НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРІТ СТАЛЕВИЙ
ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ ПРУЖИН

Частина 2. Дріт хол од потягнутий
із нелегованої сталі патентований

(

БЗ № 12-2007/638

ISO 8458-2:2002, IDT)

ДСТУ ISO 8458-2:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національна металургійна академія України, Технічний комітет «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Бурчак; А. Должанський, д-р техн, наук;

О. Ермакова, канд. техн, наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Пройдак, д-р техн, наук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 12 грудня 2007 р. № 356 з 2009-10-01

З Національний стандарт відповідає ISO 8458-2:2002 Steel wire for mechanical springs — Part 2: Patented cold-drawn non-alloy steel wire (Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі патентований)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2010

ЗМІСТ

С.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Класифікація і познаки 2

 4. Розміри і стан постачання 2

  1. Допуски на розміри 2

  2. З’єднання зварюванням 2

  3. Зразок вільноскинутого дроту 2

  4. Прямолінійність мірних відрізків З

 5. Технічні вимоги З

  1. Матеріал З

  2. Покриви та кінцеве обробляння поверхні З

  3. Якість поверхні 4

  4. Механічні властивості 4

  5. Технологічні властивості 6

 6. Контролювання та випробовування 7

  1. Методи випробовування та інші вимоги 7

  2. Обсяг випробовування 7

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті 8НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8458-2:2002 Steel wire for mechanical springs — Part 2: Patented cold-drawn non-ailoy steel wire (Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 2. Дріт хо- лоднотягнутий із нелегованої сталі патентований).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт уміщує вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

ISO 8458 містить 3 частини під загальною назвою: «Дріт сталевий для механічних пружин»:

 • Частина 1. Загальні вимоги;

 • Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі;

 • Частина 3. Дріт загартований в оливі та відпущений.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Націо­нальний вступ» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандарти­зація»;

 • слова «ця частина ISO 8458» замінено на «цей стандарт»;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою і виділено його в тексті рамкою;

 • у 5.2.2 виправлено редакційну помилку: «supplier» замінено на «user»;

 • стандарт доповнено національним додатком НА, в якому наведено перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті.

Копії міжнародних стандартів ISO 16120-1:2001, ISO 16120-2:2001, ISO 16120-3:2001, які не чинні в Україні як національні, можна замовити у Головному фонді нормативних документів.ДСТУ §S0 8458-2:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДРвТ СТАЛЕВИЙ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ ПРУЖИН
Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі
патентований

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРУЖИН
Часть 2. Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
патентированная

WIRE STEEL FOR MECHANICAL SPRINGS

Part 2. Patented cold-drawn non-alioy steel wire

Чинний від 2009-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до холоднотягнутого дроту із нелегованої сталі для виготов­ляння механічних пружин, застосовних в умовах статичних і динамічних режимів роботи; дріт відпо­відає загальним вимогам ДСТУ ISO 8458-1.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Вимоги цього стандарту грунтується на нормативних документах, посилання на які наведені в тексті стандарту. На час публікації зазначені видання були чинними. Усі стандарти є предметом перегляду, і замовники, що склали угоду на підставі цього стандарту, зацікавлені в застосуванні найостанніших публікацій нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO ведуть реєстр чинних на цей час міжнародних стандартів.

ISO 7989:1988 Zinc coatings for steel wire

ISO 8458-1 Steel wire for mechanical springs — Part 1: General requirements

ISO 16120-1:2001 Non-alloy steel wire rod for conversion to wire — Part 1: General requirements

ISO 16120-2:2001 Non-alloy steel wire rod for conversion to wire — Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod

ISO 16120-4:2001 Non-alloy steel wire rod for conversion to wire — Part 4: Specific requirements for rod for special applications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

(SO 7989:1988 Цинкові покриви на сталевому дроті

ISO 8458-1 Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 16120-1:2001 Катанка з нелегованої сталі для переробляння на дріт. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 16120-2:2001 Катанка з нелегованої сталі для переробляння на дріт. Частина 2. Особ­ливі вимоги для катанки загального призначення

ISO 16120-3:2001 Катанка з нелегованої сталі для переробляння на дріт. Частина 3. Особ­ливі вимоги для катанки спеціального призначення.

Видання офіційне

З КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОЗНАКИ

Діапазон діаметрів дроту та групи дроту відповідно до тимчасового опору розриванню, зазви­чай застосовні для статичного і динамічного режимів роботи, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 — Групи дроту відповідно до тимчасового опору розриванню та діапазон діаметрів дроту

Тимчасовий опір розриванню3

Статичний режим роботи

Діапазон діаметрів

Динамічний режим роботи

Діапазон діаметрів

Низький тимчасовий опір розриванню

SL

1—10

Середній тимчасовий опір розриванню

SM

0,30—20,00

DM

0,08—20,00

Високий тимчасовий опір розриванню

SH

0,30—20,00

DH

0,05—20,00

а Інші вимоги щодо тимчасового опору розриванню можуть бути погоджені для конкретних призначень. 1. РОЗМІРИ І СТАН ПОСТАЧАННЯ

  1. Допуски на розміри

Допуски на розміри діаметрів дроту — згідно з ISO 8458-1.

 1. З’єднання зварюванням

Моток дроту має бути намотаний з одного відрізка дроту тільки однієї плавки.

Для дроту в мотках і в мірних відрізках допускають з’єднання зварюванням перед останньою операцією патентування. Всі інші з’єднання зварюванням мають бути тільки згідно з угодою і бути належним чином промарковані.

 1. Зразок вільноскинутого дроту

  1. За характеристиками дріт і зразок вільноскинутого дроту мають бути однаковими.

  2. Відповідно до договору для дроту діаметром до 5 мм вимоги до зразка вільноскинутого дроту виконані, якщо дотриматися таких положень.

Виток дроту, взятий з мотка і вільнопідвішений на гачок, може мати осьовий зсув Гна кінцях витка (див. рисунок 1).

Значення величини цього зсуву Гне має перевищувати величини згідно з таким рівнянням:

f <0,2D/(4Vd), де f — осьовий зсув у міліметрах;

D діаметр вільного витка в міліметрах;

d номінальний діаметр дроту в міліметрах. 1. Рисунок 1 — Зразок вільноскинутого дротуПрямолінійність мірних відрізків

Прямолінійність мірних відрізків має відповідати таким вимогам.

Для випробних зразків довжиною 500 мм — відхил від прямолінійності — максимум 0,5 мм;

Для випробних зразків довжиною 1000 мм — відхил від прямолінійності — максимум 2 мм.

Примітка. Рекомендовано застосовувати випробні зразки довжиною 1000 мм для діаметрів дроту більше ніж 6 мм і ви- ■ пробні зразки довжиною 500 мм — для діаметрів дроту менше ніж 6 мм.

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Матеріал

   1. Загальні вимоги

Пружинний дріт виготовляють зі сталі згідно з ISO 16120-1.

Для груп SL, SM та SH вимоги до сталі — згідно з ISO 16120-2.

Для груп DM та DH вимоги до сталі — згідно з ISO 16120-4.

 1. Хімічний склад

Сталь визначають за хімічним складом плавки, який має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2. Допустимі відхили хімічного складу дроту від хімічного складу плавки — відповідно до ISO 16120-2 або ISO 16120-4.

Таблиця 2 —Хімічний склад, % (за масовою часткою) (аналіз плавки)

Група

Са>

Si

Мпь>

р макс.

S макс.

Си макс.

SL, SM, SH DH, DM

0,35—1,00

0,45—1,00

0,10—0,30

0,10—0,30

0,30—1,20

0,30—1,20

0,030

0,020

0,030

0,025

0,20

0,12

 1. Такий широкий заданий діапазон дозволив охопити всю номенклатуру роз­мірів. Для окремих розмірів діапазон вуглецю обмежений значно більше.

 2. Діапазон умісту марганцю в таблиці такий широкий, щоб охопити різні стани оброблення і значний діапазон розмірів. Реальні дані за величиною мають бути обмеженіші. 1. Покриви та кінцеве обробляння поверхні

  1. Пружинний дріт може бути покритий вапном, бурою або мати фосфатний покрив, його виготовляють сухим або мокрим волочінням.

За потреби, на дріт наносять металеві покриви — мідь, цинк або цинк-алюмінієвий сплав. Інші види покриву можуть бути узгоджені між покупцем і виробником. Якщо не зазначено кінцеве об­робляння поверхні, то його залишають на розсуд виробника.

 1. У випадку покриву пружинного дроту цинковим або цинк-алюмінієвим сплавом маса цин­кового або цинк-алюмінієвого покриву має відповідати значенням, наведеним у таблиці 3.

