^а зовы0ый тиск 5 кїа (0,05 бар) і 50 кїа (0,5 бар).

 1. Кутові відхйёй

Oд^а труба у спільнму складані повина мати відхил за методикою, описаию в пумті 18 EN 295-3 ^а показпк, заз^аче^ий в таблиці 10 для відповідпх номінальних роз­мірів, і при такому відхилі труба повина ви­тримувати постійпй тиск 5 кїа (0,05 бар) і 50 кїа (0,5 бар), як заз^аче^о в 3.2 протягом 5 хв без видимого протіканя.

 1. Creep resistance of rigid fairing materials

Rigid fairing materials used in socket joints shall meet the requirements of either 3.1.5.1 or 3.1.5.2.

 1. Deformation

When tested in accordance with 23.1 of EN 295-3:1991 the regression values for t = 10° and t = 104 shall be less than 5 % and 8 % re­spectively where t is in minutes.

 1. Indentation

When tested in accordance with 23.2 of EN 295-3:1991 the indentation after (240+J’5) h shall be less than 0,5 mm.

 1. Other jointing materials

Other materials used in joint assemblies shall be in accordance with the pipe and fitting manufac­turer’s declared specification, which shall include requirements for long term behavior.

 1. Watertightness of joints

  1. Internal pressure

Joint assemblies shall satisfy the requirements of 33 and 3.4 when tested at internal pressures of 5 kPa (0,05 bar) and 50 kPa (0,5 bar). A component shall not be tested in more than one assembly.

 1. External pressure

Joint assemblies shall satisfy the requirements of33 and 3.4 when tested at external pressures of 5 kPa (0,05 bar) and 50 kPa (0,5 bar).

 1. Angular Deflection

One pipe in a joint assembly shall be deflected by the method described in clause 18 of EN 295-3 by the amount specified in table 10 for its relevant nominal size and when so deflected shall with­stand constant pressures of both 5 kPa (0,05 bar) and 50 kPa (0,5 bar) as specified in 3.2 for 5 min­utes without visible leakage

.Табёиця 10 - Відхйёй

 1. -Deflecti

№мінальний розмір DN Nominal Size DN

Відхил ^а метр довжин труби, мм Deflection per metre of deflected pipe length, (mm)

100-200

80

225-500

30

600-800

20

Біль0е 800

10


 1. Оїір ^а зсув

Спільне складашя їовишо бути їеревіре^е за доїомогою методів, оїисамх в їункті 18 EN 295-3. Зовы0^ ^ава^таже^^я застосову- °ться до однієї труби, щоб їеревірити ^а зсув складашя їри ^ава^таже^^і 25 ^ ^а 1 мм від шмнальшго розміру.

Сїіль^е складашя трубоїроводу їовишє ви­тримувати їостіший тиск, як заз^аче^o в 3.2 їротягом 15 хв без видимого їротікашя.

Високі з^аче^^я оїору ^а зсув можуть вима­гатися їри високих їоказмках міцності, що ^аведе^і в табёйцях 4 або 5.

 1. вер™а відїовіджсть

їри їроведеші виїробува^ відїовідш до їумту 19 EN 295-3 різмця в рів^ях нверту- вашя суміжмх труб і фітингів ^е їовиша їеревищувати таких з^аче^ь:

 1. мм до DN 300

 2. мм біёЬ0е DN 300 до і в тому чйсёі DN 600 1 % від шмнальшго розміру в мм вище DN 600.

 3. Cїіёь^a взаємозамшжсть

Табёиця 11 oхoїёю° виміри стйкувашя сис­тем, дёя яких рознмач або шіздо обтічмка, в^утрі0^ій діаметр якого d4, ° ко^рольшю величишю. Табёиця 12 oхoїёю° виміри стйку- вашя систем, дёя яких зовы0ый діаметр втуёкй d3 ° виз^ачаль^им (рйсушк 1). Труби та фітини з такими ж вимірами, як у з’°д^уваль- та систем того ж шмнальшго розміру і того ж кёасу, безїосеред^о вза°мозаміші. Ін0і з’°д^уваль^і системи дозвоёяються за умови, що труби і фітини також відїовідають 2.2 і за умови сїільшго з’°д^а^^я відїовідають 3.1 у відїовідмх виїадках від 3.3 до 3,5, 3.7 до 3.9. Виробмки систем

 1. Shear resistance

A joint assembly shall be tested by the methods described in clause 18 of EN 295-3. An external load is applied to one pipe to produce a shear load at the joint assembly of 25 N per mm of nominal size.

