ДСТУ Б АЛЛ-21-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування а будівництві

СКЛО ТА ВИРОБИ 31 СКЛА
БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Терміни та визначення

Виданії# Офіційна

Держбуд /країни
Київ 1999

Зміст

С.

t Галузь використання I

 1. Нормативні посилання 2

 2. Основні положення .2

 3. ВЦДН скла * .3

 4. Вили аиробін зі скла 8

 5. Дефекти у склі та виробах із нього . . . ID

7 Показники, що характсризуюті. властивості скла та виробів із нього . 19

Абетковий покажчик українських термінів .... 22

Абетковий покажчик німецьких термінів 25

Абетковий покажчик англійських термінів 2S

Абетковий покажчик французьких термінів ЗІ

Абетковий покажчик російських термінів -34ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування
в будівництві

Скло та вироби зі скла
будівельного призначення

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования
в строительстве

Стекло и изделия из стекла
строительного назначения

Термины и определения

Standardization and normalization systems
in construction

Glass and glass products
for construction

Terms and definition

Чинний під 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 1. І Цей стандарт установлює терміни тп визначення, шо стосуються про­катного і тягнутого листового скла, його властивостей і дефектів, а також виробів зі скла будівельного призначення І їх властивостей.

1-2 Терміни, регламентовані в ньому стандарті, обов'язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально- методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт зі стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем

І 3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

 1. Видання офіційнеНОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У Цьому стандарті використані положення таких нормативних локу-

мсеггіп:

ДСТУ 1,2-93

Держи ща системи ста і ід.ір ті і лінії України, Порядок розроблення державних ста 11да ртів

ДСТУ 1 5-93

Дер ж її re nt система стан парі И’заиії України. Злі альні вимоги до побудови, викладу, оформлення е;і змісту стандартів

К Н Д 50-011-93 Основи і п оложе н 11 я та іторядо к розроби 11 стаНда ртів і іа

терміни та визначення

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. ' 1 Для кожного ПОНЯТТЯ ВСТаИОРЛЄІІО однії стзндартизопгіннй термін

ПоДДНІ визначення можна зразі необхідності розвивати ШЛЯХОМ введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, ШО використо­вуються. Доповнення ис можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

 1. .2 Терміни-енноніми, подані як довідкові після крапки з комою, не є стандарвізова ними.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено декілька термінів. які мають спільні і ерміноелементл. У випадках, коли в терміні містяться act необхідні достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться прочерк.

 1. У стандарті, як довідкові, Ііелаиі німецькі (del. англійські (еп), фран­цузькі (ГЙ та російські і ги} відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською МОВОЮ.

 1. У стандарті наведений абетковий покажчик термінів українською мовою Та абеткові покажчики іншомовних ВІДПОВІДНИКІВ стандарті по на них термінів КОЖНОЮ мовою окремоВИДИ СКЛА


 1. J Листове скло de

ел Ґґ

ru

Скло, йирлбленеу ВИГЛЯД! пло­ских листів, товщина яких мала відносно довжини та ширини

 1. тягнуте ОДО de

сп

fc

лі

Листове скло, вироблене ппя- хам витягування човниковим або без човниковим способом з вертикальним або горизонталь­ним посуванням стрічки скла

 1. пополіроване екю de

еп fr

ПІ

Пооброблене тистппе ск.тгі, вироблене способом витягу валив

 1. поліроване скло de

еп Гг

пі

Листове скло, виготовлене шляхом формування стрічки скломаси на розплаві металу або оброблене способом меха нічного шліфування і полірування, яке мас плоско паралельні поверхні, що не дають оптичних викривлень у відбитому СВІТЛІ

Flachglas sheet glass verre СП fcuiltc

ЛИС rotjoe стекло

Стекло, выработанное в вллє плос­ких листов, толщина которых мала по отношению к длине н ширине

Ziehflacfiglas drawn sheet glass vent CT і те тянутое стекло

Листовое стекло. Изготовленное путем вытягивания лодочным или безподииным способом при вертикальном или горизонталь­ном ддищенни пенты стекла

unpotieries Flachglas псп-polished sheet glass verre non-poli

Выполированное стекло

Необработанное листовое стекло, наготов пені їм cnoco бом вытягивания

ooliertes Fla-chglas polished sheet glass vcrrc poli пол ирояа ні юс стекло

Листовое стекло, ігзготовлсвное путем формования ленты стекло- массы на расплава металла или обработанное способом Механи­ческой шлифовки и полировки, и мето щес иное копараллелъ ные поверхности, нс дающие опти­ческих искажений потраженном свет