Таблица 3 — Мінімальна маса цинкового або цинк-алюмінієвого покриву

Діаметр, d, мм

Маса покриву, г/м2

Діаметр, d, мм

Маса покриву, г/м2

Діаметр, d, мм

Маса покриву, г/м2

0,20 < d < 0,25

20

0,80 <d< 0,90

50

1,85 < d < 2,15

80

0,25 <d< 0,40

25

0,90 < d< 1,00

55

2,15 < d< 2,50

85

0,40 <d< 0,50

ЗО

1,00 Sd< 1,20

60

2,50 < d<2,80

95

0,50 id <0,60

35

1,20 < d< 1,40

65

2,80 < d < 3,20

100

0,60id< 0,70

40

1,40 < d< 1,65

70

3,20 < d < 3,80

105

0,70 < d < 0,80

45

1,65 < d< 1,85

75

3,80 < d< 10,00

110

Інші норми можуть бути узгоджені між споживачем та виробником. Адгезію покриву треба виз­начити випробовуванням на навивання або випробовуванням на загинання (див. ISO 7989).

 1. Примітка. Звичайні процеси покриття можуть змінити властивості сталевого дроту. Пластичність і довговічність пружин­ного сталевого дроту, покритого цинком або цинк-алюмінієвим сплавом, може знизитися і не гарантувати таких самих значень скручування або очікувати ту саму динамічну характеристику (DM та DH), що й з відповідного матеріалу без покриву.Якість поверхні

  1. Випробовують якість поверхні дроту, призначеного для використовування тільки в пру­жинах (DM та DH) із динамічним режимом роботи. Радіальна глибина тріщин або інших дефектів поверхні не має бути більше ніж 1 % від значення номінального діаметра дроту.

  2. Для пружинного дроту груп DH і DM на поперечному перерізі дроту не має бути шару повного зневуглецювання, середня радіальна глибина часткового зневуглецювання не має бути більше ніж 1,5 % від значення номінального діаметра дроту.

 2. Механічні властивості

Тимчасовий опір розриванню дроту має відповідати значенням, наведеним у таблиці 4 для відповідної групи тимчасового опору розриванню, номінального діаметра дроту і типу застосовува­ної пружини.

Таблиця 4 — Вимоги до тимчасового опору розриванню

Номінальний діаметр, мма)

Тимчасовий опір розриванню, Н/мм2

Тип SL

Тип SM

Тип DM

Тип SH

Тип DHb)

0,05

2 800—3 520

0,06

2 800—3 520

0,07

2 800—3 520

0,08

2 780—3 100

2 800—3 480

0.09

2 740—3 060

2 800—3 430

0,10

2 710—3 020

2 800—3 380

0,11

2 690—3 000

2 800—3 350

0,12

2 660—2 960

2 800—3 320

0,14

2 620—2 910

2 800—3 250

0,16

2 570—2 860

2 800—3 200

0,18

2 530—2 820

2 800—3 160

0,20

2 500—2 790

2 800—3 110

0,22

2 470—2 760

2 770—3 080

0,25

2 420—2 710

2 720—3 010

0,28

2 390—2 670

2 680—2 970

0,30

2 370—2 650

2 370—2 650

2 660—2 940

2 660—2 940

0,32

2 350—2 630

2 350—2 630

2 640—2 920

2 640—2 920

0,34

2 330—2 600

2 330—2 600

2 610—2 890

2 610—2 890

0,36

2 310—2 580

2 310—2 580

2 590—2 890

2 590—2 890

0,38

2 290—2 560

2 290—2 560

2 570—2 850

2 570—2 850

0,40

2 270—2 550

2 270—2 550

2 560—2 830

2 570—2 830

0,43

2 250—2 520

2 250—2 520

2 530—2 800

2 570—2 800

0,45

2 240—2 500

2 240—2 500

2 510—2 780

2 570—2 780

0,48

2 220—2 480

2 240—2 500

2 490—2 760

2 570—2 760

0,50

2 200—2 470

2 200—2 470

2 480—2 740

2 480—2 740

0,53

2 180—2 450

2 180—2 450

2 460—2 720

2 460—2 720

0,56

2 170—2 430

2 170—2 430

2 440—2 700

2 440—2 700

0,60

2 140—2 400

2 140—2 400

2 410—2 670

2 410—2 670

0,63

2 130—2 380

2 130—2 380

2 390—2 650

2 390—2 650

0,65

2120—2 370

2 120—2 370

2 380—2 640

2 380—2 640

0,70

2 090—2 350

2 090—2 350

2 360—2 610

2 360—2 610

0,80

2 050—2 300

2 050—2 300

2 310—2 560

2 310—2 560

0,85

2 030—2 280

2 030—2 280

2 290—2 530

2 290—2 530

0,90

2 010—2 260

2 010—2 260

2 270—2 510

2 270—2 510

0,95

2 000—2 240

2 000—2 240

2 250—2 490

2 250—2 490