1. За способом застосування герметизуючі матеріали поділяють на:

 • гарячі, які перед застосуванням потребують попереднього розігрівання для переведення їх у текучий стан;

 • холодні, які знаходяться у текучому стані і не потребують розігрівання перед застосуванням;

 • рулонні основні або безосновні стрічки, які розігрівають безпосередньо на поверхні дорож­нього покриття з тріщиною;

 • рулонні самоклеючі стрічки.

 1. Герметизуючі матеріали в залежності від наявності у їх складі наповнювачів поділяють на такі види:

 • герметики (не містять наповнювачів);

 • мастики (містять наповнювачі).

 1. В залежності від виду основних вихідних компонентів герметизуючі матеріали поділяють на:

 • бітумні;

 • полімерні;

 • бітумно-полімерні;

 • бітумно-полімерно-емульсійні;

 • бітумно-гумові.

 1. За видом розріджувача герметизуючі матеріали поділяють на такі, що містять:

-органічні розчинники;

- воду.

 1. За характером тверднення герметизуючі матеріали поділяють на:

 • такі, що вулканізуються або полімеризуються;

 • такі, що тверднуть у процесі випаровування органічного розріджувача;

 • такі, що тверднуть у процесі випаровування води;

 • такі, що тверднуть у процесі остигання.

 1. За складом герметизуючі матеріали поділяють на:

 • однокомпонентні;

 • багатокомпонентні.

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Герметизуючі матеріали виготовляють згідно з технологічною документацією підприєм- ства-виробника, затвердженою у встановленому порядку, відповідно до вимог цього стандарту і нормативних документів на конкретний вид матеріалу.

  2. Сировина і матеріали, які використовують для виготовлення герметизуючих матеріалів, повинні відповідати вимогам нормативних документів на них.

  3. Однокомпонентні герметизуючі матеріали виготовляють готовими до застосування, багато­компонентні - у вигляді складових частин (наприклад, основної частини, затверджувана, напов­нювача тощо). Багатокомпонентні герметизуючі матеріали постачаються комплектно.

  4. Герметизуючі матеріали за зовнішнім виглядом повинні бути однорідними.

  5. Фізико-технічні показники герметизуючих матеріалів наведені у таблиці 1. Таблиця 1 - Фізико-технічні показники герметизуючих матеріалів

Показник

Значення

Метод випробування

Температура розм'якшення**), °С, не менше

95

ГОСТ 11506, 3.15 ДСТУ Б В.2.7-84

Глибина проникнення голки за температури 25 °С**), м -10-4 (0,1 мм)

понад 40 до 90 включно

ГОСТ 11501

Розтяжність (дуктильність) за температури 20 °С**)***), см, не менше

20

ГОСТ 11505

Гнучкість**)***), °С, не вище

мінус ЗО

3.12 ДСТУ Б В.2.7-84

Температура крихкості**), °С, не вище

мінус 35

ГОСТ 11507

Умовний час вулканізації за температури 25 °С ***), год

0,5

3.11 ДСТУ Б В.2.7-84

Щільність за температури 25 °С**)***), г/см3

від 0,9 до 1,2

3.11 ДСТУ Б В.2.7-113

Водопоглинання**)***), %, не більше

0,5

3.9 ДСТУ Б В.2.7-84

Еластичність**) ***), %, не менше

65

9.5 ДСТУ Б В.2.7-135

Зміна температури розм'якшення після прогрівання**), °С, не більше

5

ГОСТ 11506

Зчеплюваність із поверхнею гранітного щебеню**), балів/%, не менше

5/95

Розділ 28 ДСТУ Б В.2.7-89, ДСТУ-Н В.2.7-254

Міцність зчеплення з основою***), МПа, не менше

0,1

3.4 ДСТУ Б В.2.7-84 або вказаним у нормативному документі на конкретний вид герметизуючого матеріалу

Примітка 1. За необхідності номенклатура показників може бути доповнена та уточнена за узгодженням зі споживачем продукції.

Примітка 2. **> - показники, що визначаються для полімервміщуючих герметизуючих матеріалів.

Примітка 3. ***> - показники, що визначаються для холодних полімерних герметизуючих матеріалів.

