1. Форми взаємодії органів державної
  і відомчих метролої ічних служб

  1. Держстандарт України може надати право державної повірки засобів вимірювань державним підприємствам, установам і організа­ціям.

  2. Територіальні органи державної метрологічної служби здійс­нюють акредитацію відомчих метрологічних служб на право прове­дення метрологічних робіт, якщо ці види метрологічної діяльності виконуються для інших підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, а також для громадян-суб’єк- тів підприємницької діяльності.

  3. Органи державної метрологічної служби, крім обов’язкових робіт, покладених на них чинним законодавством і положеннями про иих, можуть надавати науково-методичну допомогу з усіх питань метрологічного забезпечення та метрологічні послуги підприємствам і організаціям незалежно від форм власності, а також громадянам- суб’єктам підприємницької діяльності.

  4. Керівники підприємств, організацій незалежно від форм влас­ності, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності повинні забезпечувати необхідні умови територіальним органам державної метрологічної служби для здійснення ними державного метрологічного нагляду.

 2. Відповідальність за стан метрологічного забезпечення

  1. Керівники підприємств, організацій незалежно від форм влас­ності, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності, які перешкоджають органам державної метрологічної служби виконувати покладені на них функції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  2. Керівники територіальних органів державної метрологічної служби несуть відповідальність за порушеная правил здійснення дер­жавного метрологічного нагляду та інших покладених на них обов’яз­ків згідно з чинним законодавством і положеннями про ці органи.

  3. Керівники підприємств (організацій) незалежно від форм власності несуть відповідальність за стан метрологічного забезпечення та виконання метрологічних норм і правил на цих підприємствах (організаціях'*.

Громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності несуть від­повідальність за стан метрологічного забезпечення вимірювань і ви­конання метрологічних норм і правил у здійснюваній ними діяльності.У

Т 80

ДК 001.4+003.62

Ключові слова: метрологія, єдність вимірювань, законодавча ме­трологія, метрологічне забезпечення, засоби вимірювань, метрологічна служба

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