Примітка. Ця частина зображення може мати аналогове значення, що створюється електронно-оптичним перетво­рювачем, або цифрове значення

 1. встановлення попереднього відеоспостерігання (Voreinstellung)

Функція пристрою спрямовування та (або) трансфокатора, яка дає змогу автоматично повертати устатковання до однієї або декількох попередніх позицій

 1. лінійна зміна (Ramping)

Характеристика трансфокатора, визначена тим, що у разі збільшення фокусної відстані зменшується відкривання отвору об’єктива

 1. дистанційне керування телекамерою (Kamerafernsteuerung)

Устатковання для керування функційними камерами і допоміжним устаткованням на відстані дії сигналу

 1. яскравість зображення (Szenenhelligkelt)

Освітленість підохоронної зони та (або) об’єкта спостерігання в зображенні залежно від світлосили і відбивної здатності зони спостерігання

 1. освітленість підохоронної зони та (або) об’єкта спостерігання (Szenenbeleuchtungsstarke)

Рівень освітленості (освітленість) в зоні та (або) об’єкті, за яким ведеться спостерігання

 1. відбивна здатність зони спостерігання (Reflexionsgrad der Szene)

Співвідношення кількості відбитого світла до освітленості поверхні зони спостерігання

 1. уповільнене скановане передавання (Slow-Scan-Obertragung)

Передавання зображення в нереальному масштабі часу або частини зображення за допо­могою аналогових або цифрових сигналів каналом передавання з обмеженою смугою частот перепускання

 1. квадратор (Teitbilder-Darsteliungseinheit)

Устатковання, яке представляє одночасно частини декількох картин на моніторі

 1. точковий фільтр об’єктива (Spotfilter-Objektiv)

Об’єктив із внутрішнім механізмом сірого фільтра нейтральної щільності для наступного знижування проникності світла об’єктива, що є досяжним тільки для діафрагми

 1. генератор дата/час (Datum/Uhrzeit-Generator)

Пристрій формування поточних дати і часу та вставляння їх у зображення

 1. довгостроковий відеозапис (Langzeit-Aufzeichnung)

Періодичний запис відеосигналу в заданих інтервалах часу

 1. відеомультиплексор охоронної теле(відео)системи (Zeit-Multiplex Aufzeichnung)

Пристрій для записування декількох відеосигналів на один відеоканал з тимчасовим муль- типлексуванням окремих кадрів цих відеосигналів

 1. мультиплексор охоронної теле(відео)системи (Zeit-Mu/tiplex-Ubertragung)

Пристрій для передавання відеосигналу на відеоканал через послідовні одиночні зображення цього відеосигналу

 1. світлосила об’єктива (Т) (Transmission des Objektivs (Т))

Цифровий показник проникнення світла крізь об’єктив

 1. об’єктив зі змінною фокусною відстанню (Objektiv тії verSnderbarer Brennweite)

Об’єктив з регульованою фокусною відстанню, за якої зображення кадру у разі зміни фокус­ної відстані не залишається чітким

 1. вертикальний інтервал перемикання (Vertikafes intervallschalten)

Регульоване перемикання між відеовходами під час вертикального зворотнього ходу

 1. відеопідсилювач охоронної теле(відео)системи (Video-Entzerr-Verstarker)

Пристрій для коригування підсилення та викривлень частоти відеосигналу

 1. відеопідсилювач/розподільник (Video-Verteil-VerstSrker)

Устатковання, що з’єднує один відеовхід з декількома відеовиходами

 1. відеопідсилювач корекції зображення (Video-Entzerr-Verstarker)

Устатковання для коригування викривлень посилення і частоти відеосигналу

 1. відеоматриця (Video-Kreuzschiene)

Пристрій сполучування вхідних та вихідних відеосигналів

 1. сповіщувач руху (Video-Bewegungsmelder)

Устатковання створювання стану тривоги як реакції на зміну змісту зображення

 1. кадрова відеопам’ять (Bildspeicherung)

Зберігання відеозображення

 1. єдність зображення великої кількості кадрів (Mehrbilder-Darstellungseinheit)

Устатковання, яке складає і представляє кілька повних кадрів одночасно на дисплеї монітора

 1. відеопринтер (Bilddrucker)

Пристрій, призначений для перетворювання відеосигналу у видиме зображення на папері

 1. відеокомутатор (Videoumschalter)

Пристрій, призначений для ручного або автоматичного перемикання багатьох вхідних відео- сигналів на один або декілька виходів системи, а також для приймання зовнішнього сигналу (сигналу тривоги)

 1. об’єктив зі змінною фокусною відстанню (трансфокатор) (f) (Vario-Objektiv(f))

Об’єктив, в якому у разі зберігання чіткості масштаб зображення залежить від зміни фокусної відстані.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН,
ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СЕРІЇ СТАНДАРТІВ EN 50132

НА.1 Наявна та запропонована EN 50132-7:1996 на майбутнє структура стандартів серії EN 50132

Зміст частин серії стандартів EN 50132 (Системи тривожної сигналізації. Системи теле(відео)- спостерігання охоронної призначеності):

Теіі 1 Systemanforderungen (Частина 1. Вимоги щодо системи);

ТеіІ 2-1 Schwarzweip-Kameras (Частина 2-1. Чорно-білі телекамери);

Теіі 2-2 Farbkameras (Частина 2-2. Кольорові телекамери);

Теіі 2-3 Objektive (Частина 2-3. Об’єктиви);

Теіі 2-4 Hilfseinrichtungen (Частина 2-4. Допоміжне устатковання);

Теіі 3 Lokale und Zentrale Steuereinheit (Частина 3. Локальні й центральні пристрої керування);

Теіі 4-1 Schwarzweip-Monitore (Частина 4-1. Чорно-білі монітори);

Теіі 4-2 Farbmonitore (Частина 4-2. Кольорові монітори);

Теіі 4-3 Aufzeichnungseinrichtungen (Частина 4-3. Пристрої заміни);

Теіі 4-4 Bilddrucker (Частина 4-4. Кольоровий принтер);

Теіі 4-5 Video-Bewegungsmelder (Частина 4-5. Відеосповіщувач руху);

Теіі 5 Bildubertragung (Частина 5. Передавання зображення);

Теіі 6 (frei) (Частина 6. (Вільно));

Теіі 7 Anwendungsregeln (Частина 7. Правила застосування).

Примітка. Усі частини серії EN 50132 у стадії розробляння.

ДОДАТОК НБ

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ВБН В. 2.5-78.11,01-2003 Інженерне усталювання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджено наказом Держспоживстандарту № 28 від 1 лютого 2005 р. та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 р. за № 466/10746.Код УКНД 13.310

Ключові слова: системи тривожної сигналізації, системи теле(відео)спостерігання охоронної призначеності, правила застосування, терміни та визначення, методи випробовування.

Редактор С. Ковалець
Технічний редактор О. Марченко
Коректор О. Писаренко
Верстальник Т. Шишкіна

Підписано до друку 12.03.2008. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 3,25 Зам.£/-£ Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647