Примітка 4. Для герметизуючих матеріалів, що не вміщують полімери, визначаються всі показники, окрім показника еластичності та умовного часу вулканізації. 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗУВАННЯ

  1. Вимоги безпеки

   1. Роботи з приготування та застосування герметизуючих матеріалів виконують з дотри­манням вимог НПАОП 26.30-1.04, НПАОП 63.21-1.01, ГОСТ 12.3.009, правил пожежної безпеки і захисту від вибухів виробничих приміщень згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004 та ГОСТ 12.1.010, правилами санітарної гігієни згідно з СанПиН № 4630, СН 4617 та ГОСТ 12.1.005.

   2. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002, а обладнання - ГОСТ 12.2.003. На кожний етап робіт повинні бути складені інструкції з безпеки праці при роботі на змішувачі та розподільнику герметизуючого матеріалу, які потрібно вивішувати в місцях проведення робіт.

   3. Для забезпечення безпеки праці необхідне виконання організаційних заходів, таких як спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань безпеки праці згідно з НПАОП 0.00-4.12.

   4. Працівники повинні пройти медичний огляд. У процесі робіт повинен проводитися спе­ціальний медичний нагляд згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

   5. Концентрації летких шкідливих речовин, що мігрують з сировинних матеріалів у атмос­ферне повітря робочої зони під час приготування та використання герметизуючих матеріалів, не повинні перевищувати гранично-допустимих концентрацій (ГДКр з) згідно з ГОСТ 12.1.005.

   6. Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів сировинних матеріалів, які використовуються для всіх видів будівництва без обмежень (І клас), не повинна перевищувати 370 Бк -кг-1.

Сировинні матеріали, у яких ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів знаходиться у межах (370-740) Бк-кг-1 (II клас), не можна використовувати для дорожнього і промислового будівництва у межах території населених пунктів і зон перспективної забудови.

   1. При виконанні виробничих операцій, які супроводжуються виділенням пилу і шкідливих речовин, необхідно забезпечити працюючих спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 63.21-3.03.

   2. Захист від шуму та вібрації при приготуванні та використанні герметизуючих матеріалів необхідно виконувати згідно з ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039.

   3. При русі транспортних засобів по автомобільній дорозі, де проводяться роботи з герме­тизації швів та тріщин, необхідно відокремити місце робіт попереджувальними знаками, провести освітлення та сигнальні вогні згідно з НПАОП 63.21-1.01. Необхідно створити безпечні умови для виконання цих робіт та руху транспорту згідно з [1].

   4. Рівень шумового навантаження на працюючих, що обслуговують машини та механізми, не повинен перевищувати 80 Дб "А" екв згідно з ДСН 3.3.6.037, контроль - згідно з ДСН 3.3.6.037.

   5. Під час роботи дорожніх машин забороняється перебувати стороннім особам у зоні дії машини, а також на її площадці керування, рамі, робочих органах, кожухах.

   6. Експлуатація механізмів та обладнання при виконанні робіт з герметизації швів та тріщин в шарі покриття дорожнього одягу повинна проводитись згідно з інструкціями з експлуатації.

   7. На місці виконання робіт з приготування та використання герметизуючих матеріалів повинна бути медична аптечка з препаратами для надання першої медичної допомоги.

   8. Подавати компоненти герметизуючих матеріалів до змішувача необхідно так, щоб не допускати їх розпилення.

   9. Мікроклімат лабораторних приміщень, в яких випробовуються герметизуючі матеріали, повинен відповідати вимогам санітарних норм ДСН 3.3.6.042.

   10. Закриті приміщення, де проводяться роботи з герметизуючими матеріалами або їх компонентами, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією згідно з ДСТУ Б А.3.2-12 та ДСН 3.3.6.042.

   11. Виробничі приміщення повинні бути обладнані вентиляцією згідно з ДБН В.2.5-67, ДСТУ Б А.3.2-12 та НАПБ А.01.001. Кратність повітрообміну повинна бути такою, щоб концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищували їх гранично-допустимих концентрацій.