е

Fensterglas pane sheet glass verre a titres оконной стекло

Неполированное прозрачное лис­товое стекло ТОЛЩИНОЙ Др 6,0 ММ предназначенное дія остекления светепрозрачных конструкций

pvlieTtes Fensterglas pane sheet glass verre a vitres

полированное оконное стекло

Пеп и риал иное прозрачное лис­товое стекло ТОЛЩИНОЙ до 6,0 мм предназначенное дія остекления свегопрозрачных конструкції it

geriffettes Flachgias riffled glass verre siric рифленое стекло

 1. віко fine скло de

еп

ru

І'ІеППЛІрОІЗЛІІС її рою ре пистоле СКЛО ЗЛ STORE! ІКИ ДО 6,0 ММ, ЕІ [О призпалене для звСКЛеННЯ св і тлоп розорна конструкцій

 1. поліроване віконне екДо de ЄП

Ґґ

ги

Поліроване прозоре листове скло завтовшки до 6J> мм, призначене для засклення світлої! розори* конструкцій

 1. рнфлепе скло de

сп

fr

ruНепсліроаане непрозоре л ие­гове скло, отримане методом вертикального витягування J рифленням HR поверхні ■JElRTOn- iukie до 03 мм, призначене ns засклення внутрішніх перего­родок та дверних прорізів

 1. вітринно стело de

еп

ft

ги

Поліроване або нсполіроване скло завтовшки від 6,0 до 12.0 мм

 1. технічне скло de

еп

Гг

ги

Н сп ал и рова н нос не прозрачное листовое стекло, полученное мето­лом вертикального вытяптаинл с рифлениями на поверхности толщиной до 03 ми, предназна­ченное для остекления инуї'реННIЕХ перегородок н дверных проемов

S с ha Life п stertchei be glazing plate sheet glass devanture

аиІрНННис сґсКЛО

Полированное или неполирован­ное стекло ТОЛЩИНОЙ от 6.0 до 12,0 мм

techn ischcs Flactiglas technical shtel glass technique

техническое СТЕКЛ

О

Полированное стекло толщиной до 6,0 мм, которое применяется для изготовления изделий ДІЯ мебели, безопасных стекол средств транспорта

Spicgclglas mirror sheet glass glace зеркальное стекло

Полированное стекло толщиной до 6,0 мм, которое применяется для изготовления зеркал

Floatglas

thermally polished sheet glass thermopoli

тер мело лі і ров ані юс стекло

Стекло, изготовленное формова­нием ленты стекломассы на рас­плаве металла при управляемой температуре в защитной атмосфере

Lichtschutzglas absorbent sheet glass protectecteur VCTTC светозащитное стекло

Термически полированное стекло с покрытием, поглощающим инфракрасные или ультрафиоле­товые лучи солнечного спектра п сохраняющим высокое светопро- пусканне

gewalztes Flachglas rolled sheet glass lamine

прокатное стекло

Стекло, изготовляемое из пеіггы стекломассы путем ее непрерыв­ного проката между двумя валка­ми или путем периодического


Поліроване скло завтовшки до 6,0 ми, що застосовується для виготовлення виробів для меблів, безпечного скла засобів транспорту

 1. дзеркальне скло de

сп Гг

ги

Поліроване скло завтовшки до 6,0 ми. що застосовується для виготовлення дзеркал

 1. тсрмополірованс скло de

еп Гг

ги

Скло, виготовлене формуван­ням стрічки скломаси на роз­плаві металу при керованій температурі в захисній атмосфері

 1. світлозахисне скло de

еп Гг

ги

Термічно поліроване скло з по­криттям, яке вбирає інфрачер­воні або ультрафіолетові про­мені сонячного спектру та збе­рігає високу спроможність пропускати світло

 1. прокатне скло de

СП Гг

ru

Скло, виготовлене зі стрічки скломаси шляхом її безперерв­ного прокату між двома валка­ми або шляхом періодичногопрокату на инварному стоп: зл допомогою одного валка

 1. візерУїРі асТе ск.То de

tn

fr

m

Листове прокатне скло, яке МЙЕ на поверхні рельєфний візеру­нок ВІЛ гравірувальних валків

 1. армоване склі»: de

б^осколкиве скло еп

fr ги

Гладке або візерунчасте, пло­ске або квнпясте скло, в середину якого закатана металева сітка

