Під час оформлення замовлення (контракту) можуть бути погоджені інші норми відбору проб.

  1. У разі одержання незадовільних результатів випробувань за якимось показником якості виконують повторний відбір проб для даного виду випробувань на подвоєній кількості зразків від прутків чи мотків, від яких не відбирали проби первинних випробувань.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

  1. Для перевірки хімічного складу відбирають зразки згідно з ГОСТ 7565.

Методи хімічного аналізу за плавковим аналізом вибирає виробник.

В арбітражних випадках контроль хімічного складу виконують стандартними методами за ГОСТ 22536.0, ГОСТ 22536.1, ГОСТ 22536.2, ГОСТ 22536.3, ГОСТ 22536.4, ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.6, ГОСТ 22536.7, ГОСТ 22536.8, ГОСТ 22536.9, ДСТУ 2841 (ГОСТ 27809), ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, ГОСТ 12349, ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, ГОСТ 12352, ГОСТ 12353, ГОСТ 12354, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356, ГОСТ 12357, ГОСТ 12358, ГОСТ 12359, ГОСТ 12360, ГОСТ 18895 або іншими методами, що забезпечують потрібну точність.

 1. Контроль контроль макроструктури сталі методом травлення або на зламі виконують за ГОСТ 10243 або методом ультразвукового контролю за методикою підприємства-виробника.

Допускається контроль макроструктури виконувати у виробника на проміжній заготовці даної плавки. Результати контролю поширюють на всі виготовлені з неї гарячекатані, холодно- тягнуті та із спеціальним обробленням поверхні профілі прокату.

 1. Якість поверхні перевіряють візуально в потоці або під час приймання. За необхідності на гарячекатаному і холоднотягнутому прокаті виконують світлення або травлення поверхні, на прокаті із спеціальним обробленням поверхні— травлення. Допускається контролювати якість поверхні магнітними або іншими неруйнівними методами.

 2. Геометричні розміри та форму перевіряють вимірювальними інструментами, атестова­ними у встановленому порядку.

 3. Визначення твердості за Брінеллем виконують за ГОСТ 9012, за Роквеллом — за ГОСТ 9013.

 4. Контроль механічних властивостей прокату діаметром до 20 мм виконують за ГОСТ 1497 на натурних зразках, прокату діаметром понад 20 мм — на круглих зразках п’ятикратної довжини діаметром 10 мм.

За згодою виробника із споживачем допускається виконувати контроль механічних власти­востей прокату діаметром до 20 мм на круглих зразках п’ятикратної довжини діаметром 5 або 10 мм, прокату діаметром більш як 20 мм — на натурних зразках.

 1. Величину зерна визначають за ГОСТ 5639.

Величина аустенітного і дійсного зерен вважається такою, що задовольняє умовам стан­дарту, якщо в полі зору мікрошліфа знаходиться в заданих межах не менш як 70 % зерен.

 1. Оцінку крупнопластинчастого перліту виконують за ГОСТ 8233.

 2. Оцінку ступеня сфероїдизації цементиту (співвідношення зернистого та пластинчастого перліту) виконують за ГОСТ 8233.

За згодою виробника із споживачем ступінь сфероїдизації цементиту оцінюють за допомо­гою еталонів структур, наведених у додатку Ж.

 1. Неметалеві включення визначають за ГОСТ 1778.

 2. Прожарюваність визначають методом торцевого загартування за ГОСТ 5657.

Температура загартування повинна відповідати значенням, наведеним у додатках Г, Д, Е, для відповідної марки сталі.

Температура нормалізації зразків повинна бути на 20 °С вища від температури загартування.

 1. Контроль зневуглецювання поверхні виконують за ГОСТ 1763.

Глибину зневуглецювання при збільшенні х 100 визначають як середнє значення чотирьох вимірювань на кінцях двох діаметрів шліфа, перпендикулярних між собою. Вимірювання викону­ють від краю шліфа до основної структури металу.

 1. В арбітражних випадках глибину зневуглецювання визначають послідовним вимірю­ванням мікротвердості за ГОСТ 2999 на кінцях двох діаметрів шліфа, перпендикулярних між со­бою.