   12. Відповідно до 6.4.8 НАПБ А.01.001 виробничі приміщення повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння. Оснащення приміщень первинними засобами пожежога­сіння слід здійснювати, керуючись вимогами, які викладені у НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.001, а експлуатація вогнегасників має відбуватися згідно з НАПБ Б.01.008.

   13. Як засоби гасіння пожеж із застосуванням пересувної протипожежної техніки слід застосовувати повітряно-механічну піну низької або середньої кратності, що утворюється з робочих розчинів піноутворювачів загального або спеціального призначення згідно з ДСТУ 3789, ДСТУ EN 1568-1, ДСТУ EN 1568-4, а також вогнегасні порошки згідно з ДСТУ 3105. На початкових стадіях пожеж як засоби пожежогасіння можуть використовуватись пісок, пожежні покривала і пожежна кошма. Діоксид вуглецю (вуглекислий газ) та інші газові вогнегасні речовини згідно з ДСТУ 3958 можуть використовуватись для гасіння як невеликих загорянь, так і розвинених пожеж у закритих приміщеннях об'ємним способом.

   14. Для гасіння герметизуючих матеріалів найбільш ефективні порошкові, водопійні та газові переносні та пересувні вогнегасники згідно з ДСТУ 3675, ДСТУ 3734. Технічне обслуговування вогнегасників необхідно здійснювати згідно з ДСТУ 4297. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів, які використовуються при виробництві герметизуючих матеріалів, визнача­ють згідно з ГОСТ 12.1.044.

   15. Виробничі споруди та зовнішні установки необхідно захистити від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38.

   16. Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлене згідно з НАПБ Б.03.002, незалежно від того, чи використовуються інші засоби захисту від статичної електрики.

   17. Електробезпечність баз для приготування герметизуючих матеріалів повинна відпо­відати вимогам ГОСТ 12.1.009, ГОСТ 12.1.018, ДСТУ 7237, ГОСТ 12.1.030, ДСТУ ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.4.124, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32, [2], [3].

   18. Руки, забруднені герметизуючими матеріалами, протерти технічною ватою, змоченою у солярове мастило, а потім вимити теплою водою з милом.

   19. Герметизуючі матеріали відносяться до нетоксичних і малонебезпечних для людини матеріалів.

   20. Робітники, які займаються приготуванням і використанням герметизуючих матеріалів, повинні дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ Б А.3.2-4.

   21. Визначення категорій виробничих приміщень і зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою необхідно виконувати згідно з НАПБ Б.03.002.

   22. Забезпечення виробничих приміщень засобами пожежної автоматики необхідно здій­снювати згідно з НАПБ А.01.001 та НАПБ Б.06.004.

   23. При навантаженні упакованих герметизуючих матеріалів у транспортний засіб і їх роз­вантаженні необхідно дотримуватися вимог ГОСТ 12.3.009.

   24. Ступінь вогнестійкості будівель, де зберігаються герметизуючі матеріали, з урахуванням їх категоріїза вибухопожежною і пожежною небезпекою, має відповідати вимогам ДБН В.1.1-7. Крім того, складські приміщення, умови транспортування і зберігання герметизуючих матеріалів повинні відповідати вимогам безпеки згідно з НАПБ А.01.001, ДБН В.2.5-67, ДСТУ Б В.2.7-79 за темпера­тури зовнішнього повітря від мінус ЗО °С до 40 °С. Для зберігання бітумно-емульсійних матеріалів можуть бути використані складські будівлі інших категорій.

  1. Вимоги до збереження навколишнього природного середовища, утилізування

   1. При приготуванні та використанні герметизуючих матеріалів обладнання і комунікації повинні бути герметизовані, викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин не повинні перевищувати гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених в установленому порядку, та ГОСТ 17.2.3.02.

   2. Контроль за вмістом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при приготуванні та використанні герметизуючих матеріалів, повинен здійснюватись згідно з [4].

   3. При приготуванні, транспортуванні та застосуванні і використанні не повинно відбуватися забруднення водних об'єктів, ґрунту, а також надходження канцерогенних та мутагенних речовин у навколишнє природне середовище.

