Якщо, з інших міркувань (наприклад, динамічний коефіцієнт) повинна бути зроблена відмінність між прямозубим і косозубим зачепленням, фіксовані значення згідно з формулами (137) і (138) можуть бути повторно обчислені, щоб бути придатними із середнім кутом нахилу лінії зуба, див. коментарі в 9.4.

Жорсткість зачеплення сг була обчислена, використовуючи формулу (136) і фіксоване значен­ня с' для середнього коефіцієнта торцевого перекриття Еа = 1,6.

 1. Визначання параметрів жорсткості зуба с' і сузгідно з методом В

У разі виконання умов і припущень, описаних в 9.2.2, с' і су є, як визначено за методом В, вза­галі достатньо точні для обчислювання динамічного коефіцієнта й коефіцієнтів розподілу наван­таження по довжині контактних ліній, так як і для визначання профільної модифікації й модифікацій нахилу лінії зуба для зубчастих передач згідно з таким:

 1. зовнішні зубчасті передачі;

 2. будь-який профіль вихідного контуру;

 3. прямозубі й косозубі передачі з ₽ < 45°;

 4. зубчасті пари сталь/сталь;

 5. будь-яка конструкція заготовки зубчастого колеса;

 6. вузол з’єднання вал/втулка поширює передачу крутного моменту рівномірно навколо пери­ферії (шестерня — одне ціле з валом, посадка з натягом або шпонкове з’єднання);

д) питоме навантаження (FtK^)/b > 100 Н/мм.

Примітка 12. Кількість зубців еквівалентних прямозубих коліс у нормальному перерізі можна обчислити приблизно як;

_ Z-j Zj

n1 COS3P ' Z"2 COS3PМетод В можна також використати або у разі наближеного обчислювання, або з додатковими допоміжними коефіцієнтами для зубчастих передач згідно з таким:

 • внутрішні зубчасті передачі;

 • комбінація матеріалів, інша, ніж сталь/сталь;

 • складання вал/втулка, інше, ніж у f), наприклад, з припасованою шпонкою;

 • питоме навантаження (Ft КА)/Ь <100 Н/мм.

 1. Одинична жорсткість с'

Для зубчастих передач, що мають конструктивні особливості, перелічені у 9.3а) — д), наступна формула дає прийнятні середні значення величин:

с' = cthC^ CR Cg cos p. (126)

 1. Теоретична одинична жорсткість c(h. c(h —властива масивним дисковим зубчастим колесам і точно визначеному стандартному зубчастому профілю вихідного контура. c(h для косо- зубого колеса — це теоретична одинична жорсткість, доречна для відповідного еквівалентного прямозубого зубчастого колеса (див. примітку 12).

 1. Визначання обчислюванням — метод В1. cjh може бути обчислена для зубчастого колеса із зубцями, що мають профіль вихідного контуру, визначений у примітці 13, використовуючи фор­мули (127) і (128).

1

cth = -7 (127)

де q' мінімальне значення гнучкості пари зубців (порівняйте з визначенням с' в 9.1);

Q' = ^ + C2/zn1 + С3/zn2 + CqXj + (C5Xi)/zn1 + С6х2 + (C7x2)/zn2 + С8х^ + С9х2 . (128)

Див. таблицю 8 стосовно коефіцієнтів — С9.

Примітка 13. Послідовність згідно з 9.2.2 для зубчастих коліс з профілем вихідного контуру: аР = 20°, haP= тп, hfP = 1,2m„ і pfp = 0,2 тп. Формули (127) і (128) застосовують для діапазону х, > х2; -0,5 < х, + х2 < 2,0. Відхили дійсних значень від розра­хованих значень у діапазоні 100 < Fbtlb < 1600 Н/мм є між + 5 % і -8 %,

Таблиця 8 — Коефіцієнти для формули (128)

С,

С2

Сз

С4

^5

с6

с7

Сд

Сд

0,04723

0,15551

0,25791

-0,00635

-0,11654

-0,00193

-0,24188

-0,00529

0,00182 1. Графічні значення — метод В2. cth можна взяти з рисунка 29 як функцію еквівалентної кількості зубців zn і коефіцієнтів зміщення вихідного контура шестерні х^ і колеса х2.

 1. Поправковий коефіцієнт См. См враховує різницю між виміреними значеннями вели­чин і теоретично розрахованими значеннями величин для масивних дискових зубчастих коліс:

См = 0,8.

 1. Коефіцієнт заготовки зубчастого колеса CR. CR враховує гнучкість ободів і ребер зуб­частого колеса. Середнє значення CR придатне для використання, коли тіло спряженого зубчас­того колеса має таку само або більшу жорсткість.

