Познаки:

 1. - контейнер

 2. - кришка

 3. - затискач

 4. - насос

 5. - випускний клапан

 6. - корекційний клапан

 7. - кульовий клапан

 8. - манометр

 9. - барокамера

Key:

 1. Sample container

 2. Cover

 3. Clamp

 4. Pump

 5. Discharge valve

 6. Correction valve

 7. Ball valve

 8. Pressure gauge

Pressure chambe

r

Рисунок 3 - Схематичне зображення пристрою для виміру вмісту повітря

Figure 3 - Schematic diagram of an air content mete

r

7.3.3 Процедура

Помістити приблизно 200 мл розчинової суміші в циліндр, використовуючи воронку, і слідкувати за тим, щоб у розчиновій суміші не утворювалось порожнин. Злегка постукати по циліндру, щоб вирівняти поверхню розчинової

7.3.3 Procedure

Place approximately 200 ml of mortar into the cyl­inder using the funnel, taking care to avoid cavi­ties in the mortar. Tap the cylinder to level the mortar surface and release entrapped air. Record the mortar volume (Vm) to the nearest millilitre

.

суміші і випустити затримане повітря. Запи­сати об'єм розчинової суміші Vm з точністю до мл. Налити акуратно суміш спирту та води в циліндр до позначки 500 мл.

Закрити циліндр гумовою пробкою і 20 разів перевернути, щоб одержати повну дисперсію розчинової суміші в спиртово-водяній суміші. Дати суміші осісти протягом (5,0 ± 0,5) хв і виз­начити рівень рідини з точністю до 1 мл. Пов­торити цей процес, поки два послідовних значення не будуть відрізнятись більше ніж на 1 мл. Використати цей рівень рідини ^.обчис­лити з точністю до 0,1 % вміст повітря А кожної проби розчинової суміші як відсоток від по­чаткового об'єму розчинової суміші за такою формулою:

А = [(500

Де:

Vm об'єм розчинової суміші, мл;

Vv- об'єм розчинової суміші та рідини після збовтування, мл.

Обчислити середнє значення двох окремих вимірювань вмісту повітря з точністю до 0,5 %. Якщо два індивідуальних значення відрізня­ються більше ніж на 10 % відносно їх серед­нього значення, випробувати дві додаткові проби і обчислити нове середнє значення. Записати результат як вміст повітря з точністю до 0,5 %.

Pour the mixture of alcohol and water carefully into the cylinder up to the 500 ml mark.

S

-K)/Vm]100, (3)

where:

Vm is the volume of mortar, in millilitres;

Vv is the volume of mortar plus liquid after shak­ing, in millilitres.

Calculate the average value of the two individual air contents to the nearest 0,5 %. If the two indi­vidual values deviate more than 10 % relatively from their average value, test two additional sam­ples and calculate a new average value. Report the result as the air content to the nearest 0,5 %.

eal the cylinder with the rubber bung and invert 20 times to obtain a complete dispersion of the mortar in the alcohol-water mixture. Let the dis­persion settle for (5,0 ± 0,5) min and read the re­sulting liquid level to the nearest millilitre. Repeat this process until two successive readings do not differ by more than 1 ml. With this liquid level (Vv) calculate the air content (A) of each mortar sam­ple as a percentage of the original mortar volume from the following formula to the nearest 0,1 %:

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. BIBLIOGRAPHYEN 413-1 Цемент для мурування. Частина 1. Склад, технічні умови, та критерії відповідності

 2. ISO 5725-2 Точність (правильність і преци­зійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення пов­торюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання

 1. EN 413-1, Masonry cement - Part 1: Composi­tion, specifications and conformity criteria

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and preci­sion) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of re­peatability and reproducibility of a standard mea­surement metho

d

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ І/АБО РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В EN 413-2:2005,
ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ

Таблиця НА.1

Познака та назва міжнародного та/або регіонального стандарту

Познака та назва національного стандарту України (ДСТУ), який відповідає міжнародному та/або регіональному стандарту

EN 196-1, Methods of testing cement - Part 1:

Determination of strength

ДСТУ Б EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT)

EN 196-3, Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting time and soundness

ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)

EN 459-2: 2001, Building lime - Part 2: Test methods


EN 22768-1, General tolerances - Part 1: Toler­ances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

(ISO 22768-1:1989)


EN 413-1, Masonry cement - Part 1: Composi­tion, specifications and conformity criteria

ДСТУ Б EN 413-1:2015 Цемент для мурування.

Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 413-1:2011, IDT)

ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Ba­sic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (пра­вильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)

Код УКНД: 91.100.10

Ключові слова: цемент для мурування, методи випробувань свіжої розчинової суміші за консистенцією, водоутриманням та вмістом повітря.

1) Information on the supply of non-woven tissue can be

2obtained from DIN Deutches Institut for Normung e.V, Burggrafenstrasse 6, D-10787 Berlin or from BSI British Standards Institute, High Road 389, London W44AL.

3) При використанні контейнера на 1,00 л можливе збільшення потрібного розміру порції розчинової суміші.