   4. Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та захоронения некондиції та інших відходів, що утворилися у процесі приготування і використання герметизуючих матеріалів, - згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

 1. МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

  1. Маркування

   1. На кожне тарне місце повинна бути наклеєна або прикріплена етикетка згідно з ГОСТ 26663, на якій вказують:

 • найменування підприємства-виробника і (або) його товарний знак;

 • найменування герметизуючого матеріалу і його умовну познаку;

 • номер партії і дату виготовлення;

 • масу нетто, кг;

 • коротку інструкцію із застосування.

   1. Перелік вказівок на етикетці може бути доповнений або змінений відповідно до вимог нормативних або технічних документів на конкретні герметизуючі матеріали.

   2. Транспортне маркування виконують згідно з ГОСТ 14192, а маркування, що характеризує транспортну небезпечність вантажу, виконують згідно з ДСТУ 4500-3, ДСТУ 4500-5.

  1. Пакування

   1. Для пакування застосовують паковання, що забезпечує збереженість герметизуючого матеріалу при його транспортуванні і зберіганні та навколишнє природне середовище від забруднення.

   2. Герметизуючі матеріали, що потребують перед застосуванням попереднього підігріву, пакуються в тару масою 10 кг (відра, картонні ящики тощо).

   3. Граничні відхилення від номінальної маси нетто і номінальних об'ємів герметизуючого матеріалу установлюють згідно з нормативними документами на конкретний вид матеріалу.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Транспортування

   1. Герметизуючі матеріали транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

   2. Герметизуючі бітумно-полімерно-емульсійні матеріали, які містять воду, транспортують за температури навколишнього середовища не нижче ніж 5 °С.

  2. Зберігання

   1. Складування і зберігання герметизуючих матеріалів виконують згідно з НАПБ А.01.001 та з дотриманням вимог цього стандарту.

   2. Герметизуючі матеріали при зберіганні розміщують на відстані не більше ніж 1 м від джерел теплової енергії.

   3. Холодні бітумно-полімерно-емульсійні герметизуючі матеріали зберігають за темпера­тури не нижче ніж 5 °С.

   4. Відповідно до 6.4.8 НАПБ А.01.001 виробничі та складські приміщення обладнують первинними засобами пожежогасіння згідно з НАПБ Б.03.001.

   5. На робочому місці допускається зберігати герметизуючий матеріал у кількості, що не перевищує змінної потреби.

 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Проби герметизуючих матеріалів відбирають згідно з ДСТУ 4488. Маса об'єднаної проби кожної марки герметизуючого матеріалу повинна бути не меншою ніж 1,5 кг.

  2. Методи контролювання фізико-технічних показників зазначено в графі "Метод випро­бування" таблиці 1 розділу 5.

  3. Зміну температури розм'якшення після прогрівання розраховують як різницю температур розм'якшення, визначених згідно з ГОСТ 11506 до та після випробування на прогрівання згідно з ГОСТ 18180.

 3. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Герметизуючі матеріали можуть використовуватися в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 за температури не нижче ніж 5 °С в суху погоду.

  2. Розігрівання гарячих герметизуючих матеріалів перед застосуванням проводять при без­перервному перемішуванні. Максимальна температура розігрівання не повинна бути вище ніж 200 °С. Робоча температура герметизації швів та тріщин в шарі покриття дорожнього одягу встановлюється згідно з нормативним або технічним документом на конкретний вид гермети­зуючого матеріалу.

  3. Складові частини багатокомпонентного холодного полімерного герметизуючого мате­ріалу об'єднують безпосередньо перед використанням. Після приготування весь об'єм багато­компонентного холодного полімерного герметизуючого матеріалу повинен бути життєздатним протягом виконання робіт з герметизації швів або тріщин.

 4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Виробник гарантує відповідність якості герметизуючих матеріалів вимогам цього стан­дарту при виконанні споживачем умов транспортування і зберігання.

  2. Гарантійний термін зберігання герметизуючих матеріалів або їх компонентів (окрім бітумно-полімерно-емульсійних) - не менше одного року від дня виготовлення.

  3. Гарантійний термін зберігання холодних бітумно-полімерно-емульсійних герметизуючих матеріалів - ЗО днів від дня їх виготовлення.