Для масивних дискових зубчастих коліс

CR= 1.

Примітка 14. Застосовування цих середніх значень допустиме, маючи на увазі інші невизначеності. Так, наприклад, жорсткість зуба колеса конструкції з ободом і ребрами непостійна по ширині зубчастого вінця.

 1. Визначання обчислюванням. CR можна обчислити, використовуючи формулу (129). Вона збігається з кривими на рисунку ЗО в межах -1 % ... +7 %.

л ln(6s/b)

R=+5eW|5mn)' (129)

Граничні умови: коли bslb < 0,2, треба підставити bslb = 0,2

коли bs/b > 1,2, треба підставити bslb = 1,2

коли sR/mn < 1, треба підставити sR/mn = 1

 1. Графічні значення. CR можна взяти з рисунка 30 як функцію товщини обода колеса sR і тов­щини центрального ребра bs.Коефіцієнт вихідного контуру Св. Св враховує відхили дійсного профіля вихідного кон­туру зубчастого колеса від стандартного профіля вихідного контура (ISO 53).

 1. Коли cth з рисунка 29 використана за основу, тоді:

С

(130)

в = [l + 0,5(1,25-/7fP/mn)][l-0,02(20°-aPn)]. ,

Вплив радіуса кривизни перехідної кривої профіля вихідного контуру pfP значно малий і тому проігнорований29).

Для профілів зуба передачі згідно зі стандартним вихідним контуром (ISO 53), з аРп = 20°, haP= ліп, hfP = 1,25 тп і pfP = 0,25 mn:

Св=1.

 1. Коли c;h із формул (127) і (128) використане за основу, то:

Св =[l + 0)5(1,2-/jfP/mn)][l-0,02(20°-aPn)]. (131)

Для зубців зубчастого колеса з профілем вихідного контуру aPn = 20°, haP = mn, h1P = 1,2 mn і pfP = 0,2 mn:

CB= 1.

Коли висота ніжки зуба вихідного контура шестерні відрізняється від такої в колесі, викорис­товують середнє арифметичне з СВ1 для зубчастої пари, пов’язаної з вихідним контуром шестерні і СВ2 для зубчастої пари, пов’язаної з вихідним контуром колеса:

(132)Св

zn1 = 36; х<:= +0,2;

zn2 = 130; х2= -0,2;

с = 19,7 Н/(мммкм).


- О,5(СВ1 + СВ2).

-1,0


Примітка. Див. примітку 12 в 9.3 для обчислення zn1 і zn2.

Рисунок 29 — Теоретична одинична жорсткість прямозубої й еквівалентної прямозубої

(косозубої) передач, сполучених за профілем вихідного контуру ISO 53: aP = 20°, /?аР = mn, /7fp = 1,25mn, pfP = 0,25mn; сталь/сталь, метод B2 (див. 9.3.1.1)b* * b

Рисунок 30 — Коефіцієнт заготовки колеса CR: середні значення для спряжених зубчастих коліс подібної або жорсткішої конструкції заготовки колеса


 1. Додаткова інформація

 1. Косозубе зачеплення. Теоретична одинична жорсткість зубців еквівалентних прямозубих зубчастих коліс косозубої зубчастої пари трансформується через параметр cos р у формулі (126) з нормальної в торцеву теоретичну одиничну жорсткість ст зубців косозубих передач.

 2. Внутрішнє зачеплення. Приблизні значення теоретичних одиничних жорсткостей зубців внутрішньої передачі можна також визначати з рисунка 29 або формул (127) і (128) через заміну нескінченності для zn2.

 3. К

  с' - c'st/st

  омбінації матеріалів. Для комбінацій матеріалів, інших, ніж сталь зі сталлю, значення с' можна визначити з формули:

(133)

2 Б Е2

аеЕ=гУ-; (134)

М +t=2

(E/Est) = 0,74 для сталь/сірий чавун, (E/Est) = 0,59 для сірий чавун/сірий чавун.

 1. Складень вал — зубчасте колесо. Якщо шестерня або колесо, або обидва складені на валу (валах) з припасованою шпонкою, то одинична жорсткість під постійним навантаженням змінюється між максимальним і мінімальним значеннями двічі за оберт.

Мінімальне значення приблизно дорівнює одиничній жорсткості при посадках з натягом або шліцьових.

Коли одне колесо з пари запресоване на вал з припасованою шпонкою, і спряжене колесо складене з його валом за допомогою посадки з натягом або шліцьовою посадкою, середнє значення одиничної жорсткості приблизно на 5 % більше від мінімального. Коли обидва колеса пари туго посаджені на вали з припасованими шпонками, то середня одинична жорсткість приблизно на 10 % більша від мінімальної.