За величину зневуглецювання приймають середнє значення чотирьох вимірювань відстані від краю шліфа до точок, у яких твердість становить 80 % від максимальної твердості основної структури.

 1. Випробуванню на холодне осадження піддають прокат діаметром від 3 до ЗО мм включно за ГОСТ 8817 у стані, вказаному в замовленні (контракті): на натурних зразках, термічно оброб­лених за погодженим режимом чи без термічного оброблення, або на обточених зразках після термічного оброблення чи без термічного оброблення.

За відсутності в замовленні вказівки про стан оброблення контрольних зразків виробникові надається право виконувати випробування на осадження прокату з нелегованої сталі з масовою часткою вуглецю 0,22 % і більше за нижньою границею у марці та легованої сталі всіх марок, включених у цей стандарт, на натурних зразках, підданих термічному обробленню, з відповід­ною вказівкою в документі про якість.

Якщо через недостатню потужність пресів випробування на осадження не можна провести при навколишній температурі, допускається за згодою сторін виконувати випробування на зраз­ках, нагрітих до температури 500 +10 °С.

  1. Випробування на осадження прокату діаметром понад ЗО мм виконують за методикою, погодженою між виробником і споживачем.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Транспортування та зберігання виконують за ГОСТ 7566 з такими доповненнями:

   1. Транспортування та зберігання холоднотягнутого прокату повинне виконуватися з ура­хуванням вимог ГОСТ 1051, прокату із спеціальним обробленням поверхні — ГОСТ 14955.

  2. Транспортування може виконуватися транспортом усіх видів у критих і відкритих засо­бах згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

  3. Маса вантажного місця в разі механізованого завантаження на відкриті транспортні засоби не повинна перевищувати 10 т, у криті — 1,25 т.

В разі транспортування на одну адресу двох або більше вантажних місць, розміри яких дозволяють сформувати транспортний пакет з габаритними розмірами за ГОСТ 24597, вантажні місця повинні бути сформовані в транспортні пакети за нормативною документацією.ДОДАТОК А
(довідковий)
Зіставлення позначень марок нелегованої сталі,
що використовується без термічного оброблення

Таблиця А.1

ДСТУ 3684 ГОСТ 803 ГОСТ 4041

ISO 4954

DIN 1654

Євронорм 119

08кп

СС8Х


CD 7 FFVKD

08


Юкп

СС11Х

СВ 10 FU KD

10


15кп

СС15Х


15

СС15К

20кп___

20

СС21К

11ЮА

СС11А

QSt 36-3

CB 10 FF KD

15ЮА

СС15А

QSt 38-3

CB 15 FF KD

20ЮА

СС21А

CB 20 FF KD

Примітка. Сталь марки 11ЮА виготовляють за ГОСТ 803, марок 15ЮА та 20ЮА — за ГОСТ 4041, сталь решти марок — за ДСТУ 3684.ДОДАТОК Б
(довідковий)
Зіставлення позначень марок цементованої сталі

