ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

<-Державиа-системя’
забезпечення єдності вимірювань -
рі-еТр n/t О Т'С-р
АВТОМАТИЗОВАНІ
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ.
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні положення

ДСТУ 2709-94

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївДСТУ 2709-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-Державкаистема
забезпечення єдності вимірювань-

АВТОМАТИЗОВАНІ

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ.
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні положення

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Си­стема» Держстандарту України (ДНД1 «Система»), науково-виробни­чим об’єднанням «Київський інститут автоматики» Мінмапшрому України (НВО К1А)

ВНЕСЕНО Управлінням державної метрологічної служби Держ­стандарту України .'

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 194 від 29 липня 1994 р.

З У цьому стандарті реалізовано норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдності вимірювань» від 26. 04. 93 р. № 40-93

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: Б. Д. Колпак, к. т. н.; Ю. Р. Каліцінський; О. М. Кричевець, к. т, н.; Г. А. Речков; Л. М. Ша бал і на;

К. Д. Літвінова; В. Я. Чубатенко

Видання офіційне © Держстандарт України, І 994

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
та розповсюджений без дозволу Держстандарту УкраїниЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення 2

 4. Загальні положення 4

 5. Склад робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП .... 5

 6. Завдання органів державної та відомчих метрологічних служб з метрологічного забезпечення АСК ТП 7

ПІW / -ft.(erf. -V)

ДСТУ 2709-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Mpf &■ тр c> Л сг-с-

-ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗЛБ£ЗГ1Е'ІЕННЯ-СДНОСТІ-ВИМП>ЮВАШ^

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ.

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні положення
ґр С>/ о
-ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ-

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные положения

STATE SYSTEM OF ENSURING THE UNIFORMITY OF MEASUREMENT

COMPUTER-AIDED PROCESS CONTROL SYSTEMS.

METROLOGICAL PROVISION

General position

Чинний від 1995—07—01

 1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП) і встановлює основні положення метрологічного забезпечення на стадіях їх створення.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також громадян- суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Найменування стадій створення за ГОСТ 34.601.

 1. Нормативні посилання

В цьому стандарті г посилання на такі стандарти:

ГОСТ 34. 601—90 Информационная технология. Комплекс стан­дартов на автоматизированные системы. Автоматизированные систе­мы. Стадии создания.ДСТУ 2681—94 ДСВ. Метрологія. Терміни та визначення.

ДСТУ 2226—93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

З Визначення

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

 1. Метрологічне забезпечення АСК ТІЇ — встановлення та за­стосування наукових та організаційних основ, технічних та програм­них засобів, правил, норм з метою забезпечення єдності та/ заданої точності вимірювань і заданої точності керувальних дій на техноло­гічний об’єкт керування, що здійснюються АСК ТП.

 2. Автоматизована система — за ДСТУ 2226.

 3. Автоматизована система керування технологічними процеса­ми — автоматизована система, яка призначена для вироблення та реалізації керувальної дії на технологічний об’єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування.

 4. Вимірювальний канал АСК ТП — функціонально об’єднана частина АСК ТП, призначена для автоматизованого створення ін­формативного сигналу про властивості технологічного об’єкта керу­вання, перетворення його в інформаційний сигнал вимірюваної фі­зичної величини та подання його у вигляді натурального числа і (чи) цифрового коду.

 5. Обчислювальний канал АСК ТП — функціонально об’єднана частина АСК ТП, що використовується для обчислень під час вико­нання функцій сумісних і сукупних вимірювань, а також визначення параметрів технологічного об’єкта керування.

 6. Канал керування АСК ТП — функціонально об'єднана частина АСК ТП, яка призначена для формування сигналу технологічної уставки, порівняння з ним інформаційного сигналу вимірюваної фі­зичної величини, вибору керувальних дій за результатами порівняння та .їх реалізації шляхом формування енергетичних сигналів.

 7. 7 Вимірювальний компонент — функціонально об’єднана части­на вимірювального каналу, що здійснює одну чи декілька вимірю­вальних операцій.

 8. Обчислювальний компонент — сукупність програм (комплексів програм) на носіях даних та обчислювальних засобів, що входять до складу АСК ТП, які призначені для виконання обчислювальних операцій під час вимірювань.

 9. Метрологічна атестація вимірювального каналу — за ДСТУ 2681.

 10. Повірка вимірювального каналу — за ДСТУ 2681.

 11. Метрологічна атестація обчислювального каналу (який вико­ристовується під час виконання сумісних та сукупних вимірювань — експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, то здійснюються органом метрологічної служби і спрямовані на визна­чення метрологічних характеристик та видання свідоцтва з одержа­ними даними.

 12. Випробування обчислювального каналу (який використову­ється для визначення параметрів технологічного об’єкта керування) — експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на визначення характеристик похибки обчислювального каналу і видання відповідного документа з одержаними даними.

 13. Повірка обчислювального каналу — за ДСТУ 2681.

 14. Періодичний контроль обчислювального каналу — експери­ментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на встановлення відповідності значень характеристик похибки обчис­лювального каналу встановленим нормам.

 15. Випробування каналу керування АСК ТП — експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на виз­начення характеристик похибки керувальної дії і видання відповідного документа з одержаними даними.

 16. Періодичний контроль каналу керування АСК ТП — експе­риментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямо­вані на встановлення відповідності значень характеристик похибки керувальної дії встановленим нормам.

 17. Метрологічна атестація вимірювального компонента — екс­периментальні чи експериментально-розрахункові дослідження, що здійснюються органом метрологічної служби і спрямовані на визна­чення значень метрологічних характеристик вимірювальних компо­нентів і видання свідоцтва.

