Продовження таблиці А.1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

реклама

рекомендаційний рекомендація релігійний

репринт репродукція реставрація ретроспективний реферат реферативний журнал рецензія

рисунок (малюнок) рівненський

рекл.

реком. рек. реліг. репр. репрод. реставр. ретросп. реф.

РЖ

рец.

рис. (мал.) рівнен.


рік (роки)

p. (pp.)

При цифрах

річка розвиток розв'язування

p.

роз в.

розв'яз.

При назві

розділ

роздільна пагінація розповсюдження розробив розроблено розширений російський ротапринт рубрика рубрикатор рукописний румунський

санітарний

розд.

розд. паг. розповсюдж. розроб. розробл.

розшир. рос.

ротапр. рубр. рубрик.

рукоп. рум.

С

сан.

У значенні: «Частина»

Санкт-Петербург

сатиричний святий

СПб.

сатир. св.

В області вихідних даних

секретар

секр.

При прізвищі

секунда

с

При цифрах

селище

с-ще

При назві

селище міського типу селищна рада

смт селищрада

Те саме

село селянський

с.

селян.

При назві

семінарський сенсаційний серія серпень сесія

семінар. сенсац. сер. серп. сес.

-

симпозіум

симп.

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовкаСлово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

симфонічний

система автоматизованого проектування систематичний

сільська рада

симф,

САПР сист. сільрада


сільськогосподарський

с.-г.

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка

Сімферополь

січень скандинавський складання скорочення словацький словенський

словник

слово слов'янський службовий соціальний соціологія спеціальність специфікація співавтор співробітник

спільне підприємство спорудження

Сімф.

січ. сканд. склад. скор. словац. словен. слов. сл. слов'ян. служб. соц. соціол. спец. специф. співавт. співроб. СП спорудж.

В області вихідних даних

станція старший статистичний стаття стереотипний стереофонічний

ст.

старш. стат. ст.

стер.

стереофон.

При назві

століття (сторіччя)

ст.

При цифрах

сторінка

студент студентський сумський суспільний суспільство східний сценарій

та інші

таблиця татарський творче об'єднання творчий

тезиси

с.

студ. студент. сум. суспіл. сусп-во сх.

сцен.

т

та ін.

табл. татар. ТО творч. тез.

Те самеПродовження таблиці А.1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

телеграфний

телегр.


телефільм

тф


теоретичний

теорет.

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка

територіальний

терит.

Те саме

термічний

терміч.


Тернопіль

т.

В області вихідних даних

тернопільський

терноп.


технічний

техн.

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка

технологічний

технол.

Те саме

тиждень

тижд.


тижневий

тиж.

В описі періодичних видань

тисяча

тис.

Скорочується також у заго­ловку опису, якщо не є першим словом заголовка

титульний аркуш

тит. арк.


товариство

т-во

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка

товариство з обмеженоювідповідальністю

тов


том (томи)

т.

При цифрах

торговельний

торг.


травень

трав.


тракторний

тракт.


транскрипція

транскр.


транслітерація

трансліт.


транспорт

трансп.


турецький

турец.


у тому числі (в тому числі)

У у т.


уведення (введення)

увед. (введ.)


уводиться (вводиться)

увод, (ввод.)


угорський

угор.


удосконалення (вдосконалення)

удоскон. (вдоскон.)


укладач

уклад.

При прізвищі

укладено

уклад.


українознавство

українознав.


український

укр.


умовний друкований аркуш

ум. друк. арк.


універсальна десятковакласифікація

УДК


університет

ун-т

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка

університетський

унів.


Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

упорядкував

упорядкування упорядник

упоряд.

упорядкує. упоряд.

При прізвищі


управління

упр.

Скорочується також

у

уривок устаткування учасник училище

урив. устатк. учасн. уч-ще

заголовку опису, якщо не першим словом заголовка

Скорочується також

є

у


Ф

заголовку опису, якщо не

є

фабрика

ф-ка

першим словом заголовка

Скорочується також

у

факсиміле факультативний факультет фантастика фармацевтичний федерація фестиваль фізичний

факс. факульт. ф-т фантаст. фармац. федер. фест. фіз.

заголовку опису, якщо не першим словом заголовка

Скорочується також

є

у

філіал (філія) філологія філософія фільмографія фільмокопія фінансовий фонограма формування фортепіано фотографія фотокопія фототипія фрагмент французький футляр

Харків

філ. філол. філос. фільмогр. фкоп. фін. фоногр. формув. ф-но фотогр. фотокоп. фототип. фрагм. фр. футл.

X

заголовку опису, якщо не першим словом заголовка

В області вихідних даних

є

харківський хвилина

харк. хв

При цифрах


херсонський

Херсон.Закінчення таблиці А.1

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

хімічний

хім.

Скорочується також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка

Хмельницький

хмельниц.


хорватський

хорв.


хореографія

хореогр.


хоровий

хор.


християнський

християн.


художник

худож.

ц

При прізвищі

центральний комітет

цк

Скорочується також у заголовку опису

церковний

церк.


цитований

цит.


цифрова обчислювальна машина

цом


ціна

ц.

При цифрах

часопис

ч

часоп.

При цифрах

частина

ч.

Те саме

червень

черв.


черкаський

черкас.


чернівецький

чернів.


чернігівський

черніг.


чеський

чес.


число

чис.

При цифрах

член-кореспондент

чл.-кор.

При прізвищі та назві


ш

установи

школа

шк.

щ


щодекадний (щодекадно)

щодекад.

В описі періодичних видань

щоденний (щоденно)

щоден.


щоквартальний (щоквартально)

щокв.

В описі періодичних видань

щомісячний (щомісячно)

щомісяч.


щорічний (щорічно)

щоріч.


щотижневий (щотижнево)

щотиж.

ю


ювілейний

ювіл.


юнацький

юнац.


японський

Я яп.


У

01.140.20

ДК 001.4:025.3:006.354

Ключові слова: бібліографічний опис, скорочення, аналітичний опис, іменники, прикметники, дієприкметники, прислівники, список скороченьДСТУ 3582-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Информация и документация

СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

Общие требования и правила

Издание официальное

Киев
ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ
1998ПРЕДИСЛОВИЕ

  1. РАЗРАБОТАН Книжной палатой Украины

ВНЕСЕН Министерством информации Украины

  1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 4 июля 1997 г. № 391

  2. Данный стандарт соответствует ISO 4: 1984 «Документация. Правила сокращения слов в названиях и наименований публикаций», ISO 832:1994 «Информация и документация. Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения библиографических терминов».

  3. НА ЗАМЕНУ РСТ УРСР 1743—82

  4. РАЗРАБОТЧИКИ: Л. В. Мухитдинова, Г. Н. Плиса, Г. П. Нелипа, О. Б. Зубарева

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта УкраиныСОДЕРЖАНИЕ
с.

  1. Область применения 1

  2. Нормативные ссылки 1

  3. Определения 2

  4. Правила сокращений слов в библиографическом описании 2

  5. Правила применения сокращений слов в библиографическом описании 6

Приложение А Особые случаи сокращений слов, часто встречающихся
в библиографическом описании 8ДСТУ 3582-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

Общие требования и правила

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

Загальні вимоги та правила

INFORMATION AND DOCUMENTATION

ABBREVIATION OF WORDS IN THE UKRAINIAN