НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Кресленики технічні

УМОВНІ ПОЗНАКИ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ДОПУСКІВ

Співвідношення та розміри

(

БЗ № 9-2009/744

ISO 7083:1983, IDT)

ДСТУ ISO 7083:2009

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний центр Національної академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Л. Топалова

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ' наказ Держспоживстандарту України від 28 вересня 2009 р. № 346 з 2011-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO 7083:1983 Technical drawings — Symbols for geometrical tolerancing — Proportions and dimensions (Технічні кресленики Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2015

ЗМІСТ с.

Національний вступ IV

0 Вступ 1

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні положення 2

 4. Співвідношення 2

 5. Розміри 7

Приклади 8НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7083:1983 Technical drawings — Symbols for geometri­cal tolerancing — Proportions and dimensions (Технічні кресленики. Умовні познаки геометричних допусків. Співвідношення та розміри).

Відповідальний за цей стандарт — Технічний центр НАН України.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • вилучено попередній довідковий матеріал ISO 7083:1983 «Передмову»;

 • долучено структурний елемент «Зміст»;

 • до розділу «Нормативні посилання» внесено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

 • вилучено виноску 1) з розділу 2 як таку, що втратила актуальність у зв’язку з набуттям чинності ISO 1101:2004.

Міжнародний стандарт ISO 3098-1, на який є посилання в цьому стандарті, замінено на ISO 3098-2:2000, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3098-2:2007 (ISO 3098-2:2000, IDT). Інші міжнародні стандарти ISO 1101 та ISO 5459, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ДСТУ ISO 1101:2009 (ISO 1101:2004, IDT) та ДСТУ ISO 5459:2009 (ISO 5459:1981, IDT) відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.ДСТУ ISO 7083:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРЕСЛЕНИКИ ТЕХНІЧНІ

УМОВНІ ПОЗНАКИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ДОПУСКІВ

Співвідношення та розміри

ЧЕРТЕЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДОПУСКОВ

Соотношения и размеры

TECHNICAL DRAWINGS

SYMBOLS FOR GEOMETRICAL TOLERANCING

Proportions and dimensions

Чинний від 2011-07-01

0 ВСТУП

Призначеність цього стандарту полягає в тому, щоб надати настанови щодо правильного зображення познак геометричних допусків на технічних креслениках (див. ISO 1101 та ISO 5459) і узгодити розміри цих познак з розмірами написів, які наносять для позначення інших розмірів та символів на кресленику.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює рекомендовані для застосування співвідношення та розміри познак геометричних допусків на технічних креслениках.

Познаки та написи можна виконувати ручним способом (застосовуючи розлініяні рамки) або іншими прийнятними способами (наприклад, за допомогою трафаретів, перебивних систем, меха­нічними креслярськими засобами тощо).

Розміри познак визначають за застандартизованими значеннями висоти шрифтів, наведеними в ISO 3098-1.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 1101 Technical drawings — Geometrical tolerancing — Tolerancing of form, orientation, location and run-out — Generalities, definitions, symbols, indication on drawings

ISO 3098-1 Technical drawings — Lettering — Part 1: Currently used characters

ISO 5459 Technical drawings — Geometrical tolerancing — Datums and datum-systems for geo­metrical tolerances.

Видання офіційнеНАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 11011) Технічні кресленики. Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташуван­ня та биття. Загальні положення, визначення, умовні познаки, вказівки на креслениках

ISO 3098-12) Технічні кресленики. Шрифти. Частина 1. Застосовні шрифти

ISO 5459 Технічні кресленики. Геометричні допуски. Бази та системи баз геометричних допусків.

Остання редакція ISO 1101:2004 має назву Geometrical Product Specifications (GPS) — Geometrical toierancing — Tole­rances of form, orientation, location and run-out (Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття).

2! На даний час замість ISO 3098-1 чинний ISO 3098-2 Technical product documentation — Lettering — Part 2: Latin alphabet, numerals and marks (Технічна документація на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абетка, цифри і знаки)

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Шрифт, який використовують для нанесення умовних познак, має відповідати вимогам ISO 3098-1.

 2. Рекомендовано, щоб на будь-якому одному кресленику висота, товщина ліній і тип шрифту разом із познаками були такими самими, як використані для нанесення розмірів та інших познак на кресленику.

4 СПІВВІДНОШЕННЯ

На рисунках 1—21 наведено приклади співвідношень умовних познак і рамок у разі викорис­тання вертикального чи похилого шрифту типу В.

Обриси познак показано на фоні сітки з кроком, що дорівнює товщині лінії. Конструктивне виконання зображуваних знаків переважно не показують, але воно має відповідати вимогам ISO 3098-1 для вертикального чи похилого шрифту типу В.

Для іншого вертикального чи похилого шрифту типу А потрібно використовувати відповідну сітку, але враховувати, що

 • рамки завжди креслять у вигляді квадратів чи прямокутників;

познаки видів допусків і допоміжних познак (див. ISO 1101) завжди зображують так, як по­казано на рисунках 1—21.нисунок 1 — і ірямолінійність


Рисунок 2 — Площинність
Рисунок 3 — Крутість


Рисунок 4 — Циліндричність


Рисунок 5 — Профіль будь-якого контуру


Рисунок 6 — Профіль будь-якої поверхні


Рисунок 7 — Паралельність


Рисунок 8 — Перпендикулярність

Рисунок 9 — Нахил


Рисунок 10 — Позиційний допуск


Рисунок 11 — Концентричність і співвісність


■■■ ШІІІІІІШІІІМ1 ■■■■■>■■


Рисунок 12 — Симетричність


Рисунок 13 — Просте биття


Рисунок 14 — Повне биття
111 n il 11 ITI..UTX] ГГГПТ'ІТПІТГП


Рисунок 15 — Познака елемента, для якого встановлюють допуск (за допомогою виносної літери)


Рисунок 16 — Познака бази (безпосередня)


Рисунок 17 — Познака бази (за допомогою виносної літери)Рисунок 18 — Базовий об’єкт (ISO 5459)


Рисунок 19 — Теоретично точний розмір


Ь)


а)
Рисунок 20 — Виступне поле допуску
Рисунок 21 — Умова максимуму матеріалу

5 РОЗМІРИ

 1. Рекомендовані розміри умовних познак у разі виконання написів шрифтом типу А наведено в таблиці 1; для шрифту типу В — у таблиці 2.

Таблиця 1 — Шрифт типу А

У міліметрах

Характеристика познаки

Рекомендовані розміри

Висота рамки (/-/)*

7

10

14

20

28

40

Висота знаків (її)

3,5

5

7

10

14

20

Діаметр (О)"

14

20

28

40

56

80

Товщина лінії (сї)

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4
Таблиця 2 — Шрифт типу В

У міліметрах

Характеристика познаки

Рекомендовані розміри

Висота рамки (Н)*

5

7

10

14

20

28

40

Висота знаків (h)

2,5

3,5

5

7

10

14

20

Діаметр (D)”

10

14

20

28

40

56

80

Товщина лінії (ф

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2 1. Рекомендовані розміри ширини рамки такі:

 • для першої секції — дорівнюють висоті рамки (Ну,

 • для другої секції — відповідно до довжини напису;

 • для третьої та наступних секцій, якщо вони потрібні, — відповідно до ширини літери по­знаки (чи літер).

Відстань між вертикальними лініями секцій і написами має дорівнювати принаймні подвійній товщині ліній, але не менше ніж 0,7 мм.

’ Якщо є додаткові значення допуску, які записують у нижню секцію рамки (див. ISO 1101), то висоту рамки має бути збіль­шено відповідно до висоти написів.

** Див. рисунок 18

.

6 ПРИКЛАДИ


Рисунок 22а) — Шрифт В, вертикальний


Рисунок 22b) Шрифт В, похилий


Рисунок 23з) — Шрифт В, вертикальний


Рисунок 23b) Шрифт В, похилий

КОД УКНД 01.100.01

Ключові слова: графічні методи, допуски форми, розміри, технічні кресленики, умовні познаки.Редактор О. Ніколаєнко

Технічний редактор О. Марченко
Коректор О. Опанасенко
Верстальник Г Жирякова

Підписано до друку 11.03.2015. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,39. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647