The joint assembly shall withstand both constant pressures specified in 3.2 for 15 minutes without visible leakage.

Higher figures for shear load resistance may be required if higher crushing strengths than those in table 4 or 5 are declared.

 1. Invert conformity

When tested in accordance with clause 19 of EN 295-3 the difference in invert levels of adja­cent pipes and fittings shall not exceed the follow­ing values:

 1. mm up to and including DN 300

 2. mm for greater than DN 300 up to and including DN 600 1 % of the nominal size in mm above DN 600.

 3. Joint interchangeability

Table 11 covers dimensional jointing systems for which the socket or socket fairing internal diame­ter (d4) is the controlling dimension. Table 12 cov­ers dimensional jointing systems for which the spigot outside diameter (d3) is the controlling di­mension (see figure 1). Pipes and fittings of the same dimensional jointing system of the same nominal size, and the same class are directly in­terchangeable. Other jointing systems are permit­ted provided that the pipes and fittings also comply with 2.2 and provided the joint assemblies comply with 3.1 where appropriate and 3.3 to 3.5, 3.7 to 3.9. Manufacturers of jointing systems with dimensions differing from tables 11 and 12 shall

,

з’єднання з розмірами, які вiдpiз^яютьcя від when necessary, offer adaptors to connect to the

заз^аче^их у табёицях 11 і 12, їовиші, за ^е- dimensional requirements of systems given in ta-

обхідшсті, вшсити їроїозицію тдкёючешя до bles 11 and 12.

системи з урахувашям вимог табёиць 11 і 12.

Табёиця 11 - Розміри і доїуски дёя їатрубка ко^роёьовамх систем стикувашя

 1. - Dimensions and tolerances for socket controlled jointing systems

DN

Шмер кёасу Class Number

FN

Система A System A

Система В System В

Система С System С

Система D System D

кШм kN/m

d4*) мм (mm)

± мм (mm)

d4*) мм (mm)

± мм (mm)

d4*) мм (mm)

± мм (mm)

d4*) мм (mm)

± мм (mm)

100

-

(28)

100

-

34146,8

0,5

150

-

28

197,0

0,5150

-

34

202,0

0,5

204,5

0,5

150

-

40

185,8

0,2

195,0

0,5

208,0

0,5

212,5

0,5

200

(120)

24

200

160

32250,0

0,5

260,0

0,5

265,0

0,5

200

200

40

244,5

0,2

252,0

0,5

269,0

0,5

269,0

0,5

200

240

48

248,5

0,2

254,0

0,5

275,0

0,5225

(120)

28

225

160

36

276,0

0,2

294,6

0,5

225

200

45

281,0

0,2300,0

0,5

306,0

0,5

250

(120)

30

250

160

40

306,8

0,2

309,0

0,5

317,5

0,5

331,3

0,6

250

200

50

313,0

0,2

313,0

0,5

328,0

0,5

336,5

0,6

250

240

60

319,0

0,2

319,0

0,5

341,5

0,5300

120

36

375,5

0,5300

160

48

367,7

0,25371,5

0,5

385,8

0,6

300

200

60

373,7

0,25338,0

0,5

409,8

0,6

300

240

72

398,5

0,5350

120

42

341,5

0,5

443,0

0,7

350

160

56

433,5

0,5

455,0

0,7

350

200

70

459,0

0,5

474,3

0,7

400

(95)

38

400

120

48

483,5

0,5400

160

64

507,5

0,5

521,0

0,75

400

200

80

515,5

0,5

545,0

0,75

400

240

96

523,5

0,5450

95

43572,0

0,75

450

120

54

547,0

0,5

583,1

0,75

450

160

72

579,0

0,5

600,0

0,75

500

95

48

609,0

0,5

639,0

0,5