 18. Випробування вимірювального компоненту — експеримен­тальні чи експериментально-розрахункові дослідження, спрямовані на визначення відповідності значень метрологічних характеристик вста­новленим нормам.

 19. Метрологічна атестація обчислювального компонента — об­числювальний експеримент, що здійснюється органом метрологічної служби і спрямований на визначення значень метрологічних харак­теристик обчислювального компонента і видання свідоцтва.

 20. Метрологічне супроводження обчислювального компонента — аналіз модифікацій обчислювального компонента на стадії супровод­ження АСК ТП, спрямований на визначення та оцінювання метро­логічних характеристик, встановлення їхньої відповідності нор­мованим значенням і видання відповідного документу з одержаними даними.

 21. Сигнал керувальної дії — енергетичний сигнал, що форму­ється на виході каналу керування з метою змінення параметрів тех­нологічного об’єкту керування чи їх підтримання на заданому рівні.Похибка керувальної дії — різниця між номінальним та дійсним значеннями параметра сигналу ксрувальної дії.

 1. Загальні положення

  1. Об’єктами метрологічного забезпечення АСК ТП є вимірю­вальні, обчислювальні канали і канали керування.

  2. Основними завданнями метрологічного забезпечення АСК ТП с:

 • перевірка відповідності вимірювальних каналів і (за необхід­ності) їх вимірювальних компонентів повірним схемам;

 • встановлення єдиних вимог щодо номенклатури, нормування і подання метрологічних характеристик вимірювальних каналів, об­числювальних каналів, що використовуються під час вимірювань, вимірювальних і обчислювальних компонентів і характеристик похи­бок ксрувальної дії;

 • вибір методів визначення і контролю метрологічних характе­ристик вимірювальних і обчислювальних каналів, вимірювальних і обчислювальних компонентів і характеристик похибок керувальної Дії;

 • визначення та контроль метрологічних характеристик вимірю­вальних і обчислювальних каналів, вимірювальних та обчислювальних компонентів, а також характеристик похибок керувальної дії;

 • встановлення вимог щодо метрологічного нагляду за АСК ТП і порядку його здійснення. -*•

 1. Метрологічне забезпечення вимірювальних, обчислювальних каналів і каналів керування, а також обчислювальних компонентів здійснюється згідно з вимогами цього стандарту.

 2. Відповідальність за роботи з метрологічного забезпечення АСК ТП на стадіях за 5.1—5.6 даного стандарту, покладається на орга­нізацію — розробника системи, за 5.7—5.8 — на організацію-замов- ника або організацію-споживача.

 3. Вихідні дані для формування в технічному завданні на роз­роблення АСК ТП вимог щодо метрологічного забезпечення подає організація-замовник.

 4. Державному метрологічному нагляду підлягають вимірювальні канали та обчислювальні канали АСК ТП, що використовуються під час вимірювань, в галузях:

 • обліку матеріальних ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо);

 • охорони здоров’я;

 • виробництва та контролю продуктів харчування, здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища;

 • охорони праці та техніки безпеки;

 • геодезичних та гідрометеорологічних робіт;

 • операцій, що включають всі види торговельної діяльності, по­в’язаної з визначенням кількості товару чи послуг;

 • фасування товарів;

 • проведення податкових, митних і поштових операцій;

 • виконання робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією про­дукції;

 • реєстрації спортивних національних і міжнародних рекордів.

  1. Відомчому метрологічному контролю підлягають вимірювальні та обчислювальні канали, не означені в 4.6 даного стандарту, та канали керування.

  2. Роботи з метрологічного забезпечення АСК ТП повинні вико­нуватись організаціями та органами державної та відомчої метроло­гічних служб міністерств і відомств, міжгалузевих об’єднань, промис­лових комплексів, підприємств, яким надано право проведення цих робіт у порядку, встановленому Держстандартом України.

  3. Головною організацією з метрологічного забезпечення АСК ТП в Україні є Державний науково-дослідний інститут «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України.

 1. Склад робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП

  1. На стадії «Формування вимог до автоматизованих систем» проводять такі роботи:

 • формування вимог щодо методів вимірювань та засобів реалі­зації керувальних дій АСК ТП;

 • формування вимог до порядку контролю та приймання АСК ТП, до методів та засобів досліджень вимірювальних і обчислювальних каналів та каналів керування.

 1. На стадії «Розробка концепції автоматизованих систем» про­водять такі роботи:

 • складання переліку технічних параметрів, які підлягають ви­мірюванням, контролю та керуванню (регулюванню);

 • формування вимог щодо форм подання вихідної інформації, норм точності вимірювань, метрологічних характеристик вимірюваль­них і обчислювальних каналів, характеристик похибок обчислюваль­них каналів та характеристик похибок керувальної дії;

 1. На стадії «Технічне завдання» проводять метрологічну експер­тизу технічного завдання на розроблення АСК ТП.

 2. На стадії «Ескізний проект» проводять метрологічну експертизу документації ескізного проекту. *

 • На стадії «Технічний проект» проводять такі роботи:формування вимог щодо метрологічних характеристик вимірю­вальних і обчислювальних компонентів;

 • проектне оцінювання метрологічних характеристик вимірю­вальних і обчислювальних каналів, характеристик похибки обчислю­вальних каналів та характеристик похибки керувальної дії;

 • метрологічну експертизу технічних завдань на розроблення компонентів АСК ТП несерійного виробництва;

 • метрологічну експертизу документації технічного проекту,

 1. На стадії «Робоча документація» проводять такі роботи: