EN 10160 Контроль ультразвуковий плоских сталевих виробів товщиною не менше ніж 6 мм (метод відбиття)

EN 10306 Чавун і сталь. Ультразвуковий контроль Н-балок з паралельними полицями та ІРЕ-балок

EN 10308 Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль сталевих прутків

EN ISO 643 Сталі. М ікро граф Ічне визначання дійсного розміру зерна (ISO 643:2003).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять, наведені в EN 10025-1:2004, і такі:

 1. нормалізувальне прокатування (normalizing rolling)

Процес прокатування, за яким кінцеву деформацію виконують у визначеному температурному проміжку, що призводить матеріал до стану, рівноцінного стану після нормалізації, внаслідок чого встановлені значення механічних властивостей зберігаються навіть після нормалізації.

Коротка познака такого стану постачання +N.Примітка. У міжнародних публікаціях як для нормалізувального прокатування, так і для термомеханічного обробляння може бути вживано вислів «контрольоване прокатування». Проте, з огляду на різну призначеність виробів, розмежування термінів є необхідним

 1. стан після прокатування (as-rolled)

Стан постачання без будь-якого спеціального прокатування і/чи термічного обробляння.

Скорочене позначення стану постачання +AR

 1. термомеханічне обробляння (thermomechanical rolling)

Процес прокатування, за яким кінцеву деформацію виконують у визначеному температурному проміжку, що призводить матеріал до стану з визначеними властивостями, яких неможливо досяг­ти одним або багаторазовим термічним оброблянням.

Національна примітка

Термін «термомеханічне прокатування» відповідає прийнятому в Україні терміну «термомеханічне обробляння».

Примітка 1. Подальше нагрівання понад 580 °С може зменшити значення міцності. Якщо необхідні температури понад 580 °С, треба повідомити про це постачальника.

Примітка 2. Термомеханічне обробляння, після якого отримують стан постачання М, може охоплювати процеси з підви­щенням швидкості охолодження з відпусканням або без нього, у тому числі самовідпускання, крім безпосереднього гартуван­ня або гартування з відпусканням.

Примітка 3. У деяких публікаціях використовують також слово ТМКП (термомеханічний контрольований процес).

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОЗНАКИ

  1. Класифікація

   1. Основні класи якості

Марки сталі, на які поширюється цей стандарт, класифікують як нелеговані якісні сталі відпо­відно до EN 10020.

 1. Марки та групи якості

Цей стандарт поширюється на вісім марок сталі S185, S235, S275, S355, S45O, Е295, Е335 та Е360. Вони відрізняються за механічними властивостями.

Сталі марок S235 і S275 можуть постачати за групами якості JR, J0 і J2. Сталь марки S355 можуть постачати за групами якості JR, JO, J2 і К2. Сталь марки S450 постачають за групою якості J0.

Групи якості відрізняються за встановленими вимогами до роботи удару.

 1. Познаки

  1. Познаки мають відповідати EN 10025-1.

Примітка. Перелік відповідних попередніх познак і попередніх познак за EN 10025:1990 та EN 10025:1990 + А1:1993 див. у таблиці А.1 додатка А,

 1. Познаки мають складатися з:

 1. номера цього стандарту (ДСТУ EN 10025-2);

 2. назви сталі чи номера сталі; назва сталі складається з:

 • символу S (для конструкційної сталі) або Е (сталі для машинобудування);

 • показника встановленої мінімальної границі плинності для товщини < 16 мм, вираженої у мегапаскалях1*;

 • познаки групи якості (див. 4.1.2) залежно від установлених значень роботи удару, у разі потреби;

 • додаткового символу С, який вказує на придатність для спеціального застосування (див. таб­лиці 10—13), у разі потреби;

познаки «+N або +AR», якщо вироби замовили та постачають у стані +N або +AR (див. 3.1, 3.2 і 6.3). Познаки «+N або +AR» також додають до номера сталі.

Приклад: Конструкційна сталь (S) зі встановленою мінімальною границею плинності за кімнат­ної температури 355 МПа1), з мінімальним значенням роботи удару 27 Дж за 0 °С (J0) та придатна до холодного відбортування (С), стан постачання — нормалізувальне прокатування (або після прокатування):

Сталь ДСТУ EN 10025-2 — S355J0C+N (або +AR) або

Сталь ДСТУ EN 10025-2 — 1.0554+N (або +AR).

11 1 МПа = 1 Н/мм2.

 1. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ПОВИНЕН НАДАВАТИ ПОКУПЕЦЬ

  1. Обов’язкова інформація

Інформацію, яку повинен надавати покупець під час замовляння, наведено в EN 10025-1.

