Товщина покриву звичайних маркувальних сумішей перебуває в діапазоні від 2 мкм до 20 мкм. Як середнє значення, сумісне з хорошою робочою практикою, можна використати значення 6 мкм.

Якщо мінімальна довжина плями контакту встановлена в кресленику, то це зручно для виз­начання максимально допустимого зміщення зачеплення:

С

'татах


bsc
^сОтіп


(85)


ереднє значення, придатне для використання в попередніх конструкторських розрахунках, є:

2

^

(86)

та ~ 2 Шпатах-

Після остаточного монтування передачі в корпус максимальне й мінімальне значення зміщення зачеплення fma max і fma min можуть бути визначені з мінімальної або максимальної довжин плями контакту відповідно. Ці значення дають можливість перерозраховування попередньої, проектної навантажувальної здатності:

f

(87)

ma O.Sf/mamax + ^namin)>

^гпа max


ma min


^cOmax ,


Sc.


(88)


(89)Плями контакту повинні утворюватися при цапфах валів шестерні та колеса в їхніх робочих положеннях.

 1. Визначання fmaз довжини плями контакту під частковим навантаженням і теоре­тично визначеними деформаціями. Такі умови необхідні при застосуванні:

Пружні деформації шестерні, колеса, валів, передач і вальниць: fsh, fsh2, fca і fbe (див. 7.6.2.1) мають бути визначені, використовуючи точний розрахунковий метод. Зазвичай метод С2 (7.6.2) для цього не достатньо точний. Як було зазначено, треба уважно розглянути окремі деформації.

Довжина плями контакту ЬсаП- за часткового навантаження FmT (див. 7.6.2.2.4 Ь)) вимірюють і еквівалентне зміщення F₽xT за часткового навантаження визначають, використовуючи формулу (90):

Коли обчислюють зміщення зачеплення, то необхідно відрізняти два випадки:

 1. Випадок 1: Пружні деформації підсилюють зміщення зачеплення (див., наприклад, рисунок 15):

4па ~ ^”рхТ |(4h ■*" 4h2 + ^са + ^Ье )т |> (91)

 1. Випадок 2: Пружні деформації компенсують зміщення зачеплення (див., наприклад, рисунок 15):

^па ~ ^"рхТ + |(4h + 4h2 + ^са + 4ю)т|’ (92)

Коли зубчасті колеса мають бочкуватість або біляторцеву модифікацію зубців, то необхідний точний аналіз.

Коли довжина плями контакту змінюється вздовж периферії колеса, fmaтах треба отримувати з мінімальної довжини, fma min треба отримувати з максимальної довжини, тоді fma повинно бути от­римане з формули (87).

 1. Визначання fmaз відхилів окремих складових (треба виконувати після контролю і ви­мірювання зубчастих коліс, вальниць і корпуса).

Максимальне зміщення зачеплення охоплює найбільш несприятливу комбінацію окремих відхилів:

Шпатах = ||^paract + 4ір 1act + 4ір 2act||max • (93)

Мінімальне зміщення зачеплення охоплює найбільш сприятливі комбінації:

^marnin = ||^paract + 4lp 1act + 4lp 2act||mjn ’ (94)

де ^нр -fact і ^нр 2act — виміряні значення відхилу нахилу кута лінії зуба шестерні й колеса (згідно з ISO 1328-1). Величини можуть змінюватися за розміром і напрямом навколо периферії.

Комбінований ефект відхилу нахилу кута лінії зуба шестерні й колеса, тобто ^4ір = (4нр iact + ^нр 2act)> може бути визначений таким чином.

Шестерня й колесо, складені на своїх валах, змонтованих на рухомих частинах роликових вальниць, які виставлені співвісно в паралельних парах, і плями контакту отримані. Переміщен­ням однієї з рухомих частин вальниць поверхні зубців встановлюють в контакті по всій ширині зуб­частого вінця. ZfHp може тоді бути отримане з непаралельності рухомих частин вальниць.

fpar act — виміряне значення зміщення вала внаслідок плоских і неплоских відхилів одного з двох валів. У випадку радіального биття однієї або більше цапф, fparact може мінятися з кутом по­вороту. Обережність повинна бути у разі появ кожного окремого відхилу.

Середнє значення, отримане з формули (87), треба використовувати в розрахунках навантаж- ної здатності зубчастої передачі.

У цій методиці впливом зазорів вальниць знехтувано. Див. 7.6.3.6.

 1. Точно визначена максимальна величина fma. Інколи допустимі границі для повного відхилу виготовлення /гпа22 точно визначені.

Приклади:

fma max ® 0 інколи вимагає точних високошвидкісних передач; внаслідок високої точності виго­товлення, відхилами можна знехтувати.

