Перемикання з «розмикання А» до «замикання В» треба зробити настільки швидко, наскільки дозволяє нормальна система керування.

Потрібно використовувати механічний чи електричний засіб блокування, передбачений у кон­такторі чи наявний для з’єднання контакторів у реверсивних пристроях.

Якщо реверсивне коло змонтовано так, що можливе одночасне постачання живлення обох контакторів, десять додаткових послідовностей має бути проведено з одночасним живленням обох контакторів.

 1. Номінальні вмикальні і вимикальні здатності комутаційних пристроїв ротора реостатного роторного пускача.

Перевірення вмикальних і вимикальних здатностей треба виконати, як в 9.3.3.5.5 Ь) для ка­тегорії АС-2, де /е = /ег максимальний номінальний струм ротора, для якого пускач розроблено. Ue= Uer (номінальна робоча напруга ротора) і UIUe має бути 0,8. Коефіцієнт потужності має бути 0,95.

За цими випробуваннями пусковий резистор може бути від’єднано і для пускачів з більше ніж дво­ма ступенями випробування треба виконати по черзі на кожному комутаційному пристрої Оскільки комутаційні пристрої ротора у пускачах, що мають більш ніж два ступеня, не вимикають і не вми­кають за повної напруги ротора, напругу для цих випробувань може бути зменшено пропорційно відношенню

Комутаційний пусковий опір

Повний пусковий опір

Якщо пускач приєднано так, що вимикач кола статора розриває коло до розривання комута­ційними пристроями ротора, не має потреби перевіряти вимикальну здатність

Для комутаційних пристроїв ротора, що відповідають попереднім вимогам, не потрібні додат­кові випробування

 1. Поведінка і стан контактора чи пускача під час і після випробування на вмикальну і вими­кальну здатність, перемикання і реверсування

Під час випробовування в межах зазначеної у 9 З 3 5 вмикальної і вимикальної здатностей і перевірення умовної характеристики роботи за 9 З 3 6 1—9 З 3 6 6 не має бути ніякої довготри­валої дуги, перекриття між полюсами розплавлювання плавкого елементу в колі уземлення (див 9 З 3 5 2) і зварювання контактів

Контакти мають працювати за перемикання контактора чи пускача відповідним методом ке­рування

 1. Можливості робочого режиму

Застосовують 8 3 3 6 частини 1 з наведеними нижче доповненнями

Випробування на перевірення умовного робочого режиму призначені, щоб перевірити здат­ність контактора чи пускача виконувати необхідні вимоги, зазначені у таблиці 8

З’єднання з головним колом має бути аналогічним передбаченим для застосування контак­тора чи пускача в експлуатації

Реле перевантаження і SCPD пускача може бути замкнено накоротко для виконання цих ви­пробувань

Можна використовувати випробувальне коло з 9 З 3 5 2 і навантаження треба відрегулювати відповідно до 9 З 3 5 З

Напруга керування повинна становити 100 % номінальної напруги живлення керування

Якщо контактор у пускачі самостійно відповідає вимогам 9 3 3 6 1 для категорії застосування цього пускача, випробування пускача не потрібно

 1. Умовний робочий режим контакторів

Контактор має вмикати і вимикати струм відповідно до його категорії застосування і кількості робочих циклів, зазначених у таблиці 8 Див також 9 3 3 6 4

 1. Умовний робочий режим пускачів прямої дії і з двома пускачами (АС-3) і комутацій­них пристроїв статора реостатних роторних пускачів (АС-2)

Пускач має вмикати і вимикати струм відповідно до його категорії застосування і кількості робочих циклів, зазначених у таблиці 8

 1. Умовний робочий режим пускачів із зірки на трикутник (АС-3) і двоступінчастих авто- трансформаторних пускачів (АС-3)

Пускач повинен вмикати і вимикати струм відповідно до його категорії застосування для кількості робочих циклів, зазначених у таблиці 8

Методика випробування має відповідати 9 З 3 5 5 с), за винятком того, що лише 50 операцій вмикання не виконано

 1. Умовний робочий режим пускачів прямої дії і реверсивних (АС-4)

Пускач має вмикати і вимикати струм відповідно до його категорії застосування для кількості робочих циклів, зазначених у таблиці 8

Методика випробування повинна відповідати 9 З 3 5 5 d), за винятком того, що лише 50 опе­рацій вмикання і 10 додаткових послідовностей одночасного живлення не виконано

 1. Умовний режим роботи комутаційних пристроїв ротора реостатних роторних пускачів Перевірення умовного режиму роботи комутаційних пристроїв ротора реостатних роторних пускачів має бути виконано відповідно до 9 З 3 6 1 для категорії АС-2, зазначеної в таблиці 8

Процедура випробування має відповідати 9 З 3 5 5 е)

 1. Режим роботи контактора чи пускача під час і в стані після випробувань умовного робочого режиму

Вимоги 9.3.3.5.5 f) треба виконати і потім треба зробити перевірення витримування промис­лової частоти відповідно до 8.3.3.4.1 4) ІЕС 60947-1.