Додатково до EN 10025-1 покупець під час замовляння повинен надати таку інформацію:

д) чи підлягають вироби специфічному чи неспецифічному контролюванню і випробовуванню, та який документ контролю потрібний (див. 8.2);

h) чи проводити перевіряння механічних властивостей групи якості JR та марок сталі Е295, Е335 та Е360 за плавками чи за партіями (див. 8.3.1.1).

 1. Додаткові вимоги

Групу додаткових вимог наведено в розділі 13. У разі, якщо покупець не вказує на виконання будь-якої додаткової вимоги, постачальник постачає відповідно до базової технічної вимоги.

 1. ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЯННЯ

  1. Процес виплавляння сталі

Процес виплавляння сталі має відповідати EN 10025-1. Покупця інформують про процес ви­плавляння сталі, крім сталі S185, якщо це встановлено під час замовляння.

Див. додаткову вимогу 1.

 1. Розкислювання

  1. Спосіб розкислювання подано в таблицях 2 і 3.

  2. Способи розкислювання мають такі позначення:

 1. за вибором — спосіб на розсуд виробника;

 2. FN — кипляча сталь не допустима;

 3. FF — спокійна сталь, що містить елементи, які зв’язують азот у достатній кількості для його зв'язування (наприклад, мін. 0,020 % загального алюмінію). Звичайна норма — мінімальне спів­відношення алюмінію і азоту 2:1, якщо немає інших елементів, які зв’язують азот. Такі інші елементи треба наводити в документі контролю.

 1. Стани постачання

Стани постачання довгомірних виробів і плоских виробів, виготовлених на безперервних ста­нах, можуть бути тільки +AR, +N або +М на розсуд виробника. Стани постачання виробів, виготов­лених на стані кварто, можуть бути тільки +AR або +N на розсуд виробника.

Стани постачання +AR або +N можуть бути замовлені.

Див. додаткову вимогу 19А.

Якщо потрібний документ контролю (див. 8.2), стани постачання вказують у ньому спеціаль­ними символами (+AR, +N або +М). Якщо замовлені вироби у стані постачання +N або +AR, до позначення треба додати спеціальні символи (+ІМ або +AR) (див. 4.2.2).

 1. ВИМОГИ

  1. Загальні положення

Під час відбирання проб, готування випробних зразків і випробовувань треба застосовувати вимоги, наведені у розділах 8—10.

 1. Хімічний склад

  1. Хімічний склад, визначений за плавковим аналізуванням ковшової проби, має відпові­дати значенням, установленим у таблицях 2 і 3.

  2. Допустимі границі для результатів аналізування виробу наведено у таблицях 4 і 5.

Виріб треба аналізувати, якщо це установлено під час замовляння.

Див. додаткову вимогу 2.

 1. Треба застосовувати максимальні значення вуглецевого еквівалента для марок S235, S275, S355 і S450, основані на плавковому аналізі, які наведено в таблиці 6. Формулу для визна­чення вуглецевого еквівалента наведено у 7.2.3 EN 10025-1:2004.

 2. Для марок S235, S275 і S355 всіх груп якості під час замовляння може бути узгоджена така додаткова вимога до хімічного складу: масова частка міді між значеннями 0,25 % і 0,40 % за плавковим аналізом та між значеннями 0,20 % і 0,45 % за аналізом виробу. У цьому разі макси­мальне значення вуглецевого еквівалента за таблицею 6 треба збільшити на 0,02 %.

Див. додаткову вимогу 20.

 1. Якщо вироби з марок S275 і S355 постачають з контролюванням кремнію, наприклад, для гарячого цинкування, у цьому разі виникає необхідність збільшити вміст інших елементів, таких як вуглець і марганець, для отримання необхідних міцнісних характеристик; максимальні значення вуглецевого еквівалента за таблицею 6 треба збільшити таким чином:

 • для кремнію < 0,030 % підвищення CEV на 0,02 %;

 • для кремнію < 0,25 % підвищення CEV на 0,01 %.

 1. Механічні властивості

  1. Загальні положення

   1. На підставі контролювання та випробовування, вказаних у розділах 8—10 та у стані постачання відповідно до 6.3, механічні властивості мають задовольняти значення, наведені в таблицях 7—9.

   2. Для виробів, замовлених і постачених у нормалізованому стані чи після нормалізу- вального прокатування (6.3), механічні властивості мають відповідати таблицям 7—9 у нормалізо­ваному стані або після нормалізувального прокатування, а також і після нормалізації, яку викону­ють термічним оброблянням після постачення.