Шпатах ® 15 мкм може бути реальним значенням для певних промислових передач.

Середнє значення, отримане з формули (86), треба використовувати в розрахунках навантаж- ної здатності зубчастої передачі.

 1. fmaдля обумовленої точності

 1. Для складених вузлів зубчастих передач без будь-якої модифікації або регулювання. У цьому випадку рекомендовано перевіряння після складання. Див. також 7.6.3.

Якщо згідно з ISO 1328-1 для обумовленого ступеня точності зубчастої передачі допуски відхилу нахилу лінії зуба ідентичні для шестерні й колеса та якщо допуски співвісності осей узгоджено з ними, то найбільш несприятлива комбінація відхилів (шестерня, колесо, корпус) буде близькою ?та ~ 3,0 /нр-

Статистичні дослідження показують, що є велика ймовірність, що відхили будуть комбінува­тися в приблизні значення 1,0 fHp (тобто для одного зубчастого колеса). Прийнятне формулювання таким чином є:

(95)

 1. Для зубчастих пар з передбаченим регулюванням (притирання або припрацювання під лег­ким навантаженням, регульовані вальниці або підходжа модифікація кута нахилу зуба) і зубчасті передачі з відповідною бочкуватістю зуба. Зміщення зачеплення без навантаження може, до знач­ного ступеня, бути скомпенсованим за допомогою регульованих заходів, таких як відновлення вальниць, корпусів вальниць тощо. Задовільний контакт на ширині зубчастого колеса може бути часто досягнутий цими методами і за допомогою інших заходів, що згадувалися вище. Див. додаток А з рекомендованими значеннями для бочкуватості.

Якщо дані з досвіду недоступні, то можна припустити, що належним чином здійснені регулю­вання зменшать значення величини fma на 50 %, і в цьому разі можна використати формулу (96)23:

U=0,5fHp. (96)

 1. Для зубчастих пар з добре спроектованою біляторцевою модифікацією. За відсутності да­них з досвіду та відносно кваліфікованого виконання, треба використовувати таке:

fma=0,7fHp. (97)

Для пари зубчастих коліс у формулах (95) — (97) треба використовувати тільки найбільше значення допустимого відхилу нахилу лінії зуба одного із зубчастих коліс (див. ISO 1328-1).

Див. додаток А з орієнтовними значеннями біляторцевої модифікації.

 1. Визначання fmaзубчастих передач, складених у корпус. Після складання в корпусі може бути можливість виміряти зміщення зачеплення прямо при знятій кришці корпусу. Значення величин fma max і fma min встановлюють через вимірювання, зроблене навколо периферії коліс, ви­користовуючи набір пластинок-щупів, потім fma виводять з формули (87).

Для широких зубчастих коліс без модифікації нахилу зуба, змонтованих на вальницях ковзання з відносно великими зазорами, може бути використана наступна методика. Цапфи валів підтри­мують у їхніх робочих положеннях. Зубчасте колесо затискають для запобігання обертанню. Підво­дять робочі поверхні до легкого контакту, потім уставляють пластинки-щупи між поверхнями з обох кінців зачеплення. Зміщення зачеплення fma дорівнює різниці між товщинами пластинок щупа.

'ma ~ $9| / I’ (98)

де 5g — різниця в показах пластинок щупа;

b ширина вінця;

/ — відстань між наборами пластинок-щупів.

Коли зубчасті вінця передач модифіковані, то величину 5д додають до різниці. 5д може бути також визначена як різниця товщини двох свинцевих дротиків, які мають бути вставлені між поверх­нями зубців, де їх піддають легкому навантаженню.

 1. Складова зміщення зачеплення, спричинена деформацією корпуса: fca

Деформацією корпуса можна знехтувати, коли зубчасті передачі складені в жорсткі корпуси. Деформації інших корпусів fca можуть бути визначені під час випробовування або приблизно, ви­користовуючи метод кінцевих елементів

. 1. Складова зміщення, спричинена переміщенням вала: fbe

У деяких випадках впливи зазорів вальниць і деформацій вальниць більші від деформацій вала й тіла колеса.

Складові зміщення в площині зачеплення як результат деформацій вальниць і переміщень рухомих частин вальниць в зазорах вальниць можуть бути звичайно пррігноровані, коли шестерня й колесо прямозубої або шевронної зубчастої передачі розташовані посередині між вальницями з однаковими жорсткістю й зазором.

Коли зубчасті колеса не розташовані в цьому положенні, деформації вальниць і переміщення (зазори) можуть впливати на розподіл навантаження по ширині зубчастого вінця. Це також діє для одновінцевих косозубих або консольних передач.