Таблиця Б.1

ДСТУ 3684

ГОСТ 4543

ISO 4954

DIN 1654

Євронорм 119

10

СЕ 10

C 10 KD

15

СЕ 15 Е4

Cq 15

C 15 KD

20кп

СЕ 20 Е4

15Х


15Cr3

17Cr3

20Х

20 Cr 4Е

15Г

СЕ 16 Е4


15ХМ


20 Mo Cr 4KD

20ХМ

18 Cr Mo 4Е

20 Mo Cr 4

18 Cr Mo 4KD

18ХГ

16 Mn Cr 5Е

16 Mn Cr 5

16 Mn Cr 5KD

15ХГНМ

19ХГН


20ХГНМ

20 Ni Cr Mo 2Е

21 Ni Cr Mo 2

20 Ni Cr Mo 2ДОДАТОК В
(довідковий)

Зіставлення марок поліпшуваної сталі

Таблиця В.1

ДСТУ 3684

ГОСТ 4543

ISO 4954

DIN 1654

Євронорм 119

25

*—

ЗО

СЕ 28 Е4

35

СЕ 35 Е4

Cq 35

C 35 KD

40

СЕ 40 Е4

45

СЕ 45 Е4

Cq 45

C 45 KD

ЗОХ

35Х

34 Cr Е4

34 Cr 4

34 Cr 4 KD

40Х

41 Cr 4Е

41 Cr 4

41 Cr 4 KD

45Х


46 Cr 2

ЗОХГСА

ЗОХМА

34 Cr Mo 4Е

34 Cr Mo 4

34 Cr Mo 4 KD

40ХН

38ХГНМ

41 Ni Cr Mo 2Е

40 Ni Cr Mo 22

40 Ni Cr Mo 2 KD

40ХН2МА

41 Ni Cr Mo 7E

ЗОХЗМФ

30Г2


40Г2

42 Мп 6E

30Г1Р

28 BE

35Г1Р

35 Мп B5E
ДОДАТОК Г
(довідковий)

Границі коливань твердості HRC (максимальної та мінімальної)
вздовж торцевих зразків для цементованої сталі

Таблиця Г.1

Марка сталі

Темпе­ратура загар­тування, °С

Границі діапа­зону

Твердість HRC на відстані від загартованого торця, мм

1,5

3

5

7

9

11

13

15

20

25

зо

35

15Х

880

Макс Мін

43

34,5

43

ЗО

41

23

35

27

23

21

20Х

880

Макс Мін

47,5

37

45

32

42

26

35

21

30,5

27

15Г

900

Макс Мін

44

37

42

ЗО

39

23

32

20

ЗО

26

23

15ХМ

880

Макс Мін

45

37

44

36

42

38

38

26

34

22

32

19

зо

28

24

23

20ХМ

900

Макс Мін

48

40

47

36

43

ЗО

39

26

36

23

34

20

32

30

27

25

18ХГ

900

Макс

Мін

49

41

47

37

44

31

41

27

38

24

35

22

33

31

28

26

-

15ХГНМ

900

Макс Мін

47

40

46

36

44

31

37

24

33

21

31

19

зо

28

26

——ДОДАТОК Д
(довідковий)

Границі коливань твердості HRC (максимальної та мінімальної)
вздовж торцевих зразків для поліпшуваної сталі без бору

Таблиця Д. 1

Марка сталі

Темпе­ратура загар­тування, °С

Границі діапа- зону

Твердість HRC на відстані від загартованого торця, мм

1,5

3

5

7

9

11

13

15

20

25

ЗО

35


860

Макс

56

54

48

32

29

27

26

25

33

21

20


Мін

48

43

25

20

17

40

850

Макс

57

56

50

34

31

28

26

25

24

23

21

Мін

49

44

26

23

21

18


45

840

Макс

58

56

51

37

33

зо

28

27

24

22


Мін

49

44

26

23

21

19

ЗОХ

860

Макс

53

52

49

46

41

38

33

зо

27

25

22

Мін

46

42

34

33

29

27

24

22

35Х

865

Макс

48

54

53

52

50

47

44

40

37

Мін

43

41

39

32

27

26

22

20

40Х

850

Макс

59

49

57

56

54

42

49

48

41

38

36Мін

49

48

46

40

38

33

29

28

25

22

20

——

45Х

850

Макс

59

58

57

56

54

52

49

48

42

38

34

32

Мін

53

51

50

47

43

40

37

33

29

26

24

21

ЗОХГСА

880

Макс

54

53

52

51

51

50

48

47

43

41

39


Мін

49

47

45

43

41

38

36

35

32

28

23

ЗОХМА

880

Макс

53

52

51

49

47

45

41

38

35

32

31Мін

48

46

44

40

36

33

31

28

25

22

—-

35ХГСА

880

Макс

56

55

54

53

53

52

50

49

45

43

41

39


Мін

51

49

47

45

43

40

38

37

34

ЗО

25

23

40Г2

850

Макс

Мін

Нема відомостей

40ХН

880

Макс

58

57

56

54

51

49

46

43

40

37

35

32Мін

52

50

49

45

42

40

36

32

ЗО

27

25

38ХГНМ

850

Макс

59

59

58

57

56

55

54

53

48

42

40

38Мін

52

52

51

49

46

41

37

34

29

25

23

23

40ХН2МА

840

Макс

60

59

58

58

58

58

57

57

57

57

56

56Мін

53

52

52

52

51

51

50

49

48

47

46

45

ЗОХЗМФ

Нема відомостей