Для устатковання, придатного для ізолювання, силу струму спливу треба виміряти паралельно кожному полюсу з контактами у відкритому положенні випробувальною напругою 1,1 Ue, і сила струму не повинна перевищувати 2 мА.

Для устатковання, постаченого дзеркальними контактами, додаткове випробування F.7.3 треба вилучити.

9.3.4 Режим роботи за умов короткого замикання

У цьому підпункті зазначено умови випробувань для перевірення відповідності вимогам 8.2.5.1. Специфічні вимоги, що стосуються методики випробувань, випробувальних послідовностей, стану устатковання після випробування і типів узгодженості, зазначено у 9.3.4.1 і 9.3.4.2.

 1. Загальні умови випробування на коротке замикання

  1. Загальні вимоги до випробування на коротке замикання

Застосовують загальні вимоги 8.3.4.1.1 частини 1.

 1. Випробувальне коло для перевірення номінальних характеристик за короткого за­микання

Застосовують 8.3 4.1.2 частини 1, за винятком того, що для узгодженості типу «1» плавкий елемент «F» і резистор F?l замінено одножильним проводом 6 мм2, завдовжки від 1,2 м до 1,8 м, приєднаним до нейтралі, чи, за згодою виробника, до однієї з фаз.

Примітка. Цей провід збільшеного перетину не використовують як детектор, а для встановлення стану «уземлено», що дозволяє оцінити пошкодження

 1. Коефіцієнт потужності випробувального кола

Застосовують 8.3.4.1.3 частини 1.

 1. Постійна часу випробувального кола

Застосовують 8.3.4.1.4 частини 1.

 1. Калібрування випробувального кола

Застосовують 8.3.4.1.5 частини 1.

 1. Методика випробувань

Застосовують 8.3.4.1.6 частини 1 з наведеними нижче доповненнями.

Контактор чи пускач і зв’язаний з ним SCPD або комбінований пускач, комбінований комута­ційний пристрій, захищений пускач чи захищений комутаційний пристрій треба встановити і при­єднати як за нормального застосування. їх треба приєднати до випробувального кола кабелем максимальної довжини 2,4 м (відповідний робочому струму пускача) для кожного головного кола.

Якщо SCPD не є частиною пускача, то його треба приєднати до пускача, застосовуючи кабель, зазначений вище. (Загальна довжина кабелю не має перевищувати 2,4 м.)

Вважається, що трифазні випробування замінюють однофазне застосування.

 1. Зарезервовано

 2. Розшифровування записів

Застосовують 8.3.4.1.8 частини 1.

 1. Умовний струм короткого замикання контакторів, пускачів, комбінованих і захище­них пускачів

Контактор чи пускач і зв’язаний з ним SCPD або комбінований пускач, комбінований комута­ційний пристрій, захищений пускач чи захищений комутаційний пристрій треба випробовувати, як зазначено у 9.3.4.2.1 і 9.3.4.2.2. Випробування треба проводити так, щоб охопити максимальні значення /е і Us для категорії застосування АС-3.

У контактора чи пускача з електромагнітним приводом електромагніт треба утримувати у замк­неному стані окремим джерелом живлення за номінальної напруги живлення керування Us. SCPD необхідно застосовувати, як встановлено у 8.2.5.1. Якщо SCPD — автоматичний вимикач з регульо­ваним встановленням струму, випробування треба виконувати з автоматичним вимикачем, відре­гульованим на максимальне встановлення для зазначеного типу координації і селективності.

Під час випробовування усі отвори оболонки треба закрити як для нормальної роботи і двер­цята чи кришку замкнути передбачуваним способом.

Пускач, що відповідає діапазону номінальних характеристик двигуна і обладнаний взаємоза­мінними реле перевантаження, має бути випробувано з реле перевантаження з найбільшим імпе­дансом і з реле перевантаження з найнижчим імпедансом разом з відповідними SCPD.

За координації типу «1» для випробувань можна використовувати новий зразок для кожної операції, зазначеної у 9.3.4.2.1 і 9.3.4.2.2.