Через те, що тільки відносні зміщення внаслідок деформацій і переміщень вальниць спільної осі вальниць шестерні fbe.i і спільної осі колеса fbe.2 впливають на еквівалентне зміщення, напря­мам і знакам зміщень вальницевих осей повинна бути приділена належна увага. Така формула застосовна для найпростішого розташування зачеплених пар, з кожним окремим зубчастим коле­сом на валу:

^Ье ~ 4іе1 + 4>е2 або fbe 4>е 1 ~4>е2- (99)

Для зубчастого колеса, змонтованого між вальницями, див. рисунок 18:

^=7^-82). (100)

Для консольного зубчастого колеса, див. рисунок 19:

L =7(81+82), (101)

де 81 і 32 — деформації вальниці 1 і вальниці 2, паралельні до площини зачеплення.

Треба враховувати вплив перекидного моменту внаслідок осьової складової навантаження на зуб одновінцевої косозубої передачі.

7.7 Визначання коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній, ви­користовуючи метод D: Кнр-о і ^f₽-d
З

Рисунок 19 — Навантаження та деформації для консольного зубчастого колеса, див. формулу (101)

гідно з умовами та припущеннями, описаними в 7.1.4, метод D підходить для конструкцій пе­редач з жорсткими валами та для попереднього оцінювання.

Рисунок 18 — Навантаження та деформації зубчастого колеса, змонтованого між вальницями, див. формулу (100)

 1. Характеристики зубчастих редукторів

  1. Загальні положення:

 1. центр ширини вінця шестерні розташований у центрі прогону вальниць, у межах ± 10 % від довжини прогону вальниць, тобто st І < 0,1; див. рисунок 16а). Метод D можна також використову­вати, коли sll < 0,3, за умови, що деформація вигину не надто збільшить повну деформацію шес­терні;

 2. корпус передачі, колесо й вал жорсткі. Жорсткі вальниці, що мають приблизно ідентичні переміщення рухомих частин в обох вальницях;

 3. взагалі немає модифікації нахилу лінії зуба для компенсації деформацій шестерні й колеса. У випадку оптимальної модифікації нахилу лінії зуба (див. 4.1.8 Ь)), значення КНр = 1,2 і Кн₽ = 1.18 можна використати для попереднього оцінювання; потім обмеження s/l, які встановлені в а), більше не застосовують;

 4. жорсткість зачеплення перебуває в діапазоні 15 Н/(мкммм) < су < 25 Н/(мкм-мм);

 5. ширина зубчастого вінця перебуває в діапазоні 50 мм < b < 400 мм;

 6. відношення b/h перебуває в діапазоні 3 < b/h < 12; див. 7.3.2;

д) відношення плями контакту bcJb > 1, коли 6/ф <1,7 (тобто контакт поширюється на всю ширину зубчастого вінця), bcatlb > 0,9, коли Ь/ф перебуває в діапазоні 1,7 < Ь/ф < 2;

h) змащення мінеральним мастилом з або без звичайних присадок.

 1. Властивості зубчастих коліс з конструкційної сталі, сталі наскрізної прогартова- ності й чавуну з кулястим графітом

 1. ступені точності зубчастих передач є 5, 6, 7 або 8, як зазначено в ISO 1328-1;

 2. допустиме напруження (контакт) матеріалів шестерні й колеса перебуває в діапазоні 400 Н/мм2 < стн ііт 1000 Н/мм2;

 3. питоме навантаження перебуває в діапазоні 400 Н/мм < Fmlb < 1000 Н/мм;

 4. відношення ширина зубчастого вінця/діаметр шестерні Ь/ф < 2.

 1. Властивості поверхнево-прогартованих зубчастих коліс

 1. ступені точності зубчастих передач є 5 або 6, як зазначено в ISO 1328-1;

 2. питоме навантаження лежить в діапазоні 800 Н/мм < Fm/b < 1500 Н/мм;

 3. відношення ширина зубчастого вінця/діаметр шестерні Ь/ф < 1,5.

 1. Коефіцієнти Kh₽-d і ^f₽-d &лязубчастих коліс з конструкційної сталі, сталі на- скрізнопрогартованої й чавуну з кулястим графітом

Якщо Кнр < 1.2 згідно з формулами (102) — (109), то КНр повинен дорівнювати 1,2.

 1. Визначання обчислюванням /CH(3.D

 1. Випадок 1: Без регулювання, притирання або припрацювання після складання.

 1. Для зубчастої передачі 5 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

 1. Кнр-D = 1135 + 0,18(Ь/ф)2+0,23-10-3Ь. (102)

 2. Для зубчастої передачі 6 ступеня точності згідно з ISO 1328-1:

KHp.D = 1,15 + 0,18(Ь/ф)2+ 0,3-10~3Ь. (103)