 1. кольорове скло, de

забарвлене в масі ел

Гґ

ги

Листове скло, а проб леле із скломаси, попередньо забарвленої в певний колір

 1. кольорове скло de

□ пофарбованою поверхнею сп

Ґг ги

Листове СКЛО, вироблене з безбарвної скломаси, яке мас на поверхні кольорове окисно- металеве чи інше покриття

 1. увіолеве СКЛО de

СП fr

ru

Проката ня литеином столе с помощью одного валка

gcmusterlcS FtachglaS patterned sheet glass verre imprime узорчатое стекло

Листовое прокатное стекло, имею­щее на по веря ногти рельефный узор от гравировальных нал ков

armiertes Flachglas armored sheet glass ver re arms

армированное стекло, безоскалочнос стекло

Г падкое или узорчатое, плоское или волнистое стекло, внутрь которого закатана металлическая сетка

і л Masse gefarbtes Glas coloured glass painted tn mass colore pc in t tn masse цас] ное стекло, окрашенное в массе

Листовое стекло, выработанное из стекломассы, прсдп,зрительно скрашенной в определенный цвет

Glas mit еідетп Farbiiberzug coloured glass with painted surface colorfi a surface pc ini цветное стекло с ок раї пен но ft поверхностью

Листовое стекло, Выработанное из бесцветной стекломассы, имеющее на поверхности цветное окис ею - .металлическое ИЛИ другое покрытие

Violettglas tivtol glass verve de uviol упнолевое стекло

Кольорове скло, яке застосову­ється для захисту від шкідли­вих чи дуже яскравих випромі­нювань в разі роботи біля полумецевих печей,, під час електрозварювання.

4.19 теплозахисне скло; сіє

тепловбирне скло «і

fr ги

Скло, яке поглинає інфрачервоні промені

4.29 рядішійцостійке скло; de

СП fr

ru

Захисне скло, забарвлення і світло пропускання якого не змінюється під впливом радіа­ційного випромінювання

4.21 ситз-1 de

єн fr

ru

Штучний матеріал мікро­кристалічної будови.одержа­нні! методом спрямованої кристалізації скла відповід­ного складу, що має у порів­нянні з цим склом підвищені фїзнко-хімічні властивості

4.22 шлакоситал de

еп fr

ги

Матеріал, який одержують кристалізацією шлакового скла певних складів

Цветное стекло, применяемое для защиты от вредных или слишком ярких излучений при работе у пламенных печен, при электросварке

Varmeschut2glas heat protecting glass verre prorcctante de la chaleur теплозащитное стекло;

геплопоглощаюшее стекло

Стекло, поглощающее инфракрасные лучи

Strahlungsschutzglas glass resistant to radiation verre rcsistanle a radiation ралиапионноустойчивос стекло;

Защитное стекло, окраска и евстопропускание которого не изменяется под действием радиационного излучения

Shall shall shall ситалл

Искусственный материал микро­кристаллического строения, полу­ченный метолом направленной кристаллизации стекла соответ­ствующего состава и обладающий по сравнению с этим стеклом более высокими физико-химичес­кими свойствами

Schlackensitall slag si la 11 scorie sitall шлакоситалл

Материал, полученный кристаллизацией шлаковых стекол определенных составов 1. ВИДИ ВИРОБІВ З! СКЛА

  1. профільне скло; de

склопрофіліт еп

Гг

m

Вироби зі скла короб часто ге чи швелерного перерізу, неар- мовані чи армовані металевим дротом, шо призначені для улаштування світлопрозорих конструкцій будинків

 1. загартоване скло

С

Jftofilgias profile glass profit профильное стекло; стсктоіірофи з и г

Изделия из стекла коробчатого или швеллерного сечения, неармн- рованные или армированыые металлической проволокой, пред­назначенные для устройства свето- прозрачных конструкций зданий

de vo rgespan п res Dial ел hardened glass fr veits [rempee ru закаленное стекло

Стекло, подвергнутое специаль­ной термической обработке с целью повышения его механичес­ких свойств й обеспечения опреде­лен наго вида разрушения

Stemaljt sterna lit sterna lit сгемалит; эмали ро вш і ное закаленное стекло

Листовое стекло толщиной бн0 - 9.0 мм для внешней и внутренней отделки зданий, которое с одной стороны покрыто эмалевой краской и термообрабо- тэнное с целью упрочнения СТС КПП и закрепления краски на его поперхпости

de Therm oschei ben сп manifold plale glass Гг vilrage ru стеклопакет

кло, піддане спеціальному термічному обробленню з метою ІЛДВИЩЄННЯ його механічних властивостей та забезпечення визначеного виду руйнування