 1. Питоме навантаження (FtK^lb) <100 Н/мм. За низького питомого навантаження одинична IIжорсткість зменшується зі зменшенням навантаження26). Через наближення, коли (Ft КА/Ь) < 100 Н/мм:

С = c|hCM CR Св cosp[(FfKA/b)/100]°'2S. (135)

 1. Жорсткість зачеплення су

Дотримуючись методів, викладених у 9.2.2, для прямозубих передач з єа > 1,2 і косозубих пе­редач 0 < 30° жорсткість зачеплення:

су = с'(0,75єа+0,25), (136)

з с' згідно з формулою (126). Значення су може бути до 10 % менше від значення з формули (136), коли єа < 1,2 для прямозубих передач.

9.4 Визначання параметрів жорсткості с' і сузгідно з методом С

За виконнання умов і припущень, описаних у 9.2.3 для методу С, середні значення наведені, щоб бути використаними загалом для оцінювання, а також для визначання динамічного коефі­цієнта, коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній і між зубцями промисло­вих передач і передач з подібними вимогами та такими конструктивними особливостями27);

 1. зовнішні й внутрішні циліндричні передачі;

 2. профіль вихідного контура згідно з ISO 53;

 3. прямозубі або косозубі передачі з 0 < 30°;

 4. зубчасті пари з коефіцієнтом торцевого перекриття 1,2 < єа < 1,9;

 5. зубчасті пари з комбінацією матеріалу сталь/сталь;

 6. масивні дискові зубчасті колеса;

д) будь-які посадки вал/втулка;

h) питоме навантаження (Ft КА)/Ь > 100 Н/мм.

одинична жорсткість с' = 14 Н/(мм-мкм) (137)

жорсткість зачеплення сд = 20 Н/(мм мкм) (138)

За допомогою перевідних коефіцієнтів або експериментальних даних значення величин, отримані з (137) і (138), можуть бути модифіковані для використання в розширеному діапазоні за­стосування:

 • перетворення, щоб бути придатним інших конструкцій заготовок зубчастих коліс, викорис­товуючи формулу (129);

 • перетворення, щоб бути придатним зубчастих передач, сполучених різними профілями вихідного контуру, використовуючи формулу (131);

 • перетворення, щоб бути придатним інших комбінацій матеріалів, використовуючи форму­ли (133) і (134).

261 Коли (Ft ХА)/Ь > 100 Н/мм, с' може бути прийнятий константою.

 1. Значення, отримані з формул (137) і (138), відхиляються від отриманих з формули (126) не більше ніж на ± 20 %, якщо виконані умови а) — д).

ДОДАТОК А
(довідковий)

ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ БОЧКУВАТОСТІ
Й БІЛЯТОРЦЕВОЇ МОДИФІКАЦІЇ
ЗУБЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПЕРЕДАЧ

Добре сконструйовані бочкуватість і біляторцева модифікація мають корисний вплив на роз­поділ навантаження по ширині зубчастого вінця передачі (див. розділ 7). Конструктивні елементи повинні базуватися на точному оціненні деформацій і відхилів виготовлення даної зубчастої пере­дачі. Якщо деформації значні, то на бочкуватість або біляторцеву модифікацію зуба може бути накладена модифікація кута нахилу лінії зуба, але найкращим є добре спроектована модифікація нахилу.

А.1 Значення бочкуватості Ср

Наступне необов’язкове правило взяте з досвіду; необхідне значення бочкуватості, щоб от­римати прийнятний розподіл навантаження, можна визначити таким чином:

Рисунок А.1 — Значення бочкуватості Ср(ь) і ширина Ь(Ь) (див. 7.6.2.2)З урахуванням обмежень 10 мкм < Ср < 40 мкм плюс допуск виготовлення від 5 мкм до 10 мкм і того, що коли значення £>са)/Ь більше від 1, зубчасті передачі виконують без бочкуватості, Ср « 0,5 F₽xcv (див. рисунок 10b)).

Початкове еквівалентне зміщення Fpx cv треба обчислювати так, ніби зубчасті передачі без бочкуватості, використовуючи модифіковану версію формули (69), у якій 1,0 fsh підставлено замість 1,33 fsh; див. формулу (А.1).

Крім того, fSh треба визначати так, ніби зубчасті передачі без бочкуватості, згідно з 7.6.2.2.

Так, щоб уникнути надмірного навантаження кінців зуба, замість отримання fmaз 7.Q.3, зна­чення треба обчислити як:

^тас = Х5 ■

Таким чином значення бочкуватості:

Ср = 0,5(fsh +1,5 . (А.1)