   3. Для виробів, постачених у стані після прокатування для нормалізування у покупця, проби мають бути нормалізовані, якщо це узгоджено під час замовляння. Значення, отримані на нормалізо­ваних пробах, мають задовольняти цей стандарт. Результати треба вказати у документі контролю.

Примітка. Результати таких випробувань не характеризують властивості постачених виробів, а відображають властивості, які можна отримати після правильного нормалізування.

  1. Для плоских виробів застосовують номінальну товщину. Для довгомірних виробів з періодичним перерізом застосовують номінальну товщину тієї частини, від якої відбирали проби (див. додаток A EN 10025-1:2004).

 1. Ударні характеристики

  1. Контролювання значення роботи удару — згідно з EN 10025-1.

  2. Ударні характеристики виробів групи якості JR визначають, якщо це узгоджено під час замовляння.

Див. додаткову вимогу 3.

 1. Для виробів групи якості J2 і К2 з номінальною товщиною < 6 мм розмір феритного зерна має бути > 6, який перевіряють методом, поданим у EN ISO 643, якщо це узгоджено під час замовляння.

Див. додаткову вимогу 21.

Якщо алюміній застосовують як елемент, який подрібнює зерно, вимогу щодо розміру зерна вважають такою, що виконана, за умови, що за аналізуванням ковшової проби масова частка алю­мінію є не менша ніж 0,020 % загального алюмінію або 0,015 % алюмінію, розчинного у кислоті. У цьому разі визначення розміру зерна не потрібне, але масову частку алюмінію треба вказати у документі контролю.

 1. Поліпшені деформаційні властивості у перпендикулярному до поверхні напрямку

У разі узгодження під час замовляння вироби груп якості J2 і К2 мають задовольняти одну з вимог EN 10164.

Див. додаткову вимогу 4.

 1. Технологічні властивості

  1. Зварюваність

   1. Загальні вимоги до зварюваності сталей груп якості JR, JO, J2 і К2 вказані у EN 1011-2.

Примітка. Збільшення товщини виробу і рівня міцності може призвести до холодного розтріскування. Холодне розтріс­кування визначається впливом комбінації таких чинників:

 • кількістю водню, що дифундує, у металі зварного з’єднання;

 • крихкою структурою зони термічного впливу;

 • значними концентраторами розтягувальних напруг у зварному з’єднанні.

  1. У цьому стандарті немає інформації стосовно зварюваності сталі марок S185, Е295, Е335 і Е360, тому що їхній хімічний склад не регламентовано.

 1. Придатність до формозмінювання

Примітка. Рекомендації стосовно гарячого та холодного формозмінювання вказано в ECSC ІС 2. Хоча ECSC IC 2 поши­рюються на дрібнозернисті сталі, ці рекомендації також застосовують для сталі марок згідно з цим стандартом.

 1. Гаряче формозмінювання

Якщо гаряче формозмінювання виконують після постачення (див. 7.3.1.2), ті вироби, які були замовлені та постачені у стані після нормалізації чи нормалізувального прокатування, мають за­довольняти вимоги таблиць 7—9.

 1. Формозмінювання у холодному стані

  1. Загальні положення

Марки і групи якості, придатні до холодного формозмінювання, та сталі для машинобудування, придатні для холодного волочіння, треба позначати з відповідними назвами сталі (зокрема сим­вол С або GC) або відповідним номером сталі, вказаним у таблицях 10—13 (див. 4.2.2).

Примітка. Формозмінювання в холодному стані призводить до зниження пластичності. Крім того, необхідно брати до ува­ги можливість холодного розтріскування, пов'язаного з гарячим цинкуванням.

 1. Придатність до відбортування

Якщо обумовлено під час замовляння, товстий лист, тонкий лист, штрипс, широка штаба та плоскі вироби (шириною < 150 мм) номінальною товщиною < ЗО мм мають бути придатні до відбор- товування без розтріскування під час згинання з рекомендованим мінімальним радіусом, наведе­ним у таблиці 12. Марки та групи якості, до яких це застосовно, подано у таблиці 10.

Див. додаткову вимогу 11.

 1. Профілірування

Якщо обумовлено під час замовляння, товстий лист, тонкий лист та штрипс з номінальною товщиною < 8 мм мають бути придатними для виготовлення профілів холодним прокатуванням (наприклад, відповідно до EN 10162). Придатність застосовна для радіусів згинання, наведених у таблиці 13. Марки та групи якості, яких це стосується, подано в таблиці 10.