За координації типу «2» один зразок треба застосувати для випробування за очікуваного стру­му «г» (див. 9.3.4.2.1) і один зразок для випробування за струму /q (див. 9.3.4.2.2).

За згодою з виробником випробування г і /ч може бути зроблено на одному зразку.

 1. Випробування за очікуваного струму «г»

Коло треба відрегулювати на очікуваний випробувальний струм, що відповідає номінальному робочому струму /е відповідно до таблиці 12.

Контактор чи пускач і зв'язаний з ним SCPD або комбінований пускач, комбінований комута­ційний пристрій, захищений пускач чи захищений комутаційний пристрій має бути приєднано до кола. Треба виконувати таку послідовність операцій:

 1. Одну операцію вимикання SCPD треба зробити з усіма комутаційними пристроями, замк­неними перед випробуванням.

 2. Одну операцію вимикання SCPD треба зробити коротким замиканням контактора чи пускача.

Таблиця 12 — Значення очікуваного випробувального струму відповідно до номінального робочого струму

Номінальний робочий струм /е (АС-3)*, А

Очікуваний струм «г», кА

0 < ieS 16 16 < le< 63 63 < /е < 125 125 < /е < 315

315 < /е 2 630 630 < /е < 1000 1000 < /е < 1600 1600 < /е

1

3

5

10

18

ЗО

42

Предмет згоди між виробником і користувачем

* Якщо контактору чи пускачу не встановлено відповідну категорію застосування АС-3, очікуваний струм «г» має відповідати найвищій силі номінального робочого струму для будь-якої категорії' застосування, що вимагає виробникКоефіцієнт потужності чи стала часу мають відповідати таблиці 16 підпункту 8.8.4.1.4 частини 1.

 1. Випробування на номінальний умовний струм короткого замикання /q

Примітка. Це випробування проводять, якщо струм )q більше струму «г»

Значення сили струму має бути відрегульовано на значення очікуваному струму короткого за­микання /q, що дорівнює номінальному умовному струму короткого замикання.

Якщо SCPD — плавкий запобіжник і випробувальний струм в граничних значеннях струмо- обмежувального діапазону запобіжника, то, якщо можливо, плавкий запобіжник треба вибирати з розрахунку отримання максимального допустимого пікового струму (/р) і максимальної допустимої енергії (/2t).

Контактор чи пускач і зв’язаний з ним SCPD або комбінований пускач, комбінований комута­ційний пристрій, захищений пускач чи захищений комутаційний пристрій треба приєднати до кола.

Треба виконати наведену нижче послідовність операцій:

 1. Одну операцію вимикання SCPD треба зробити з усіма комутаційними пристроями, замк­неними перед випробуванням.

 2. Одну операцію вимикання SCPD треба зробити коротким замиканням контактора чи пускача.

Якщо у випадку комбінованого пускача, комбінованого комутаційного пристрою, захищеного пускача чи захищеного комутаційного пристрою комутаційний пристрій SCPD відповідає ІЕС 60947-2 чи ІЕС 60947-3 і має вимикальну здатність за короткого замикання чи номінальний умовний струм за короткого замикання нижчі, ніж номінальний умовний струм за короткого замикання комбінова­ного пускача, комбінованого комутаційного пристрою, захищеного пускача чи захищеного комута­ційного пристрою, треба зробити таке додаткове випробування.

 1. Одну операцію вимикання SCPD треба зробити коротким замиканням комутаційного прист­рою (перемикача чи автоматичного вимикача). Цю операцію також може бути зроблено на новому зразку (пускача і SCPD) чи на першому зразку за згоди виробника.

Лише після цієї операції, яка створює умови від А до G 9.3.4.2.3, їх буде перевірено.

 1. Отримані результати

Контактор, пускач або комбінований пускач, комбінований комутаційний пристрій, захищений пускач чи захищений комутаційний пристрій треба розглядати такими, що пройшли випробування за очікуваного струму «г» і, якщо застосовно, очікуваного струму /q, якщо виконано такі умови за­значеного типу узгодженості.

Обидва типи узгодженості (усі пристрої):

А Аварійний струм було успішно перервано SCPD, комбінованим пускачем чи комбінованим комутаційним пристроєм і плавкий запобіжник чи плавкий елемент чи надійне з’єднання між оболонкою і живленням не розплавилися.

В Дверцята чи кришка оболонки не повинні розкриватися поривом вітру, і дверцята чи кришку можна відкрити. Деформацію оболонки розглядають допустимою за умов, що ступінь захисту оболонки не нижче ніж ІР2Х.